سودآوری مدارهای مجتمع

مدل دستگاه تاریخ عرضه مشخصات فنی دستگاه قیمت اصلی سود دهی وضعیت در بازار

Zeon 180K

ASICminer
Sep 2018
 • 180 ksol/s هش
 • 47 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$19900
روزانه 231.21$
بازگشت سرمایه : 112 روز
پیش فروش

Zeon 160K

ASICminer
Sep 2018
 • 160 ksol/s هش
 • 47 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$19900
روزانه 217.58$
بازگشت سرمایه : 132 روز
پیش فروش

Whatsminer DCR

Pangolin
Nov 2018
 • 44 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$3888
روزانه 79.63$
بازگشت سرمایه : 140 روز
ناموجود

A9 ZMaster

Innosilicon
Jun 2018
 • 50 ksol/s هش
 • 70 db نویز
 • 620 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$7099
روزانه 64.19$
بازگشت سرمایه : 110 روز
موجود بین المللی

Antminer Z9

Bitmain
Sep 2018
 • 40.7 ksol/s هش
 • 75 db نویز
 • 1150 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$3836
روزانه 50.09$
بازگشت سرمایه : 103 روز
ناموجود

Equihash 40K

ASICminer
Jul 2018
 • 40 ksol/s هش
 • 47 db نویز
 • 1140 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$15200
روزانه 49.19$
بازگشت سرمایه : 307 روز
پیش فروش

Antminer Z9 Mini

Bitmain
Jun 2018
 • 10 ksol/s هش
 • 65 db نویز
 • 300 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$2797
روزانه 12.25$
بازگشت سرمایه : 227 روز
موجود بین المللی

8 Nano Pro

ASICminer
May 2018
 • 76 Th/s هش
 • 48 db نویز
 • 4000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$11600
روزانه 9.35$
بازگشت سرمایه : 1221 روز
پیش فروش

A10 ETHMaster (485Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 485 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 850 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$6445
روزانه 7.66$
بازگشت سرمایه : 852 روز
پیش فروش

A10 ETHMaster (432Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 432 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 740 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$5975
روزانه 6.88$
بازگشت سرمایه : 879 روز
پیش فروش

DSM7T

iBeLink
Aug 2018
 • 7 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • 2 اَلگو
$3800
روزانه 6.79$
بازگشت سرمایه : 559 روز
پیش فروش

A10 ETHMaster (365Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 365 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 650 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$5390
روزانه 5.73$
بازگشت سرمایه : 952 روز
پیش فروش

A5+ DashMaster

Innosilicon
Mar 2018
 • 65 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1500 w قدرت
 • X11 اَلگو
$2360
روزانه 5.1$
بازگشت سرمایه : 473 روز
موجود بین المللی

8 Nano Compact

ASICminer
May 2018
 • 40 Th/s هش
 • 47 db نویز
 • 2300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$4500
روزانه 4.94$
بازگشت سرمایه : 897 روز
پیش فروش

DSM6T

iBeLink
Jun 2018
 • 6 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$7249
روزانه 4.81$
بازگشت سرمایه : 1506 روز
پیش فروش

DS19

FFMiner
Aug 2018
 • 3.1 Th/s هش
 • 67 db نویز
 • 980 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
---
روزانه 4.58$
ناموجود

BK-X

Baikal
Nov 2017
 • 10 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 630 w قدرت
 • 7 اَلگو
$2110
روزانه 3.16$
بازگشت سرمایه : 750 روز
موجود بین المللی

A8+ CryptoMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 240 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 480 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$2483
روزانه 2.78$
بازگشت سرمایه : 893 روز
موجود بین المللی

Whatsminer M10

Pangolin
Sep 2018
 • 33 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2145 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1888
روزانه 2.69$
بازگشت سرمایه : 717 روز
ناموجود

A5 DashMaster

Innosilicon
Oct 2017
 • 32.5 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 750 w قدرت
 • X11 اَلگو
$1300
روزانه 2.55$
بازگشت سرمایه : 510 روز
ناموجود

Antminer X3 (220Kh)

Bitmain
May 2018
 • 220 kh/s هش
 • 76 db نویز
 • 465 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$2969
روزانه 2.46$
بازگشت سرمایه : 1204 روز
موجود بین المللی

BK-N240

Baikal
May 2018
 • 240 kh/s هش
 • 62 db نویز
 • 650 w قدرت
 • 2 اَلگو
$2969
روزانه 2.21$
بازگشت سرمایه : 1344 روز
موجود بین المللی

A8 CryptoMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 160 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 350 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$1600
روزانه 1.75$
بازگشت سرمایه : 915 روز
ناموجود

DM56G

iBeLink
May 2018
 • 56 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • X11 اَلگو
$1989
روزانه 1.68$
بازگشت سرمایه : 1184 روز
ناموجود

Antminer E3 (190Mh)

Bitmain
Jul 2018
 • 190 Mh/s هش
 • 76 db نویز
 • 760 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$1469
روزانه 1.57$
بازگشت سرمایه : 936 روز
ناموجود

D9+ DecredMaster

Innosilicon
Aug 2018
 • 2.8 Th/s هش
 • db نویز
 • 1230 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
---
روزانه 1.41$
ناموجود

D9 DecredMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 2.4 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1000 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$7437
روزانه 1.39$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

S11 SiaMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 4.3 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$1699
روزانه 1.22$
بازگشت سرمایه : 1396 روز
موجود بین المللی

Antminer E3 (180Mh)

Bitmain
Jul 2018
 • 180 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 800 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$3340
روزانه 1.22$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

DragonMint B29

Halong Mining
Apr 2018
 • 2.1 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 900 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$3899
روزانه 1.13$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

BK-D

Baikal
Jun 2018
 • 280 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 1100 w قدرت
 • 4 اَلگو
$2923
روزانه 1.07$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

A8C CryptoMaster

Innosilicon
May 2018
 • 80 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 175 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$1600
روزانه 0.88$
بازگشت سرمایه : 1819 روز
ناموجود

B3 Pro

PandaMiner
Apr 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1250 w قدرت
 • 3 اَلگو
$2666
روزانه 0.81$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

B3 Pro (8G)

PandaMiner
Jun 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1250 w قدرت
 • 3 اَلگو
$2699
روزانه 0.81$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer G2

Bitmain
Dec 2017
 • 220 Mh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$3840
روزانه 0.74$
بازگشت سرمایه : 5190 روز
ناموجود

DM22G

iBeLink
Sep 2017
 • 22 Gh/s هش
 • 81 db نویز
 • 810 w قدرت
 • X11 اَلگو
$7400
روزانه 0.71$
بازگشت سرمایه : 10423 روز
ناموجود

DCR1

Obelisk
Jun 2018
 • 1.2 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 500 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$9299
روزانه 0.69$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

B2

GMO miner
Oct 2018
 • 24 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1950 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$3711
روزانه 0.64$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

BK-B

Baikal
Jan 2018
 • 160 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 410 w قدرت
 • 5 اَلگو
$3261
روزانه 0.62$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

DragonMint B52

Halong Mining
Apr 2018
 • 3.83 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1380 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$2531
روزانه 0.58$
بازگشت سرمایه : 4364 روز
ناموجود

BK-N70

Baikal
May 2018
 • 70 kh/s هش
 • 62 db نویز
 • 240 w قدرت
 • 2 اَلگو
$1216
روزانه 0.54$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

T2 Turbo

Innosilicon
Aug 2018
 • 24 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1980 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 0.54$
ناموجود

BK-N+

Baikal
Mar 2018
 • 40 kh/s هش
 • 60 db نویز
 • 120 w قدرت
 • 2 اَلگو
$768
روزانه 0.33$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

DR-100 Pro

PinIdea
Nov 2017
 • 21 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 900 w قدرت
 • X11 اَلگو
$1200
روزانه 0.25$
بازگشت سرمایه : 4800 روز
ناموجود

BK-N

Baikal
Mar 2018
 • 20 kh/s هش
 • 60 db نویز
 • 60 w قدرت
 • 2 اَلگو
$958
روزانه 0.16$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Snow Panther B1

Bitfily
Jul 2018
 • 16 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1380 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$950
روزانه 0.16$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

16Th/s Bitcoin

Aladdin Miner
Jul 2018
 • 16 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 0.09$
ناموجود

Decred D18

FFMiner
Jun 2018
 • 340 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 180 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$400
روزانه 0.07$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer B3 (1Kh)

Bitmain
May 2018
 • 1 kh/s هش
 • 72 db نویز
 • 380 w قدرت
 • Tensority اَلگو
$1599
روزانه 0$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Mini Miner

Baikal
Sep 2016
 • 150 Mh/s هش
 • 45 db نویز
 • 50 w قدرت
 • 6 اَلگو
$375
روزانه -0.03$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Giant+ A2000

Baikal
Aug 2017
 • 2 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 450 w قدرت
 • 6 اَلگو
$2200
روزانه -0.05$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Miner Cube

Baikal
Apr 2017
 • 300 Mh/s هش
 • 45 db نویز
 • 90 w قدرت
 • 6 اَلگو
$420
روزانه -0.05$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

DR-100

PinIdea
Aug 2017
 • 19 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 900 w قدرت
 • X11 اَلگو
$1100
روزانه -0.06$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Giant A900

Baikal
Oct 2016
 • 900 Mh/s هش
 • 65 db نویز
 • 270 w قدرت
 • 6 اَلگو
$2600
روزانه -0.09$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Quadruple Mini Miner

Baikal
Aug 2016
 • 600 Mh/s هش
 • 50 db نویز
 • 192 w قدرت
 • 6 اَلگو
$490
روزانه -0.11$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

T2 Terminator

Innosilicon
May 2018
 • 17.2 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1570 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1080
روزانه -0.12$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Ebit E10

Ebang
Feb 2018
 • 18 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1650 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2200
روزانه -0.15$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

DragonMint T1

Halong Mining
Apr 2018
 • 16 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1480 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2729
روزانه -0.17$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

Antminer S9j (14.5Th)

Bitmain
Aug 2018
 • 14.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$689
روزانه -0.19$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer B3 (780Hz)

Bitmain
May 2018
 • 0.78 kh/s هش
 • 72 db نویز
 • 360 w قدرت
 • Tensority اَلگو
$1210
روزانه -0.21$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer R4

Bitmain
Feb 2017
 • 8.7 Th/s هش
 • 52 db نویز
 • 845 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1000
روزانه -0.23$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer S9i (14Th)

Bitmain
May 2018
 • 14 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1320 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$699
روزانه -0.24$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

AvalonMiner 841

Canaan
Apr 2018
 • 13.6 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1290 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$754
روزانه -0.26$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

A4+ LTCMaster

Innosilicon
Nov 2017
 • 620 Mh/s هش
 • 80 db نویز
 • 750 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$1180
روزانه -0.27$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

B5 Plus

PandaMiner
Feb 2018
 • 110 Mh/s هش
 • 65 db نویز
 • 800 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$1816
روزانه -0.3$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer S9 (11.5Th)

Bitmain
Jun 2016
 • 11.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1127 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$620
روزانه -0.34$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer S9i (13.5Th)

Bitmain
May 2018
 • 13.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1310 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1099
روزانه -0.35$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer S9 (12.5Th)

Bitmain
Feb 2017
 • 12.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1225 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$550
روزانه -0.37$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer S9 (13.5Th)

Bitmain
Sep 2017
 • 13.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1323 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2967
روزانه -0.4$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer S9 (14Th)

Bitmain
Nov 2017
 • 14 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1372 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$749
روزانه -0.41$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer S9i (13Th)

Bitmain
May 2018
 • 13 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1280 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$630
روزانه -0.44$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer S9 (13Th)

Bitmain
Jul 2017
 • 13 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$600
روزانه -0.47$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

A6 LTCMaster

Innosilicon
Jan 2018
 • 1.23 Gh/s هش
 • 82 db نویز
 • 1500 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$3000
روزانه -0.57$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

AvalonMiner 821

Canaan
Feb 2018
 • 11.5 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$499
روزانه -0.58$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

RR-210

PinIdea
Apr 2018
 • 30 kh/s هش
 • 55 db نویز
 • 350 w قدرت
 • 2 اَلگو
$630
روزانه -0.63$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

RR-200

PinIdea
Apr 2018
 • 27 kh/s هش
 • 55 db نویز
 • 350 w قدرت
 • 2 اَلگو
$1600
روزانه -0.68$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Ebit E9i

Ebang
Jul 2018
 • 13.5 Th/s هش
 • 74 db نویز
 • 1420 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -0.72$
ناموجود

SX6

Pantech
Sep 2017
 • 8.5 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$900
روزانه -0.81$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Ebit E9.2

Ebang
May 2018
 • 12 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1320 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2227
روزانه -0.84$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer L3+ (504Mh)

Bitmain
Jun 2017
 • 504 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 800 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$2168
روزانه -0.86$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer L3+ (600Mh)

Bitmain
Oct 2017
 • 600 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 850 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$1700
روزانه -0.88$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

SC1

Obelisk
Jun 2018
 • 550 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 500 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$1699
روزانه -0.93$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

DM11G

iBeLink
Jul 2017
 • 10.8 Gh/s هش
 • 81 db نویز
 • 810 w قدرت
 • X11 اَلگو
$9600
روزانه -1.04$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer L3++ (580Mh)

Bitmain
May 2018
 • 580 Mh/s هش
 • 76 db نویز
 • 942 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$829
روزانه -1.06$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

DR-3

PinIdea
Apr 2017
 • 600 Mh/s هش
 • 50 db نویز
 • 345 w قدرت
 • X11 اَلگو
$1300
روزانه -1.07$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer S3

Bitmain
Jul 2014
 • 478 Gh/s هش
 • 60 db نویز
 • 366 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$115
روزانه -1.09$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Ebit E9.3

Ebang
May 2018
 • 16 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1760 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1500
روزانه -1.12$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

L21

BW
Jan 2018
 • 550 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 950 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$2200
روزانه -1.19$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer L3++ (596Mh)

Bitmain
May 2018
 • 596 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1050 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$599
روزانه -1.36$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer T9 (11.5Th)

Bitmain
Apr 2017
 • 11.5 Th/s هش
 • 68 db نویز
 • 1450 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$440
روزانه -1.42$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer D3 (19.3Gh)

Bitmain
Oct 2017
 • 19.3 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • X11 اَلگو
$350
روزانه -1.53$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer S7-LN

Bitmain
Jun 2016
 • 2.7 Th/s هش
 • 40 db نویز
 • 697 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$350
روزانه -1.53$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer T9 (12.5Th)

Bitmain
Aug 2017
 • 12.5 Th/s هش
 • 68 db نویز
 • 1576 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$550
روزانه -1.55$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer D3 (17.5Gh)

Bitmain
Oct 2017
 • 17.5 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1280 w قدرت
 • X11 اَلگو
$400
روزانه -1.57$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

B3

GMO miner
Nov 2018
 • 33 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3417 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.59$
ناموجود

Antminer S5

Bitmain
Dec 2014
 • 1.155 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 590 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$205
روزانه -1.64$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer T9+ (10.5Th)

Bitmain
Jan 2018
 • 10.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1432 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$837
روزانه -1.66$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

AvalonMiner 741

Canaan
Apr 2017
 • 7.3 Th/s هش
 • 55 db نویز
 • 1150 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$90
روزانه -1.67$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Ebit E9+

Ebang
Jan 2018
 • 9 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$549
روزانه -1.67$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer D3 (15Gh)

Bitmain
Sep 2017
 • 15 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • X11 اَلگو
$299
روزانه -1.69$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer V9 (4Th)

Bitmain
Mar 2018
 • 4 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1027 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$158
روزانه -2.25$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

A4 Dominator

Innosilicon
Jul 2017
 • 280 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1050 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$630
روزانه -2.51$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer S7

Bitmain
Sep 2015
 • 4.73 Th/s هش
 • 62 db نویز
 • 1293 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$210
روزانه -2.93$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Whatsminer M3

Pangolin
Jan 2018
 • 12 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -3.12$
ناموجود

Whatsminer M3X

Pangolin
Mar 2018
 • 12.5 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2050 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$289
روزانه -3.14$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer A3 (815Gh)

Bitmain
Jan 2018
 • 815 Gh/s هش
 • 76 db نویز
 • 1275 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$476
روزانه -3.17$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Snow Panther A1

Bitfily
Jan 2018
 • 49 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 5400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$8500
روزانه -3.45$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

24 Th Compact

ASICminer
May 2018
 • 24 Th/s هش
 • 47 db نویز
 • 4000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2800
روزانه -6.24$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

WX6

Pantech
Jan 2018
 • 34 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 5000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$6700
روزانه -6.6$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

B8

BitFury
Dec 2017
 • 49 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 6400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$4500
روزانه -6.81$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

48 Th Air

ASICminer
May 2018
 • 48 Th/s هش
 • 84 db نویز
 • 7600 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$3900
روزانه -11.14$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

48 Th

ASICminer
May 2018
 • 48 Th/s هش
 • 55 db نویز
 • 8000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$5500
روزانه -12.49$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود