• ۲ ماه قبل
    حرکت آف تی دقیقاً همانطور که انتظار داشتیم و تا کنون با 44% سود در حال اجرا است ✅  انتظار بیشتر در روزهای آینده 🚀