تعداد ارزهای دیجیتال: 6,384
معاملات 24 ساعت: 122.995 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 Bitcoin $38,811$64,863.09 1,628,063,782تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 2 ماه و 3 روز قبل$1,211,789,797,104 -40.16%
1,628,063,782تومان -41.91%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $64,863.09
نرخ دلار: 25,100 تومان
52.40%
2 Ethereum $2,420.37$4,365.53 109,574,811تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 5 روز قبل$505,721,000,000 -44.55%
109,574,811تومان -46.18%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $4,365.53
نرخ دلار: 25,100 تومان
19.67%
3 Tether $1.00$1.21 4,160تومان نرخ دلار: 3,435 تومان ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ 6 سال و 3 ماه قبل$63,891,583,340 -17.39%
31,950تومان -23.70%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
7 ماه و 30 روز قبل
قیمت ارز: $1
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.007%
4 Binance Coin $355.22$689.35 17,302,694تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 7 روز قبل$105,769,027,389 -48.46%
17,302,694تومان -49.97%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $689.35
نرخ دلار: 25,100 تومان
4.04%
5 Cardano $1.52$2.45 61,736تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 1 روز قبل$78,580,700,000 -38.09%
61,736تومان -39.91%
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $2.45
نرخ دلار: 25,100 تومان
3.33%
6 Dogecoin $0.313868$0.73 18,484تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 9 روز قبل$95,370,655,627 -57.37%
18,484تومان -58.62%
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $0.736434
نرخ دلار: 25,100 تومان
3.79%
7 XRP $0.860965$3.37 14,781تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 5 ماه قبل$130,853,470,856 -74.51%
49,054تومان -57.23%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $1.95
نرخ دلار: 25,100 تومان
16.07%
8 USD Coin $1.00$1.07 15,991تومان نرخ دلار: 14,935 تومان ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 1 سال و 3 ماه قبل$24,165,978,217 -6.56%
31,950تومان -23.70%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
7 ماه و 30 روز قبل
قیمت ارز: $1
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.36%
9 Polkadot $23.64$49.74 1,248,591تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 2 روز قبل$46,661,200,000 -52.46%
1,248,591تومان -53.85%
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 2 روز قبل
قیمت ارز: $49.74
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.94%
10 HEX HEX $0.084567$0.09 2,411تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ 3 روز قبل$16,662,155,054 -11.98%
2,411تومان -14.56%
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $0.096084
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.96%
11 Uniswap Uniswap $22.48$44.91 1,127,358تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 14 روز قبل$23,707,200,000 -49.94%
1,127,358تومان -51.40%
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $44.91
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.00%
12 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $610.62$3,923.07 16,594,586تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 5 ماه قبل$66,171,059,189 -84.43%
40,800,105تومان -63.53%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $1,625.50
نرخ دلار: 25,100 تومان
10.53%
13 Litecoin Litecoin $170.16$410.66 10,307,790تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 7 روز قبل$27,413,142,496 -58.56%
10,307,790تومان -59.77%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $410.66
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.06%
14 Solana Solana $40.43$58.37 1,465,120تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 هفته قبل$15,914,200,000 -30.73%
1,465,120تومان -32.76%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 هفته قبل
قیمت ارز: $58.37
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.74%
15 Chainlink Chainlink $23.85$52.87 1,327,189تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 7 روز قبل$22,155,586,649 -54.87%
1,327,189تومان -56.19%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $52.87
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.86%
16 Polygon Polygon $1.49$2.68 67,268تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 هفته قبل$16,470,200,000 -44.11%
67,268تومان -45.75%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 هفته قبل
قیمت ارز: $2.68
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.77%
17 Binance USD Binance USD $1.00$4.30 108,123تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ 3 روز قبل$41,419,392,655 -76.77%
108,123تومان -77.45%
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $4.30
نرخ دلار: 25,100 تومان
2.46%
18 THETA THETA $9.09$15.89 399,050تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ 2 ماه و 1 روز قبل$15,898,409,637 -42.79%
399,050تومان -44.46%
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $15.89
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.70%
19 Internet Computer Internet Computer $58.82$731.20 18,353,161تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 7 روز قبل$90,484,058,327 -91.95%
18,353,161تومان -92.19%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $731.20
نرخ دلار: 25,100 تومان
3.56%
20 Stellar Stellar $0.325166$0.89 3,840تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۳ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 5 ماه قبل$18,447,100,000 -63.71%
20,022تومان -60.43%
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $0.797700
نرخ دلار: 25,100 تومان
2.22%
21 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $38,876.48$64,759.64 1,625,467,183تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 2 ماه و 3 روز قبل$10,307,796,313 -39.96%
1,625,467,183تومان -41.72%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $64,759.64
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.41%
22 VeChain VeChain $0.108822$0.27 6,983تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ 2 ماه قبل$17,893,628,292 -60.88%
6,983تومان -62.03%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه قبل
قیمت ارز: $0.278216
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.77%
23 Ethereum Classic Ethereum Classic $56.81$173.78 4,361,966تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 11 روز قبل$20,213,334,834 -67.30%
4,361,966تومان -68.26%
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $173.78
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.81%
24 Egoras Egoras $0.092224$0.23 5,952تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ 3 روز قبل$15,453,513,898 -61.11%
5,952تومان -62.25%
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $0.237161
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.91%
25 Filecoin Filecoin $71.20$237.04 5,949,769تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ 2 ماه و 16 روز قبل$14,989,044,091 -69.96%
5,949,769تومان -70.84%
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه و 16 روز قبل
قیمت ارز: $237.04
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.77%
26 Dai Dai $1.00$1.13 30,596تومان نرخ دلار: 26,850 تومان ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 8 ماه و 29 روز قبل$5,367,900,000 -12.10%
32,269تومان -24.37%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
7 ماه و 30 روز قبل
قیمت ارز: $1.01
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.20%
27 TRON TRON $0.070572$0.22 945تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 5 ماه قبل$14,501,092,591 -68.00%
4,493تومان -61.73%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه قبل
قیمت ارز: $0.179035
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.88%
28 Monero Monero $270.56$513.51 12,889,272تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 10 روز قبل$9,194,005,018 -47.31%
12,889,272تومان -48.85%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $513.51
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.36%
29 EOS EOS $5.02$21.54 121,500تومان نرخ دلار: 5,640 تومان ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 3 سال و 1 ماه قبل$17,769,451,250 -76.67%
371,375تومان -67.02%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 5 روز قبل
قیمت ارز: $14.79
نرخ دلار: 25,100 تومان
4.10%
30 Amp Amp $0.110105$0.12 2,950تومان نرخ دلار: 24,380 تومان ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ 3 روز قبل$5,109,680,000 -9.00%
2,950تومان -9.06%
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
3 روز قبل
قیمت ارز: $0.121003
نرخ دلار: 24,380 تومان
0.30%
31 Aave Aave $298.53$666.86 16,738,310تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 هفته قبل$8,504,440,000 -55.23%
16,738,310تومان -56.54%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 هفته قبل
قیمت ارز: $666.86
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.39%
32 Neo Neo $50.29$187.40 833,390تومان نرخ دلار: 4,447 تومان ۲۵ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 5 ماه قبل$12,181,325,000 -73.16%
3,523,240تومان -65.22%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $140.36
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.72%
33 SHIBA INU SHIBA INU $0.000008$0.00003 0.9تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 7 روز قبل$15,284,149,265 -78.15%
0.9تومان -78.79%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $0.000038
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.62%
34 Algorand Algorand $1.04$1.81 44,869تومان نرخ دلار: 24,700 تومان ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ 4 ماه و 5 روز قبل$5,109,047,641 -42.25%
45,415تومان -43.71%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه قبل
قیمت ارز: $1.80
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.17%
35 Bitcoin SV Bitcoin SV $166.19$490.15 12,302,855تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ 2 ماه و 1 روز قبل$9,169,414,887 -66.09%
12,302,855تومان -67.08%
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $490.15
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.39%
36 Kusama Kusama $364.81$624.87 15,684,474تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 هفته قبل$5,292,790,000 -41.61%
15,684,474تومان -43.32%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 هفته قبل
قیمت ارز: $624.87
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.24%
37 FTX Token FTX Token $32.41$63.05 1,582,636تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 7 روز قبل$5,948,882,813 -48.58%
1,582,636تومان -50.09%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $63.05
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.22%
38 IOTA IOTA $1.09$5.36 22,699تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۸ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 5 ماه قبل$14,915,876,744 -79.60%
67,097تومان -60.25%
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه و 1 روز قبل
قیمت ارز: $2.67
نرخ دلار: 25,100 تومان
2.36%
39 Cosmos Cosmos $14.30$32.05 804,536تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 10 روز قبل$6,755,773,566 -55.37%
804,536تومان -56.68%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $32.05
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.26%
40 Maker Maker $3,018.70$6,319.82 158,627,589تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 14 روز قبل$6,289,734,208 -52.23%
158,627,589تومان -53.63%
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $6,319.82
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.26%
41 PancakeSwap PancakeSwap $16.36$44.18 1,108,976تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 17 روز قبل$7,062,097,537 -62.94%
1,108,976تومان -64.03%
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 17 روز قبل
قیمت ارز: $44.18
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.32%
42 Klaytn Klaytn $1.18$4.36 109,497تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ 2 ماه و 15 روز قبل$10,679,522,599 -72.89%
109,497تومان -73.69%
۱۳ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $4.36
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.55%
43 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.115544$0.27 6,791تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 3 ماه و 23 روز قبل$6,532,662,588 -57.29%
6,791تومان -58.54%
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
3 ماه و 23 روز قبل
قیمت ارز: $0.270572
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.38%
44 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $38,710.55$64,730.80 1,624,743,177تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 2 ماه و 3 روز قبل$3,543,776,589 -40.19%
1,624,743,177تومان -41.94%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $64,730.80
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.15%
45 Tezos Tezos $3.19$10.55 44,659تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 6 ماه قبل$6,462,558,712 -69.71%
209,550تومان -62.82%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $8.34
نرخ دلار: 25,100 تومان
0%
46 Theta Fuel Theta Fuel $0.493862$0.68 17,085تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$3,608,620,000 -27.44%
17,085تومان -29.57%
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $0.680715
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.22%
47 Terra Terra $6.23$22.31 560,066تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ 2 ماه و 27 روز قبل$9,079,520,480 -72.06%
560,066تومان -72.88%
۰۱ فروردین ۱۴۰۰
2 ماه و 27 روز قبل
قیمت ارز: $22.31
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.50%
48 KnoxFS (old) KnoxFS (old) $19.25$19.98 517,572تومان نرخ دلار: 25,900 تومان ۱۸ دی ۱۳۹۹ 5 ماه و 10 روز قبل$2,681,642,782 -3.65%
517,572تومان -9.36%
۱۸ دی ۱۳۹۹
5 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $19.98
نرخ دلار: 25,900 تومان
0.26%
49 Avalanche Avalanche $14.56$59.59 1,415,379تومان نرخ دلار: 23,750 تومان ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ 4 ماه و 7 روز قبل$5,597,402,775 -75.55%
1,471,994تومان -75.88%
۲۲ بهمن ۱۳۹۹
4 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $59.59
نرخ دلار: 24,700 تومان
0.32%
50 UNUS SED LEO UNUS SED LEO $2.62$3.92 98,467تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ 1 ماه و 3 روز قبل$3,742,375,807 -33.08%
98,467تومان -35.04%
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
1 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $3.92
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.15%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۴,۰۰۰,۰۰۰
off
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA
off