سختی و سودآوری ارزها

Bitcoin (BTC)

الگوریتم :Bitcoin(BTC) SHA-256

حجم بازار : ۳۲۵۳۵۵۸۷۸۲۶۹

گردش به دلار :۲۳۲۹۰۵.۱۱ BTC

گردش به بیت کوین :۲۳۲۹۰۵.۱۱ BTC

نرخ صرافی :$۱۶,۹۲۶.۱۸ | (Binance) | -۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۱۰۰%

سود آوری یک هفته :۱۰۰%

درآمد به دلار :$۸.۲۹

سود به دلار :$۱.۰۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۸۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۴۹۰

سختی شبکه :۳۶,۹۵۰,۴۹۴M

نرخ هش کل شبکه :۲۹۲,۸۰۶.۵۷ Ph/s

زمان بلاک :۹m 2s

پاداش بلاک :۶.۳۷

آخرین بلاک :۷۶۵۵۴۲

Ethereum (ETH)

الگوریتم :Ethereum(ETH) Ethash

حجم بازار : ۱۹۷۶۷۷۵۴۲۰۶۲

گردش به دلار :۱۲۲۶۸.۹۸ BTC

گردش به بیت کوین :۱۲۲۶۸.۹۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۸۰۲۱۵۰۰ | (Binance) | ۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۴۳%

سود آوری یک روز :۲۶۹%

سود آوری یک هفته :۲۰۹%

درآمد به دلار :$۲.۱۸

سود به دلار :$۱.۱۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۱۳

سختی شبکه :۱۱,۰۰۹,۵۲۱G

نرخ هش کل شبکه :۷۴۸.۹۹ Th/s

زمان بلاک :۱۴.۷s

پاداش بلاک :۲.۰۲

آخرین بلاک :۱۵۵۳۷۲۲۰

Dogecoin (DOGE)

الگوریتم :Dogecoin(DOGE) Scrypt

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۷۴۴.۹۱ BTC

گردش به بیت کوین :۷۴۴.۹۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۶۰۰ | (Binance) | -۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۲۳۴%

سود آوری یک روز :۲۶۹%

سود آوری یک هفته :۲۸۱%

درآمد به دلار :$۲۲.۳۲

سود به دلار :$۱۴.۱۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۱۱۳۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۱۹.۷۴۰۵

سختی شبکه :۱۰,۱۰۴,۶۲۹.۵۹۲

نرخ هش کل شبکه :۶۸۸.۸۷ Th/s

زمان بلاک :۱m 3s

پاداش بلاک :۱۰۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۴۴۹۶۰۳۴

Litecoin (LTC)

الگوریتم :Litecoin(LTC) Scrypt

حجم بازار : ۵۵۰۰۴۸۲۴۵۷

گردش به دلار :۳۴۲.۸۷ BTC

گردش به بیت کوین :۳۴۲.۸۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۴۵۳۰۰۰ | (Binance) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۱۲%

سود آوری یک روز :۱۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۱۲%

درآمد به دلار :$۹.۳۸

سود به دلار :$۱.۱۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۴۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۲۲۴

سختی شبکه :۱۹,۸۶۵,۱۲۳.۴۱۱

نرخ هش کل شبکه :۵۸۴.۳۸ Th/s

زمان بلاک :۲m 26s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۲۳۷۹۱۲۴

BitcoinCash (BCH)

الگوریتم :BitcoinCash(BCH) SHA-256

حجم بازار : ۲۱۰۴۹۲۰۹۲۱

گردش به دلار :۳۶۹.۳۲ BTC

گردش به بیت کوین :۳۶۹.۳۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۶۴۶۲۰۰ | (BitForex) | -۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۹۹%

سود آوری یک هفته :۹۵%

درآمد به دلار :$۸.۲۲

سود به دلار :$۱.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۸۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۷۵۱

سختی شبکه :۲۳۴,۶۴۹M

نرخ هش کل شبکه :۱,۶۸۲.۴۹ Ph/s

زمان بلاک :۹m 59s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۷۶۹۱۵۹

EthereumClassic (ETC)

الگوریتم :EthereumClassic(ETC) Etchash

حجم بازار : ۲۷۰۱۴۳۷۹۴۸

گردش به دلار :۳۹.۸۲ BTC

گردش به بیت کوین :۳۹.۸۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۱۱۵۶۰۰ | (Binance) | -۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۱۰۰%

سود آوری یک هفته :۱۰۰%

درآمد به دلار :$۰.۲۱

سود به دلار :-$۰.۷۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۱۱۰

سختی شبکه :۱,۷۶۷,۱۶۲,۱۹۶M

نرخ هش کل شبکه :۱۳۲.۸۵ Th/s

زمان بلاک :۱۳.۳s

پاداش بلاک :۲.۴۸

آخرین بلاک :۱۶۴۵۵۴۵۷

Monero (XMR)

الگوریتم :Monero(XMR) RandomX

حجم بازار : ۲۶۱۶۵۶۰۸۵۳

گردش به دلار :۴۵۸.۶۹ BTC

گردش به بیت کوین :۴۵۸.۶۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۸۴۹۰۰۰ | (Binance) | ۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۵%

سود آوری یک هفته :۱۵%

درآمد به دلار :$۰.۰۳

سود به دلار :-$۰.۶۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۲

سختی شبکه :۳۲۳,۹۶۵,۱۸۹,۶۳۴

نرخ هش کل شبکه :۲.۵۷ Gh/s

زمان بلاک :۲m 6s

پاداش بلاک :۰.۶۰

آخرین بلاک :۲۷۶۸۱۸۴

BitcoinSV (BSV)

الگوریتم :BitcoinSV(BSV) SHA-256

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۵.۱۸ BTC

گردش به بیت کوین :۵.۱۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۳۶۷۸۸۱ | (Bittrex) | ۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۰۳%

سود آوری یک روز :۱۰۵%

سود آوری یک هفته :۱۱۸%

درآمد به دلار :$۲۶.۴۷

سود به دلار :$۱۹.۷۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۴۳۸

سختی شبکه :۶۲,۰۹۰M

نرخ هش کل شبکه :۶۸.۴۰ Ph/s

زمان بلاک :۶۴m 59s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۷۰۳۰۰۳

Sia (SC)

الگوریتم :Sia(SC) Sia

حجم بازار : ۱۳۳۵۵۳۹۹۱

گردش به دلار :۰.۱۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۵ | (Bittrex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۵۹%

سود آوری یک روز :۱۵۳%

سود آوری یک هفته :۱۳۵%

درآمد به دلار :$۱۲.۶۵

سود به دلار :$۴.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۷۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۹۸۰.۷۹۰۱

سختی شبکه :۸,۵۴۲,۳۹۷T

نرخ هش کل شبکه :۱۳.۹۴ Ph/s

زمان بلاک :۱۰m 13s

پاداش بلاک :۳۰۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۹۳۸۸۶

BitcoinGold (BTG)

الگوریتم :BitcoinGold(BTG) Zhash

حجم بازار : ۲۵۴۶۶۸۹۵۹

گردش به دلار :۳.۶۹ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۶۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۸۵۹۰۸ | (Exmo) | -۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۷۷%

سود آوری یک روز :۸۸%

سود آوری یک هفته :۹۱%

درآمد به دلار :$۰.۱۹

سود به دلار :-$۰.۶۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۱۳۰

سختی شبکه :۳۶۴,۹۷۷.۰۸۶

نرخ هش کل شبکه :۵.۲۴ Mh/s

زمان بلاک :۹m 31s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۷۶۷۱۴۴

Zcash (ZEC)

الگوریتم :Zcash(ZEC) Equihash

حجم بازار : ۷۱۰۰۶۸۴۶۱

گردش به دلار :۶۷.۳۹ BTC

گردش به بیت کوین :۶۷.۳۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۲۶۵۱۰۰ | (Binance) | ۲.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۳۰%

درآمد به دلار :$۲.۵۹

سود به دلار :-$۱.۰۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۵۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۵۷۷

سختی شبکه :۹۶,۹۴۰,۳۴۶.۷۷۱

نرخ هش کل شبکه :۱۰.۵۹ Gh/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۱.۲۵

آخرین بلاک :۱۸۹۸۴۱۷

Dash (DASH)

الگوریتم :Dash(DASH) X۱۱

حجم بازار : ۴۹۵۱۸۱۴۲۶

گردش به دلار :۸۲۵.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۸۲۵.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۲۶۵۱۹۴ | (BitForex) | ۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۱۷۸%

سود آوری یک روز :۱۶۳%

سود آوری یک هفته :۱۶۲%

درآمد به دلار :$۱۳.۴۹

سود به دلار :$۵.۹۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۸۶۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۳۰۰۶

سختی شبکه :۸۵,۴۸۴,۷۷۷.۰۳۶

نرخ هش کل شبکه :۲.۳۴ Ph/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۱.۰۸

آخرین بلاک :۱۷۸۱۱۸۲

Ravencoin (RVN)

الگوریتم :Ravencoin(RVN) KawPow

حجم بازار : ۲۵۸۷۹۲۷۴۰

گردش به دلار :۱۷.۴۳ BTC

گردش به بیت کوین :۱۷.۴۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۲۸ | (BitForex) | ۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۶۲%

سود آوری یک روز :۱۴۰%

سود آوری یک هفته :۱۴۰%

درآمد به دلار :$۰.۳۰

سود به دلار :-$۰.۹۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۳.۸۶۲۳

سختی شبکه :۱۲۲,۶۸۶.۹۴۱

نرخ هش کل شبکه :۸.۷۸ Th/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۲۵۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۲۵۶۴۲۷۶

Decred (DCR)

الگوریتم :Decred(DCR) Blake (۱۴r)

حجم بازار : ۲۹۸۳۷۱۳۲۵

گردش به دلار :۰.۸۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۸۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۱۲۱۱۶۳ | (Bittrex) | ۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۵۵%

سود آوری یک روز :۵۵%

سود آوری یک هفته :۵۱%

درآمد به دلار :$۴.۵۶

سود به دلار :-$۰.۷۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۶۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۲۲۲۲

سختی شبکه :۴,۶۴۱M

نرخ هش کل شبکه :۶۷.۸۱ Ph/s

زمان بلاک :۴m 54s

پاداش بلاک :۰.۹۸۳۵۹۷

آخرین بلاک :۷۱۶۶۸۳

Flux (FLUX)

الگوریتم :Flux(FLUX) ZelHash

حجم بازار : ۱۵۷۵۲۶۸۵۴

گردش به دلار :۴۶.۹۹ BTC

گردش به بیت کوین :۴۶.۹۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۳۲۸۷ | (Gate.io) | ۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۷۳%

سود آوری یک روز :۸۲%

سود آوری یک هفته :۸۴%

درآمد به دلار :$۰.۱۸

سود به دلار :-$۰.۶۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۹۵,۴۰۰.۶۰۵

نرخ هش کل شبکه :۶.۶۲ Mh/s

زمان بلاک :۱m 58s

پاداش بلاک :۳۷.۵۰

آخرین بلاک :۱۲۶۴۶۲۸

DGB-Qubit (DGB)

الگوریتم :DGB-Qubit(DGB) Qubit

حجم بازار : ۱۲۰۶۴۸۸۱۲

گردش به دلار :۴.۲۶ BTC

گردش به بیت کوین :۴.۲۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۴۵ | (Binance) | ۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۷%

سود آوری یک روز :۱۶%

سود آوری یک هفته :۱۷%

درآمد به دلار :$۱.۳۱

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷۲.۱۹۰۰

سختی شبکه :۱,۳۲۲,۲۳۲.۹۱۹

نرخ هش کل شبکه :۷۵.۷۲ Th/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۴۲۰.۱۵

آخرین بلاک :۱۶۲۱۵۸۰۹

Horizen (ZEN)

الگوریتم :Horizen(ZEN) Equihash

حجم بازار : ۱۳۳۰۴۹۱۶۸

گردش به دلار :۶.۷۹ BTC

گردش به بیت کوین :۶.۷۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۶۰۰۰۰ | (Binance) | ۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۷۶%

سود آوری یک روز :۷۱%

سود آوری یک هفته :۶۵%

درآمد به دلار :$۵.۸۶

سود به دلار :$۲.۲۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۶۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۵۷۷۱

سختی شبکه :۲۷,۱۶۱,۱۲۵.۷۲۹

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۸ Gh/s

زمان بلاک :۲m 30s

پاداش بلاک :۳.۷۵

آخرین بلاک :۱۲۵۶۱۸۹

Ergo (ERG)

الگوریتم :Ergo(ERG) Autolykos

حجم بازار : ۸۴۷۲۰۷۹۷

گردش به دلار :۳.۹۱ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۹۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۸۵۳۶ | (Gate.io) | ۳.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۱۰%

سود آوری یک روز :۱۲۸%

سود آوری یک هفته :۱۱۹%

درآمد به دلار :$۰.۲۸

سود به دلار :-$۰.۶۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴,۰۷۳,۸۵۴G

نرخ هش کل شبکه :۳۴.۵۲ Th/s

زمان بلاک :۱m 58s

پاداش بلاک :۴۵.۰۰

آخرین بلاک :۸۸۷۰۸۱

Verge-Scrypt (XVG)

الگوریتم :Verge-Scrypt(XVG) Scrypt

حجم بازار : ۴۱۷۸۱۸۵۵

گردش به دلار :۱۴.۳۶ BTC

گردش به بیت کوین :۱۴.۳۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۵ | (Binance) | ۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۵۴%

سود آوری یک روز :۷۲%

سود آوری یک هفته :۷۱%

درآمد به دلار :$۵.۹۵

سود به دلار :-$۲.۲۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۶۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۸۹۸.۱۲۷

نرخ هش کل شبکه :۲۵.۷۲ Gh/s

زمان بلاک :۲m 30s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۶۳۶۰۸۱۷

Electroneum (ETN)

الگوریتم :Electroneum(ETN) CryptoNight

حجم بازار : ۵۹۷۷۵۸۳۸

گردش به دلار :۲.۴۹ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۴۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۰ | (HitBTC) | ۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۲.۳۸

سود به دلار :$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۶۸,۱۸۲,۸۸۰,۵۶۲

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۴ Gh/s

زمان بلاک :۵m 25s

پاداش بلاک :۷۰۰۲.۵۵

آخرین بلاک :۵۸۹۳۳۲

GroestlCoin (GRS)

الگوریتم :GroestlCoin(GRS) Groestl

حجم بازار : ۲۷۸۶۷۸۹۱

گردش به دلار :۰.۰۵ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۰۲۲ | (Bittrex) | ۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۳۵%

سود آوری یک روز :۲۸%

سود آوری یک هفته :۲۷%

درآمد به دلار :$۲.۳۰

سود به دلار :$۱.۲۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۷۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶.۷۱۸۶

سختی شبکه :۳۳۰,۴۶۳.۱۵۰

نرخ هش کل شبکه :۲۲.۵۳ Th/s

زمان بلاک :۱m 3s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۴۳۶۳۶۵۵

Pirate (ARRR)

الگوریتم :Pirate(ARRR) Equihash

حجم بازار : ۶۵۷۳۴۷۳۴

گردش به دلار :۰.۹۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۹۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۹۹۴ | (TradeOgre) | -۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۳۸%

سود آوری یک روز :۳۰%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۲.۴۶

سود به دلار :-$۱.۱۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۸۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷.۳۰۰۳

سختی شبکه :۱,۹۴۷,۸۳۶,۷۶۹.۰۳۰

نرخ هش کل شبکه :۵۱۹.۴۲ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۸.۰۰

آخرین بلاک :۲۱۷۹۶۲۵

Dero (DERO)

الگوریتم :Dero(DERO) CryptoNight

حجم بازار : ۷۷۷۵۰۶۶

گردش به دلار :۴۵.۴۲ BTC

گردش به بیت کوین :۴۵.۴۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۹۰۰۰ | (Hotbit) | ۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۵۰%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۳.۷۱

سود به دلار :$۱.۹۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۵۴۱۳

سختی شبکه :۵,۸۴۰,۱۳۱,۴۳۰

نرخ هش کل شبکه :۴۹۴.۹۴ Mh/s

زمان بلاک :۱۱.۸s

پاداش بلاک :۰.۹۱

آخرین بلاک :۴۵۴۸۰۴۶

Komodo (KMD)

الگوریتم :Komodo(KMD) Equihash

حجم بازار : ۲۷۵۲۲۸۴۱

گردش به دلار :۳.۹۹ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۹۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۲۰۵ | (Binance) | -۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۵۶%

سود آوری یک روز :۵۷%

سود آوری یک هفته :۵۴%

درآمد به دلار :$۴.۷۴

سود به دلار :$۱.۱۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۷۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۳.۲۴۷۳

سختی شبکه :۳۰۲,۳۷۸,۷۰۲.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۸۰.۶۳ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۳.۰۰

آخرین بلاک :۳۱۸۹۲۲۴

Monacoin (MONA)

الگوریتم :Monacoin(MONA) Lyra2REv2

حجم بازار : ۲۷۳۲۴۲۸۴

گردش به دلار :۰.۳۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۴۵۶ | (CoinEx) | ۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۸%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۸%

درآمد به دلار :$۰.۶۶

سود به دلار :-$۱.۹۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱.۵۷۶۳

سختی شبکه :۲,۰۲۱,۳۱۶.۰۲۳

نرخ هش کل شبکه :۹۲.۳۶ Th/s

زمان بلاک :۱m 34s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۲۸۴۵۹۲۴

Firo (FIRO)

الگوریتم :Firo(FIRO) FiroPow

حجم بازار : ۲۱۸۴۶۶۴۸

گردش به دلار :۲۴.۷۶ BTC

گردش به بیت کوین :۲۴.۷۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۱۰۹۶۰ | (Binance) | -۳.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۵۴%

سود آوری یک روز :۱۵۵%

سود آوری یک هفته :۱۶۴%

درآمد به دلار :$۰.۳۳

سود به دلار :-$۰.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۷,۳۳۴.۱۹۰

نرخ هش کل شبکه :۲۱۱.۴۱ Gh/s

زمان بلاک :۲m 29s

پاداش بلاک :۱.۵۶

آخرین بلاک :۵۸۲۹۷۹

BitcoinDiamond (BCD)

الگوریتم :BitcoinDiamond(BCD) BCD

حجم بازار : ۲۶۸۹۹۶۱۷۹۰۱۷۲۶۸

گردش به دلار :۰.۱۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۷۵ | (Gate.io) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۰۶

سود به دلار :-$۱.۶۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۴۷۳۳

سختی شبکه :۶۸۶,۵۲۷.۷۸۹

نرخ هش کل شبکه :۴.۵۶ Th/s

زمان بلاک :۱۰m 47s

پاداش بلاک :۶۲.۵۰

آخرین بلاک :۷۴۶۹۹۵

Beam (BEAM)

الگوریتم :Beam(BEAM) BeamHashIII

حجم بازار : ۱۵۵۱۲۵۵۸

گردش به دلار :۶.۷۱ BTC

گردش به بیت کوین :۶.۷۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۱۶ | (Binance) | -۳.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۳۶%

سود آوری یک روز :۱۳۹%

سود آوری یک هفته :۱۳۸%

درآمد به دلار :$۰.۳۰

سود به دلار :-$۰.۷۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۶۳,۴۹۳,۶۸۴

نرخ هش کل شبکه :۱.۰۶ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۴۰.۰۰

آخرین بلاک :۲۰۵۰۵۲۸

Quantum R L (QRL)

الگوریتم :Quantum R L(QRL) RandomX

حجم بازار : ۹۵۷۸۲۸۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۳۷ | (Bittrex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۶%

سود آوری یک روز :۱۶%

سود آوری یک هفته :۱۷%

درآمد به دلار :$۰.۰۳

سود به دلار :-$۰.۶۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۲۸۰۴

سختی شبکه :۷۸۹,۷۳۸,۶۷۴

نرخ هش کل شبکه :۱۳.۳۹ Mh/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۱.۸۰

آخرین بلاک :۲۳۴۳۳۳۳

Bytom (BTM)

الگوریتم :Bytom(BTM) Tensority

حجم بازار : ۸۹۹۵۴۱۱۳

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۲ | (Gate.io) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۲۱۷%

سود آوری یک روز :۲۱۶%

سود آوری یک هفته :۲۱۵%

درآمد به دلار :$۵۳.۸۱

سود به دلار :$۵۱.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۹۷۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۶۱.۶۱۹۸

سختی شبکه :۵,۵۳۷,۷۶۹,۸۳۷.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۳۸.۴۶ Mh/s

زمان بلاک :۲m 24s

پاداش بلاک :۴۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۷۲۱۱۳۷

Peercoin (PPC)

الگوریتم :Peercoin(PPC) SHA-256

حجم بازار : ۱۰۰۲۹۷۴۱

گردش به دلار :۰.۰۵ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۱۲۵ | (Bittrex) | -۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۸۶%

سود آوری یک روز :۸۱%

سود آوری یک هفته :۷۹%

درآمد به دلار :$۶.۷۰

سود به دلار :-$۰.۵۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۱۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۸.۶۳۸۲

سختی شبکه :۵,۲۲۱M

نرخ هش کل شبکه :۸.۳۰ Ph/s

زمان بلاک :۴۵m

پاداش بلاک :۳۷.۲۰

آخرین بلاک :۶۵۵۸۶۶

Grin-CT۳۲ (GRIN)

الگوریتم :Grin-CT۳۲(GRIN) Cuckatoo32

حجم بازار : ۳۹۰۳۹۶۱

گردش به دلار :۱.۹۵ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۹۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۳۵ | (Gate.io) | -۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۴۵%

سود آوری یک روز :۱۴۴%

سود آوری یک هفته :۱۴۰%

درآمد به دلار :$۱۱.۹۳

سود به دلار :$۵.۲۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۷۰۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۵۸۹,۶۹۰

نرخ هش کل شبکه :۹.۹۹ kh/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۲۰۳۲۳۷۸

Aeternity (AE)

الگوریتم :Aeternity(AE) CuckooCycle

حجم بازار : ۲۸۸۳۵۲۸۷

گردش به دلار :۰.۵۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۵۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۴۷۰ | (Gate.io) | ۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۷۹%

سود آوری یک روز :۹۰%

سود آوری یک هفته :۹۴%

درآمد به دلار :$۰.۱۹

سود به دلار :-$۰.۷۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲.۴۱۶۶

سختی شبکه :۲۱,۸۲۷,۳۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱۲۱.۹۴ kh/s

زمان بلاک :۲m 59s

پاداش بلاک :۶۸.۶۱

آخرین بلاک :۶۹۳۴۰۳

Bytecoin (BCN)

الگوریتم :Bytecoin(BCN) CryptoNight

حجم بازار : ۹۰۳۵۰۹۰۰

گردش به دلار :۰.۱۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | (Gate.io) | ۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۱۷

سود به دلار :-$۱.۵۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۴۱.۸۸۴۶

سختی شبکه :۳,۵۶۲,۲۳۹,۵۵۳

نرخ هش کل شبکه :۴۰.۹۵ Mh/s

زمان بلاک :۱m 27s

پاداش بلاک :۲۳.۴۲

آخرین بلاک :۲۷۲۰۴۲۳

LitecoinCash (LCC)

الگوریتم :LitecoinCash(LCC) SHA-256

حجم بازار : ۱۶۹۷۵۱۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۳ | (HitBTC) | ۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۶۲%

سود آوری یک روز :۶۸%

سود آوری یک هفته :۶۸%

درآمد به دلار :$۵.۶۵

سود به دلار :-$۱.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۵۶۹.۱۹۱۴

سختی شبکه :۲۸,۱۷۱K

نرخ هش کل شبکه :۴۰۳.۳۱ Th/s

زمان بلاک :۵m

پاداش بلاک :۳۱.۲۵

آخرین بلاک :۳۰۱۹۷۸۴

Dubaicoin (DBIX)

الگوریتم :Dubaicoin(DBIX) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۳.۴۶ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۴۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۹۰۶ | (HitBTC) | ۳۳.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۹۱%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۴.۸۹

سود به دلار :$۳.۸۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۵۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۵.۶۵۰۹

سختی شبکه :۲,۶۴۹,۸۲۷M

نرخ هش کل شبکه :۳۱.۱۷ Gh/s

زمان بلاک :۱m 25s

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۳۹۹۱۶۵

HavenProtocol (XHV)

الگوریتم :HavenProtocol(XHV) CryptoNightHaven

حجم بازار : ۱۲۱۶۹۳۲۵

گردش به دلار :۰.۰۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۵۰۱ | (TradeOgre) | ۱.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۳۵%

سود آوری یک روز :۱۱۲%

سود آوری یک هفته :۱۱۳%

درآمد به دلار :$۰.۲۴

سود به دلار :-$۰.۵۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۵۶۹۲

سختی شبکه :۱,۱۳۵,۸۵۴,۹۶۳

نرخ هش کل شبکه :۹.۴۷ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۳.۱۱

آخرین بلاک :۱۲۴۵۲۹۶

Tent (TENT)

الگوریتم :Tent(TENT) Zhash

حجم بازار : ۴۱۴۶۲۲

گردش به دلار :۰.۰۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۸ | (Stex) | ۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۳۶%

سود آوری یک روز :۳۵%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۱.۱۹

سود به دلار :$۰.۳۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۰.۷۷۱۳

سختی شبکه :۱۷.۰۴۹

نرخ هش کل شبکه :۲.۳۷ kh/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۳.۰۰

آخرین بلاک :۲۱۷۶۳۵۱

Vertcoin (VTC)

الگوریتم :Vertcoin(VTC) Verthash

حجم بازار : ۱۰۰۲۲۷۷۰

گردش به دلار :۰.۲۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۹۰۳ | (Bittrex) | ۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۱۵%

سود آوری یک روز :۱۱۵%

سود آوری یک هفته :۱۱۹%

درآمد به دلار :$۰.۲۵

سود به دلار :-$۰.۶۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۱۹۶.۷۴۲

نرخ هش کل شبکه :۵.۷۹ Gh/s

زمان بلاک :۲m 26s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۱۸۸۶۰۸۹

LBRY (LBC)

الگوریتم :LBRY(LBC) LBRY

حجم بازار : ۸۱۹۴۵۶۵

گردش به دلار :۱.۱۳ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۱۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۷۴ | (Bittrex) | ۳.۲%

سود آوری هم اکنون :۳۵%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۳۵%

درآمد به دلار :$۳.۰۷

سود به دلار :-$۰.۴۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۶۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۴۵.۴۴۱۰

سختی شبکه :۲,۱۲۹,۲۰۳M

نرخ هش کل شبکه :۸۸۸.۷۹ Th/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۲۲۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۲۶۸۳۰۱

Callisto (CLO)

الگوریتم :Callisto(CLO) Ethash

حجم بازار : ۱۳۸۴۵۱۱۵

گردش به دلار :۶.۵۷ BTC

گردش به بیت کوین :۶.۵۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۶ | (Bitfinex) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۱۳%

سود آوری یک روز :۱۰۹%

سود آوری یک هفته :۱۰۳%

درآمد به دلار :$۰.۲۳

سود به دلار :-$۰.۷۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۲.۵۸۵۱

سختی شبکه :۵,۵۷۰,۹۲۵M

نرخ هش کل شبکه :۴۲۰.۲۶ Gh/s

زمان بلاک :۱۳.۲۶s

پاداش بلاک :۳۸.۹۸

آخرین بلاک :۱۱۲۴۰۰۷۲

GameCredits (GAME)

الگوریتم :GameCredits(GAME) Scrypt

حجم بازار : ۵۶۳۴۴۲۸

گردش به دلار :۱.۹۴ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۹۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۷۱ | (Bittrex) | ۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۴۷%

درآمد به دلار :$۱.۶۳

سود به دلار :-$۰.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۷۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۲۲۱۵

سختی شبکه :۶,۷۹۹.۷۶۵

نرخ هش کل شبکه :۳۰۷.۴۲ Gh/s

زمان بلاک :۱m 35s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۲۸۴۱۶۸۶

Sero (SERO)

الگوریتم :Sero(SERO) ProgPow

حجم بازار : ۱۶۰۳۵۲۷۲

گردش به دلار :۹.۴۰ BTC

گردش به بیت کوین :۹.۴۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۵۲ | (Gate.io) | -۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۱۰%

سود آوری یک روز :۱۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۱۲%

درآمد به دلار :$۰.۲۴

سود به دلار :-$۰.۷۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۱,۰۹۰,۴۶۲M

نرخ هش کل شبکه :۸۶.۶۲ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۵۹s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۹۱۰۸۱۵۲

BitcoinZ (BTCZ)

الگوریتم :BitcoinZ(BTCZ) Zhash

حجم بازار : ۱۵۹۱۴۶۹

گردش به دلار :۲۹.۲۶ BTC

گردش به بیت کوین :۲۹.۲۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۷۵ | (Stex) (L) | ۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۷۵%

سود آوری یک روز :۸۳%

سود آوری یک هفته :۸۷%

درآمد به دلار :$۰.۱۸

سود به دلار :-$۰.۶۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۳۲۹.۹۶۲۷

سختی شبکه :۳,۳۱۰.۴۹۷

نرخ هش کل شبکه :۱۷۸.۴۲ kh/s

زمان بلاک :۲m 32s

پاداش بلاک :۵۹۳۷.۵۰

آخرین بلاک :۱۰۵۵۹۵۴

Paccoin (PAC)

الگوریتم :Paccoin(PAC) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۱۴۷۲۴۶۳

گردش به دلار :۰.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (Graviex) | -۹.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۱۷%

سود آوری یک روز :۱۱۷%

سود آوری یک هفته :۹۸%

درآمد به دلار :$۱۰.۵۵

سود به دلار :$۳.۳۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۱۲۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۴۴۸۰.۹۱۳۱

سختی شبکه :۳۵۱,۶۷۱.۳۵۰

نرخ هش کل شبکه :۹.۲۷ Th/s

زمان بلاک :۲m 43s

پاداش بلاک :۲۷۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۱۰۵۰

Conceal (CCX)

الگوریتم :Conceal(CCX) CryptoNightGPU

حجم بازار : ۹۱۷۸۵۸

گردش به دلار :۰.۰۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ | (TradeOgre) | ۲.۶%

سود آوری هم اکنون :۱۱۵%

سود آوری یک روز :۱۰۷%

سود آوری یک هفته :۹۷%

درآمد به دلار :$۰.۲۳

سود به دلار :-$۰.۶۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۹۵۲۴

سختی شبکه :۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۸۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 1s

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۱۷۱۷۶۶

BitcoinPrivate (BTCP)

الگوریتم :BitcoinPrivate(BTCP) EquihashZero Lagging

حجم بازار : ۴۰۵۵۶۵

گردش به دلار :۰.۴۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۸۰ | (TradeOgre) | -۷.۵%

سود آوری هم اکنون :۶۵%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۰.۳۷

سود به دلار :-$۰.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۳۳۵۶

سختی شبکه :۱۳.۷۹۵

نرخ هش کل شبکه :۳۷۲.۰۰ h/s

زمان بلاک :۵m 3s

پاداش بلاک :۰.۳۹

آخرین بلاک :۶۸۰۰۶۰

Bitcore (BTX)

الگوریتم :Bitcore(BTX) TimeTravel10

حجم بازار : ۳۴۲۸۴۷۵

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۳۵۰۵ | (HitBTC) | ۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۹%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۰۸

سود به دلار :-$۰.۸۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۴۴۷۶

سختی شبکه :۶,۴۷۲.۹۴۴

نرخ هش کل شبکه :۱۸۰.۵۳ Gh/s

زمان بلاک :۲m 34s

پاداش بلاک :۳.۱۳

آخرین بلاک :۵۶۴۷۱۹

Hush (HUSH)

الگوریتم :Hush(HUSH) Equihash

حجم بازار : ۳۴۵۰۶۲

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۷۰ | (TradeOgre) | -۱.۴%

سود آوری هم اکنون :۶۶%

سود آوری یک روز :۶۰%

سود آوری یک هفته :۶۱%

درآمد به دلار :$۵.۰۰

سود به دلار :$۱.۳۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۱۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷۳.۶۵۲۹

سختی شبکه :۳۲,۰۱۰,۹۰۱.۲۷۰

نرخ هش کل شبکه :۶.۸۳ Mh/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۲.۸۱

آخرین بلاک :۱۱۷۱۶۴۰

Zclassic (ZCL)

الگوریتم :Zclassic(ZCL) EquihashZero

حجم بازار : ۵۹۹۸۴۰

گردش به دلار :۰.۱۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۰۵ | (Hotbit) | ۱۶.۳%

سود آوری هم اکنون :۵۳%

سود آوری یک روز :۵۳%

سود آوری یک هفته :۵۷%

درآمد به دلار :$۱.۰۴

سود به دلار :$۰.۱۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۶.۰۳۵۱

سختی شبکه :۲۰.۴۷۴

نرخ هش کل شبکه :۲.۱۸ kh/s

زمان بلاک :۱m 17s

پاداش بلاک :۰.۷۸

آخرین بلاک :۱۶۶۱۹۰۳

Feathercoin (FTC)

الگوریتم :Feathercoin(FTC) NeoScrypt

حجم بازار : ۱۰۴۱۲۳۱

گردش به دلار :۰.۰۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۶ | (Bittrex) | -۱.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۰۵%

سود آوری یک روز :۱۲۴%

سود آوری یک هفته :۱۲۱%

درآمد به دلار :$۰.۲۷

سود به دلار :-$۰.۸۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶۰.۳۵۹۵

سختی شبکه :۱۹.۳۳۶

نرخ هش کل شبکه :۱.۳۴ Gh/s

زمان بلاک :۱m 2s

پاداش بلاک :۲۰.۰۰

آخرین بلاک :۴۴۴۶۷۲۸

Veil-ProgPow (VEIL)

الگوریتم :Veil-ProgPow(VEIL) ProgPow

حجم بازار : ۱۶۳۶۷۵۰

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۳ | (TradeOgre) | ۱۵.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۰%

سود آوری یک روز :۴۸%

سود آوری یک هفته :۵۵%

درآمد به دلار :$۴.۸۱

سود به دلار :$۳.۸۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۸۴.۵۷۶

نرخ هش کل شبکه :۲.۲۷ Gh/s

زمان بلاک :۲m 40s

پاداش بلاک :۳۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۱۲۸۶۶۱

Sumokoin (SUMO)

الگوریتم :Sumokoin(SUMO) CryptoNightR

حجم بازار : ۲۷۹۱۰۱۰

گردش به دلار :۰.۵۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۵۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۴۶ | (Hotbit) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۰۷%

سود آوری یک روز :۱۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۱۵%

درآمد به دلار :$۱۹.۵۵

سود به دلار :$۱۸.۹۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۹۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۸۵.۳۰۴۱

سختی شبکه :۱,۴۹۷,۱۳۰,۲۳۴

نرخ هش کل شبکه :۶.۲۹ Mh/s

زمان بلاک :۳m 58s

پاداش بلاک :۸۵.۱۵

آخرین بلاک :۶۲۹۱۴۶

Karbo (KRB)

الگوریتم :Karbo(KRB) CryptoNight

حجم بازار : ۱۰۸۶۵۳۵

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۴۵ | (TradeOgre) | -۴.۵%

سود آوری هم اکنون :۷%

سود آوری یک روز :۶%

سود آوری یک هفته :۵%

درآمد به دلار :$۱.۰۷

سود به دلار :-$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹.۲۰۶۲

سختی شبکه :۷,۷۴۸,۴۶۶,۶۵۶

نرخ هش کل شبکه :۳۱.۳۷ Mh/s

زمان بلاک :۴m 7s

پاداش بلاک :۲.۶۴

آخرین بلاک :۶۹۹۹۳۱

Etho (ETHO)

الگوریتم :Etho(ETHO) Ethash

حجم بازار : ۷۸۴۳۶۹

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۸ | (Stex) | ۱.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۰۷%

سود آوری یک روز :۱۰۵%

سود آوری یک هفته :۹۸%

درآمد به دلار :$۰.۲۳

سود به دلار :-$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۲.۹۵۵۴

سختی شبکه :۹۹,۲۵۱M

نرخ هش کل شبکه :۷.۳۲ Gh/s

زمان بلاک :۱۳.۵۶s

پاداش بلاک :۰.۳۰

آخرین بلاک :۱۰۵۴۹۴۱۲

Euno (EUNO)

الگوریتم :Euno(EUNO) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۲۵۳۶۱۳۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۵۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱۷%

سود آوری یک روز :۹۱%

سود آوری یک هفته :۶۵%

درآمد به دلار :$۵.۱۰

سود به دلار :$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۱.۴۶۹۳

سختی شبکه :۵۵,۲۲۵.۱۸۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۹۸ Th/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱.۰۰

آخرین بلاک :۹۲۸۵۵۲

Zero (ZER)

الگوریتم :Zero(ZER) EquihashZero

حجم بازار : ۱۴۴۷۰۸۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۰۱ | (Graviex) | ۱۶۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۸۳%

سود آوری یک روز :۱۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۰۴%

درآمد به دلار :$۴.۱۸

سود به دلار :$۳.۲۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۲.۴۰۱۱

سختی شبکه :۲۱,۷۰۴.۰۳۸

نرخ هش کل شبکه :۴.۵۲ kh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۳.۶۵

آخرین بلاک :۱۳۳۶۳۰۸

Ubiq (UBQ)

الگوریتم :Ubiq(UBQ) Ubqhash

حجم بازار : ۱۳۴۸۶۶۱

گردش به دلار :۰.۰۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۸۷ | (Bittrex) | ۲.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۳۱%

سود آوری یک روز :۱۳۴%

سود آوری یک هفته :۱۲۲%

درآمد به دلار :$۰.۲۹

سود به دلار :-$۰.۷۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹.۰۶۴۲

سختی شبکه :۱,۳۱۵,۲۹۰M

نرخ هش کل شبکه :۶۲.۶۳ Gh/s

زمان بلاک :۲۱s

پاداش بلاک :۱.۵۰

آخرین بلاک :۳۰۸۵۵۸۹

Sinovate (SIN)

الگوریتم :Sinovate(SIN) X25X

حجم بازار : ۴۷۷۶۹۲

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۳%

سود آوری یک روز :۳۵%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۰.۰۸

سود به دلار :-$۰.۵۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۴۸.۹۱۸۳

سختی شبکه :۶.۲۸۶

نرخ هش کل شبکه :۴۵۷.۵۷ Mh/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۱۲.۴۷

آخرین بلاک :۱۲۵۱۶۰۵

Lethean (LTHN)

الگوریتم :Lethean(LTHN) CryptoNightR

حجم بازار : ۱۴۹۸۲۴۴

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۰۲%

سود آوری یک روز :۱۰۱%

سود آوری یک هفته :۱۱۵%

درآمد به دلار :$۱۷.۳۳

سود به دلار :$۱۶.۷۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۲۰۴.۴۶۸۴

سختی شبکه :۱۳۹,۵۴۶,۶۹۹

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 2s

پاداش بلاک :۲۸۵.۹۵

آخرین بلاک :۱۱۲۳۳۴۶

Graft (GRFT)

الگوریتم :Graft(GRFT) CNReverseWaltz

حجم بازار : ۹۵۵۷۹

گردش به دلار :۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۲۸

سود به دلار :-$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷۳۹.۵۷۵۸

سختی شبکه :۴۹,۴۵۶,۱۰۲

نرخ هش کل شبکه :۳۷۷.۵۳ kh/s

زمان بلاک :۲m 11s

پاداش بلاک :۴۰۲.۸۲

آخرین بلاک :۷۴۲۸۷۷

Gulden (NLG)

الگوریتم :Gulden(NLG) Scrypt

حجم بازار : ۴۴۷۳۴۶۲

گردش به دلار :۰.۲۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۱۱ | (Bittrex) | -۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۷۴۸%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۳.۱۰

سود به دلار :-$۰.۵۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۷۷۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۴۵.۰۰۱۰

سختی شبکه :۰.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۰۶ kh/s

زمان بلاک :۱۶m 27s

پاداش بلاک :۸۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۰۲۸۶۱۵

SmartCash (SMART)

الگوریتم :SmartCash(SMART) Keccak

حجم بازار : ۲۳۹۳۱۲

گردش به دلار :۰.۰۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (HitBTC) | -۷.۳%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۰۸

سود به دلار :-$۱.۶۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۸۲.۸۸۱۷

سختی شبکه :۹,۴۸۹.۳۹۸

نرخ هش کل شبکه :۷۶۸.۹۹ Gh/s

زمان بلاک :۵۳s

پاداش بلاک :۲.۳۴

آخرین بلاک :۳۰۶۱۳۰۱

Bitcoin Interest (BCI)

الگوریتم :Bitcoin Interest(BCI) ProgPow

حجم بازار : ۵۸۸۳۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۳ | (Stex) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۶۶%

سود آوری یک روز :۷۳%

سود آوری یک هفته :۵۴%

درآمد به دلار :$۱.۱۴

سود به دلار :$۰.۱۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۵۵.۶۵۱۲

سختی شبکه :۸۶۱,۴۹۹.۵۶۵

نرخ هش کل شبکه :۱۲۰.۹۰ Mh/s

زمان بلاک :۷m 47s

پاداش بلاک :۱۰.۷۶

آخرین بلاک :۹۶۳۱۳

Actinium (ACM)

الگوریتم :Actinium(ACM) Lyra2z

حجم بازار : ۱۲۳۶۳۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۷ | (TradeOgre) | ۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۴%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۱.۱۶

سود به دلار :-$۰.۵۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۱۶.۹۵۷۸

سختی شبکه :۱۰۴.۸۶۷

نرخ هش کل شبکه :۲.۹۲ Gh/s

زمان بلاک :۲m 34s

پاداش بلاک :۲۵.۰۰

آخرین بلاک :۹۴۸۳۰۲

Anon (ANON)

الگوریتم :Anon(ANON) EquihashZero

حجم بازار : ۶۴۳۴۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۳ | (Stex) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۶۱%

سود آوری یک روز :۵۴%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۰.۹۴

سود به دلار :$۰.۰۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۱.۴۹۹۴

سختی شبکه :۱۷۵,۷۸۶.۲۲۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۲ kh/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۶.۵۳

آخرین بلاک :۲۰۹۲۴۸

Imagecoin (IMG)

الگوریتم :Imagecoin(IMG) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۲۲۳۹۲

گردش به دلار :۰.۲۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | (Hotbit) | -۹۵.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۱.۰۲

سود به دلار :-$۳.۳۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۸۶.۳۲۱۰

سختی شبکه :۱۱,۴۰۹.۳۵۱

نرخ هش کل شبکه :۷۵۳.۸۹ Gh/s

زمان بلاک :۱m 5s

پاداش بلاک :۱.۶۷

آخرین بلاک :۱۰۴۲۳۷۲

Swap (XWP)

الگوریتم :Swap(XWP) Cuckaroo29s

حجم بازار : ۷۳۱۲۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۷ | (TradeOgre) | -۱.۲%

سود آوری هم اکنون :۹۵%

سود آوری یک روز :۹۱%

سود آوری یک هفته :۹۸%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۷۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۲.۸۵۰۳

سختی شبکه :۸,۰۶۴

نرخ هش کل شبکه :۵۳۸.۰۰ h/s

زمان بلاک :۱۴.۹۸s

پاداش بلاک :۰.۵۸

آخرین بلاک :۸۴۷۶۳۸۰

Luxcoin (LUX)

الگوریتم :Luxcoin(LUX) PHI2

حجم بازار : ۶۰۲۹۰۳

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۰۸ | (TradeOgre) | ۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۱,۲۵۶.۴۳۲

نرخ هش کل شبکه :۸۹.۹۴ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۱۲۸۹۶۳۸

EtherSocial (ESN)

الگوریتم :EtherSocial(ESN) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (DoveWallet) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۰۵

سود به دلار :-$۰.۹۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۹۲.۶۶۹۷

سختی شبکه :۵۸,۶۳۱M

نرخ هش کل شبکه :۳۷.۲۷ Mh/s

زمان بلاک :۲۶m 13s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۳۶۱۱۶۹

Ellaism (ELLA)

الگوریتم :Ellaism(ELLA) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | (Stex) | ۱.۳%

سود آوری هم اکنون :۷۱%

سود آوری یک روز :۷۱%

سود آوری یک هفته :۳۲%

درآمد به دلار :$۳.۳۴

سود به دلار :$۲.۳۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۶۶۸.۵۸۴۳

سختی شبکه :۱۴,۰۷۷M

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۳ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۵s

پاداش بلاک :۴.۹۱

آخرین بلاک :۱۰۳۴۸۱۵۳

Florin (FLO)

الگوریتم :Florin(FLO) Scrypt

حجم بازار : ۲۴۰۷۴۸۶

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۹ | (Bittrex) | -۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۶%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۱۸%

درآمد به دلار :$۲.۳۱

سود به دلار :-$۰.۲۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۵۰.۶۴۵۹

سختی شبکه :۲۴۵.۱۱۳

نرخ هش کل شبکه :۱۶.۲۰ Gh/s

زمان بلاک :۱m 5s

پاداش بلاک :۱.۵۶

آخرین بلاک :۵۲۹۱۰۱۷

Pirl (PIRL)

الگوریتم :Pirl(PIRL) Ethash

حجم بازار : ۱۱۲۴۹۹۹

گردش به دلار :۰.۳۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۳ | (Stex) | ۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۵۲%

سود آوری یک روز :۵۰%

سود آوری یک هفته :۴۴%

درآمد به دلار :$۱.۳۳

سود به دلار :$۰.۳۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۹.۴۰۳۶

سختی شبکه :۳۱۸,۰۰۶M

نرخ هش کل شبکه :۲۷.۸۷ Gh/s

زمان بلاک :۱۱.۴۱s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۷۶۳۱۵۹۷

Vivo (VIVO)

الگوریتم :Vivo(VIVO) NeoScrypt

حجم بازار : ۲۲۸۷

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۳۹%

سود آوری یک هفته :۴۰%

درآمد به دلار :$۰.۳۵

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷۹۳.۷۳۸۷

سختی شبکه :۰.۳۵۶

نرخ هش کل شبکه :۱۲.۱۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 6s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۵۳۵۷۸۸

Expanse (EXP)

الگوریتم :Expanse(EXP) Ethash

حجم بازار : ۱۰۸۲۲۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۴ | (Bittrex) | -۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۱۵%

سود آوری یک روز :۱۱۲%

سود آوری یک هفته :۱۰۷%

درآمد به دلار :$۰.۲۴

سود به دلار :-$۰.۷۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۱.۵۹۸۰

سختی شبکه :۷۲۶,۷۴۹M

نرخ هش کل شبکه :۳۴.۶۱ Gh/s

زمان بلاک :۲۱s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۷۰۶۹۷۰۴

Trezarcoin (TZC)

الگوریتم :Trezarcoin(TZC) NeoScrypt

حجم بازار : ۵۲۰۵۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (Graviex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۰۶%

سود آوری یک روز :۱۲۷%

سود آوری یک هفته :۱۳۳%

درآمد به دلار :$۰.۲۷

سود به دلار :-$۰.۸۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۴۶۵.۴۸۰۵

سختی شبکه :۱.۹۹۷

نرخ هش کل شبکه :۱۴۲.۹۶ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۲۶۳۱۲۵۷

Myriad-Scrypt (XMY)

الگوریتم :Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt

حجم بازار : ۳۸۵۴۰۲

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (Bittrex) | -۲.۷%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :-$۸.۲۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱.۹۱۲۳

سختی شبکه :۱۷,۰۹۱,۲۱۳.۴۲۱

نرخ هش کل شبکه :۶۱.۱۷ Th/s

زمان بلاک :۲۰m

پاداش بلاک :۲۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۴۷۳۶۴۵

BitCash (BITC)

الگوریتم :BitCash(BITC) X25X

حجم بازار : ۹۷۸۹۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | (TradeOgre) | ۸.۱%

سود آوری هم اکنون :۲۷%

سود آوری یک روز :۲۳%

سود آوری یک هفته :۱۸%

درآمد به دلار :$۰.۸۰

سود به دلار :$۰.۲۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۲۸.۵۶۹۵

سختی شبکه :۰.۹۷۹

نرخ هش کل شبکه :۶۷.۸۴ Mh/s

زمان بلاک :۱m 2s

پاداش بلاک :۷.۲۰

آخرین بلاک :۱۷۹۵۲۳۱

GoByte (GBX)

الگوریتم :GoByte(GBX) NeoScrypt

حجم بازار : ۵۸۳۴۳

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۶ | (Stex) | -۱.۴%

سود آوری هم اکنون :۹۳%

سود آوری یک روز :۱۰۳%

سود آوری یک هفته :۱۱۴%

درآمد به دلار :$۰.۲۲

سود به دلار :-$۰.۸۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۶.۳۵۳۴

سختی شبکه :۴.۲۲۶

نرخ هش کل شبکه :۱۱۵.۶۰ Mh/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۲.۸۶

آخرین بلاک :۹۹۳۵۷۱

EtherGem (EGEM)

الگوریتم :EtherGem(EGEM) Ethash

حجم بازار : ۵۵۰۷۲

گردش به دلار :۰.۱۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۷ | (Graviex) | ۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۳۸%

سود آوری یک روز :۱۴۰%

سود آوری یک هفته :۱۲۶%

درآمد به دلار :$۰.۳۰

سود به دلار :-$۰.۷۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۰۶.۰۴۱۵

سختی شبکه :۲۱۴,۱۹۷M

نرخ هش کل شبکه :۱۷.۶۴ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۱۴s

پاداش بلاک :۲.۸۸

آخرین بلاک :۱۱۸۵۰۴۹۰

Axe (AXE)

الگوریتم :Axe(AXE) X۱۱

حجم بازار : ۳۹۸۷۷

گردش به دلار :۰.۳۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۷ | (Hotbit) | -۱۲.۵%

سود آوری هم اکنون :۵۴%

سود آوری یک روز :۹۳%

سود آوری یک هفته :۸۰%

درآمد به دلار :$۵.۹۲

سود به دلار :$۱.۶۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۶۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷۸۰.۷۹۸۹

سختی شبکه :۳۷,۸۴۵.۸۷۹

نرخ هش کل شبکه :۱.۰۵ Th/s

زمان بلاک :۲m 35s

پاداش بلاک :۳.۳۵

آخرین بلاک :۸۷۳۲۹۱

Bloc.money (BLOC)

الگوریتم :Bloc.money(BLOC) CryptoNightHaven

حجم بازار : ۱۱۰۲۳

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۹۰%

سود آوری یک روز :۱۰۵%

سود آوری یک هفته :۱۰۲%

درآمد به دلار :$۰.۲۲

سود به دلار :-$۰.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۴۲.۴۰۸۴

سختی شبکه :۷,۷۱۶,۹۴۵

نرخ هش کل شبکه :۶۳.۲۵ kh/s

زمان بلاک :۲m 2s

پاداش بلاک :۱۲.۳۵

آخرین بلاک :۱۱۵۸۲۸۵

BitSend (BSD)

الگوریتم :BitSend(BSD) Xevan

حجم بازار : ۲۲۸۷۲۶

گردش به دلار :۲.۱۷ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۱۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۱ | (Bittrex) | ۲.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۶۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۹۶۰۸

سختی شبکه :۱۹.۸۱۳

نرخ هش کل شبکه :۴۴۳.۲۲ Mh/s

زمان بلاک :۳m 12s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۶۵۶۱۱

Traid (TRAID)

الگوریتم :Traid(TRAID) NeoScrypt Lagging

حجم بازار : ۱۸۷۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۰.۳۰

سود به دلار :-$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۵۲۸.۰۹۳۳

سختی شبکه :۰.۸۳۵

نرخ هش کل شبکه :۲۹.۸۸ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۱۳۵۷

Straks (STAK)

الگوریتم :Straks(STAK) Lyra2REv2

حجم بازار : ۱۸۰۴۳

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۶%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۸%

درآمد به دلار :$۰.۶۵

سود به دلار :-$۱.۹۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۵۴.۴۰۲۱

سختی شبکه :۶۴۲.۹۰۵

نرخ هش کل شبکه :۱۱.۵۵ Gh/s

زمان بلاک :۳m 59s

پاداش بلاک :۳.۸۰

آخرین بلاک :۹۷۳۹۵۹

Gexan (GEX)

الگوریتم :Gexan(GEX) PHI2

حجم بازار : ۳۸۸۶

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | (Graviex) | ۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۱.۸۷۴

نرخ هش کل شبکه :۶۷.۰۶ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱.۶۰

آخرین بلاک :۵۷۷۵۸۰

Spider (SPDR)

الگوریتم :Spider(SPDR) PHI2

حجم بازار : ۱۵۳۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۰.۸۶۱

نرخ هش کل شبکه :۶۱.۶۱ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۱.۰۰

آخرین بلاک :۳۶۱۲۱۵

Aion (AION)

الگوریتم :Aion(AION) Aion

حجم بازار : ۱۶۷۲۲۴۷۳

گردش به دلار :۲.۹۷ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۹۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۹۷ | (Binance) | -۱.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۰۸%

سود آوری یک روز :۸۱%

سود آوری یک هفته :۸۸%

درآمد به دلار :$۰.۱۷

سود به دلار :-$۰.۶۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۶,۹۰۲,۱۱۶

نرخ هش کل شبکه :۶۹۰.۲۱ kh/s

زمان بلاک :۱۰.۰s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۱۳۶۷۹۵۹۲

Metaverse (ETP)

الگوریتم :Metaverse(ETP) Ethash

حجم بازار : ۲۶۹۳۸۲۳

گردش به دلار :۰.۲۵ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۶۵ | (Bitfinex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۶%

سود آوری یک روز :۲۸%

سود آوری یک هفته :۲۹%

درآمد به دلار :$۰.۵۸

سود به دلار :-$۰.۴۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷.۳۳۴۲

سختی شبکه :۵۶۹,۲۰۸M

نرخ هش کل شبکه :۲۷.۱۱ Gh/s

زمان بلاک :۲۱s

پاداش بلاک :۱.۲۲

آخرین بلاک :۷۰۵۴۱۱۴

Einsteinium (EMC2)

الگوریتم :Einsteinium(EMC۲) Scrypt

حجم بازار : ۱۷۳۶۴۷۲

گردش به دلار :۲.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۴۶ | (Bittrex) | ۸.۸%

سود آوری هم اکنون :۷۴%

سود آوری یک روز :۷۵%

سود آوری یک هفته :۷۵%

درآمد به دلار :$۶.۲۴

سود به دلار :-$۱.۹۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۵۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۰۱.۲۸۳۶

سختی شبکه :۳۲۳.۲۲۴

نرخ هش کل شبکه :۱۹.۸۳ Gh/s

زمان بلاک :۱m 10s

پاداش بلاک :۱.۹۵

آخرین بلاک :۴۵۴۷۷۹۸

Viacoin (VIA)

الگوریتم :Viacoin(VIA) Scrypt

حجم بازار : ۹۲۴۱۷۰

گردش به دلار :۰.۱۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۴۳ | (Bittrex) | -۲.۳%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :-$۸.۲۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۳

سختی شبکه :۷۴۹,۴۳۲.۲۱۶

نرخ هش کل شبکه :۱۳۴.۱۲ Th/s

زمان بلاک :۲۴s

پاداش بلاک :۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۰۵۵۲۷۷۰

BitTubeCash (TUBE)

الگوریتم :BitTubeCash(TUBE) CuckooCycle

حجم بازار : ۱۲۱۹۸۵

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱۰%

سود آوری یک روز :۱۰۵%

سود آوری یک هفته :۱۰۳%

درآمد به دلار :$۰.۲۳

سود به دلار :-$۰.۷۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۶,۴۴۰

نرخ هش کل شبکه :۴۲۷.۰۰ h/s

زمان بلاک :۱۵.۰۶s

پاداش بلاک :۷.۱۴

آخرین بلاک :۴۸۹۴۷۳۵

Gincoin (GIN)

الگوریتم :Gincoin(GIN) X16RT

حجم بازار : ۵۶۴۹۰

گردش به دلار :۰.۰۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۰ | (CryptoBridge) | ۳.۴%

سود آوری هم اکنون :۵۸%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۰.۴۳

سود به دلار :-$۰.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۳.۸۹۹

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۸ Gh/s

زمان بلاک :۲m 7s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۴۴۱۵۷۸

Sibcoin (SIB)

الگوریتم :Sibcoin(SIB) X11Gost

حجم بازار : ۲۷۴۰۳۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۵ | (Bittrex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۴۰%

سود آوری یک روز :۳۲%

سود آوری یک هفته :۲۸%

درآمد به دلار :$۴.۰۳

سود به دلار :$۱.۸۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۹۱.۳۴۹۰

سختی شبکه :۴۲۲.۵۹۳

نرخ هش کل شبکه :۱۱.۵۶ Gh/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۱.۷۳

آخرین بلاک :۱۳۹۰۸۷۳

Masari (MSR)

الگوریتم :Masari(MSR) CryptoNightFastV2

حجم بازار : ۱۵۶۰۰۰

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۴ | (TradeOgre) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۷۷%

سود آوری یک روز :۷۴%

سود آوری یک هفته :۷۵%

درآمد به دلار :$۰.۱۶

سود به دلار :-$۰.۶۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷.۳۷۹۹

سختی شبکه :۳۰,۸۸۷,۵۵۳

نرخ هش کل شبکه :۵۰۶.۳۵ kh/s

زمان بلاک :۱m 1s

پاداش بلاک :۱.۳۱

آخرین بلاک :۲۳۶۲۳۰۸

Ryo (RYO)

الگوریتم :Ryo(RYO) CryptoNightGPU

حجم بازار : ۵۰۵۹۱۳

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۷۱ | (TradeOgre) | ۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۹۷%

سود آوری یک روز :۹۶%

سود آوری یک هفته :۸۷%

درآمد به دلار :$۰.۲۱

سود به دلار :-$۰.۶۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷.۰۷۹۱

سختی شبکه :۴۵۰,۴۰۹,۳۶۶

نرخ هش کل شبکه :۱.۷۵ Mh/s

زمان بلاک :۴m 17s

پاداش بلاک :۳۹.۵۱

آخرین بلاک :۷۰۹۲۱۹

Exosis (EXO)

الگوریتم :Exosis(EXO) X16R

حجم بازار : ۶۳۲۳۴

گردش به دلار :۰.۰۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۸۵۰ | (Stex) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۴۳%

سود آوری یک هفته :۳۰%

درآمد به دلار :$۰.۴۰

سود به دلار :-$۰.۶۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳.۲۹۹۸

سختی شبکه :۶۷.۴۹۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۶۰ Gh/s

زمان بلاک :۳m 1s

پاداش بلاک :۰.۲۵

آخرین بلاک :۲۱۵۷۱۸

XDNA (XDNA)

الگوریتم :XDNA(XDNA) Hex

حجم بازار : ۲۵۲۵۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۶ | (CryptoBridge) | ۴.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۴%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۱۷%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۹.۰۶۴۷

سختی شبکه :۱۶.۷۳۸

نرخ هش کل شبکه :۱.۲۰ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۱.۱۴

آخرین بلاک :۶۸۱۲۵۷