Univers_team

Wtc روزانه

۹ ماه قبل waltonchain Waltonchain
بازه زمانی:
  • ۹ ماه قبل
    ارز wtc
    از لحاظ نموداری در حال شکست خط روند نزولی است با توجه به شرایط بازار
    و شکست موفق می‌توانیم شاهد رشد ارز باشیم
    قیمت الان 0.1450