Aso

مانور لایت کوین روی یک ناحیه مهم

۱ سال قبل litecoin لایت کوین
قیمت هدف: 57$
حد ضرر: 67$
بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    در حال حاضر قیمت روی ناحیه حمایتی |65-63| درحال مانور است و در صورت شکسته شدن مجدد این ناحیه میتوانیم با استناد به روند نزولی شکل گرفته شاهد سرعت گرفتن کاهش قیمت باشیم