مرضیه حسینی

مرضیه حسینی

مشاور بازاريابي، برندينگ و توسعه سبد محصول