BIToor

Uni اسب شاخ دار

۲ ماه قبل uniswap یونی سواپ
  • ۲ ماه قبل
     ، با سلامصعود آتی uniیونی uni مجدد خبر ساز شدهعمدا ریزش را با اخبار ساختگی درست کردند که نهنگها در کف جمعش کنند بعد پامپ .....یا هولد کنید یا تکمیل .... صلاح با خودتان