آرش ابتهاج

تحلیل کاردانو

۱ ماه قبل cardano کاردانو
بازه زمانی:
  • ۱ ماه قبل
     قیمت به مدت ۲۵ روز از ناحیه قرمز مورد حمایت قرار گرفته!اگر همین محدوده مجدد از قیمت حمایت کند اهداف صعودی 0,4770 و 0,5231 میباشد…با از دست رفتن محدوده حمایتی مذکور ، قیمت پتانسیل پر کردن شادو را دارد.اولین حمایت معتبر 0.3993