As.man

بدون اینکه بدونی دارن با نقدینگی بازیت میدن .

۳ ماه قبل bloktopia بلاکتوپیا
  • ۳ ماه قبل
    مارکت میکرها یا پولدارای مارکت . نقدینگی هارو خوب می‌شناسن و می دونن کجا سرمایه دارای خرد می‌خرن. هم جهت باهاشون میرن جلو ولی غافل از اینکه یه تله ی بزرگ براشون پهن کردن . پس هشیار باش زیر نقدینگی اردربلاک های تقاضا هستن اونجاها خرید کن