0
بازه زمانی: بلند مدت
  • 1 سال قبل
    بعد از رسیدن قیمت بالای محدوده 0.002476 و کلوز روزانه فول بادی می توانیم شاهد رشد تا ناحیه 0.004749 باشیم.
error in loading comments. please attention