الیاس

بازگشت به سقف قبلی🚀🚀🚀🚀

۳ ماه قبل wen ون
قیمت هدف: 0.000800$
  • ۳ ماه قبل
    ارز ون مقاومت و حمایت خوبی از خودش نشان داده و گربه ملوسی هستش در دنیای  سگها و هر بار کف مقاومتی بالاتری داشته به زودی به سقف قبلیش خواهد رسید و یا حتی قیمت های بالاتر از کف قبلی