anonymous

روند قیمتی الگورند

۲ ماه قبل algorand الگورند
  • ۲ ماه قبل
    من فکر می کنم بسته شدن بالاتر از 0.2190قیمت بالاتری را به ما نشان می دهد،ما واگرایی را در RSI می بینیم، امیدوارم کار کندلطفا با ریسک خود معامله کنید.  🔍ورودی: 0.1784🛑Stop Loss: 0.1557🎯سود بگیرید: 0.2107 -0.2441