تعداد ارزهای دیجیتال: 7,944
معاملات 24 ساعت: 125.621 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

لیست اوج قیمت های ارزهای دیجیتال

#ارز دیجیتالقیمت فعلیاوج قیمتاوج قیمت دلاری به تومانتاریخارزش بازارتغیراتاوج قیمت این ارز به تومانسهم بازار
1 Bitcoin $42,492$64,863.09 1,628,063,782تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 5 ماه و 11 روز قبل$1,211,789,797,104 -34.48%
1,628,063,782تومان -26.32%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
5 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $64,863.09
نرخ دلار: 25,100 تومان
52.40%
2 Ethereum $2,883.77$4,365.53 109,574,811تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 13 روز قبل$505,721,000,000 -33.94%
109,574,811تومان -25.71%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $4,365.53
نرخ دلار: 25,100 تومان
19.67%
3 HEX $0.462318$0.51 14,160تومان نرخ دلار: 27,730 تومان ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 6 روز قبل$88,553,180,486 -9.46%
14,160تومان -7.84%
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
6 روز قبل
قیمت ارز: $0.510654
نرخ دلار: 27,730 تومان
3.96%
4 Cardano $2.41$3.08 69,608تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$99,113,871,566 -21.66%
84,005تومان -18.84%
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $3.08
نرخ دلار: 27,270 تومان
4.26%
5 Tether $1.00$1.21 4,151تومان نرخ دلار: 3,431 تومان ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ 6 سال و 7 ماه قبل$68,775,815,907 -17.27%
31,759تومان -11.03%
۲۱ مهر ۱۳۹۹
11 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $1.00
نرخ دلار: 31,729 تومان
0.007%
6 Binance Coin $348.64$689.35 17,302,694تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 15 روز قبل$105,769,027,389 -49.42%
17,302,694تومان -43.12%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $689.35
نرخ دلار: 25,100 تومان
4.04%
7 XRP $0.941925$3.37 14,781تومان نرخ دلار: 4,376 تومان ۱۷ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 8 ماه قبل$130,853,470,856 -72.11%
49,054تومان -45.79%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
5 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $1.95
نرخ دلار: 25,100 تومان
16.07%
8 Solana $137.69$214.95 4,852,873تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ 2 هفته قبل$62,948,055,040 -35.94%
5,972,070تومان -34.91%
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $209.95
نرخ دلار: 28,444 تومان
2.84%
9 USD Coin $1.00$1,631,441,359.00 24,365,576,696,665تومان نرخ دلار: 14,935 تومان ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 1 سال و 6 ماه قبل$30,791,675,458 -99.99%
31,950تومان -11.60%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
11 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $1
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.36%
10 Polkadot Polkadot $30.02$49.44 1,172,799تومان نرخ دلار: 23,720 تومان ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 10 روز قبل$44,973,584,933 -39.26%
1,172,799تومان -27.72%
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 10 روز قبل
قیمت ارز: $49.44
نرخ دلار: 23,720 تومان
1.81%
11 Dogecoin Dogecoin $0.207101$1.82 41,118تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ 1 ماه و 7 روز قبل$95,370,655,627 -88.62%
41,118تومان -85.78%
۲۷ مرداد ۱۴۰۰
1 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $1.82
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.05%
12 Avalanche Avalanche $69.00$1,631,441,349 46,119,215,494,881تومان نرخ دلار: 28,269 تومان ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$17,549,206,426 -99.99%
2,234,214تومان -12.82%
۰۱ مهر ۱۴۰۰
2 روز قبل
قیمت ارز: $79.66
نرخ دلار: 28,045 تومان
0.64%
13 Terra Terra $36.89$44.19 997,815تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ 2 هفته قبل$31,800,332,739 -16.51%
1,226,908تومان -15.10%
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $43.52
نرخ دلار: 28,186 تومان
0.81%
14 Binance USD Binance USD $1.00$41,827.46 944,296,776تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ 1 ماه و 9 روز قبل$41,419,392,655 -99.99%
944,296,776تومان -99.99%
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
1 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $41,827.46
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.07%
15 Uniswap Uniswap $19.27$44.91 1,127,358تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 22 روز قبل$23,707,200,000 -57.08%
1,127,358تومان -51.74%
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 22 روز قبل
قیمت ارز: $44.91
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.00%
16 Chainlink Chainlink $22.71$52.87 1,327,189تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 15 روز قبل$22,155,586,649 -57.04%
1,327,189تومان -51.69%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $52.87
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.86%
17 Algorand Algorand $1.74$3.28 42,640تومان نرخ دلار: 13,000 تومان ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ 2 سال و 3 ماه قبل$13,316,538,667 -46.74%
70,335تومان -29.90%
۲۲ شهریور ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $2.54
نرخ دلار: 27,639 تومان
3.28%
18 Litecoin Litecoin $151.11$410.66 10,307,790تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 15 روز قبل$27,413,142,496 -63.20%
10,307,790تومان -58.61%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $410.66
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.06%
19 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $509.43$3,923.07 16,594,586تومان نرخ دلار: 4,230 تومان ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 9 ماه قبل$66,171,059,189 -87.01%
40,800,105تومان -64.75%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $1,625.50
نرخ دلار: 25,100 تومان
10.53%
20 Cosmos Cosmos $40.05$44.69 1,246,334تومان نرخ دلار: 27,885 تومان ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ 5 روز قبل$9,906,158,549 -10.38%
1,252,493تومان -9.73%
۰۲ مهر ۱۴۰۰
1 روز قبل
قیمت ارز: $44.30
نرخ دلار: 28,272 تومان
0.45%
21 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $42,493.81$64,759.64 1,625,467,183تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 5 ماه و 11 روز قبل$77,075,103,784 -34.38%
1,625,467,183تومان -26.20%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
5 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $64,759.64
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.41%
22 Polygon Polygon $1.11$2.68 67,268تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 7 روز قبل$16,470,200,000 -58.32%
67,268تومان -53.12%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $2.68
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.77%
23 Internet Computer Internet Computer $45.23$731.20 18,353,161تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 15 روز قبل$90,484,058,327 -93.81%
18,353,161تومان -93.04%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $731.20
نرخ دلار: 25,100 تومان
3.56%
24 Filecoin Filecoin $60.63$82,745.19 1,868,055,427تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 14 روز قبل$14,989,044,091 -99.92%
1,868,055,427تومان -99.90%
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 14 روز قبل
قیمت ارز: $82,745.19
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.14%
25 Stellar Stellar $0.275986$0.89 3,840تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۳ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 8 ماه قبل$18,447,100,000 -69.20%
20,022تومان -61.09%
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $0.797700
نرخ دلار: 25,100 تومان
2.22%
26 TRON TRON $0.090526$0.22 945تومان نرخ دلار: 4,285 تومان ۱۵ دی ۱۳۹۶ 3 سال و 8 ماه قبل$14,501,092,591 -58.95%
4,493تومان -43.13%
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
5 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $0.179035
نرخ دلار: 25,100 تومان
1.88%
27 Dai Dai $1.00$1,631,441,359.00 43,804,200,489,150تومان نرخ دلار: 26,850 تومان ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 1 سال قبل$6,610,265,228 -99.99%
32,269تومان -12.40%
۲۷ مهر ۱۳۹۹
11 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $1.01
نرخ دلار: 31,950 تومان
0.20%
28 FTX Token FTX Token $51.61$83.34 2,370,202تومان نرخ دلار: 28,440 تومان ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ 2 هفته قبل$10,073,400,000 -38.06%
2,370,202تومان -38.52%
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $83.34
نرخ دلار: 28,440 تومان
0.44%
29 Tezos Tezos $7.20$12.13 50,740تومان نرخ دلار: 4,183 تومان ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 3 سال و 9 ماه قبل$6,888,554,416 -40.57%
225,071تومان -9.59%
۲۳ شهریور ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $8.01
نرخ دلار: 28,080 تومان
0%
30 Ethereum Classic Ethereum Classic $47.00$173.78 4,361,966تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 19 روز قبل$20,213,334,834 -72.95%
4,361,966تومان -69.58%
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 19 روز قبل
قیمت ارز: $173.78
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.81%
31 VeChain VeChain $0.090971$26.51 598,622تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$17,893,628,292 -99.65%
598,622تومان -99.57%
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $26.51
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.55%
32 THETA THETA $5.09$15.89 399,050تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ 5 ماه و 9 روز قبل$15,898,409,637 -67.94%
399,050تومان -63.94%
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
5 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $15.89
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.70%
33 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $42,526.48$64,730.80 1,624,743,177تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ 5 ماه و 11 روز قبل$4,736,769,834 -34.30%
1,624,743,177تومان -26.11%
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
5 ماه و 11 روز قبل
قیمت ارز: $64,730.80
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.15%
34 Elrond Elrond $219.10$1,631,441,349 46,199,156,120,982تومان نرخ دلار: 28,318 تومان ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ 1 هفته قبل$5,873,567,106 -99.99%
8,476,616تومان -27.03%
۲۳ شهریور ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $302.14
نرخ دلار: 28,055 تومان
0.23%
35 Monero Monero $235.19$513.51 12,889,272تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 18 روز قبل$9,194,005,018 -54.19%
12,889,272تومان -48.49%
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 18 روز قبل
قیمت ارز: $513.51
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.36%
36 PancakeSwap PancakeSwap $18.48$44.18 1,108,976تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 25 روز قبل$7,062,097,537 -58.15%
1,108,976تومان -52.94%
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 25 روز قبل
قیمت ارز: $44.18
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.32%
37 Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC $222.86$358.55 9,761,017تومان نرخ دلار: 27,223 تومان ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$6,659,464,583 -37.84%
9,761,017تومان -35.55%
۱۳ شهریور ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $358.55
نرخ دلار: 27,223 تومان
0.28%
38 eCash eCash $0.000212$0.0003 10تومان نرخ دلار: 27,220 تومان ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$7,118,455,058 -43.72%
10تومان -41.63%
۱۲ شهریور ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $0.000377
نرخ دلار: 27,220 تومان
0.30%
39 Axie Infinity Axie Infinity $65.82$94.19 2,126,527تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ 3 هفته قبل$5,737,129,946 -30.12%
2,475,071تومان -24.93%
۱۳ شهریور ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $90.97
نرخ دلار: 27,205 تومان
0.24%
40 Crypto.com Coin Crypto.com Coin $0.157450$0.27 6,791تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 7 ماه و 3 روز قبل$6,532,662,588 -41.80%
6,791تومان -34.55%
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
7 ماه و 3 روز قبل
قیمت ارز: $0.270572
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.38%
41 EOS EOS $3.98$21.54 121,500تومان نرخ دلار: 5,640 تومان ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 3 سال و 4 ماه قبل$17,769,451,250 -81.48%
371,375تومان -69.67%
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $14.79
نرخ دلار: 25,100 تومان
4.10%
42 stETH (Lido) stETH (Lido) $2,852.17$4,354.02 109,285,962تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 13 روز قبل$4,778,287,710 -34.49%
109,924,920تومان -26.76%
۱۳ شهریور ۱۴۰۰
3 هفته قبل
قیمت ارز: $4,019.92
نرخ دلار: 27,345 تومان
0.05%
43 Quant Quant $306.90$427.92 9,660,946تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ 2 هفته قبل$5,166,286,195 -28.28%
11,703,685تومان -25.98%
۲۳ شهریور ۱۴۰۰
1 هفته قبل
قیمت ارز: $417.98
نرخ دلار: 28,000 تومان
0.23%
44 Aave Aave $273.23$666.86 16,738,310تومان نرخ دلار: 25,100 تومان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 7 روز قبل$8,504,440,000 -59.02%
16,738,310تومان -53.92%
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 7 روز قبل
قیمت ارز: $666.86
نرخ دلار: 25,100 تومان
0.39%
45 NEAR Protocol NEAR Protocol $7.63$11.77 333,829تومان نرخ دلار: 28,355 تومان ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ 2 هفته قبل$5,301,240,000 -35.18%
333,829تومان -35.47%
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
2 هفته قبل
قیمت ارز: $11.77
نرخ دلار: 28,355 تومان
0.24%
46 Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph $0.336426$0.96 21,711تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ 1 ماه قبل$5,511,934,573 -65.01%
21,711تومان -56.26%
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
1 ماه قبل
قیمت ارز: $0.961728
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.20%
47 IOTA IOTA $1.22$41,226.27 930,724,491تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ 1 ماه و 9 روز قبل$14,915,876,744 -99.99%
930,724,491تومان -99.99%
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
1 ماه و 9 روز قبل
قیمت ارز: $41,226.27
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.07%
48 Fantom Fantom $1.29$42.90 968,680تومان نرخ دلار: 22,576 تومان ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه و 8 روز قبل$4,869,908,666 -96.98%
968,680تومان -96.22%
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
3 ماه و 8 روز قبل
قیمت ارز: $42.90
نرخ دلار: 22,576 تومان
0.0006%
49 The Graph The Graph $0.675934$2.87 71,015تومان نرخ دلار: 24,700 تومان ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ 7 ماه و 13 روز قبل$5,145,030,000 -76.49%
71,015تومان -73.13%
۲۴ بهمن ۱۳۹۹
7 ماه و 13 روز قبل
قیمت ارز: $2.87
نرخ دلار: 24,700 تومان
0.24%
50 SHIBA INU SHIBA INU $0.000007$0.00003 0.9تومان نرخ دلار: 23,530 تومان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 4 ماه و 15 روز قبل$13,830,748,680 -81.09%
0.9تومان -77.32%
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
4 ماه و 15 روز قبل
قیمت ارز: $0.000038
نرخ دلار: 23,530 تومان
0.47%
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۴,۰۰۰,۰۰۰
off
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA
off