تعداد ارزهای دیجیتال: 10,522
معاملات 24 ساعت: 231.922 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 EthereumX $50,850.51$139,520.87 4,061,313,014تومان نرخ دلار: 29,109 تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$12,169,788,697,130 -63.55%
4,061,313,014تومان -60.13%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $139,520.87
نرخ دلار: 29,109 تومان
409.21%
2 Bitcoin $47,837$68,871.18 1,962,484,343تومان نرخ دلار: 28,495 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$1,299,546,250,627 -30.54%
1,965,419,099تومان -22.50%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $68,744.98
نرخ دلار: 28,590 تومان
41.53%
3 Ethereum $3,955.35$4,861.47 138,882,614تومان نرخ دلار: 28,568 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$575,042,979,111 -18.63%
140,218,883تومان -10.18%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $4,780.73
نرخ دلار: 29,330 تومان
18.46%
4 Binance Coin $543.63$689.35 17,302,694تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6 ماه و 25 روز قبل$111,647,649,146 -21.13%
19,379,903تومان -10.68%
۰۵ آذر ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $657.61
نرخ دلار: 29,470 تومان
4.04%
5 Tether $1.00$1.21 4,151تومان نرخ دلار: 3,431 تومان ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ 6 سال و 9 ماه قبل$75,844,419,136 -17.25%
33,542تومان -4.95%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
8 ساعت قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,500 تومان
0.007%
6 Solana $194.58$260.09 7,329,341تومان نرخ دلار: 28,180 تومان ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 4 هفته قبل$78,341,978,034 -25.18%
7,333,135تومان -15.50%
۱۵ آبان ۱۴۰۰
4 هفته قبل
قیمت ارز: $260.04
نرخ دلار: 28,199 تومان
2.74%
7 Cardano $1.36$3.08 69,608تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 2 روز قبل$99,113,871,566 -55.68%
84,005تومان -48.20%
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
3 ماه و 2 روز قبل
قیمت ارز: $3.08
نرخ دلار: 27,270 تومان
4.26%
8 USD Coin $1.00$1,631,441,359.00 24,365,576,696,665تومان نرخ دلار: 14,935 تومان ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 1 سال و 8 ماه قبل$9,223,372,036,854,775,808 -99.99%
27,199,390,777,970تومان -99.99%
۲۵ آبان ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $936,295,723.85
نرخ دلار: 29,050 تومان
0.36%
9 XRP $0.782026$3.37 14,781تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 10 ماه قبل$130,853,470,856 -76.84%
49,054تومان -49.23%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
7 ماه و 20 روز قبل
قیمت ارز: $1.95
نرخ دلار: 25,100 تومان
16.07%
10 HEX HEX $0.167248$0.51 14,160تومان نرخ دلار: 27,730 تومان ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 2 ماه و 15 روز قبل$88,553,180,486 -67.24%
14,160تومان -62.39%
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
2 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $0.510654
نرخ دلار: 27,730 تومان
3.96%
11 Polkadot Polkadot $28.33$55.03 1,538,337تومان نرخ دلار: 27,951 تومان ۱۳ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه قبل$54,353,357,050 -48.52%
1,538,337تومان -41.35%
۱۳ آبان ۱۴۰۰
1 ماه قبل
قیمت ارز: $55.03
نرخ دلار: 27,951 تومان
1.90%
12 Avalanche Avalanche $94.79$1,631,441,349 46,119,215,494,881تومان نرخ دلار: 28,269 تومان ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ 2 ماه و 22 روز قبل$32,451,570,496 -99.99%
4,223,713تومان -28.53%
۳۰ آبان ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $146.25
نرخ دلار: 28,880 تومان
0.64%
13 Terra Terra $57.23$70.41 2,136,520تومان نرخ دلار: 30,343 تومان ۱۲ آذر ۱۴۰۰ 1 روز قبل$31,800,332,739 -18.71%
2,136,520تومان -14.70%
۱۲ آذر ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $70.41
نرخ دلار: 30,343 تومان
1.02%
14 Dogecoin Dogecoin $0.165759$1.82 41,118تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ 3 ماه و 17 روز قبل$95,370,655,627 -90.89%
41,118تومان -87.16%
۲۷ مرداد ۱۴۰۰
3 ماه و 17 روز قبل
قیمت ارز: $1.82
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.05%
15 SHIBA INU SHIBA INU $0.000035$0.00008 2تومان نرخ دلار: 28,109 تومان ۰۶ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 7 روز قبل$52,156,077,203 -59.38%
2تومان -53.98%
۰۶ آبان ۱۴۰۰
1 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $0.000088
نرخ دلار: 28,109 تومان
2.00%
16 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.557531$0.96 28,787تومان نرخ دلار: 29,684 تومان ۰۳ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$24,500,231,852 -42.51%
28,787تومان -38.33%
۰۳ آذر ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $0.969806
نرخ دلار: 29,684 تومان
0.83%
17 Binance USD Binance USD $1.00$41,827.46 944,296,776تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ 3 ماه و 19 روز قبل$41,419,392,655 -99.99%
944,296,776تومان -99.99%
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
3 ماه و 19 روز قبل
قیمت ارز: $41,827.46
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.07%
18 Polygon Polygon $1.95$2.68 67,268تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6 ماه و 17 روز قبل$16,853,181,863 -27.08%
71,752تومان -13.28%
۱۲ آذر ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $2.40
نرخ دلار: 29,895 تومان
0.77%
19 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $47,564.38$89,500.60 2,614,312,785تومان نرخ دلار: 29,210 تومان ۲۶ آبان ۱۴۰۰ 2 هفته قبل$77,075,103,784 -46.85%
2,614,312,785تومان -42.06%
۲۶ آبان ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $89,500.60
نرخ دلار: 29,210 تومان
0.73%
20 Uniswap Uniswap $16.98$44.91 1,127,358تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ 7 ماه و 1 روز قبل$23,707,200,000 -62.18%
1,127,358تومان -52.02%
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
7 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $44.91
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.00%
21 Litecoin Litecoin $154.27$410.66 10,307,790تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6 ماه و 25 روز قبل$27,413,142,496 -62.43%
10,307,790تومان -52.34%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $410.66
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.06%
22 Algorand Algorand $1.55$3.28 42,640تومان نرخ دلار: 13,000 تومان ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ 2 سال و 5 ماه قبل$17,838,822,343 -52.57%
83,106تومان -40.40%
۲۷ آبان ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $2.85
نرخ دلار: 29,126 تومان
3.28%
23 Chainlink Chainlink $19.32$52.87 1,327,189تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6 ماه و 25 روز قبل$22,155,586,649 -63.45%
1,327,189تومان -53.63%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $52.87
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.86%
24 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $455.68$3,923.07 16,594,586تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 11 ماه قبل$66,171,059,189 -88.38%
40,800,105تومان -64.43%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 ماه و 23 روز قبل
قیمت ارز: $1,625.50
نرخ دلار: 25,100 تومان
10.53%
25 TRON TRON $0.082704$0.22 945تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 10 ماه قبل$14,501,092,591 -62.50%
4,493تومان -41.39%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
7 ماه و 17 روز قبل
قیمت ارز: $0.179035
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.88%
26 TerraUSD TerraUSD $1.00$1,631,437,106.00 36,831,324,105,056تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 7 روز قبل$7,958,142,430 -99.99%
33,791تومان -5.68%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
8 ساعت قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 33,500 تومان
0.0003%
27 Axie Infinity Axie Infinity $112.48$165.58 4,662,671تومان نرخ دلار: 28,159 تومان ۱۵ آبان ۱۴۰۰ 4 هفته قبل$10,085,288,781 -32.06%
4,662,671تومان -23.18%
۱۵ آبان ۱۴۰۰
4 هفته قبل
قیمت ارز: $165.58
نرخ دلار: 28,159 تومان
0.35%
28 Stellar Stellar $0.275557$0.89 3,840تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۳ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 11 ماه قبل$18,447,100,000 -69.25%
20,022تومان -56.17%
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 ماه و 19 روز قبل
قیمت ارز: $0.797700
نرخ دلار: 25,100 تومان
2.22%
29 Dai Dai $0.998857$1,631,441,359.00 43,804,200,489,150تومان نرخ دلار: 26,850 تومان ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 1 سال و 2 ماه قبل$12,250,597,935 -99.99%
55,265تومان -42.45%
۲۶ آبان ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $1.89
نرخ دلار: 29,210 تومان
0.20%
30 Decentraland Decentraland $3.42$5.90 174,251تومان نرخ دلار: 29,500 تومان ۰۴ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$10,777,742,277 -42.05%
174,251تومان -37.45%
۰۴ آذر ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $5.90
نرخ دلار: 29,500 تومان
0.36%
31 FTX Token FTX Token $43.81$83.34 2,370,202تومان نرخ دلار: 28,440 تومان ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ 2 ماه و 25 روز قبل$10,073,400,000 -47.43%
2,370,202تومان -41.14%
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
2 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $83.34
نرخ دلار: 28,440 تومان
0.44%
32 Lido stETH Lido stETH $3,927.92$4,823.69 137,803,251تومان نرخ دلار: 28,568 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$7,192,437,197 -18.57%
139,113,834تومان -10.09%
۱۰ آذر ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $4,745.32
نرخ دلار: 29,316 تومان
0.22%
33 Cosmos Cosmos $26.48$44.69 1,246,334تومان نرخ دلار: 27,885 تومان ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ 2 ماه و 14 روز قبل$9,906,158,549 -40.75%
1,252,493تومان -32.67%
۰۲ مهر ۱۴۰۰
2 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $44.30
نرخ دلار: 28,272 تومان
0.45%
34 VeChain VeChain $0.092077$26.51 598,622تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 6 روز قبل$17,893,628,292 -99.65%
598,622تومان -99.51%
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
3 ماه و 6 روز قبل
قیمت ارز: $26.51
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.55%
35 Elrond Elrond $289.35$1,631,441,349 46,199,156,120,982تومان نرخ دلار: 28,318 تومان ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ 2 ماه و 22 روز قبل$10,732,916,284 -99.99%
15,817,281تومان -41.75%
۰۲ آذر ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $542.57
نرخ دلار: 29,152 تومان
0.23%
36 Internet Computer Internet Computer $30.26$731.20 18,353,161تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6 ماه و 25 روز قبل$90,484,058,327 -95.86%
18,353,161تومان -94.74%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $731.20
نرخ دلار: 25,100 تومان
3.56%
37 Filecoin Filecoin $39.04$82,745.19 1,868,055,427تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6 ماه و 24 روز قبل$14,989,044,091 -99.95%
1,868,055,427تومان -99.93%
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 ماه و 24 روز قبل
قیمت ارز: $82,745.19
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.14%
38 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $47,732.24$69,123.68 1,974,725,427تومان نرخ دلار: 28,568 تومان ۱۹ آبان ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$7,265,544,594 -30.94%
1,974,725,427تومان -23.03%
۱۹ آبان ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $69,123.68
نرخ دلار: 28,568 تومان
0.23%
39 Hedera Hedera $0.271446$0.96 21,711تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ 3 ماه و 10 روز قبل$7,160,741,647 -71.77%
21,711تومان -60.19%
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
3 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $0.961728
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.20%
40 The Sandbox The Sandbox $5.30$8.51 250,646تومان نرخ دلار: 29,440 تومان ۰۴ آذر ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$7,596,426,262 -37.70%
250,774تومان -32.65%
۰۴ آذر ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $8.51
نرخ دلار: 29,455 تومان
0.25%
41 THETA THETA $4.82$15.89 399,050تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ 7 ماه و 18 روز قبل$15,898,409,637 -69.67%
399,050تومان -61.53%
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
7 ماه و 18 روز قبل
قیمت ارز: $15.89
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.70%
42 Ethereum Classic Ethereum Classic $36.36$173.78 4,361,966تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6 ماه و 29 روز قبل$20,213,334,834 -79.07%
4,361,966تومان -73.45%
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 ماه و 29 روز قبل
قیمت ارز: $173.78
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.81%
43 NEAR Protocol NEAR Protocol $7.88$13.20 361,252تومان نرخ دلار: 27,350 تومان ۰۴ آبان ۱۴۰۰ 1 ماه و 9 روز قبل$6,956,615,086 -40.27%
366,451تومان -31.45%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $12.64
نرخ دلار: 28,980 تومان
0.25%
44 Fantom Fantom $1.60$42.90 968,680تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ 5 ماه و 17 روز قبل$8,848,448,854 -96.25%
968,680تومان -94.72%
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
5 ماه و 17 روز قبل
قیمت ارز: $42.90
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.0006%
45 Tezos Tezos $4.13$12.13 50,740تومان نرخ دلار: 4,183 تومان ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 11 ماه قبل$7,909,632,455 -65.91%
258,039تومان -48.97%
۱۲ مهر ۱۴۰۰
2 ماه قبل
قیمت ارز: $9.13
نرخ دلار: 28,260 تومان
0%
46 Monero Monero $198.45$513.51 12,889,272تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6 ماه و 28 روز قبل$9,194,005,018 -61.35%
12,889,272تومان -50.97%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
6 ماه و 28 روز قبل
قیمت ارز: $513.51
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.36%
47 The Graph The Graph $0.723474$2.87 71,015تومان نرخ دلار: 24,700 تومان ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ 9 ماه و 20 روز قبل$6,290,690,196 -74.83%
71,015تومان -67.56%
۲۴ بهمن ۱۳۹۹
9 ماه و 20 روز قبل
قیمت ارز: $2.87
نرخ دلار: 24,700 تومان
0.24%
48 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $3.46$3.92 98,467تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ 6 ماه و 21 روز قبل$3,742,375,807 -11.55%
118,792تومان -7.00%
۱۳ آذر ۱۴۰۰
8 ساعت قبل
قیمت ارز: $3.54
نرخ دلار: 33,500 تومان
0.15%
49 IOTA IOTA $1.17$41,226.27 930,724,491تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ 3 ماه و 19 روز قبل$14,915,876,744 -99.99%
930,724,491تومان -99.99%
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
3 ماه و 19 روز قبل
قیمت ارز: $41,226.27
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.07%
50 Helium Helium $30.96$55.77 1,565,055تومان نرخ دلار: 28,060 تومان ۱۶ آبان ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$5,665,595,812 -44.49%
1,605,408تومان -38.59%
۲۱ آبان ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $55.26
نرخ دلار: 29,048 تومان
0.19%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.