جزئیات صرافی کوین مترو

کوین مترو وبسایت

حجم معامله

818.299 هزار دلار


کارمزد معامله

۰% الی ۰%


تعداد ارز

۱۸۹ ارز دیجیتال


لینک های مفید

#ارز دیجیتالجفت ارزقیمتقیمت تومانمعاملات روزانه% حجمتاریخ به‌روزرسانی
1 SOL/EUR $180.18 ۱۰,۳۷۸,۷۷۸ 222.3 هزار دلار %27.16 چند دقیقه قبل
2 ADA/EUR $0.474140 ۲۷,۳۱۰ 92.35 هزار دلار %11.28 چند دقیقه قبل
3 BTC/USD $66,375.98 ۳,۸۲۳,۲۹۸,۷۶۲ 77.90 هزار دلار %9.51 چند دقیقه قبل
4 USDC/EUR $1.02 ۵۹,۱۰۸ 47.17 هزار دلار %5.76 چند دقیقه قبل
5 SOL/USD $175.54 ۱۰,۱۱۱,۴۴۵ 41.71 هزار دلار %5.09 چند دقیقه قبل
6 BTC/EUR $68,130.87 ۳,۹۲۴,۳۸۱,۴۹۶ 35.36 هزار دلار %4.32 چند دقیقه قبل
7 XRP/EUR $0.522329 ۳۰,۰۸۶ 31.57 هزار دلار %3.85 چند دقیقه قبل
8 DOT/GBP $7.05 ۴۰۶,۴۶۱ 26.06 هزار دلار %3.18 چند دقیقه قبل
9 SOL/GBP $179.80 ۱۰,۳۵۶,۷۰۳ 23.01 هزار دلار %2.81 چند دقیقه قبل
10 ETH/EUR $3,152.62 ۱۸۱,۵۹۳,۲۷۱ 21.87 هزار دلار %2.67 چند دقیقه قبل
11 BTC/GBP $67,985.96 ۳,۹۱۶,۰۳۴,۵۵۲ 21.72 هزار دلار %2.65 چند دقیقه قبل
12 AVAX/EUR $36.47 ۲,۱۰۱,۰۴۴ 21.48 هزار دلار %2.62 چند دقیقه قبل
13 ADA/USD $0.461927 ۲۶,۶۰۷ 20.49 هزار دلار %2.50 چند دقیقه قبل
14 DOT/EUR $7.07 ۴۰۷,۳۲۸ 19.34 هزار دلار %2.36 چند دقیقه قبل
15 BTC/USDT $66,360.91 ۳,۸۲۲,۴۳۰,۶۲۵ 16.44 هزار دلار %2.00 چند دقیقه قبل
16 USDT/EUR $1.02 ۵۹,۱۳۹ 15.36 هزار دلار %1.87 چند دقیقه قبل
17 RNDR/EUR $10.31 ۵۹۴,۰۷۹ 15.30 هزار دلار %1.86 چند دقیقه قبل
18 ADA/GBP $0.473068 ۲۷,۲۴۹ 13.82 هزار دلار %1.68 چند دقیقه قبل
19 ETH/USDT $3,070.72 ۱۷۶,۸۷۵,۶۸۹ 11.48 هزار دلار %1.40 چند دقیقه قبل
20 THT/USDT $0.042276 ۲,۴۳۵ 10.26 هزار دلار %1.25 چند دقیقه قبل
21 SOL/USDC $175.59 ۱۰,۱۱۴,۳۷۵ 9.929 هزار دلار %1.21 چند دقیقه قبل
22 THT/EUR $0.043404 ۲,۵۰۰ 6.887 هزار دلار %0.841668 چند دقیقه قبل
23 FLUX/EUR $0.895001 ۵۱,۵۵۲ 6.792 هزار دلار %0.829993 چند دقیقه قبل
24 USDC/USD $0.999740 ۵۷,۵۸۵ 4.672 هزار دلار %0.570957 چند دقیقه قبل
25 BTC/USDC $66,395.21 ۳,۸۲۴,۴۰۶,۶۲۱ 4.418 هزار دلار %0.539946 چند دقیقه قبل
26 QNT/EUR $97.05 ۵,۵۹۰,۵۷۷ 4.052 هزار دلار %0.495225 چند دقیقه قبل
27 LINK/USD $16.71 ۹۶۲,۶۸۶ 4.032 هزار دلار %0.492724 چند دقیقه قبل
28 LTC/EUR $85.09 ۴,۹۰۱,۵۶۸ 3.126 هزار دلار %0.381967 چند دقیقه قبل
29 XRP/GBP $0.521218 ۳۰,۰۲۲ 2.925 هزار دلار %0.357502 چند دقیقه قبل
30 SOL/USDT $175.47 ۱۰,۱۰۷,۵۷۳ 2.603 هزار دلار %0.318078 چند دقیقه قبل
31 DOT/USD $6.88 ۳۹۶,۸۳۶ 2.070 هزار دلار %0.252945 چند دقیقه قبل
32 PRQ/EUR $0.108772 ۶,۲۶۵ 1.530 هزار دلار %0.186956 چند دقیقه قبل
33 ADA/USDT $0.461760 ۲۶,۵۹۷ 1.387 هزار دلار %0.169467 چند دقیقه قبل
34 ETH/GBP $3,145.92 ۱۸۱,۲۰۷,۰۳۲ 1.382 هزار دلار %0.168878 چند دقیقه قبل
35 ETH/USD $3,071.42 ۱۷۶,۹۱۵,۸۶۰ 1.278 هزار دلار %0.156194 چند دقیقه قبل
36 USDT/USD $1.00 ۵۷,۶۱۶ 1.234 هزار دلار %0.150813 چند دقیقه قبل
37 LTC/GBP $84.91 ۴,۸۹۱,۱۴۳ 1.150 هزار دلار %0.140512 چند دقیقه قبل
38 KDA/EUR $0.810150 ۴۶,۶۶۵ 1.093 هزار دلار %0.133542 چند دقیقه قبل
39 XRP/USD $0.508338 ۲۹,۲۸۰ 971.4 دلار %0.118708 چند دقیقه قبل
40 USDC/GBP $1.02 ۵۸,۹۸۷ 716.9 دلار %0.087604 چند دقیقه قبل
41 QNT/GBP $96.85 ۵,۵۷۸,۶۸۶ 573.1 دلار %0.070035 چند دقیقه قبل
42 GRT/USD $0.306015 ۱۷,۶۲۶ 572.7 دلار %0.069990 چند دقیقه قبل
43 VXV/USD $0.567293 ۳۲,۶۷۶ 537.9 دلار %0.065730 چند دقیقه قبل
44 XLM/USD $0.105987 ۶,۱۰۴ 502.8 دلار %0.061445 چند دقیقه قبل
45 VSP/USD $0.450050 ۲۵,۹۲۳ 409.8 دلار %0.050083 چند دقیقه قبل
46 PRQ/USD $0.105970 ۶,۱۰۳ 364.8 دلار %0.044574 چند دقیقه قبل
47 XLM/EUR $0.108868 ۶,۲۷۰ 341.0 دلار %0.041668 چند دقیقه قبل
48 NXRA/EUR $0.136980 ۷,۸۹۰ 327.4 دلار %0.040005 چند دقیقه قبل
49 ALPH/USDT $1.90 ۱۰۹,۶۰۱ 311.6 دلار %0.038075 چند دقیقه قبل
50 KDA/USD $0.789320 ۴۵,۴۶۵ 307.5 دلار %0.037573 چند دقیقه قبل
51 NEAR/EUR $8.11 ۴۶۷,۴۳۶ 233.7 دلار %0.028555 چند دقیقه قبل
52 XLM/GBP $0.108636 ۶,۲۵۷ 214.7 دلار %0.026232 چند دقیقه قبل
53 THT/USD $0.042286 ۲,۴۳۵ 157.9 دلار %0.019294 چند دقیقه قبل
54 UNI/EUR $7.83 ۴۵۱,۱۴۸ 151.2 دلار %0.018482 چند دقیقه قبل
55 APE/EUR $1.23 ۷۰,۸۹۱ 143.8 دلار %0.017568 چند دقیقه قبل
56 DOGE/USD $0.149450 ۸,۶۰۸ 137.4 دلار %0.016791 چند دقیقه قبل
57 AVAX/USD $35.53 ۲,۰۴۶,۹۲۷ 138.6 دلار %0.016937 چند دقیقه قبل
58 MATIC/USD $0.680280 ۳۹,۱۸۴ 127.6 دلار %0.015593 چند دقیقه قبل
59 ATOM/USD $8.19 ۴۷۱,۸۹۳ 125.7 دلار %0.015355 چند دقیقه قبل
60 MATIC/EUR $0.698681 ۴۰,۲۴۴ 107.8 دلار %0.013177 چند دقیقه قبل
61 BTC/AUD $68,233.09 ۳,۹۳۰,۲۶۹,۶۸۹ 91.71 دلار %0.011207 چند دقیقه قبل
62 OCEAN/EUR $0.935743 ۵۳,۸۹۹ 70.84 دلار %0.008656 چند دقیقه قبل
63 RNDR/USD $10.04 ۵۷۸,۷۷۷ 70.01 دلار %0.008555 چند دقیقه قبل
64 WHL/USD $0.354774 ۲۰,۴۳۵ 64.21 دلار %0.007847 چند دقیقه قبل
65 ALGO/EUR $0.178892 ۱۰,۳۰۴ 53.78 دلار %0.006571 چند دقیقه قبل
66 HBAR/EUR $0.113128 ۶,۵۱۶ 52.61 دلار %0.006428 چند دقیقه قبل
67 ATOM/EUR $8.42 ۴۸۵,۳۱۴ 50.13 دلار %0.006126 چند دقیقه قبل
68 AVAX/USDT $35.45 ۲,۰۴۲,۴۱۸ 46.20 دلار %0.005645 چند دقیقه قبل
69 NXRA/USD $0.133192 ۷,۶۷۱ 41.18 دلار %0.005031 چند دقیقه قبل
70 LTO/USD $0.188440 ۱۰,۸۵۴ 34.80 دلار %0.004252 چند دقیقه قبل
71 USDC/USDT $0.999513 ۵۷,۵۷۲ 25.38 دلار %0.003101 چند دقیقه قبل
72 CELO/EUR $0.921733 ۵۳,۰۹۲ 27.33 دلار %0.003340 چند دقیقه قبل
73 ALPH/EUR $1.95 ۱۱۲,۵۲۴ 9.878 دلار %0.001207 چند دقیقه قبل
74 BLUR/USD $0.349500 ۲۰,۱۳۱ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
75 CHZ/USD $0.115134 ۶,۶۳۱ 0.000 دلار %0.00000000000004 چند دقیقه قبل
76 CRV/USD $0.420326 ۲۴,۲۱۱ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
77 CRV/EUR $0.432281 ۲۴,۸۹۹ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
78 APE/USD $1.19 ۶۸,۹۷۹ 0.000 دلار %0.0000000000004 چند دقیقه قبل
79 ETH/AUD $3,157.35 ۱۸۱,۸۶۵,۷۳۶ 0.000 دلار %0.000000001 چند دقیقه قبل
80 XCM/ETH $0.653250 ۳۷,۶۲۷ 0.000 دلار %0.0000000000002 چند دقیقه قبل
81 OCTA/USDT $2.13 ۱۲۳,۱۶۸ 0.000 دلار %0.0000000000006 چند دقیقه قبل
82 BAT/USDT $0.236096 ۱۳,۵۹۹ 0.000 دلار %0.00000000000008 چند دقیقه قبل
83 DAI/USDT $1.00 ۵۷,۶۰۷ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
84 MANA/USDT $0.430752 ۲۴,۸۱۱ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
85 MKR/USDT $2,771.79 ۱۵۹,۶۵۷,۱۶۵ 0.000 دلار %0.0000000009 چند دقیقه قبل
86 SAND/USDT $0.431127 ۲۴,۸۳۳ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
87 SUSHI/USDT $1.05 ۶۰,۴۹۵ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
88 OP/USDT $2.48 ۱۴۳,۰۳۸ 0.000 دلار %0.0000000000008 چند دقیقه قبل
89 UNI/USDT $7.62 ۴۳۹,۴۲۷ 0.000 دلار %0.000000000002 چند دقیقه قبل
90 KSM/USDT $28.53 ۱,۶۴۳,۸۱۴ 0.000 دلار %0.00000000001 چند دقیقه قبل
91 COMP/USDT $55.08 ۳,۱۷۲,۶۵۹ 0.000 دلار %0.00000000001 چند دقیقه قبل
92 AAVE/USDT $85.19 ۴,۹۰۷,۵۲۵ 0.000 دلار %0.00000000003 چند دقیقه قبل
93 APE/USDT $1.19 ۶۸,۹۶۳ 0.000 دلار %0.0000000000004 چند دقیقه قبل
94 ARB/USDT $0.963031 ۵۵,۴۷۱ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
95 ALGO/USDT $0.174245 ۱۰,۰۳۶ 0.000 دلار %0.00000000000006 چند دقیقه قبل
96 HBAR/USDT $0.110189 ۶,۳۴۷ 0.000 دلار %0.00000000000003 چند دقیقه قبل
97 MATIC/USDT $0.680530 ۳۹,۱۹۸ 0.000 دلار %0.0000000000002 چند دقیقه قبل
98 DOT/USDT $6.89 ۳۹۷,۰۳۲ 0.000 دلار %0.000000000002 چند دقیقه قبل
99 LINK/USDT $16.69 ۹۶۱,۴۲۴ 0.000 دلار %0.000000000005 چند دقیقه قبل
100 ATOM/USDT $8.19 ۴۷۱,۷۸۵ 0.000 دلار %0.000000000002 چند دقیقه قبل
101 DOGE/USDT $0.149227 ۸,۵۹۵ 0.000 دلار %0.00000000000005 چند دقیقه قبل
102 XRP/USDT $0.508760 ۲۹,۳۰۴ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
103 BCH/USDT $477.25 ۲۷,۴۹۰,۱۰۳ 0.000 دلار %0.0000000001 چند دقیقه قبل
104 DOGE/USDC $0.149304 ۸,۶۰۰ 0.000 دلار %0.00000000000005 چند دقیقه قبل
105 XRP/USDC $0.509023 ۲۹,۳۲۰ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
106 BCH/USDC $477.05 ۲۷,۴۷۸,۸۷۳ 0.000 دلار %0.0000000001 چند دقیقه قبل
107 ETH/USDC $3,072.31 ۱۷۶,۹۶۷,۱۲۴ 0.000 دلار %0.000000001 چند دقیقه قبل
108 ALPH/GBP $1.94 ۱۱۲,۲۸۵ 0.000 دلار %0.0000000000006 چند دقیقه قبل
109 ATOM/GBP $8.38 ۴۸۲,۹۹۳ 0.000 دلار %0.000000000002 چند دقیقه قبل
110 BCH/GBP $488.94 ۲۸,۱۶۳,۲۸۲ 0.000 دلار %0.0000000001 چند دقیقه قبل
111 LINK/GBP $17.11 ۹۸۶,۱۱۴ 0.000 دلار %0.000000000005 چند دقیقه قبل
112 QNT/BTC $94.60 ۵,۴۴۹,۴۷۸ 0.000 دلار %0.00000000003 چند دقیقه قبل
113 XRP/BTC $0.509146 ۲۹,۳۲۷ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
114 ETH/BTC $3,073.05 ۱۷۷,۰۱۰,۱۱۶ 0.000 دلار %0.000000001 چند دقیقه قبل
115 LTC/BTC $82.94 ۴,۷۷۷,۸۵۹ 0.000 دلار %0.00000000002 چند دقیقه قبل
116 ARB/USD $0.963250 ۵۵,۴۸۳ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
117 OP/USD $2.48 ۱۴۳,۰۷۱ 0.000 دلار %0.0000000000008 چند دقیقه قبل
118 NMR/USD $25.17 ۱,۴۵۰,۱۳۲ 0.000 دلار %0.000000000009 چند دقیقه قبل
119 COMP/USD $55.09 ۳,۱۷۳,۳۷۹ 0.000 دلار %0.00000000001 چند دقیقه قبل
120 MKR/USD $2,772.42 ۱۵۹,۶۹۳,۴۲۶ 0.000 دلار %0.0000000009 چند دقیقه قبل
121 LRC/USD $0.251500 ۱۴,۴۸۶ 0.000 دلار %0.00000000000008 چند دقیقه قبل
122 CELO/USD $0.897991 ۵۱,۷۲۴ 0.000 دلار %0.0000000000002 چند دقیقه قبل
123 NOIA/USD $0.180685 ۱۰,۴۰۷ 0.000 دلار %0.00000000000006 چند دقیقه قبل
124 DAI/USD $1.00 ۵۷,۶۲۰ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
125 NEAR/USD $7.90 ۴۵۵,۳۹۶ 0.000 دلار %0.000000000002 چند دقیقه قبل
126 KSM/USD $28.54 ۱,۶۴۴,۱۸۷ 0.000 دلار %0.00000000001 چند دقیقه قبل
127 ALGO/USD $0.174458 ۱۰,۰۴۸ 0.000 دلار %0.00000000000006 چند دقیقه قبل
128 HBAR/USD $0.110215 ۶,۳۴۸ 0.000 دلار %0.00000000000003 چند دقیقه قبل
129 UOS/USD $0.263948 ۱۵,۲۰۳ 0.000 دلار %0.00000000000005 چند دقیقه قبل
130 SAND/USD $0.431755 ۲۴,۸۶۹ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
131 MANA/USD $0.430850 ۲۴,۸۱۷ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
132 COVAL/USD $0.022971 ۱,۳۲۳ 0.000 دلار %0.000000000000008 چند دقیقه قبل
133 1INCH/USD $0.381255 ۲۱,۹۶۰ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
134 SUSHI/USD $1.04 ۶۰,۴۵۱ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
135 UNI/USD $7.63 ۴۳۹,۵۲۷ 0.000 دلار %0.000000000002 چند دقیقه قبل
136 SNX/USD $2.56 ۱۴۸,۰۰۵ 0.000 دلار %0.0000000000009 چند دقیقه قبل
137 AAVE/USD $85.21 ۴,۹۰۸,۶۳۹ 0.000 دلار %0.00000000003 چند دقیقه قبل
138 FLUX/USD $0.871948 ۵۰,۲۲۴ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
139 OCEAN/USD $0.911641 ۵۲,۵۱۱ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
140 DNA/USD $0.003038 ۱۷۵ 0.000 دلار %0.000000000000001 چند دقیقه قبل
141 ENJ/USD $0.376456 ۲۱,۶۸۴ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
142 BCH/USD $477.36 ۲۷,۴۹۶,۳۴۶ 0.000 دلار %0.0000000001 چند دقیقه قبل
143 LTC/USD $82.90 ۴,۷۷۵,۳۱۵ 0.000 دلار %0.00000000002 چند دقیقه قبل
144 XCM/USD $0.653058 ۳۷,۶۱۶ 0.000 دلار %0.0000000000002 چند دقیقه قبل
145 XTZ/USD $0.908900 ۵۲,۳۵۳ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
146 HTR/USD $0.060898 ۳,۵۰۷ 0.000 دلار %0.00000000000002 چند دقیقه قبل
147 BAT/USD $0.236149 ۱۳,۶۰۲ 0.000 دلار %0.00000000000008 چند دقیقه قبل
148 QNT/USD $94.55 ۵,۴۴۶,۵۷۷ 0.000 دلار %0.00000000003 چند دقیقه قبل
149 OCTA/EUR $2.19 ۱۲۶,۴۵۳ 0.000 دلار %0.0000000000006 چند دقیقه قبل
150 IMX/EUR $2.10 ۱۲۱,۳۰۵ 0.000 دلار %0.0000000000007 چند دقیقه قبل
151 LMWR/EUR $0.782512 ۴۵,۰۷۳ 0.000 دلار %0.0000000000002 چند دقیقه قبل
152 GALA/EUR $0.044265 ۲,۵۴۹ 0.000 دلار %0.00000000000001 چند دقیقه قبل
153 DOGE/EUR $0.153207 ۸,۸۲۴ 0.000 دلار %0.00000000000005 چند دقیقه قبل
154 BLUR/EUR $0.358740 ۲۰,۶۶۳ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
155 CHZ/EUR $0.118178 ۶,۸۰۷ 0.000 دلار %0.00000000000004 چند دقیقه قبل
156 ARB/EUR $0.988717 ۵۶,۹۵۰ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
157 OP/EUR $2.54 ۱۴۶,۸۵۳ 0.000 دلار %0.0000000000008 چند دقیقه قبل
158 NMR/EUR $25.84 ۱,۴۸۸,۴۷۲ 0.000 دلار %0.000000000009 چند دقیقه قبل
159 COMP/EUR $56.54 ۳,۲۵۷,۲۷۹ 0.000 دلار %0.00000000001 چند دقیقه قبل
160 MKR/EUR $2,845.72 ۱۶۳,۹۱۵,۴۹۹ 0.000 دلار %0.0000000009 چند دقیقه قبل
161 LRC/EUR $0.258047 ۱۴,۸۶۳ 0.000 دلار %0.00000000000008 چند دقیقه قبل
162 NOIA/EUR $0.185462 ۱۰,۶۸۲ 0.000 دلار %0.00000000000006 چند دقیقه قبل
163 DAI/EUR $1.02 ۵۹,۱۴۳ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
164 KSM/EUR $29.29 ۱,۶۸۷,۶۵۷ 0.000 دلار %0.00000000001 چند دقیقه قبل
165 GRT/EUR $0.313934 ۱۸,۰۸۲ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
166 UOS/EUR $0.270927 ۱۵,۶۰۵ 0.000 دلار %0.00000000000005 چند دقیقه قبل
167 COVAL/EUR $0.023579 ۱,۳۵۸ 0.000 دلار %0.000000000000008 چند دقیقه قبل
168 SAND/EUR $0.443170 ۲۵,۵۲۶ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
169 MANA/EUR $0.442241 ۲۵,۴۷۳ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
170 LTO/EUR $0.193422 ۱۱,۱۴۱ 0.000 دلار %0.00000000000006 چند دقیقه قبل
171 WHL/EUR $0.364154 ۲۰,۹۷۵ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
172 1INCH/EUR $0.391335 ۲۲,۵۴۱ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
173 SUSHI/EUR $1.07 ۶۲,۱۰۹ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
174 SNX/EUR $2.63 ۱۵۱,۹۱۸ 0.000 دلار %0.0000000000009 چند دقیقه قبل
175 AAVE/EUR $87.47 ۵,۰۳۸,۴۱۷ 0.000 دلار %0.00000000003 چند دقیقه قبل
176 HTR/EUR $0.062508 ۳,۶۰۰ 0.000 دلار %0.00000000000002 چند دقیقه قبل
177 XTZ/EUR $0.932930 ۵۳,۷۳۷ 0.000 دلار %0.0000000000003 چند دقیقه قبل
178 BAT/EUR $0.242331 ۱۳,۹۵۸ 0.000 دلار %0.00000000000008 چند دقیقه قبل
179 ENJ/EUR $0.386409 ۲۲,۲۵۷ 0.000 دلار %0.0000000000001 چند دقیقه قبل
180 LINK/EUR $17.13 ۹۸۷,۰۶۶ 0.000 دلار %0.000000000005 چند دقیقه قبل
181 OMG/EUR $0.657177 ۳۷,۸۵۳ 0.000 دلار %0.0000000000002 چند دقیقه قبل
182 BCH/EUR $489.98 ۲۸,۲۲۳,۳۱۱ 0.000 دلار %0.0000000001 چند دقیقه قبل
183 XCM/EUR $0.670324 ۳۸,۶۱۱ 0.000 دلار %0.0000000000002 چند دقیقه قبل
184 RNDR/USDT $10.04 ۵۷۸,۶۴۵ 0.000 دلار %0.000000000003 چند دقیقه قبل
185 FET/USDT $2.70 ۱۵۵,۷۶۵ 0.000 دلار %0.0000000000007 چند دقیقه قبل
186 FET/USD $2.70 ۱۵۵,۸۰۱ 0.000 دلار %0.0000000000007 چند دقیقه قبل
187 FET/EUR $2.77 ۱۵۹,۹۲۰ 0.000 دلار %0.0000000000007 چند دقیقه قبل