انجمن مالی کردستان

آخرین بازدید: 9 ماه و 2 روز قبل
عضویت: 9 ماه و 12 روز قبل
28
42
175
18
40
74
174
28
42
175
18
40
74
174

تحلیل رندر توکن 💸☀️

خنثی

سناریو های قیمتی با پیکان نمایش دادە شدە است و قیمت های احتمالی کە قیمت دوست دارد بە آنها برسد روند نزولی است بە دنبال فروش باشید اما قیمت میتواند با یک اصلاح بە شما موقعیت خرید دهد توجە داشتە باشید این تحلیل ١٠٠% نیست فقط جهت دادن یک دیدن متفاوت بە شما است حتما با تحلیل خودتون مقایسە کنید بعد تصمیم بە ترید بگیرید پر سود باشید

تحلیل بیتکوین ☀️💸

خنثی

قیمت در حال اصلاح است زون هایی کە در بالا مشخص شدە است می تواند همانند یک دیوار در برابر قیمت مقاومت کند یا قیمت تند و تیز بە سمت بالا حرکت کند اگر هم قیمت دچار نزول در این سناریو شود قیمت هایی پایینی مشخص شدە تارگت های قیمتی برای دوج هستند در کل این یک تحلیل کوتاە مدت و اسکالپ محسوب می شود قبل از تصمیم گیری حتما با تحلیل خودتون هم مقایسە کنید بعد شروع بە ترید کنید پر سود باشید اگر درخواست تحلیل داشتید حتما در کامنت ذکر کنید

تحلیل فوری دوج ☀️🐾

خنثی

قیمت در حال اصلاح است زون هایی کە در بالا مشخص شدە است می تواند همانند یک دیوار در برابر قیمت مقاومت کند یا قیمت تند و تیز بە سمت بالا حرکت کند اگر هم قیمت دچار نزول در این سناریو شود قیمت هایی پایینی مشخص شدە تارگت های قیمتی برای دوج هستند در کل این یک تحلیل کوتاە مدت و اسکالپ محسوب می شود قبل از تصمیم گیری حتما با تحلیل خودتون هم مقایسە کنید بعد شروع بە ترید کنید پر سود باشید اگر درخواست تحلیل داشتید حتما در کامنت ذکر کنید

تحلیل فوری شیبا ☀️🐕

خنثی

قیمت در حال اصلاح است زون هایی کە در بالا مشخص شدە است می تواند همانند یک دیوار در برابر قیمت مقاومت کند یا قیمت تند و تیز بە سمت بالا حرکت کند اگر هم قیمت دچار نزول در این سناریو شود قیمت هایی پایینی مشخص شدە تارگت های قیمتی برای شیبا هستند  در کل این یک تحلیل کوتاە مدت و اسکالپ محسوب می شود قبل از تصمیم گیری حتما با تحلیل خودتون هم مقایسە کنید بعد شروع بە ترید کنید پر سود باشید اگر درخواست تحلیل داشتید حتما در کامنت ذکر کنید

مشاهده بیشتر