تعداد ارزهای دیجیتال: 5,434
معاملات 24 ساعت: 406.276 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت فعلی اوج قیمت اوج قیمت دلاری به تومان تاریخ ارزش بازار تغیرات اوج قیمت این ارز به تومان سهم بازار
1 Bitcoin $55,446 $64,863.09 1,628,063,782تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 4 روز قبل $1,211,789,797,104 -14.51%
1,628,063,782تومان -10.19%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
4 روز قبل
قیمت ارز: $64,863.09
نرخ دلار: 25,100 تومان
52.40%
2 Ethereum $2,161.09 $2,541.86 63,800,759تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ 3 روز قبل $293,545,393,055 -14.97%
63,800,759تومان -10.68%
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $2,541.86
نرخ دلار: 25,100 تومان
12.55%
3 Binance Coin $474.54 $635.09 15,940,964تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ 6 روز قبل $98,143,492,245 -25.27%
15,940,964تومان -21.50%
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
6 روز قبل
قیمت ارز: $635.09
نرخ دلار: 25,100 تومان
4.54%
4 XRP $1.32 $3.37 14,781تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 3 ماه قبل $130,853,470,856 -60.79%
49,054تومان -28.81%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
4 روز قبل
قیمت ارز: $1.95
نرخ دلار: 25,100 تومان
16.07%
5 Tether $0.999988 $1.21 4,160تومان نرخ دلار: 3,435 تومان ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ 6 سال و 1 ماه قبل $49,423,481,282 -17.43%
31,950تومان -17.46%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
6 ماه قبل
قیمت ارز: $1
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.007%
6 Dogecoin $0.314408 $0.43 10,866تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ 2 روز قبل $55,938,179,430 -27.37%
10,866تومان -23.70%
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
2 روز قبل
قیمت ارز: $0.432924
نرخ دلار: 25,100 تومان
2.49%
7 Cardano $1.24 $1.55 39,035تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 4 روز قبل $49,686,578,334 -19.80%
39,035تومان -15.75%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
4 روز قبل
قیمت ارز: $1.55
نرخ دلار: 25,100 تومان
2.13%
8 Polkadot $36.62 $48.36 1,213,847تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ 1 روز قبل $44,979,047,194 -24.26%
1,213,847تومان -20.43%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $48.36
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.93%
9 Litecoin $265.91 $358.33 1,513,969تومان نرخ دلار: 4,225 تومان ۲۷ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 4 ماه قبل $22,323,789,555 -25.79%
8,394,110تومان -16.46%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $334.42
نرخ دلار: 25,100 تومان
3.25%
10 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $918.65 $3,923.07 16,594,586تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 3 ماه قبل $66,171,059,189 -76.58%
30,196,741تومان -19.77%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $1,203.05
نرخ دلار: 25,100 تومان
10.53%
11 Uniswap Uniswap $31.06 $39.45 990,279تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ 3 روز قبل $20,649,323,441 -21.26%
990,279تومان -17.28%
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $39.45
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.89%
12 Chainlink Chainlink $37.49 $44.36 1,113,523تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ 3 روز قبل $18,588,731,391 -15.47%
1,113,523تومان -11.19%
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $44.36
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.80%
13 VeChain VeChain $0.226039 $0.27 6,983تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ 1 روز قبل $17,893,628,292 -18.75%
6,983تومان -14.64%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $0.278216
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.77%
14 Stellar Stellar $0.538909 $0.89 3,840تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۳ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 3 ماه قبل $16,022,043,128 -39.86%
17,299تومان -17.85%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
4 روز قبل
قیمت ارز: $0.689226
نرخ دلار: 25,100 تومان
2.22%
15 THETA THETA $11.36 $15.89 399,050تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ 2 روز قبل $15,898,409,637 -28.49%
399,050تومان -24.88%
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
2 روز قبل
قیمت ارز: $15.89
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.70%
16 USD Coin USD Coin $1.00 $1.07 15,991تومان نرخ دلار: 14,935 تومان ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 1 سال و 1 ماه قبل $11,605,533,968 -6.59%
31,950تومان -17.45%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
6 ماه قبل
قیمت ارز: $1
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.36%
17 Filecoin Filecoin $156.32 $237.04 5,949,769تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ 2 هفته قبل $14,989,044,091 -34.05%
5,949,769تومان -30.71%
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $237.04
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.77%
18 TRON TRON $0.138855 $0.22 945تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 3 ماه قبل $14,501,092,591 -37.04%
4,493تومان -18.52%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $0.179035
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.88%
19 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $55,389.63 $64,759.64 1,625,467,183تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 4 روز قبل $9,635,475,027 -14.46%
1,625,467,183تومان -10.14%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
4 روز قبل
قیمت ارز: $64,759.64
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.41%
20 Solana Solana $27.96 $29.75 746,765تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ 6 روز قبل $8,033,502,247 -6.01%
746,765تومان -1.26%
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
6 روز قبل
قیمت ارز: $29.75
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.37%
21 Neo Neo $96.71 $187.40 833,390تومان نرخ دلار: 4,447 تومان ۲۵ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 3 ماه قبل $12,181,325,000 -48.39%
2,611,560تومان -2.34%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $104.04
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.72%
22 EOS EOS $6.83 $21.54 121,500تومان نرخ دلار: 5,640 تومان ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 2 سال و 11 ماه قبل $17,769,451,250 -68.25%
221,746تومان -18.66%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $8.83
نرخ دلار: 25,100 تومان
4.10%
23 Bitcoin SV Bitcoin SV $326.50 $490.15 12,302,855تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ 2 روز قبل $9,169,414,887 -33.38%
12,302,855تومان -30.01%
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
2 روز قبل
قیمت ارز: $490.15
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.39%
24 Klaytn Klaytn $2.38 $4.36 109,497تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ 2 هفته قبل $10,679,522,599 -45.25%
109,497تومان -42.48%
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $4.36
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.55%
25 IOTA IOTA $2.07 $5.36 22,699تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۸ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 3 ماه قبل $14,915,876,744 -61.32%
67,097تومان -18.43%
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
2 روز قبل
قیمت ارز: $2.67
نرخ دلار: 25,100 تومان
2.36%
26 Monero Monero $318.81 $469.19 1,984,707تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 3 ماه قبل $7,274,153,721 -32.05%
9,531,161تومان -11.79%
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
17 ساعت قبل
قیمت ارز: $379.72
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.15%
27 Binance USD Binance USD $1.00 $1.08 16,243تومان نرخ دلار: 14,935 تومان ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 1 سال و 1 ماه قبل $5,545,879,313 -8.04%
31,950تومان -17.45%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
6 ماه قبل
قیمت ارز: $1
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.07%
28 BitTorrent BitTorrent $0.007999 $0.01 358تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ 1 هفته قبل $14,121,805,358 -43.92%
358تومان -41.08%
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $0.014264
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.71%
29 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.200903 $0.27 6,791تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 1 ماه و 24 روز قبل $6,532,662,588 -25.74%
6,791تومان -21.99%
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
1 ماه و 24 روز قبل
قیمت ارز: $0.270572
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.38%
30 Terra Terra $13.30 $22.31 560,066تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ 4 هفته قبل $9,079,520,480 -40.39%
560,066تومان -37.37%
۰۱ فروردین ۱۴۰۰
4 هفته قبل
قیمت ارز: $22.31
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.50%
31 Aave Aave $379.14 $556.39 13,214,288تومان نرخ دلار: 23,750 تومان ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ 2 ماه و 8 روز قبل $6,876,017,486 -31.85%
13,629,028تومان -26.64%
۲۲ بهمن ۱۳۹۹
2 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $551.78
نرخ دلار: 24,700 تومان
0.48%
32 Tezos Tezos $6.11 $10.55 44,659تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 4 ماه قبل $5,862,910,923 -42.10%
191,924تومان -16.01%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $7.64
نرخ دلار: 25,100 تومان
0%
33 FTX Token FTX Token $49.15 $59.43 1,491,913تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 4 روز قبل $5,607,866,974 -17.30%
1,491,913تومان -13.12%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
4 روز قبل
قیمت ارز: $59.43
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.24%
34 Cosmos Cosmos $21.34 $28.35 711,634تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ 3 روز قبل $5,972,112,385 -24.72%
711,634تومان -20.91%
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $28.35
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.26%
35 Ethereum Classic Ethereum Classic $35.92 $48.89 1,227,196تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ 1 روز قبل $5,686,825,851 -26.53%
1,227,196تومان -22.81%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $48.89
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.24%
36 Algorand Algorand $1.46 $1.81 44,869تومان نرخ دلار: 24,700 تومان ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ 2 ماه و 6 روز قبل $5,109,047,641 -19.19%
45,415تومان -14.76%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $1.80
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.17%
37 Avalanche Avalanche $28.68 $59.59 1,415,379تومان نرخ دلار: 23,750 تومان ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ 2 ماه و 8 روز قبل $5,237,107,069 -51.86%
1,471,994تومان -48.61%
۲۲ بهمن ۱۳۹۹
2 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $59.59
نرخ دلار: 24,700 تومان
0.32%
38 NEM NEM $0.396285 $1.84 8,063تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 3 ماه قبل $16,584,479,998 -78.49%
21,656تومان -51.74%
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
1 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $0.862817
نرخ دلار: 25,100 تومان
2.03%
39 Dai Dai $0.999627 $1.13 30,596تومان نرخ دلار: 26,850 تومان ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 7 ماه قبل $3,655,434,256 -12.27%
32,269تومان -18.31%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
6 ماه قبل
قیمت ارز: $1.01
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.20%
40 THORChain THORChain $14.71 $16.55 415,447تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 4 روز قبل $3,828,837,553 -11.11%
415,447تومان -6.62%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
4 روز قبل
قیمت ارز: $16.55
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.17%
41 Creditcoin Creditcoin $6.04 $8.70 218,544تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ 1 ماه و 4 روز قبل $4,919,169,303 -30.60%
218,544تومان -27.09%
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
1 ماه و 4 روز قبل
قیمت ارز: $8.70
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.26%
42 PancakeSwap PancakeSwap $21.73 $27.97 702,058تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ 6 روز قبل $4,311,651,965 -22.27%
702,058تومان -18.34%
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
6 روز قبل
قیمت ارز: $27.97
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.19%
43 Kusama Kusama $397.51 $566.18 14,211,211تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۹ فروردین ۱۴۰۰ 2 هفته قبل $4,795,631,654 -29.79%
14,211,211تومان -26.24%
۰۹ فروردین ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $566.18
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.25%
44 Elrond Elrond $188.48 $245.14 6,153,143تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ 6 روز قبل $4,238,465,401 -23.11%
6,153,143تومان -19.22%
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
6 روز قبل
قیمت ارز: $245.14
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.20%
45 Maker Maker $3,103.45 $4,026.28 101,059,788تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ 3 روز قبل $4,007,116,333 -22.92%
101,059,788تومان -19.02%
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $4,026.28
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.17%
46 Huobi Token Huobi Token $17.32 $26.73 670,992تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ 1 ماه و 26 روز قبل $5,215,411,338 -35.18%
670,992تومان -31.91%
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
1 ماه و 26 روز قبل
قیمت ارز: $26.73
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.29%
47 Dash Dash $305.95 $1,550.84 6,560,095تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 3 ماه قبل $12,042,753,308 -80.27%
10,291,701تومان -21.60%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $410.02
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.91%
48 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $55,320.86 $64,730.80 1,624,743,177تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 4 روز قبل $3,543,776,589 -14.53%
1,624,743,177تومان -10.21%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
4 روز قبل
قیمت ارز: $64,730.80
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.15%
49 Chiliz Chiliz $0.531610 $0.88 22,096تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ 1 ماه و 5 روز قبل $4,883,830,170 -39.61%
22,096تومان -36.55%
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
1 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $0.880339
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.27%
50 HEX HEX $0.017036 $0.02 572تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ 1 هفته قبل $5,774,599,432 -25.36%
572تومان -21.58%
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $0.022824
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.18%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.