B E A X L D F

کاپ

۳ هفته قبل notcoin نات کوین
  • ۳ هفته قبل
    درود دوستانشواهد نشان دهنده تشکیل الگوی کاپ میباشدکانال های فرضی رویت شدهاصلاحات و نقاط حمایت و مقاومت معلومهخبر حرف اول میزنهرودمپ و ایجاد تشکیل این پروژه معلوم نیستو با مشخص شدن اینگونه مسائل میتونه رشد کنهو قبول پروژه های تلگرامی نات از رده خارج میشه و سوزانده میشهصاحب مشخصهافراد بلند مرتبه حمایت میکنندر کل امیدوارم که جیبتون پر از سکه بشهاین صرفا یک نظر شخصیهتارگت ۰.۰۱۵اصلاح ۰.۰۱ یا ۰.۰۰۸تارگت ۰.۰۲۵تارگت ۰.۰۵تارگت۰.۰۷