Univers

هفتگی Apt

۵ ماه قبل aptos آپتوس
  • ۵ ماه قبل
     📊در تایم فریم روزانه,قیمت در حال حاضر در محدوده خیلی مهمی قرار دارد که اگر حفظ شود پتانسیل برگشت به سمت بالا را دارد.( به نظر به سمت بالا حرکت کند ولی توجه کنید که برای ادامه حرکت شروط دارد.) ⚡در تایم زمانی بالاتر محدوده باکس زرد انباشت خوبی اتفاق افتاده که میتواند مورد توجه قرار گیرد. ⚠تارگت ها نیز مشخص شده است و چون تایم تحلیل در بازه زمانی بالا هست,تارگت ها به صورت واید در نظر گرفته شده است که در صورت شکست سقف 10.8 دلار,در دسترس هستند.