Peyman

نمودار دوکو با وایف دقیقاً مثل هم داره حرکت می‌کنه وایف هم قبل پامپش 85%افت کرد

۳ ماه قبل duko دوکو
  • ۳ ماه قبل
    نمودار دوکو با وایف دقیقاً مثل هم داره حرکت می‌کنه وایف هم قبل پامپش 85%افت کرد