پرسپولیس

تایم فریم هفتگی گراف

۲ ماه قبل the-graph گراف
قیمت هدف: 0.550000$
  • ۲ ماه قبل
    با توجه به تایم فریم هفتگی گراف الگوی کاپ تشکیل شده و دسته آن که به صورت نزولی بوده به پایان رسیده و صعود گراف از این هفته شروع میشه