قدرت دستگاه ها

Intel CPU i7-3630QM @ 2.40GHz

نوع :CPU

قدرت : 45 وات

الگوریتمنرخ هش
LYRA2RE :0.55
HODL :0.28
CRYPTONIGHT :0.1
EQUIHASH :14.25
CRYPTONIGHTV7 :0.1

Intel CPU i7-6700T @ 2.80GHz

نوع :CPU

قدرت : 28 وات

الگوریتمنرخ هش
CRYPTONIGHT :0.13
CRYPTONIGHTV7 :0.13

AMD CPU A6-5400K

نوع :CPU

قدرت : 65 وات

الگوریتمنرخ هش
LYRA2RE :0.14
HODL :0.03
CRYPTONIGHT :0.02
EQUIHASH :4.28
CRYPTONIGHTV7 :0.02

AMD HD 7870

نوع :GPU

قدرت : 200 وات

الگوریتمنرخ هش
LYRA2REV2 :7.4
DECRED :0.63
CRYPTONIGHT :0.39
LBRY :0.04
EQUIHASH :145
PASCAL :0.35
X11GOST :1.4
CRYPTONIGHTV7 :0.39

AMD HD 7950

نوع :GPU

قدرت : 180 وات

الگوریتمنرخ هش
LYRA2REV2 :10.3
DAGGERHASHIMOTO :13.86
DECRED :0.78
CRYPTONIGHT :0.56
LBRY :0.05
EQUIHASH :250
PASCAL :0.5
X11GOST :1.7
CRYPTONIGHTV7 :0.56

AMD R9 280X

نوع :GPU

قدرت : 200 وات

الگوریتمنرخ هش
LYRA2REV2 :14.6
DAGGERHASHIMOTO :14.42
DECRED :1.07
CRYPTONIGHT :0.49
LBRY :0.07
EQUIHASH :280
PASCAL :0.6
X11GOST :2.6
CRYPTONIGHTV7 :0.49

AMD R9 380

نوع :GPU

قدرت : 220 وات

الگوریتمنرخ هش
NEOSCRYPT :0.27
LYRA2REV2 :6.2
DAGGERHASHIMOTO :18
DECRED :0.66
CRYPTONIGHT :0.48
LBRY :0.04
EQUIHASH :168.45
PASCAL :0.55
X11GOST :2.5
CRYPTONIGHTV7 :0.48

AMD R9 390

نوع :GPU

قدرت : 300 وات

الگوریتمنرخ هش
DAGGERHASHIMOTO :29.26
DECRED :0.95
CRYPTONIGHT :0.81
LBRY :0.06
EQUIHASH :380.03
PASCAL :0.75
X11GOST :3.4
CRYPTONIGHTV7 :0.81

AMD RX 460 4GB

نوع :GPU

قدرت : 80 وات

الگوریتمنرخ هش
DAGGERHASHIMOTO :10.65
CRYPTONIGHT :0.33
EQUIHASH :110
PASCAL :0.3
X11GOST :2.8
CRYPTONIGHTV7 :0.33

AMD RX 480 8GB

نوع :GPU

قدرت : 130 وات

الگوریتمنرخ هش
DAGGERHASHIMOTO :29.04
CRYPTONIGHT :0.72
EQUIHASH :305
PASCAL :0.7
X11GOST :7.2
CRYPTONIGHTV7 :0.72

AMD RX 570 4GB

نوع :GPU

قدرت : 130 وات

الگوریتمنرخ هش
DAGGERHASHIMOTO :26.31
DECRED :1.24
CRYPTONIGHT :0.63
LBRY :0.15
EQUIHASH :311.58
PASCAL :0.73
X11GOST :7.4
CRYPTONIGHTV7 :0.83

AMD RX 580 8GB

نوع :GPU

قدرت : 140 وات

الگوریتمنرخ هش
DAGGERHASHIMOTO :30.97
DECRED :1.4
CRYPTONIGHT :0.65
LBRY :0.17
EQUIHASH :310
PASCAL :0.86
X11GOST :8.5
CRYPTONIGHTV7 :0.86

AMD RX Vega 64

نوع :GPU

قدرت : 250 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :793.70
DAGGERHASHIMOTO :39.69
DECRED :2.78
CRYPTONIGHT :1.6
LBRY :0.32
EQUIHASH :505.92
PASCAL :1.72
X11GOST :12.8
SIA :0.01
CRYPTONIGHTV7 :1.6

NVIDIA GeForce 930MX

نوع :GPU

قدرت : 17 وات

الگوریتمنرخ هش
NEOSCRYPT :0.103
LYRA2REV2 :2.509
DECRED :0.216
CRYPTONIGHT :0.0858
LBRY :0.0219
EQUIHASH :27.364
PASCAL :0.083
X11GOST :1.15
CRYPTONIGHTV7 :0.0858

NVIDIA GTX 960

نوع :GPU

قدرت : 100 وات

الگوریتمنرخ هش
NEOSCRYPT :0.39
LYRA2REV2 :14.04
DECRED :0.92
CRYPTONIGHT :0.27
LBRY :0.1
EQUIHASH :141.47
PASCAL :0.36
X11GOST :4.8
CRYPTONIGHTV7 :0.27

NVIDIA GTX 980

نوع :GPU

قدرت : 220 وات

الگوریتمنرخ هش
NEOSCRYPT :0.74
LYRA2REV2 :26.97
DAGGERHASHIMOTO :20.28
DECRED :1.74
CRYPTONIGHT :0.54
LBRY :0.18
EQUIHASH :312.12
PASCAL :0.65
X11GOST :8.8
CRYPTONIGHTV7 :0.54

NVIDIA GTX 1050

نوع :GPU

قدرت : 60 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :525.72
NEOSCRYPT :0.37
LYRA2REV2 :12.55
DECRED :0.85
CRYPTONIGHT :0.3
LBRY :0.09
EQUIHASH :147.88
PASCAL :0.32
X11GOST :4
SIA :0.54
BLAKE2S :1.22
CRYPTONIGHTV7 :0.3

NVIDIA GTX 1060 6GB

نوع :GPU

قدرت : 100 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :580.22
NIST5 :32
NEOSCRYPT :0.76
LYRA2REV2 :30.7
DAGGERHASHIMOTO :24.93
DECRED :2.11
CRYPTONIGHT :0.50
LBRY :0.21
EQUIHASH :345.48
PASCAL :0.725
SIA :1.32
BLAKE2S :2.63
CRYPTONIGHTV7 :0.5

NVIDIA GTX 1080

نوع :GPU

قدرت : 198 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :1070.56
NEOSCRYPT :1.26
LYRA2REV2 :56.15
DAGGERHASHIMOTO :24.5
DECRED :3.86
CRYPTONIGHT :0.50
LBRY :0.40
EQUIHASH :575.67
PASCAL :1.41
SIA :2.41
BLAKE2S :5.58
CRYPTONIGHTV7 :0.5

NVIDIA GTX 1070 Ti

نوع :GPU

قدرت : 178 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :1015.8
NIST5 :50
NEOSCRYPT :1.39
LYRA2REV2 :50.83
DAGGERHASHIMOTO :31.32
DECRED :3.40
CRYPTONIGHT :0.65
LBRY :0.36
EQUIHASH :532.73
PASCAL :1.365
SIA :2.15
BLAKE2S :5.13
CRYPTONIGHTV7 :0.65

NVIDIA P104-100

نوع :GPU

قدرت : 170 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :734.95
NEOSCRYPT :0.77
LYRA2REV2 :38.90
DAGGERHASHIMOTO :25.49
DECRED :2.66
CRYPTONIGHT :0.45
LBRY :0.27
EQUIHASH :456.23
PASCAL :0.92
SIA :1.67
BLAKE2S :3.86
CRYPTONIGHTV7 :0.45

NVIDIA TITAN V

نوع :GPU

قدرت : 160 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :1859.4
NIST5 :114.23
NEOSCRYPT :2.61
LYRA2REV2 :55.23
DAGGERHASHIMOTO :79.75
DECRED :6.84
CRYPTONIGHT :1.45
LBRY :0.72
EQUIHASH :884.52
PASCAL :3.16
SIA :4.34
BLAKE2S :10.45
CRYPTONIGHTV7 :1.45

Canaan Creative Avalon 7

نوع :ASIC

قدرت : 1150 وات

الگوریتمنرخ هش
SHA256 :7.3

BITMAIN AntMiner S7

نوع :ASIC

قدرت : 1293 وات

الگوریتمنرخ هش
SHA256 :4.73

BITMAIN AntMiner S9

نوع :ASIC

قدرت : 1375 وات

الگوریتمنرخ هش
SHA256 :14

BITMAIN AntMiner L3+

نوع :ASIC

قدرت : 800 وات

الگوریتمنرخ هش
SCRYPT :504

Innosilicon A2 Terminator

نوع :ASIC

قدرت : 1100 وات

الگوریتمنرخ هش
SCRYPT :110

Innosilicon A5 DashMaster - normal mode

نوع :ASIC

قدرت : 750 وات

الگوریتمنرخ هش
X11 :30200

iBeLink DM384M X11

نوع :ASIC

قدرت : 720 وات

الگوریتمنرخ هش
X11 :384

X11 miner 450M PinIdea Dr2

نوع :ASIC

قدرت : 335 وات

الگوریتمنرخ هش
X11 :450

Baikal X11-X13-X14-X15-Qbit-Quark ASIC Mini Miner

نوع :ASIC

قدرت : 40 وات

الگوریتمنرخ هش
X11 :150
X13 :150
X15 :150
QUBIT :150
QUARK :150

Baikal Giant X10

نوع :ASIC

قدرت : 650 وات

الگوریتمنرخ هش
X11 :10000
NIST5 :10000
QUBIT :10000
QUARK :10000
X11GOST :1350

Baikal Giant N

نوع :ASIC

قدرت : 60 وات

الگوریتمنرخ هش
CRYPTONIGHT :20

Innosilicon A9 ZMaster

نوع :ASIC

قدرت : 620 وات

الگوریتمنرخ هش
EQUIHASH :50000

NVIDIA RTX 2080 Ti

نوع :GPU

قدرت : 250 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :1846
NEOSCRYPT :1.68
LYRA2REV2 :121.11
DAGGERHASHIMOTO :50.13
DECRED :6.63
EQUIHASH :900.51
PASCAL :3.18
BLAKE2S :10.13
CRYPTONIGHTV7 :0.98

Innosilicon T2

نوع :ASIC

قدرت : 1580 وات

الگوریتمنرخ هش

Intel CPU i7-6700 @ 3.40GHz

نوع :CPU

قدرت : 65 وات

الگوریتمنرخ هش
LYRA2RE :1.17
HODL :0.65
CRYPTONIGHT :0.29
EQUIHASH :25.84
CRYPTONIGHTV7 :0.29

Intel CPU i7-7700K @ 4.70GHz

نوع :CPU

قدرت : 100 وات

الگوریتمنرخ هش
LYRA2RE :1.48
HODL :0.8
CRYPTONIGHT :0.36
EQUIHASH :31.5
CRYPTONIGHTV7 :0.36

AMD CPU Ryzen 7 1700X @ 4.00GHz

نوع :CPU

قدرت : 95 وات

الگوریتمنرخ هش
CRYPTONIGHT :0.61
CRYPTONIGHTV7 :0.61

AMD R7 360

نوع :GPU

قدرت : 80 وات

الگوریتمنرخ هش
DECRED :0.29
CRYPTONIGHT :0.2
LBRY :0.03
EQUIHASH :102
PASCAL :0.25
X11GOST :1
CRYPTONIGHTV7 :0.2

AMD R7 370

نوع :GPU

قدرت : 100 وات

الگوریتمنرخ هش
NEOSCRYPT :0.2
LYRA2REV2 :6.7
DECRED :0.52
CRYPTONIGHT :0.42
LBRY :0.04
EQUIHASH :150
PASCAL :0.28
X11GOST :1.1
CRYPTONIGHTV7 :0.42

AMD R9 290X

نوع :GPU

قدرت : 350 وات

الگوریتمنرخ هش
LYRA2REV2 :16.4
DAGGERHASHIMOTO :25.75
DECRED :1.07
CRYPTONIGHT :0.76
LBRY :0.07
EQUIHASH :350
PASCAL :0.75
X11GOST :3.8
CRYPTONIGHTV7 :0.76

AMD R9 380X

نوع :GPU

قدرت : 250 وات

الگوریتمنرخ هش
DAGGERHASHIMOTO :20.63
DECRED :0.89
CRYPTONIGHT :0.57
LBRY :0.05
EQUIHASH :175
PASCAL :0.6
X11GOST :2.8
CRYPTONIGHTV7 :0.57

AMD R9 Fury Nano

نوع :GPU

قدرت : 220 وات

الگوریتمنرخ هش
DAGGERHASHIMOTO :26.26
DECRED :1.54
CRYPTONIGHT :0.8
LBRY :0.09
EQUIHASH :450
PASCAL :0.92
X11GOST :5.5
CRYPTONIGHTV7 :0.8

AMD RX 470 4GB

نوع :GPU

قدرت : 120 وات

الگوریتمنرخ هش
DAGGERHASHIMOTO :25.07
CRYPTONIGHT :0.65
EQUIHASH :280
PASCAL :0.65
X11GOST :6.2
CRYPTONIGHTV7 :0.65

AMD RX 550 4GB

نوع :GPU

قدرت : 70 وات

الگوریتمنرخ هش
DAGGERHASHIMOTO :10.5
DECRED :0.26
CRYPTONIGHT :0.25
LBRY :0.03
EQUIHASH :60
PASCAL :0.16
X11GOST :1.4
CRYPTONIGHTV7 :0.25

AMD RX 580 4GB

نوع :GPU

قدرت : 130 وات

الگوریتمنرخ هش
DAGGERHASHIMOTO :30.06
DECRED :1.32
CRYPTONIGHT :0.57
LBRY :0.16
EQUIHASH :280.02
PASCAL :0.8
X11GOST :8.2
CRYPTONIGHTV7 :0.57

AMD RX Vega 56

نوع :GPU

قدرت : 220 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :663.60
DAGGERHASHIMOTO :35.86
DECRED :2.42
CRYPTONIGHT :1.6
EQUIHASH :469.74
PASCAL :1.58
X11GOST :12
SIA :0.01
CRYPTONIGHTV7 :1.6

AMD Vega Frontier Edition

نوع :GPU

قدرت : 300 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :754.20
DAGGERHASHIMOTO :38.59
DECRED :2.92
CRYPTONIGHT :1.2
LBRY :0.34
EQUIHASH :494.08
PASCAL :1.76
X11GOST :14.50
SIA :2.36
CRYPTONIGHTV7 :1.2

NVIDIA GTX 750 Ti

نوع :GPU

قدرت : 75 وات

الگوریتمنرخ هش
NEOSCRYPT :0.16
LYRA2REV2 :6.54
DECRED :0.51
CRYPTONIGHT :0.25
LBRY :0.05
EQUIHASH :74.4
PASCAL :0.18
X11GOST :2.6
CRYPTONIGHTV7 :0.25

NVIDIA GTX 970

نوع :GPU

قدرت : 150 وات

الگوریتمنرخ هش
NEOSCRYPT :0.68
LYRA2REV2 :23.55
DAGGERHASHIMOTO :22.21
DECRED :1.51
CRYPTONIGHT :0.48
LBRY :0.16
EQUIHASH :291.61
PASCAL :0.57
X11GOST :7.7
CRYPTONIGHTV7 :0.48

NVIDIA GTX 980 Ti

نوع :GPU

قدرت : 250 وات

الگوریتمنرخ هش
NEOSCRYPT :1
LYRA2REV2 :36.91
DAGGERHASHIMOTO :21.57
DECRED :2.4
CRYPTONIGHT :0.7
LBRY :0.24
EQUIHASH :461
PASCAL :0.98
X11GOST :13.3
CRYPTONIGHTV7 :0.7

NVIDIA GTX 1050 Ti

نوع :GPU

قدرت : 75 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :300.59
NEOSCRYPT :0.53
LYRA2REV2 :15.78
DAGGERHASHIMOTO :13.1
DECRED :1.05
CRYPTONIGHT :0.293
LBRY :0.108
EQUIHASH :178.23
PASCAL :0.40
SIA :0.675
BLAKE2S :1.50
CRYPTONIGHTV7 :0.293

NVIDIA GTX 1070

نوع :GPU

قدرت : 181 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :970
NIST5 :44
NEOSCRYPT :1.31
LYRA2REV2 :48.4
DAGGERHASHIMOTO :32.86
DECRED :3.32
CRYPTONIGHT :0.66
LBRY :0.320
EQUIHASH :514.77
PASCAL :1.3
SIA :2.02
BLAKE2S :4.74
CRYPTONIGHTV7 :0.66

NVIDIA GTX 1080 Ti

نوع :GPU

قدرت : 250 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :1427
NIST5 :71.615
NEOSCRYPT :1.9
LYRA2REV2 :71.09
DAGGERHASHIMOTO :35
DECRED :4.77
CRYPTONIGHT :0.84
LBRY :0.47
EQUIHASH :700
PASCAL :1.88
X11GOST :16.2
SIA :2.96
BLAKE2S :6.978
CRYPTONIGHTV7 :0.84

NVIDIA P106-100

نوع :GPU

قدرت : 117 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :524.31
NEOSCRYPT :0.60
LYRA2REV2 :28.03
DAGGERHASHIMOTO :25.10
DECRED :1.91
CRYPTONIGHT :0.37
LBRY :0.2
EQUIHASH :328.85
PASCAL :0.67
SIA :1.17
BLAKE2S :2.78
CRYPTONIGHTV7 :0.37

NVIDIA GTX 1060 3GB

نوع :GPU

قدرت : 116 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :496.28
NEOSCRYPT :0.71
LYRA2REV2 :24.79
DECRED :1.66
CRYPTONIGHT :0.46
LBRY :0.17
EQUIHASH :280.49
PASCAL :0.65
SIA :1.03
BLAKE2S :2.44
CRYPTONIGHTV7 :0.46

NVIDIA TITAN XP

نوع :GPU

قدرت : 240 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :1456.3
NIST5 :85.84
NEOSCRYPT :1.791
LYRA2REV2 :77.671
DAGGERHASHIMOTO :41.05
DECRED :5.324
CRYPTONIGHT :0.814
LBRY :0.524
EQUIHASH :683.29
PASCAL :1.958
SIA :3.28
BLAKE2S :7.548
CRYPTONIGHTV7 :0.814

Canaan Creative Avalon 6

نوع :ASIC

قدرت : 1050 وات

الگوریتمنرخ هش
SHA256 :3.5

BITMAIN AntMiner S7LN

نوع :ASIC

قدرت : 697 وات

الگوریتمنرخ هش
SHA256 :2.7

BITMAIN AntMiner R4

نوع :ASIC

قدرت : 920 وات

الگوریتمنرخ هش
SHA256 :8.6

BITMAIN AntMiner D3

نوع :ASIC

قدرت : 1200 وات

الگوریتمنرخ هش
X11 :15000

Innosilicon A4 Dominator

نوع :ASIC

قدرت : 1000 وات

الگوریتمنرخ هش
SCRYPT :280

Innosilicon A5 DashMaster - overclock mode

نوع :ASIC

قدرت : 1250 وات

الگوریتمنرخ هش
X11 :38000

iBeLink DM22G X11

نوع :ASIC

قدرت : 810 وات

الگوریتمنرخ هش
X11 :22000

Baikal X11 ASIC Mini Miner

نوع :ASIC

قدرت : 40 وات

الگوریتمنرخ هش
X11 :150

Baikal Giant+

نوع :ASIC

قدرت : 430 وات

الگوریتمنرخ هش
X11 :2000
X13 :1600
X15 :1600
QUBIT :2000
QUARK :2000

Baikal Giant B

نوع :ASIC

قدرت : 316 وات

الگوریتمنرخ هش
BLAKE256R8 :160
BLAKE256R14 :160
DECRED :160
LBRY :40
PASCAL :40
SIA :80

BITFURY B8

نوع :ASIC

قدرت : 6400 وات

الگوریتمنرخ هش
SHA256 :50

NVIDIA RTX 2080

نوع :GPU

قدرت : 200 وات

الگوریتمنرخ هش
KECCAK :1244.1
NEOSCRYPT :1.36
LYRA2REV2 :61.68
DAGGERHASHIMOTO :36.38
DECRED :4.64
EQUIHASH :691.76
PASCAL :2.22
BLAKE2S :7.01
CRYPTONIGHTV7 :0.73

DAYUN Zig Z1

نوع :ASIC

قدرت : 1200 وات

الگوریتمنرخ هش
LYRA2REV2 :6800