Kamran

میان مدت

  • ۲ ماه قبل
    FTT در حال ایجاد الگوی سقوط بالا(گوه) و تقریباً شکست است. در این موج صعودی می‌توانیم شاهد افزایش 200 درصدی باشیملطفا ملاک خریدوفروش نباشه عزیزان نظر شخصی هستش با احترام پرسودباشید