آرش ابتهاج

تحلیل کاردانو

۱ ماه قبل cardano کاردانو
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
     قیمت در 16 روز متوالی به سقف استاتیکی و کف داینامیکی واکنش نشان داده استبا شکست و تثبیت قطعی زیر حمایت داینامیکی قیمت پتانسیل اصلاح تا اول خط روند را دارداز طرفی که حمایت داینامیکی نقش خود را به خوبی ایفا کند انتظار صعودی شدن قیمت را داریم و ایستگاه اول مقاومت استاتیکی می باشد که با از دست رفتن آن هدف بعدی سقف قبلی که در چارت مشخص شده