عیسی مسیح

تحلیلsilly

۳ هفته قبل silly-dragon Silly Dragon
قیمت هدف: 0.045000$
  • ۳ هفته قبل
    طبق روند حالا که۲۸رو شکسته و تا۳۰حرکت کرده اینبار میره برای۴۵. دیگه برگشتی در کار نیست صرفا جهت اطلاع