00: 00: 00

سودآوری استخراج مدارهای مجتمع asic ماینینگ ( اسیک )

مدل دستگاه تاریخ عرضه مشخصات فنی دستگاه قیمت اصلی سود دهی وضعیت در بازار

Zeon 180K

ASICminer
Sep 2018
 • 180 ksol/s هش
 • 47 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$19900
روزانه 26$
بازگشت سرمایه : 744 روز
پیش فروش

SC1

Obelisk
Jun 2018
 • 550 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 500 w قدرت
 • 2 اَلگو
$7199
روزانه 21.76$
بازگشت سرمایه : 330 روز
ناموجود

SPx36

Spondoolies
Sep 2018
 • 540 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 4400 w قدرت
 • X11 اَلگو
$10850
روزانه 16.02$
بازگشت سرمایه : 668 روز
ناموجود

Whatsminer D1

MicroBT
Nov 2018
 • 48 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$5999
روزانه 12.16$
بازگشت سرمایه : 511 روز
پیش فروش

Zig Z1+

Dayun
Oct 2018
 • 7.25 Gh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • Lyra2REv2 اَلگو
$5145
روزانه 11.03$
بازگشت سرمایه : 466 روز
موجود بین المللی

Zig Z1

Dayun
Sep 2018
 • 6.8 Gh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • Lyra2REv2 اَلگو
$6499
روزانه 10.12$
بازگشت سرمایه : 642 روز
موجود بین المللی

Antminer DR5 (34Th)

Bitmain
Dec 2018
 • 34 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1800 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$3763
روزانه 7.86$
بازگشت سرمایه : 494 روز
پیش فروش

A9 ZMaster

Innosilicon
Jun 2018
 • 50 ksol/s هش
 • 70 db نویز
 • 620 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$5499
روزانه 7.2$
بازگشت سرمایه : 743 روز
موجود بین المللی

Antminer Z9

Bitmain
Sep 2018
 • 42 ksol/s هش
 • 75 db نویز
 • 970 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$5399
روزانه 4.64$
بازگشت سرمایه : 1121 روز
موجود بین المللی

BK-G28

Baikal
Oct 2018
 • 28 Gh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • 8 اَلگو
$1895
روزانه 3.19$
بازگشت سرمایه : 594 روز
موجود بین المللی

A10 ETHMaster (485Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 485 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 850 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$5990
روزانه 2.96$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

A10 ETHMaster (432Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 432 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 740 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$5270
روزانه 2.69$
بازگشت سرمایه : 1956 روز
پیش فروش

A10 ETHMaster (365Mh)

Innosilicon
Sep 2018
 • 365 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 650 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$4800
روزانه 2.2$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Ebit E11++

Ebang
Oct 2018
 • 44 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1980 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2516
روزانه 2.16$
بازگشت سرمایه : 995 روز
ناموجود

A8+ CryptoMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 240 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 480 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$2299
روزانه 1.93$
بازگشت سرمایه : 1190 روز
موجود بین المللی

8 Nano Pro

ASICminer
May 2018
 • 76 Th/s هش
 • 48 db نویز
 • 4000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$11600
روزانه 1.93$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

STU-U2

StrongU
Oct 2018
 • 7 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1600 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
---
روزانه 1.85$
ناموجود

8 Nano 44Th

ASICminer
Oct 2018
 • 44 Th/s هش
 • 47 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2045
روزانه 1.79$
بازگشت سرمایه : 971 روز
ناموجود

Antminer X3 (220Kh)

Bitmain
May 2018
 • 220 kh/s هش
 • 76 db نویز
 • 465 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
$2909
روزانه 1.69$
بازگشت سرمایه : 1719 روز
موجود بین المللی

Antminer D5 (119Gh)

Bitmain
Nov 2018
 • 119 Gh/s هش
 • 76 db نویز
 • 1566 w قدرت
 • X11 اَلگو
$1461
روزانه 1.67$
بازگشت سرمایه : 858 روز
موجود بین المللی

T3 43T

Innosilicon
Jan 2019
 • 43 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 1.6$
ناموجود

BK-N240

Baikal
May 2018
 • 240 kh/s هش
 • 62 db نویز
 • 650 w قدرت
 • 2 اَلگو
$2909
روزانه 1.4$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

A8 CryptoMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 160 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 350 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
---
روزانه 1.19$
ناموجود

Antminer Z9 Mini

Bitmain
Jun 2018
 • 10 ksol/s هش
 • 65 db نویز
 • 300 w قدرت
 • Equihash اَلگو
$1999
روزانه 0.89$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Ebit E11+

Ebang
Oct 2018
 • 37 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2035 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه 0.66$
ناموجود

A8C CryptoMaster

Innosilicon
May 2018
 • 80 kh/s هش
 • 70 db نویز
 • 175 w قدرت
 • CryptoNight اَلگو
---
روزانه 0.6$
ناموجود

Antminer S15 (28Th)

Bitmain
Dec 2018
 • 28 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1596 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2079
روزانه 0.57$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

BK-X

Baikal
Nov 2017
 • 10 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 630 w قدرت
 • 7 اَلگو
$1487
روزانه 0.49$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

BK-N70

Baikal
May 2018
 • 70 kh/s هش
 • 62 db نویز
 • 240 w قدرت
 • 2 اَلگو
$899
روزانه 0.31$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

BK-N+

Baikal
Mar 2018
 • 40 kh/s هش
 • 60 db نویز
 • 120 w قدرت
 • 2 اَلگو
$699
روزانه 0.2$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

BK-N

Baikal
Mar 2018
 • 20 kh/s هش
 • 60 db نویز
 • 60 w قدرت
 • 2 اَلگو
---
روزانه 0.1$
ناموجود

Antminer T15 (23Th)

Bitmain
Dec 2018
 • 23 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1541 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1349
روزانه 0.05$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

Mini Miner

Baikal
Sep 2016
 • 150 Mh/s هش
 • 45 db نویز
 • 50 w قدرت
 • 6 اَلگو
---
روزانه -0.06$
ناموجود

S11 SiaMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 4.3 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$1699
روزانه -0.1$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Miner Cube

Baikal
Apr 2017
 • 300 Mh/s هش
 • 45 db نویز
 • 90 w قدرت
 • 6 اَلگو
---
روزانه -0.12$
ناموجود

Antminer E3 (190Mh)

Bitmain
Jul 2018
 • 190 Mh/s هش
 • 76 db نویز
 • 760 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$1227
روزانه -0.17$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Quadruple Mini Miner

Baikal
Aug 2016
 • 600 Mh/s هش
 • 50 db نویز
 • 192 w قدرت
 • 6 اَلگو
---
روزانه -0.24$
ناموجود

Giant A900

Baikal
Oct 2016
 • 900 Mh/s هش
 • 65 db نویز
 • 270 w قدرت
 • 6 اَلگو
---
روزانه -0.3$
ناموجود

Ebit E11

Ebang
Oct 2018
 • 30 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1950 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -0.4$
ناموجود

Antminer E3 (180Mh)

Bitmain
Jul 2018
 • 180 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 800 w قدرت
 • EtHash اَلگو
$805
روزانه -0.41$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

BK-B

Baikal
Jan 2018
 • 160 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 410 w قدرت
 • 5 اَلگو
$595
روزانه -0.42$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Decred D18

FFMiner
Jun 2018
 • 340 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 180 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$762
روزانه -0.43$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Whatsminer M10

MicroBT
Sep 2018
 • 33 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2145 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2206
روزانه -0.44$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

T2 Turbo 25T

Innosilicon
Oct 2018
 • 25 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2050 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1525
روزانه -0.45$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Whatsminer M10S

MicroBT
Sep 2018
 • 55 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3500 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2558
روزانه -0.49$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Giant+ A2000

Baikal
Aug 2017
 • 2 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 450 w قدرت
 • 6 اَلگو
---
روزانه -0.53$
ناموجود

A5 DashMaster

Innosilicon
Oct 2017
 • 32.5 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 750 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه -0.55$
ناموجود

DragonMint B52

Halong Mining
Apr 2018
 • 3.83 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1380 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
---
روزانه -0.56$
ناموجود

STU-U1

StrongU
Oct 2018
 • 11 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1600 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1395
روزانه -0.63$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

DS19

FFMiner
Aug 2018
 • 3.1 Th/s هش
 • 67 db نویز
 • 980 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1298
روزانه -0.66$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

RR-210

PinIdea
Apr 2018
 • 30 kh/s هش
 • 55 db نویز
 • 350 w قدرت
 • 2 اَلگو
$630
روزانه -0.66$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

A4+ LTCMaster

Innosilicon
Nov 2017
 • 620 Mh/s هش
 • 80 db نویز
 • 750 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$1180
روزانه -0.66$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

STU-U1+

StrongU
Oct 2018
 • 12.8 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1850 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1584
روزانه -0.7$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

RR-200

PinIdea
Apr 2018
 • 27 kh/s هش
 • 55 db نویز
 • 350 w قدرت
 • 2 اَلگو
---
روزانه -0.71$
ناموجود

T2 Turbo+ 32T

Innosilicon
Sep 2018
 • 32 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2199
روزانه -0.8$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

H22

Holic
Dec 2018
 • 22 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1700 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -0.82$
ناموجود

Antminer S11 (20.5Th)

Bitmain
Nov 2018
 • 20.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1530 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -0.89$
ناموجود

B3 Mute

PandaMiner
Sep 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 60 db نویز
 • 1150 w قدرت
 • 2 اَلگو
---
روزانه -0.93$
ناموجود

Antminer B3 (780Hz)

Bitmain
May 2018
 • 0.78 kh/s هش
 • 72 db نویز
 • 360 w قدرت
 • Tensority اَلگو
---
روزانه -0.94$
ناموجود

Antminer B3 (1Kh)

Bitmain
May 2018
 • 1 kh/s هش
 • 72 db نویز
 • 380 w قدرت
 • Tensority اَلگو
$1599
روزانه -0.95$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer R4

Bitmain
Feb 2017
 • 8.7 Th/s هش
 • 52 db نویز
 • 845 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1499
روزانه -0.99$
بازگشت سرمایه : هرگز
کارکرده بین المللی

A9 ZMaster 40K

Innosilicon
 • هش
 • db نویز
 • w قدرت
 • اَلگو
$3599
بازگشت سرمایه : 650 روز
پیش فروش

8 Nano Compact

ASICminer
 • هش
 • db نویز
 • w قدرت
 • اَلگو
$4500
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

48 Th Air

ASICminer
 • هش
 • db نویز
 • w قدرت
 • اَلگو
$3900
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

24 Th Compact

ASICminer
 • هش
 • db نویز
 • w قدرت
 • اَلگو
$2800
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

DR-3

PinIdea
Apr 2017
 • 600 Mh/s هش
 • 50 db نویز
 • 345 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه -1.04$
ناموجود

Antminer S3

Bitmain
Jul 2014
 • 478 Gh/s هش
 • 60 db نویز
 • 366 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.05$
ناموجود

DCR1

Obelisk
Jun 2018
 • 1.2 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 500 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1999
روزانه -1.08$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

A5+ DashMaster

Innosilicon
Mar 2018
 • 65 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1500 w قدرت
 • X11 اَلگو
$2360
روزانه -1.1$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer L3+ (504Mh)

Bitmain
Jun 2017
 • 504 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 800 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$2171
روزانه -1.13$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer G2

Bitmain
Dec 2017
 • 220 Mh/s هش
 • 72 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه -1.2$
ناموجود

Antminer L3+ (600Mh)

Bitmain
Oct 2017
 • 600 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 850 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه -1.21$
ناموجود

B5 Plus

PandaMiner
Feb 2018
 • 110 Mh/s هش
 • 65 db نویز
 • 800 w قدرت
 • EtHash اَلگو
---
روزانه -1.22$
ناموجود

B3 Pro

PandaMiner
Apr 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1250 w قدرت
 • 3 اَلگو
$2666
روزانه -1.24$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

B3 Pro (8G)

PandaMiner
Jun 2018
 • 230 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1250 w قدرت
 • 3 اَلگو
$2699
روزانه -1.24$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Snow Panther B1

Bitfily
Jul 2018
 • 16 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1380 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.27$
ناموجود

Antminer DR3

Bitmain
Sep 2018
 • 7.8 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1410 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1258
روزانه -1.31$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

DM22G

iBeLink
Sep 2017
 • 22 Gh/s هش
 • 81 db نویز
 • 810 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه -1.32$
ناموجود

A6 LTCMaster

Innosilicon
Jan 2018
 • 1.23 Gh/s هش
 • 82 db نویز
 • 1500 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$3000
روزانه -1.34$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

16Th/s Bitcoin

Aladdin Miner
Jul 2018
 • 16 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.34$
ناموجود

Antminer S9 (11.5Th)

Bitmain
Jun 2016
 • 11.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1127 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.34$
ناموجود

Antminer L3++ (580Mh)

Bitmain
May 2018
 • 580 Mh/s هش
 • 76 db نویز
 • 942 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$829
روزانه -1.36$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

BK-D

Baikal
Jun 2018
 • 280 Gh/s هش
 • 65 db نویز
 • 1100 w قدرت
 • 4 اَلگو
$992
روزانه -1.39$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

AvalonMiner 841

Canaan
Apr 2018
 • 13.6 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1290 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$357
روزانه -1.45$
بازگشت سرمایه : هرگز
کارکرده بین المللی

Antminer S9 (12.5Th)

Bitmain
Feb 2017
 • 12.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1225 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.45$
ناموجود

Antminer S9i (14Th)

Bitmain
May 2018
 • 14 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1320 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$752
روزانه -1.46$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

Antminer S9j (14.5Th)

Bitmain
Aug 2018
 • 14.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$549
روزانه -1.46$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

L21

BW
Jan 2018
 • 550 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 950 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه -1.47$
ناموجود

AvalonMiner 921

Canaan
Sep 2018
 • 20 Th/s هش
 • db نویز
 • 1700 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$349
روزانه -1.51$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

SX6

Pantech
Sep 2017
 • 8.5 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.51$
ناموجود

B2

GMO miner
Oct 2018
 • 24 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1950 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$3637
روزانه -1.53$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

Antminer S9i (13.5Th)

Bitmain
May 2018
 • 13.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1310 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1099
روزانه -1.53$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

AvalonMiner 821

Canaan
Feb 2018
 • 11.5 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2546
روزانه -1.56$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer S9i (13Th)

Bitmain
May 2018
 • 13 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1280 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$599
روزانه -1.56$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer S9 (13.5Th)

Bitmain
Sep 2017
 • 13.5 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1323 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1079
روزانه -1.57$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

DragonMint T1

Halong Mining
Apr 2018
 • 16 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1480 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2729
روزانه -1.58$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

Antminer S9 (13Th)

Bitmain
Jul 2017
 • 13 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.59$
ناموجود

Antminer S5

Bitmain
Dec 2014
 • 1.155 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 590 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.62$
ناموجود

T2 Turbo

Innosilicon
Aug 2018
 • 24 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1980 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1601
روزانه -1.63$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer S9 (14Th)

Bitmain
Nov 2017
 • 14 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 1372 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.63$
ناموجود

T2 Terminator

Innosilicon
May 2018
 • 17.2 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1570 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1499
روزانه -1.64$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

DR-100 Pro

PinIdea
Nov 2017
 • 21 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 900 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه -1.65$
ناموجود

Antminer L3++ (596Mh)

Bitmain
May 2018
 • 596 Mh/s هش
 • 70 db نویز
 • 1050 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
$599
روزانه -1.66$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer S7-LN

Bitmain
Jun 2016
 • 2.7 Th/s هش
 • 48 db نویز
 • 697 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.66$
ناموجود

Ebit E10

Ebang
Feb 2018
 • 18 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1650 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.74$
ناموجود

DR-100

PinIdea
Aug 2017
 • 19 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 900 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه -1.76$
ناموجود

Ebit E9.2

Ebang
May 2018
 • 12 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1320 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2182
روزانه -1.84$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Ebit E9i

Ebang
Jul 2018
 • 13.5 Th/s هش
 • 74 db نویز
 • 1420 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -1.87$
ناموجود

Snow Panther B1+

Bitfily
Aug 2018
 • 24.5 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$899
روزانه -1.91$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

DM11G

iBeLink
Jul 2017
 • 10.8 Gh/s هش
 • 81 db نویز
 • 810 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه -1.93$
ناموجود

DragonMint B29

Halong Mining
Apr 2018
 • 2.1 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 900 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$3899
روزانه -1.98$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer S9 Hydro (18Th)

Bitmain
Aug 2018
 • 18 Th/s هش
 • 45 db نویز
 • 1728 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$756
روزانه -1.98$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

D9 DecredMaster

Innosilicon
Apr 2018
 • 2.4 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1000 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$1869
روزانه -2.17$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

AvalonMiner 741

Canaan
Apr 2017
 • 7.3 Th/s هش
 • 65 db نویز
 • 1150 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$134
روزانه -2.2$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Antminer T9 (11.5Th)

Bitmain
Apr 2017
 • 11.5 Th/s هش
 • 68 db نویز
 • 1450 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -2.34$
ناموجود

Ebit E9+

Ebang
Jan 2018
 • 9 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 1300 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -2.35$
ناموجود

Antminer V9 (4Th)

Bitmain
Mar 2018
 • 4 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1027 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$190
روزانه -2.45$
بازگشت سرمایه : هرگز
ناموجود

Ebit E9.3

Ebang
May 2018
 • 16 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 1760 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$1500
روزانه -2.46$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer T9+ (10.5Th)

Bitmain
Jan 2018
 • 10.5 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 1432 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$219
روزانه -2.48$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

A4 Dominator

Innosilicon
Jul 2017
 • 280 Mh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1050 w قدرت
 • Scrypt اَلگو
---
روزانه -2.52$
ناموجود

Antminer T9 (12.5Th)

Bitmain
Aug 2017
 • 12.5 Th/s هش
 • 68 db نویز
 • 1576 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -2.55$
ناموجود

D9+ DecredMaster

Innosilicon
Aug 2018
 • 2.8 Th/s هش
 • 70 db نویز
 • 1230 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$2542
روزانه -2.73$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer D3 (15Gh)

Bitmain
Sep 2017
 • 15 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1200 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه -2.92$
ناموجود

Antminer D3 (17.5Gh)

Bitmain
Oct 2017
 • 17.5 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1280 w قدرت
 • X11 اَلگو
$399
روزانه -3.03$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

DSM7T

iBeLink
Aug 2018
 • 7 Th/s هش
 • 76 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • 2 اَلگو
$1487
روزانه -3.13$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer S7

Bitmain
Sep 2015
 • 4.73 Th/s هش
 • 62 db نویز
 • 1293 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -3.14$
ناموجود

Antminer D3 (19.3Gh)

Bitmain
Oct 2017
 • 19.3 Gh/s هش
 • 75 db نویز
 • 1350 w قدرت
 • X11 اَلگو
$279
روزانه -3.15$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

Antminer A3 (815Gh)

Bitmain
Jan 2018
 • 815 Gh/s هش
 • 76 db نویز
 • 1275 w قدرت
 • Blake2B اَلگو
$479
روزانه -3.18$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

DM56G

iBeLink
May 2018
 • 56 Gh/s هش
 • 72 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه -3.47$
ناموجود

Whatsminer M3

MicroBT
Jan 2018
 • 12 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -3.97$
ناموجود

Whatsminer M3X

MicroBT
Mar 2018
 • 12.5 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2050 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -4.03$
ناموجود

DSM6T

iBeLink
Jun 2018
 • 6 Th/s هش
 • 78 db نویز
 • 2100 w قدرت
 • Blake256R14 اَلگو
$7249
روزانه -4.17$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

Zig D1

Dayun
Nov 2018
 • 48 Gh/s هش
 • 55 db نویز
 • 2200 w قدرت
 • X11 اَلگو
---
روزانه -4.22$
ناموجود

B3

GMO miner
Nov 2018
 • 33 Th/s هش
 • 75 db نویز
 • 3417 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2399
روزانه -4.41$
بازگشت سرمایه : هرگز
پیش فروش

Snow Panther A1

Bitfily
Jan 2018
 • 49 Th/s هش
 • 82 db نویز
 • 5400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
$2200
روزانه -7.56$
بازگشت سرمایه : هرگز
موجود بین المللی

WX6

Pantech
Jan 2018
 • 34 Th/s هش
 • 72 db نویز
 • 5000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -9.16$
ناموجود

48 Th

ASICminer
May 2018
 • 48 Th/s هش
 • 55 db نویز
 • 8000 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -9.22$
ناموجود

B8

Bitfury
Dec 2017
 • 49 Th/s هش
 • 85 db نویز
 • 6400 w قدرت
 • SHA-256 اَلگو
---
روزانه -10.68$
ناموجود