تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت لایوپیر از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۹۶,۴۴۱.۰۵ ت
Jul 13, 2024
$13.62
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۲۶,۱۰۶.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$13.63
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۵,۹۶۶.۳۲ ت
Jul 01, 2024
$16.71
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۱,۶۹۳.۷۷ ت
Jun 25, 2024
$16.51
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۸۲,۳۱۸.۷۲ ت
Jun 19, 2024
$18.27
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۷۵,۴۸۷.۴۰ ت
Jun 13, 2024
$25.01
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۰۸,۸۰۳.۶۷ ت
Jun 07, 2024
$23.98
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۱,۱۰۱.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$22.77
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۸۵,۴۱۸.۵۴ ت
May 26, 2024
$22.46
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۱۹,۰۲۷.۸۰ ت
May 20, 2024
$18.84
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۵۶,۸۲۰.۵۴ ت
May 14, 2024
$17.84
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶۴,۸۴۶.۹۹ ت
May 08, 2024
$15.68
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۶,۲۳۶.۶۵ ت
May 02, 2024
$12.40
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴۹,۳۳۴.۸۱ ت
Apr 26, 2024
$14.89
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۷,۱۸۸.۷۱ ت
Apr 20, 2024
$13.03
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۶۴,۰۷۸.۲۹ ت
Apr 14, 2024
$10.98
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۹۱,۳۸۴.۹۶ ت
Apr 08, 2024
$17.08
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۳۵,۹۰۶.۶۴ ت
Apr 02, 2024
$18.01
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۶۴,۳۷۸.۴۰ ت
Mar 27, 2024
$20.54
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۶۴,۳۸۴.۰۶ ت
Mar 21, 2024
$18.99
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۳۵,۵۷۰.۴۰ ت
Mar 15, 2024
$27.22
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۹۹,۵۹۹.۴۰ ت
Mar 09, 2024
$23.41
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۶۵,۴۴۸.۴۶ ت
Mar 03, 2024
$14.59
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۳۴,۶۲۴.۶۵ ت
Feb 26, 2024
$14.55
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۶۷,۲۲۶.۵۱ ت
Feb 20, 2024
$17.17
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۲۱,۷۰۴.۳۷ ت
Feb 14, 2024
$7.64
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۰۵,۴۷۲.۲۵ ت
Feb 08, 2024
$7.31
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۱۰,۸۲۶.۰۷ ت
Feb 02, 2024
$7.05
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۹۴,۰۲۹.۵۰ ت
Jan 27, 2024
$7.12
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۰۹,۲۷۷.۷۹ ت
Jan 21, 2024
$7.60
۲۵ دی ۱۴۰۲
۴۱۵,۸۶۷.۰۶ ت
Jan 15, 2024
$7.79
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳۵۸,۱۹۲.۲۷ ت
Jan 09, 2024
$6.96
۱۳ دی ۱۴۰۲
۴۳۴,۹۸۰.۱۱ ت
Jan 03, 2024
$8.50
۰۷ دی ۱۴۰۲
۴۳۳,۰۹۹.۱۸ ت
Dec 28, 2023
$8.55
۰۱ دی ۱۴۰۲
۴۶۴,۴۶۳.۰۵ ت
Dec 22, 2023
$9.28
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۳۴۵,۶۳۰.۳۰ ت
Dec 16, 2023
$6.80
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۳۳۹,۵۰۷.۸۳ ت
Dec 10, 2023
$6.72
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۳۲۷,۹۷۳.۲۵ ت
Dec 04, 2023
$6.49
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۳۱۷,۸۶۸.۵۵ ت
Nov 28, 2023
$6.25
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۳۲۱,۸۳۷.۱۲ ت
Nov 22, 2023
$6.30
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۳۷۸,۸۲۷.۶۲ ت
Nov 16, 2023
$7.40
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۳۳۷,۶۶۹.۱۲ ت
Nov 10, 2023
$6.54
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۳۴۵,۱۷۹.۱۹ ت
Nov 04, 2023
$6.65
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۳۳۱,۹۹۲.۴۳ ت
Oct 29, 2023
$6.35
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۲۹۳,۶۳۶.۰۸ ت
Oct 23, 2023
$5.79
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۲۹۷,۳۱۸.۹۹ ت
Oct 17, 2023
$5.86
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۳۰۹,۰۲۲.۷۳ ت
Oct 11, 2023
$5.84
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۲۹۶,۳۳۶.۶۶ ت
Oct 05, 2023
$5.89
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۲۷۵,۸۱۰.۳۲ ت
Sep 29, 2023
$5.56
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۲۸۵,۴۸۶.۷۶ ت
Sep 23, 2023
$5.69