anonymous

تحلیل ارز VRA تایم روزانه و چهارساعته

۸ ماه قبل verasity وراسیتی
بازه زمانی:
  • ۸ ماه قبل
    ارز وراسیتی با نماد VRA بعد از یک پامپ قیمتی به نواحی بیس های منشا خود برگشت و  در حال حاضر از یک بیس 4 ساعته بعد از چندین روز فشردگی قیمت به سمت بالا حرکت کرده ، نواحی مهم عرضه و تقاضا در عکس مشخص شده ، برای خرید این ارز در پولبک ب نواحی پایین تر با رعایت مدیریت سرمایه میشه اقدام کرد