سختی و سودآوری شبکه ها

Bitcoin (BTC)

الگوریتم :Bitcoin(BTC) SHA-256

حجم بازار : 63693786167

گردش به دلار :18098.64 BTC

گردش به بیت کوین :18098.64 BTC

نرخ صرافی :$3,641.00 | (Bitfinex) | 0.9%

سود آوری هم اکنون :100%

سود آوری یک روز :100%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$2.20

سود به دلار :-$1.08

درآمد به بیت کوین :0.00061

براورد پاداش 24 ساعت :0.00061

سختی شبکه :5,883,988M

نرخ هش کل شبکه :37,606.46 Ph/s

زمان بلاک :11m 12s

پاداش بلاک :12.67

آخرین بلاک :1

Ethereum (ETH)

الگوریتم :Ethereum(ETH) Ethash

حجم بازار : 12552500054

گردش به دلار :6846.95 BTC

گردش به بیت کوین :6846.95 BTC

نرخ صرافی :0.03299300 | (Binance) | 0.2%

سود آوری هم اکنون :100%

سود آوری یک روز :100%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$0.93

سود به دلار :-$0.04

درآمد به بیت کوین :0.00025

براورد پاداش 24 ساعت :0.0077

سختی شبکه :2,898,988,556M

نرخ هش کل شبکه :170.51 Th/s

زمان بلاک :17.0s

پاداش بلاک :2.91

آخرین بلاک :1

Litecoin (LTC)

الگوریتم :Litecoin(LTC) Scrypt

حجم بازار : 1930427142

گردش به دلار :2983.81 BTC

گردش به بیت کوین :2983.81 BTC

نرخ صرافی :0.00881650 | (HitBTC) | 0.8%

سود آوری هم اکنون :114%

سود آوری یک روز :114%

سود آوری یک هفته :115%

درآمد به دلار :$2.51

سود به دلار :-$1.33

درآمد به بیت کوین :0.00069

براورد پاداش 24 ساعت :0.0781

سختی شبکه :6,442,740.363

نرخ هش کل شبکه :192.16 Th/s

زمان بلاک :2m 24s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1566223

BitcoinCash (BCH)

الگوریتم :BitcoinCash(BCH) SHA-256

حجم بازار : 7885942825

گردش به دلار :9762.03 BTC

گردش به بیت کوین :9762.03 BTC

نرخ صرافی :0.07663900 | (HitBTC) | -2.2%

سود آوری هم اکنون :86%

سود آوری یک روز :75%

سود آوری یک هفته :81%

درآمد به دلار :$2.20

سود به دلار :-$1.09

درآمد به بیت کوین :0.00043

براورد پاداش 24 ساعت :0.0049

سختی شبکه :627,331M

نرخ هش کل شبکه :3,573.43 Ph/s

زمان بلاک :12m 34s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :556662

BitcoinSV (BSV)

الگوریتم :BitcoinSV(BSV) SHA-256

حجم بازار : 1348028922

گردش به دلار :88.39 BTC

گردش به بیت کوین :88.39 BTC

نرخ صرافی :0.02106300 | (Bitfinex) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :87%

سود آوری یک روز :86%

سود آوری یک هفته :88%

درآمد به دلار :$1.89

سود به دلار :-$1.40

درآمد به بیت کوین :0.00053

براورد پاداش 24 ساعت :0.0247

سختی شبکه :140,231M

نرخ هش کل شبکه :987.36 Ph/s

زمان بلاک :10m 10s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :566410

BitcoinCashABC (BCH)

الگوریتم :BitcoinCashABC(BCH) SHA-256

حجم بازار : 2272546438

گردش به دلار :236.04 BTC

گردش به بیت کوین :236.04 BTC

نرخ صرافی :0.03550700 | (Bitfinex) | 2.4%

سود آوری هم اکنون :100%

سود آوری یک روز :92%

سود آوری یک هفته :99%

درآمد به دلار :$2.03

سود به دلار :-$1.25

درآمد به بیت کوین :0.00061

براورد پاداش 24 ساعت :0.0157

سختی شبکه :205,981M

نرخ هش کل شبکه :1,371.60 Ph/s

زمان بلاک :10m 45s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :566464

BitcoinGold (BTG)

الگوریتم :BitcoinGold(BTG) Zhash

حجم بازار : 197123334

گردش به دلار :138.52 BTC

گردش به بیت کوین :138.52 BTC

نرخ صرافی :0.00310900 | (HitBTC) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :63%

سود آوری یک روز :51%

سود آوری یک هفته :46%

درآمد به دلار :$0.47

سود به دلار :-$0.40

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :0.0414

سختی شبکه :162,086.161

نرخ هش کل شبکه :2.11 Mh/s

زمان بلاک :10m 30s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :565357

Monero (XMR)

الگوریتم :Monero(XMR) CryptoNightV8

حجم بازار : 780367566

گردش به دلار :708.67 BTC

گردش به بیت کوین :708.67 BTC

نرخ صرافی :0.01280600 | (Binance) | 0.9%

سود آوری هم اکنون :56%

سود آوری یک روز :54%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$0.50

سود به دلار :-$0.44

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :0.0107

سختی شبکه :63,376,497,838

نرخ هش کل شبکه :515.26 Mh/s

زمان بلاک :2m 3s

پاداش بلاک :3.26

آخرین بلاک :1754869

EthereumClassic (ETC)

الگوریتم :EthereumClassic(ETC) Ethash

حجم بازار : 468150719

گردش به دلار :166.30 BTC

گردش به بیت کوین :166.30 BTC

نرخ صرافی :0.00119400 | (Binance) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :104%

سود آوری یک روز :104%

سود آوری یک هفته :103%

درآمد به دلار :$0.96

سود به دلار :-$0.01

درآمد به بیت کوین :0.00026

براورد پاداش 24 ساعت :0.2214

سختی شبکه :134,173,450M

نرخ هش کل شبکه :9.52 Th/s

زمان بلاک :14.1s

پاداش بلاک :3.88

آخرین بلاک :1

Decred (DCR)

الگوریتم :Decred(DCR) Blake (14r)

حجم بازار : 160728815

گردش به دلار :31.29 BTC

گردش به بیت کوین :31.29 BTC

نرخ صرافی :0.00480500 | (Bittrex) | 0.8%

سود آوری هم اکنون :1%

سود آوری یک روز :1%

سود آوری یک هفته :1%

درآمد به دلار :$0.02

سود به دلار :-$0.41

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.0012

سختی شبکه :17,390,391,166.791

نرخ هش کل شبکه :259.34 Ph/s

زمان بلاک :4m 48s

پاداش بلاک :11.38

آخرین بلاک :312054

Dogecoin (DOGE)

الگوریتم :Dogecoin(DOGE) Scrypt

حجم بازار : 243535815

گردش به دلار :351.08 BTC

گردش به بیت کوین :351.08 BTC

نرخ صرافی :0.00000057 | (HitBTC) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :9%

سود آوری یک روز :8%

سود آوری یک هفته :9%

درآمد به دلار :$0.19

سود به دلار :-$3.65

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :90.4514

سختی شبکه :1,981,146.765

نرخ هش کل شبکه :137.24 Th/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :10000.00

آخرین بلاک :2569607

BitcoinDiamond (BCD)

الگوریتم :BitcoinDiamond(BCD) BCD

حجم بازار : 121482846

گردش به دلار :144.50 BTC

گردش به بیت کوین :144.50 BTC

نرخ صرافی :0.00021700 | (Binance) | -0.8%

سود آوری هم اکنون :48%

سود آوری یک روز :56%

سود آوری یک هفته :54%

درآمد به دلار :$0.52

سود به دلار :-$0.42

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :0.6548

سختی شبکه :135,850.597

نرخ هش کل شبکه :951.83 Gh/s

زمان بلاک :10m 13s

پاداش بلاک :125.00

آخرین بلاک :551967

Zencash (ZEN)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 121462247

گردش به دلار :71.30 BTC

گردش به بیت کوین :71.30 BTC

نرخ صرافی :0.00338000 | (Binance) | -4.0%

سود آوری هم اکنون :49%

سود آوری یک روز :53%

سود آوری یک هفته :54%

درآمد به دلار :$1.51

سود به دلار :$0.64

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :0.0544

سختی شبکه :1,554,520.910

نرخ هش کل شبکه :85.47 Mh/s

زمان بلاک :2m 29s

پاداش بلاک :8.75

آخرین بلاک :351186

Dash (DASH)

الگوریتم :Dash(DASH) X11

حجم بازار : 616411482

گردش به دلار :1078.86 BTC

گردش به بیت کوین :1078.86 BTC

نرخ صرافی :0.01972500 | (HitBTC) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :24%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :21%

درآمد به دلار :$0.48

سود به دلار :-$0.24

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :0.0067

سختی شبکه :60,367,596.906

نرخ هش کل شبکه :1.63 Ph/s

زمان بلاک :2m 39s

پاداش بلاک :1.67

آخرین بلاک :1008814

Bytecoin (BCN)

الگوریتم :Bytecoin(BCN) CryptoNight

حجم بازار : 114937126

گردش به دلار :14.88 BTC

گردش به بیت کوین :14.88 BTC

نرخ صرافی :0.00000017 | (HitBTC) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$0.36

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :50,435,956,865

نرخ هش کل شبکه :413.41 Mh/s

زمان بلاک :2m 2s

پاداش بلاک :0.00

آخرین بلاک :1709961

DGB-Scrypt (DGB)

الگوریتم :DGB-Scrypt(DGB) Scrypt

حجم بازار : 110204268

گردش به دلار :47.57 BTC

گردش به بیت کوین :47.57 BTC

نرخ صرافی :0.00000267 | (Bittrex) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :181%

سود آوری یک روز :117%

سود آوری یک هفته :116%

درآمد به دلار :$2.58

سود به دلار :-$1.26

درآمد به بیت کوین :0.00110

براورد پاداش 24 ساعت :264.9849

سختی شبکه :34,836.332

نرخ هش کل شبکه :1.99 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :712.01

آخرین بلاک :8070267

DGB-SHA (DGB)

الگوریتم :DGB-SHA(DGB) SHA-256

حجم بازار : 110204268

گردش به دلار :47.57 BTC

گردش به بیت کوین :47.57 BTC

نرخ صرافی :0.00000267 | (Bittrex) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :104%

سود آوری یک روز :101%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$2.23

سود به دلار :-$1.06

درآمد به بیت کوین :0.00063

براورد پاداش 24 ساعت :229.3670

سختی شبکه :847,824K

نرخ هش کل شبکه :48.55 Ph/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :712.01

آخرین بلاک :8070267

DGB-Skein (DGB)

الگوریتم :DGB-Skein(DGB) Skein

حجم بازار : 110204268

گردش به دلار :47.57 BTC

گردش به بیت کوین :47.57 BTC

نرخ صرافی :0.00000267 | (Bittrex) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :18%

سود آوری یک هفته :19%

درآمد به دلار :$0.40

سود به دلار :$0.30

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :40.9242

سختی شبکه :515,051.738

نرخ هش کل شبکه :29.50 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :712.01

آخرین بلاک :8070267

DGB-Groestl (DGB)

الگوریتم :DGB-Groestl(DGB) Myr-Groestl

حجم بازار : 110204268

گردش به دلار :47.57 BTC

گردش به بیت کوین :47.57 BTC

نرخ صرافی :0.00000267 | (Bittrex) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :35%

سود آوری یک روز :20%

سود آوری یک هفته :20%

درآمد به دلار :$0.45

سود به دلار :$0.33

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :45.8585

سختی شبکه :597,725.669

نرخ هش کل شبکه :34.23 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :712.01

آخرین بلاک :8070267

DGB-Qubit (DGB)

الگوریتم :DGB-Qubit(DGB) Qubit

حجم بازار : 110204268

گردش به دلار :47.57 BTC

گردش به بیت کوین :47.57 BTC

نرخ صرافی :0.00000267 | (Bittrex) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :27%

سود آوری یک روز :25%

سود آوری یک هفته :27%

درآمد به دلار :$0.55

سود به دلار :$0.23

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :56.1913

سختی شبکه :780,712.685

نرخ هش کل شبکه :44.71 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :712.01

آخرین بلاک :8070267

Ravencoin (RVN)

الگوریتم :Ravencoin(RVN) X16R

حجم بازار : 39529910

گردش به دلار :1548.18 BTC

گردش به بیت کوین :1548.18 BTC

نرخ صرافی :0.00000398 | (Binance) | 12.7%

سود آوری هم اکنون :73%

سود آوری یک روز :70%

سود آوری یک هفته :66%

درآمد به دلار :$0.65

سود به دلار :-$0.29

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :44.6264

سختی شبکه :51,844.496

نرخ هش کل شبکه :3.71 Th/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :5000.00

آخرین بلاک :547530

Einsteinium (EMC2)

الگوریتم :Einsteinium(EMC2) Scrypt

حجم بازار : 19150824

گردش به دلار :53.78 BTC

گردش به بیت کوین :53.78 BTC

نرخ صرافی :0.00001405 | (Bittrex) | 6.9%

سود آوری هم اکنون :129%

سود آوری یک روز :119%

سود آوری یک هفته :140%

درآمد به دلار :$3.55

سود به دلار :-$0.29

درآمد به بیت کوین :0.00062

براورد پاداش 24 ساعت :40.3618

سختی شبکه :1,819.933

نرخ هش کل شبکه :124.07 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :2098666

DigitalNote (XDN)

الگوریتم :DigitalNote(XDN) CryptoNightV7

حجم بازار : 18140895

گردش به دلار :36.71 BTC

گردش به بیت کوین :36.71 BTC

نرخ صرافی :0.00000041 | (HitBTC) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :36%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :44%

درآمد به دلار :$0.54

سود به دلار :-$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :206.3369

سختی شبکه :156,743,183

نرخ هش کل شبکه :1.13 Mh/s

زمان بلاک :2m 19s

پاداش بلاک :150.00

آخرین بلاک :761111

Aion (AION)

الگوریتم :Aion(AION) Equihash (210,9)

حجم بازار : 37831257

گردش به دلار :171.76 BTC

گردش به بیت کوین :171.76 BTC

نرخ صرافی :0.00003790 | (Binance) | 1.6%

سود آوری هم اکنون :57%

سود آوری یک روز :55%

سود آوری یک هفته :52%

درآمد به دلار :$0.51

سود به دلار :-$0.35

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :3.7052

سختی شبکه :9,637,023.000

نرخ هش کل شبکه :963.70 kh/s

زمان بلاک :10s

پاداش بلاک :1.50

آخرین بلاک :2248340

Unobtanium (UNO)

الگوریتم :Unobtanium(UNO) SHA-256

حجم بازار : 16707745

گردش به دلار :0.23 BTC

گردش به بیت کوین :0.23 BTC

نرخ صرافی :0.02227501 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.29

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :317,133M

نرخ هش کل شبکه :7,652.12 Ph/s

زمان بلاک :2m 58s

پاداش بلاک :0.000244

آخرین بلاک :1238229

Bulwark (BWK)

الگوریتم :NIST5

حجم بازار : 6655293

گردش به دلار :2.25 BTC

گردش به بیت کوین :2.25 BTC

نرخ صرافی :0.00011523 | (Cryptopia) | 2.2%

سود آوری هم اکنون :22%

سود آوری یک روز :32%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.96

سود به دلار :$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :1.3430

سختی شبکه :24,826.165

نرخ هش کل شبکه :1.15 Th/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :18.75

آخرین بلاک :185594

Horizen (ZEN)

الگوریتم :Horizen(ZEN) Equihash

حجم بازار : 26480831

گردش به دلار :55.58 BTC

گردش به بیت کوین :55.58 BTC

نرخ صرافی :0.00129000 | (Binance) | -0.9%

سود آوری هم اکنون :25%

سود آوری یک روز :33%

سود آوری یک هفته :34%

درآمد به دلار :$0.72

سود به دلار :$0.53

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :0.1541

سختی شبکه :4,958,815.715

نرخ هش کل شبکه :274.48 Mh/s

زمان بلاک :2m 28s

پاداش بلاک :8.75

آخرین بلاک :451822

Monacoin (MONA)

الگوریتم :Monacoin(MONA) Lyra2REv2

حجم بازار : 36182586

گردش به دلار :3.75 BTC

گردش به بیت کوین :3.75 BTC

نرخ صرافی :0.00015237 | (Bittrex) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :24%

سود آوری یک روز :29%

سود آوری یک هفته :31%

درآمد به دلار :$0.65

سود به دلار :$0.36

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :1.1664

سختی شبکه :364,626.171

نرخ هش کل شبکه :16.84 Th/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1558847

Zcoin (XZC)

الگوریتم :Zcoin(XZC) MTP

حجم بازار : 35442812

گردش به دلار :55.51 BTC

گردش به بیت کوین :55.51 BTC

نرخ صرافی :0.00147100 | (Binance) | 0.9%

سود آوری هم اکنون :81%

سود آوری یک روز :81%

سود آوری یک هفته :65%

درآمد به دلار :$0.75

سود به دلار :-$0.19

درآمد به بیت کوین :0.00020

براورد پاداش 24 ساعت :0.1399

سختی شبکه :3,637.907

نرخ هش کل شبکه :53.51 Gh/s

زمان بلاک :4m 52s

پاداش بلاک :14.00

آخرین بلاک :129839

Komodo (KMD)

الگوریتم :Komodo(KMD) Equihash

حجم بازار : 74625067

گردش به دلار :49.57 BTC

گردش به بیت کوین :49.57 BTC

نرخ صرافی :0.00018380 | (Binance) | 1.4%

سود آوری هم اکنون :33%

سود آوری یک روز :27%

سود آوری یک هفته :27%

درآمد به دلار :$0.61

سود به دلار :$0.41

درآمد به بیت کوین :0.00020

براورد پاداش 24 ساعت :0.9041

سختی شبکه :91,269,323.883

نرخ هش کل شبکه :24.34 Mh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :3.00

آخرین بلاک :1195950

BitcoinPrivate (BTCP)

الگوریتم :BitcoinPrivate(BTCP) Equihash

حجم بازار : 24586808

گردش به دلار :10.70 BTC

گردش به بیت کوین :10.70 BTC

نرخ صرافی :0.00032901 | (HitBTC) | -9.8%

سود آوری هم اکنون :30%

سود آوری یک روز :29%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.64

سود به دلار :$0.44

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :0.5301

سختی شبکه :92,355.030

نرخ هش کل شبکه :5.11 Mh/s

زمان بلاک :2m 28s

پاداش بلاک :0.78

آخرین بلاک :465512

Zcash (ZEC)

الگوریتم :Zcash(ZEC) Equihash

حجم بازار : 304402329

گردش به دلار :682.66 BTC

گردش به بیت کوین :682.66 BTC

نرخ صرافی :0.01461400 | (HitBTC) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :28%

سود آوری یک روز :30%

سود آوری یک هفته :31%

درآمد به دلار :$0.66

سود به دلار :$0.47

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :0.0125

سختی شبکه :55,406,958.218

نرخ هش کل شبکه :3.03 Gh/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :468452

Verge-Lyra2REv2 (XVG)

الگوریتم :Verge-Lyra2REv2(XVG) Lyra2REv2

حجم بازار : 103301727

گردش به دلار :188.18 BTC

گردش به بیت کوین :188.18 BTC

نرخ صرافی :0.00000187 | (Binance) | 1.2%

سود آوری هم اکنون :27%

سود آوری یک روز :35%

سود آوری یک هفته :33%

درآمد به دلار :$0.77

سود به دلار :$0.48

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :103,784.205

نرخ هش کل شبکه :2.97 Th/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :2839758

Verge-Scrypt (XVG)

الگوریتم :Verge-Scrypt(XVG) Scrypt

حجم بازار : 103301727

گردش به دلار :188.18 BTC

گردش به بیت کوین :188.18 BTC

نرخ صرافی :0.00000187 | (Binance) | 1.2%

سود آوری هم اکنون :164%

سود آوری یک روز :112%

سود آوری یک هفته :112%

درآمد به دلار :$2.48

سود به دلار :-$1.36

درآمد به بیت کوین :0.00100

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :24,787.336

نرخ هش کل شبکه :709.74 Gh/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :2839758

Verge-Groestl (XVG)

الگوریتم :Verge-Groestl(XVG) Myr-Groestl

حجم بازار : 103301727

گردش به دلار :188.18 BTC

گردش به بیت کوین :188.18 BTC

نرخ صرافی :0.00000187 | (Binance) | 1.2%

سود آوری هم اکنون :20%

سود آوری یک روز :20%

سود آوری یک هفته :21%

درآمد به دلار :$0.45

سود به دلار :$0.33

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :665,196.221

نرخ هش کل شبکه :19.05 Th/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :2839758

Peercoin (PPC)

الگوریتم :Peercoin(PPC) SHA-256

حجم بازار : 13173816

گردش به دلار :2.37 BTC

گردش به بیت کوین :2.37 BTC

نرخ صرافی :0.00014379 | (Bittrex) | 3.2%

سود آوری هم اکنون :96%

سود آوری یک روز :101%

سود آوری یک هفته :98%

درآمد به دلار :$2.22

سود به دلار :-$1.07

درآمد به بیت کوین :0.00058

براورد پاداش 24 ساعت :4.2344

سختی شبکه :2,975M

نرخ هش کل شبکه :4.73 Ph/s

زمان بلاک :45m

پاداش بلاک :42.82

آخرین بلاک :410259

GroestlCoin (GRS)

الگوریتم :Groestl

حجم بازار : 42789567

گردش به دلار :22.70 BTC

گردش به بیت کوین :22.70 BTC

نرخ صرافی :0.00009099 | (Bittrex) | 1.8%

سود آوری هم اکنون :2%

سود آوری یک روز :2%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.07

سود به دلار :-$1.01

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.1127

سختی شبکه :52,768.755

نرخ هش کل شبکه :3.66 Th/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :2172611

Electroneum (ETN)

الگوریتم :Electroneum(ETN) CryptoNight

حجم بازار : 62509164

گردش به دلار :4.37 BTC

گردش به بیت کوین :4.37 BTC

نرخ صرافی :0.00000196 | (HitBTC) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :21%

سود آوری یک هفته :22%

درآمد به دلار :$0.47

سود به دلار :$0.11

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :700,533,927,769

نرخ هش کل شبکه :5.94 Gh/s

زمان بلاک :1m 58s

پاداش بلاک :8789.74

آخرین بلاک :470184

Energi (NRG)

الگوریتم :Energi(NRG) Energi

حجم بازار : 12329432

گردش به دلار :0.46 BTC

گردش به بیت کوین :0.46 BTC

نرخ صرافی :0.00027901 | (CryptoBridge) | 12.4%

سود آوری هم اکنون :154%

سود آوری یک روز :109%

سود آوری یک هفته :113%

درآمد به دلار :$1.01

سود به دلار :$0.04

درآمد به بیت کوین :0.00039

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :11,226,451M

نرخ هش کل شبکه :181.07 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :2.28

آخرین بلاک :388669

Quantum Resistant Ledger (QRL)

الگوریتم :CryptoNightV7

حجم بازار : 32245442

گردش به دلار :3.72 BTC

گردش به بیت کوین :3.72 BTC

نرخ صرافی :0.00007575 | (Bittrex) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :97%

سود آوری یک روز :87%

سود آوری یک هفته :104%

درآمد به دلار :$2.47

سود به دلار :$1.68

درآمد به بیت کوین :0.00034

براورد پاداش 24 ساعت :3.9841

سختی شبکه :323,012,560

نرخ هش کل شبکه :5.57 Mh/s

زمان بلاک :58s

پاداش بلاک :6.60

آخرین بلاک :50627

Pascalcoin (PASC)

الگوریتم :Pascalcoin(PASC) Pascal Lagging

حجم بازار : 11570766

گردش به دلار :10.63 BTC

گردش به بیت کوین :10.63 BTC

نرخ صرافی :0.00008704 | (Poloniex) | 3.8%

سود آوری هم اکنون :30%

سود آوری یک روز :29%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.89

سود به دلار :$0.41

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :1.8017

سختی شبکه :8,851,966.667

نرخ هش کل شبکه :513.77 Th/s

زمان بلاک :1m 14s

پاداش بلاک :40.00

آخرین بلاک :260015

Vertcoin (VTC)

الگوریتم :Vertcoin(VTC) Lyra2REv2

حجم بازار : 11390519

گردش به دلار :10.40 BTC

گردش به بیت کوین :10.40 BTC

نرخ صرافی :0.00006540 | (Bittrex) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :27%

سود آوری یک روز :27%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.59

سود به دلار :$0.30

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :2.4791

سختی شبکه :140,273.126

نرخ هش کل شبکه :4.30 Th/s

زمان بلاک :2m 20s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1074217

Gincoin (GIN)

الگوریتم :Gincoin(GIN) Lyra2z

حجم بازار : 3989329

گردش به دلار :3.20 BTC

گردش به بیت کوین :3.20 BTC

نرخ صرافی :0.00022246 | (CryptoBridge) | 4.0%

سود آوری هم اکنون :3%

سود آوری یک روز :2%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.02

سود به دلار :-$0.84

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.0286

سختی شبکه :7,540.538

نرخ هش کل شبکه :261.18 Gh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :225180

Feathercoin (FTC)

الگوریتم :Feathercoin(FTC) NeoScrypt

حجم بازار : 3959919

گردش به دلار :12.66 BTC

گردش به بیت کوین :12.66 BTC

نرخ صرافی :0.00000484 | (Bittrex) | -0.9%

سود آوری هم اکنون :54%

سود آوری یک روز :41%

سود آوری یک هفته :39%

درآمد به دلار :$0.38

سود به دلار :-$0.70

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :21.3670

سختی شبکه :69.493

نرخ هش کل شبکه :4.81 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :40.00

آخرین بلاک :2503797

Sia (SC)

الگوریتم :Sia(SC) Sia

حجم بازار : 100923153

گردش به دلار :39.12 BTC

گردش به بیت کوین :39.12 BTC

نرخ صرافی :0.00000071 | (Bittrex) | 2.5%

سود آوری هم اکنون :196%

سود آوری یک روز :192%

سود آوری یک هفته :200%

درآمد به دلار :$4.24

سود به دلار :$3.94

درآمد به بیت کوین :0.00119

براورد پاداش 24 ساعت :1638.2430

سختی شبکه :759,754T

نرخ هش کل شبکه :1.24 Ph/s

زمان بلاک :10m 12s

پاداش بلاک :108992.00

آخرین بلاک :191008

Callisto (CLO)

الگوریتم :Callisto(CLO) Ethash

حجم بازار : 3911595

گردش به دلار :2.56 BTC

گردش به بیت کوین :2.56 BTC

نرخ صرافی :0.00000098 | (HitBTC) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :101%

سود آوری یک روز :97%

سود آوری یک هفته :91%

درآمد به دلار :$0.90

سود به دلار :-$0.07

درآمد به بیت کوین :0.00026

براورد پاداش 24 ساعت :251.5831

سختی شبکه :12,277,982M

نرخ هش کل شبکه :944.46 Gh/s

زمان بلاک :13s

پاداش بلاک :417.90

آخرین بلاک :1

LBRY (LBC)

الگوریتم :LBRY(LBC) LBRY

حجم بازار : 5879921

گردش به دلار :17.61 BTC

گردش به بیت کوین :17.61 BTC

نرخ صرافی :0.00000740 | (Bittrex) | 7.0%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :21%

سود آوری یک هفته :20%

درآمد به دلار :$0.47

سود به دلار :-$0.01

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :17.4516

سختی شبکه :7,698,896.805

نرخ هش کل شبکه :209.28 Th/s

زمان بلاک :2m 38s

پاداش بلاک :333.00

آخرین بلاک :507146

HavenProtocol (XHV)

الگوریتم :HavenProtocol(XHV) CryptoNightHaven

حجم بازار : 2774736

گردش به دلار :229.81 BTC

گردش به بیت کوین :229.81 BTC

نرخ صرافی :0.00010948 | (Bittrex) | 2.8%

سود آوری هم اکنون :90%

سود آوری یک روز :107%

سود آوری یک هفته :86%

درآمد به دلار :$1.00

سود به دلار :$0.21

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :2.5022

سختی شبکه :2,483,611,602

نرخ هش کل شبکه :20.70 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :20.77

آخرین بلاک :249385

ZelCash (ZEL)

الگوریتم :ZelCash(ZEL) Zhash

حجم بازار : 1737793

گردش به دلار :0.47 BTC

گردش به بیت کوین :0.47 BTC

نرخ صرافی :0.00000936 | (TradeOgre) | 0.4%

سود آوری هم اکنون :58%

سود آوری یک روز :55%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$0.51

سود به دلار :-$0.35

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :15.0319

سختی شبکه :6,392.842

نرخ هش کل شبکه :432.81 kh/s

زمان بلاک :2m 1s

پاداش بلاک :150.00

آخرین بلاک :257036

BitTube (TUBE)

الگوریتم :BitTube(TUBE) CryptoNightSaber

حجم بازار : 2697655

گردش به دلار :2.07 BTC

گردش به بیت کوین :2.07 BTC

نرخ صرافی :0.00000701 | (Bittrex) | 0.7%

سود آوری هم اکنون :87%

سود آوری یک روز :90%

سود آوری یک هفته :93%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :$0.04

درآمد به بیت کوین :0.00022

براورد پاداش 24 ساعت :32.5713

سختی شبکه :2,297,999,321

نرخ هش کل شبکه :19.15 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :290.91

آخرین بلاک :256750

Graft (GRFT)

الگوریتم :Graft(GRFT) CryptoNightV8

حجم بازار : 2697522

گردش به دلار :2.35 BTC

گردش به بیت کوین :2.35 BTC

نرخ صرافی :0.00000152 | (TradeOgre) | 1.0%

سود آوری هم اکنون :42%

سود آوری یک روز :38%

سود آوری یک هفته :46%

درآمد به دلار :$0.35

سود به دلار :-$0.59

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :62.9517

سختی شبکه :1,953,307,859

نرخ هش کل شبکه :16.28 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :633.75

آخرین بلاک :267699

Zclassic (ZCL)

الگوریتم :Zclassic(ZCL) Equihash

حجم بازار : 5686208

گردش به دلار :8.50 BTC

گردش به بیت کوین :8.50 BTC

نرخ صرافی :0.00027072 | (Bittrex) | 0.2%

سود آوری هم اکنون :34%

سود آوری یک روز :31%

سود آوری یک هفته :32%

درآمد به دلار :$0.67

سود به دلار :$0.48

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :0.6838

سختی شبکه :1,068,835.553

نرخ هش کل شبکه :56.49 Mh/s

زمان بلاک :2m 35s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :458243

Luxcoin (LUX)

الگوریتم :Luxcoin(LUX) PHI2

حجم بازار : 1624096

گردش به دلار :0.05 BTC

گردش به بیت کوین :0.05 BTC

نرخ صرافی :0.00013000 | (CryptoBridge) | 3.9%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :$0.00

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :1,905.906

نرخ هش کل شبکه :136.43 Gh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :8.00

آخرین بلاک :580084

Florin (FLO)

الگوریتم :Florin(FLO) Scrypt

حجم بازار : 3493239

گردش به دلار :0.46 BTC

گردش به بیت کوین :0.46 BTC

نرخ صرافی :0.00000379 | (Bittrex) | -6.0%

سود آوری هم اکنون :129%

سود آوری یک روز :128%

سود آوری یک هفته :128%

درآمد به دلار :$3.81

سود به دلار :-$0.03

درآمد به بیت کوین :0.00061

براورد پاداش 24 ساعت :160.6563

سختی شبکه :1,546.686

نرخ هش کل شبکه :170.33 Gh/s

زمان بلاک :39s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :3022688

Myriad-Groestl (XMY)

الگوریتم :Myriad-Groestl(XMY) Myr-Groestl

حجم بازار : 2443048

گردش به دلار :0.67 BTC

گردش به بیت کوین :0.67 BTC

نرخ صرافی :0.00000041 | (Bittrex) | -1.5%

سود آوری هم اکنون :12%

سود آوری یک روز :14%

سود آوری یک هفته :10%

درآمد به دلار :$0.30

سود به دلار :$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :202.7557

سختی شبکه :95,425.297

نرخ هش کل شبکه :1.37 Th/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2676969

Myriad-Skein (XMY)

الگوریتم :Myriad-Skein(XMY) Skein

حجم بازار : 2443048

گردش به دلار :0.67 BTC

گردش به بیت کوین :0.67 BTC

نرخ صرافی :0.00000041 | (Bittrex) | -1.5%

سود آوری هم اکنون :13%

سود آوری یک روز :13%

سود آوری یک هفته :13%

درآمد به دلار :$0.28

سود به دلار :$0.19

درآمد به بیت کوین :0.00008

براورد پاداش 24 ساعت :188.9120

سختی شبکه :44,384.409

نرخ هش کل شبکه :635.43 Gh/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2676969

Myriad-Scrypt (XMY)

الگوریتم :Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt

حجم بازار : 2443048

گردش به دلار :0.67 BTC

گردش به بیت کوین :0.67 BTC

نرخ صرافی :0.00000041 | (Bittrex) | -1.5%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.84

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :1.1978

سختی شبکه :4,182,353.961

نرخ هش کل شبکه :59.88 Th/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2676969

Myriad-SHA (XMY)

الگوریتم :Myriad-SHA(XMY) SHA-256

حجم بازار : 2443048

گردش به دلار :0.67 BTC

گردش به بیت کوین :0.67 BTC

نرخ صرافی :0.00000041 | (Bittrex) | -1.5%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.29

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.2142

سختی شبکه :424,458M

نرخ هش کل شبکه :6,076.78 Ph/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2676969

Paccoin ($PAC)

الگوریتم :Paccoin($PAC) X11

حجم بازار : 10406466

گردش به دلار :1.24 BTC

گردش به بیت کوین :1.24 BTC

نرخ صرافی :0.00000030 | (Cryptopia) | -3.7%

سود آوری هم اکنون :203%

سود آوری یک روز :248%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$7.91

سود به دلار :$7.19

درآمد به بیت کوین :0.00100

براورد پاداش 24 ساعت :4082.9434

سختی شبکه :53,527.696

نرخ هش کل شبکه :1.65 Th/s

زمان بلاک :2m 19s

پاداش بلاک :690.00

آخرین بلاک :158511

GameCredits (GAME)

الگوریتم :GameCredits(GAME) Scrypt

حجم بازار : 6400057

گردش به دلار :6.37 BTC

گردش به بیت کوین :6.37 BTC

نرخ صرافی :0.00002517 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :79%

سود آوری یک روز :107%

سود آوری یک هفته :111%

درآمد به دلار :$2.35

سود به دلار :-$1.49

درآمد به بیت کوین :0.00048

براورد پاداش 24 ساعت :25.6484

سختی شبکه :13,131.004

نرخ هش کل شبکه :606.42 Gh/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :2273906

Masari (MSR)

الگوریتم :Masari(MSR) CryptoNightFast

حجم بازار : 1362746

گردش به دلار :0.10 BTC

گردش به بیت کوین :0.10 BTC

نرخ صرافی :0.00004088 | (TradeOgre) | -1.0%

سود آوری هم اکنون :24%

سود آوری یک روز :24%

سود آوری یک هفته :23%

درآمد به دلار :$0.23

سود به دلار :-$0.57

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :1.5180

سختی شبکه :4,999,226,995

نرخ هش کل شبکه :42.01 Mh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :17.72

آخرین بلاک :360697

Viacoin (VIA)

الگوریتم :Viacoin(VIA) Scrypt

حجم بازار : 7358695

گردش به دلار :1.90 BTC

گردش به بیت کوین :1.90 BTC

نرخ صرافی :0.00008740 | (Bittrex) | 0.6%

سود آوری هم اکنون :1%

سود آوری یک روز :1%

سود آوری یک هفته :1%

درآمد به دلار :$0.01

سود به دلار :-$3.83

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0409

سختی شبکه :329,133.905

نرخ هش کل شبکه :58.90 Th/s

زمان بلاک :24s

پاداش بلاک :0.63

آخرین بلاک :5903272

Gulden (NLG)

الگوریتم :Gulden(NLG) Scrypt

حجم بازار : 10337873

گردش به دلار :3.32 BTC

گردش به بیت کوین :3.32 BTC

نرخ صرافی :0.00000674 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :115%

سود آوری یک روز :137%

سود آوری یک هفته :134%

درآمد به دلار :$3.02

سود به دلار :-$0.82

درآمد به بیت کوین :0.00070

براورد پاداش 24 ساعت :123.2247

سختی شبکه :15,461.912

نرخ هش کل شبکه :431.22 Gh/s

زمان بلاک :2m 34s

پاداش بلاک :80.00

آخرین بلاک :883443

Loki (LOKI)

الگوریتم :Loki(LOKI) CryptoNightHeavy

حجم بازار : 5333981

گردش به دلار :2.34 BTC

گردش به بیت کوین :2.34 BTC

نرخ صرافی :0.00004610 | (TradeOgre) | 13.7%

سود آوری هم اکنون :85%

سود آوری یک روز :90%

سود آوری یک هفته :87%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :$0.04

درآمد به بیت کوین :0.00022

براورد پاداش 24 ساعت :4.9677

سختی شبکه :982,496,897

نرخ هش کل شبکه :8.19 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :18.47

آخرین بلاک :190447

Musicoin (MUSIC)

الگوریتم :Musicoin(MUSIC) Ethash

حجم بازار : 1291686

گردش به دلار :0.69 BTC

گردش به بیت کوین :0.69 BTC

نرخ صرافی :0.00000027 | (Bittrex) | 0.8%

سود آوری هم اکنون :86%

سود آوری یک روز :85%

سود آوری یک هفته :80%

درآمد به دلار :$0.78

سود به دلار :-$0.19

درآمد به بیت کوین :0.00022

براورد پاداش 24 ساعت :798.0406

سختی شبکه :2,337,566M

نرخ هش کل شبکه :179.81 Gh/s

زمان بلاک :13s

پاداش بلاک :246.20

آخرین بلاک :1

Bitcoin Interest (BCI)

الگوریتم :Bitcoin Interest(BCI) ProgPow

حجم بازار : 4285286

گردش به دلار :2.46 BTC

گردش به بیت کوین :2.46 BTC

نرخ صرافی :0.00006422 | (Bitfinex) | 15.0%

سود آوری هم اکنون :104%

سود آوری یک روز :96%

سود آوری یک هفته :63%

درآمد به دلار :$0.89

سود به دلار :-$0.12

درآمد به بیت کوین :0.00026

براورد پاداش 24 ساعت :3.7982

سختی شبکه :82,002,324.198

نرخ هش کل شبکه :9.33 Gh/s

زمان بلاک :9m 36s

پاداش بلاک :10.76

آخرین بلاک :21619

BitSend (BSD)

الگوریتم :BitSend(BSD) Xevan

حجم بازار : 1274741

گردش به دلار :0.91 BTC

گردش به بیت کوین :0.91 BTC

نرخ صرافی :0.00001596 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :101%

سود آوری یک روز :36%

سود آوری یک هفته :34%

درآمد به دلار :$0.34

سود به دلار :-$0.53

درآمد به بیت کوین :0.00026

براورد پاداش 24 ساعت :5.8225

سختی شبکه :29.788

نرخ هش کل شبکه :656.10 Mh/s

زمان بلاک :3m 15s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :586208

Dubaicoin (DBIX)

الگوریتم :Dubaicoin(DBIX) Ethash

حجم بازار : 2255421

گردش به دلار :1.27 BTC

گردش به بیت کوین :1.27 BTC

نرخ صرافی :0.00015000 | (HitBTC) | 6.5%

سود آوری هم اکنون :101%

سود آوری یک روز :97%

سود آوری یک هفته :95%

درآمد به دلار :$0.90

سود به دلار :-$0.07

درآمد به بیت کوین :0.00026

براورد پاداش 24 ساعت :1.6463

سختی شبکه :26,787,472M

نرخ هش کل شبکه :307.90 Gh/s

زمان بلاک :1m 27s

پاداش بلاک :6.00

آخرین بلاک :568645

Bitcore (BTX)

الگوریتم :Bitcore(BTX) TimeTravel10

حجم بازار : 5196935

گردش به دلار :0.08 BTC

گردش به بیت کوین :0.08 BTC

نرخ صرافی :0.00008200 | (HitBTC) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :52%

سود آوری یک روز :57%

سود آوری یک هفته :52%

درآمد به دلار :$0.53

سود به دلار :-$0.41

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :1.7599

سختی شبکه :1,598.403

نرخ هش کل شبکه :45.46 Gh/s

زمان بلاک :2m 31s

پاداش بلاک :3.13

آخرین بلاک :328153

Crown (CRW)

الگوریتم :Crown(CRW) SHA-256

حجم بازار : 5194913

گردش به دلار :3.38 BTC

گردش به بیت کوین :3.38 BTC

نرخ صرافی :0.00003060 | (Bittrex) | 0.3%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.28

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0347

سختی شبکه :33,363M

نرخ هش کل شبکه :2,311.19 Ph/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :3.60

آخرین بلاک :2220290

LitecoinCash (LCC)

الگوریتم :LitecoinCash(LCC) SHA-256

حجم بازار : 5192675

گردش به دلار :0.07 BTC

گردش به بیت کوین :0.07 BTC

نرخ صرافی :0.00000236 | (CryptoBridge) | 0.2%

سود آوری هم اکنون :94%

سود آوری یک روز :93%

سود آوری یک هفته :86%

درآمد به دلار :$2.06

سود به دلار :-$1.23

درآمد به بیت کوین :0.00057

براورد پاداش 24 ساعت :239.7614

سختی شبکه :290,140K

نرخ هش کل شبکه :7.89 Ph/s

زمان بلاک :2m 38s

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :1556309

Metaverse (ETP)

الگوریتم :Metaverse(ETP) Ethash

حجم بازار : 30192110

گردش به دلار :2.44 BTC

گردش به بیت کوین :2.44 BTC

نرخ صرافی :0.00015124 | (Bitfinex) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :101%

سود آوری یک روز :101%

سود آوری یک هفته :93%

درآمد به دلار :$0.94

سود به دلار :-$0.04

درآمد به بیت کوین :0.00026

براورد پاداش 24 ساعت :1.7008

سختی شبکه :11,584,262M

نرخ هش کل شبکه :340.71 Gh/s

زمان بلاک :34s

پاداش بلاک :2.57

آخرین بلاک :1830056

MonetaryUnit (MUE)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 3190950

گردش به دلار :0.75 BTC

گردش به بیت کوین :0.75 BTC

نرخ صرافی :0.00000363 | (Bittrex) | -4.5%

سود آوری هم اکنون :169%

سود آوری یک روز :110%

سود آوری یک هفته :95%

درآمد به دلار :$3.49

سود به دلار :-$1.55

درآمد به بیت کوین :0.00085

براورد پاداش 24 ساعت :152.9676

سختی شبکه :51,947.963

نرخ هش کل شبکه :5.44 Th/s

زمان بلاک :41s

پاداش بلاک :18.00

آخرین بلاک :843371

Ubiq (UBQ)

الگوریتم :Ubiq(UBQ) Ubqhash

حجم بازار : 9181169

گردش به دلار :2.13 BTC

گردش به بیت کوین :2.13 BTC

نرخ صرافی :0.00005918 | (Bittrex) | 0.3%

سود آوری هم اکنون :82%

سود آوری یک روز :84%

سود آوری یک هفته :84%

درآمد به دلار :$0.78

سود به دلار :-$0.19

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :3.6340

سختی شبکه :13,009,047M

نرخ هش کل شبکه :149.53 Gh/s

زمان بلاک :1m 27s

پاداش بلاک :6.00

آخرین بلاک :721457

Expanse (EXP)

الگوریتم :Expanse(EXP) Ethash

حجم بازار : 1180791

گردش به دلار :2.16 BTC

گردش به بیت کوین :2.16 BTC

نرخ صرافی :0.00003090 | (Bittrex) | 1.0%

سود آوری هم اکنون :76%

سود آوری یک روز :70%

سود آوری یک هفته :64%

درآمد به دلار :$0.65

سود به دلار :-$0.32

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :5.7945

سختی شبکه :4,931,105M

نرخ هش کل شبکه :112.07 Gh/s

زمان بلاک :44s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :1660963

Sibcoin (SIB)

الگوریتم :Sibcoin(SIB) X11Gost

حجم بازار : 1099222

گردش به دلار :1.49 BTC

گردش به بیت کوین :1.49 BTC

نرخ صرافی :0.00001744 | (Bittrex) | -1.2%

سود آوری هم اکنون :10%

سود آوری یک روز :12%

سود آوری یک هفته :10%

درآمد به دلار :$0.26

سود به دلار :$0.10

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :4.1672

سختی شبکه :4,483.051

نرخ هش کل شبکه :121.86 Gh/s

زمان بلاک :2m 38s

پاداش بلاک :1.80

آخرین بلاک :740677

Hush (HUSH)

الگوریتم :Hush(HUSH) Equihash

حجم بازار : 495746

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00001491 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :76%

سود آوری یک روز :64%

سود آوری یک هفته :63%

درآمد به دلار :$2.07

سود به دلار :$1.88

درآمد به بیت کوین :0.00038

براورد پاداش 24 ساعت :21.3294

سختی شبکه :131,594,053.549

نرخ هش کل شبکه :1.72 Mh/s

زمان بلاک :2m 33s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :409158

Orbitcoin (ORB)

الگوریتم :Orbitcoin(ORB) NeoScrypt

حجم بازار : 389536

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00003222 | (Cryptopia) | 0.7%

سود آوری هم اکنون :31%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :34%

درآمد به دلار :$0.38

سود به دلار :-$0.70

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :3.1440

سختی شبکه :8.817

نرخ هش کل شبکه :105.19 Mh/s

زمان بلاک :6m

پاداش بلاک :0.50

آخرین بلاک :2607693

Qyno (QNO)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 384682

گردش به دلار :0.11 BTC

گردش به بیت کوین :0.11 BTC

نرخ صرافی :0.00000811 | (CryptoBridge) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :44%

سود آوری یک روز :78%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$1.17

سود به دلار :$0.09

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :22.4372

سختی شبکه :15.473

نرخ هش کل شبکه :1.07 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :98555

BitcoinZ (BTCZ)

الگوریتم :BitcoinZ(BTCZ) Zhash

حجم بازار : 780716

گردش به دلار :0.50 BTC

گردش به بیت کوین :0.50 BTC

نرخ صرافی :0.00000006 | (Exmo) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :55%

سود آوری یک روز :47%

سود آوری یک هفته :44%

درآمد به دلار :$0.44

سود به دلار :-$0.43

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :2002.9865

سختی شبکه :3,571.513

نرخ هش کل شبکه :192.49 kh/s

زمان بلاک :2m 32s

پاداش بلاک :12500.00

آخرین بلاک :285866

Deutsche eMark (DEM)

الگوریتم :Deutsche eMark(DEM) SHA-256

حجم بازار : 278151

گردش به دلار :0.03 BTC

گردش به بیت کوین :0.03 BTC

نرخ صرافی :0.00000137 | (Cryptopia) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :89%

سود آوری یک روز :94%

سود آوری یک هفته :92%

درآمد به دلار :$2.15

سود به دلار :-$1.14

درآمد به بیت کوین :0.00054

براورد پاداش 24 ساعت :417.3440

سختی شبکه :35,815K

نرخ هش کل شبکه :2.56 Ph/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :2118790

Sumokoin (SUMO)

الگوریتم :Sumokoin(SUMO) CryptoNight

حجم بازار : 275233

گردش به دلار :0.24 BTC

گردش به بیت کوین :0.24 BTC

نرخ صرافی :0.00000814 | (TradeOgre) | -1.0%

سود آوری هم اکنون :25%

سود آوری یک روز :24%

سود آوری یک هفته :24%

درآمد به دلار :$0.54

سود به دلار :$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :18.1095

سختی شبکه :15,963,668,630

نرخ هش کل شبکه :66.79 Mh/s

زمان بلاک :3m 59s

پاداش بلاک :48.59

آخرین بلاک :242048

AUR-SHA (AUR)

الگوریتم :AUR-SHA(AUR) SHA-256 Lagging

حجم بازار : 974282

گردش به دلار :0.05 BTC

گردش به بیت کوین :0.05 BTC

نرخ صرافی :0.00001505 | (Cryptopia) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :36%

سود آوری یک روز :67%

سود آوری یک هفته :56%

درآمد به دلار :$1.53

سود به دلار :-$1.76

درآمد به بیت کوین :0.00022

براورد پاداش 24 ساعت :27.0745

سختی شبکه :48,646K

نرخ هش کل شبکه :3.43 Ph/s

زمان بلاک :1m 1s

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :1770924

AUR-Scrypt (AUR)

الگوریتم :AUR-Scrypt(AUR) Scrypt Lagging

حجم بازار : 974282

گردش به دلار :0.05 BTC

گردش به بیت کوین :0.05 BTC

نرخ صرافی :0.00001505 | (Cryptopia) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :74%

سود آوری یک روز :89%

سود آوری یک هفته :80%

درآمد به دلار :$2.03

سود به دلار :-$1.81

درآمد به بیت کوین :0.00045

براورد پاداش 24 ساعت :35.9933

سختی شبکه :1,674.846

نرخ هش کل شبکه :117.92 Gh/s

زمان بلاک :1m 1s

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :1770924

Worldcoin (WDC)

الگوریتم :Worldcoin(WDC) Scrypt

حجم بازار : 372638

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000072 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :122%

سود آوری یک روز :126%

سود آوری یک هفته :95%

درآمد به دلار :$3.26

سود به دلار :-$0.58

درآمد به بیت کوین :0.00078

براورد پاداش 24 ساعت :1108.3905

سختی شبکه :181.210

نرخ هش کل شبکه :25.94 Gh/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :10.07

آخرین بلاک :4299291

Trezarcoin (TZC)

الگوریتم :Trezarcoin(TZC) NeoScrypt

حجم بازار : 369981

گردش به دلار :0.03 BTC

گردش به بیت کوین :0.03 BTC

نرخ صرافی :0.00000073 | (CryptoBridge) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :29%

سود آوری یک روز :25%

سود آوری یک هفته :23%

درآمد به دلار :$0.23

سود به دلار :-$0.85

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :24.796

نرخ هش کل شبکه :1.18 Gh/s

زمان بلاک :1m 30s

پاداش بلاک :100.00

آخرین بلاک :713818

Quark (QRK)

الگوریتم :Quark(QRK) Quark Lagging

حجم بازار : 568983

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000056 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :19%

سود آوری یک هفته :12%

درآمد به دلار :$0.48

سود به دلار :$0.19

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :216.2669

سختی شبکه :11,897.400

نرخ هش کل شبکه :573.58 Mh/s

زمان بلاک :5m 48s

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :6332129

Straks (STAK)

الگوریتم :Straks(STAK) Lyra2REv2

حجم بازار : 161180

گردش به دلار :0.24 BTC

گردش به بیت کوین :0.24 BTC

نرخ صرافی :0.00000392 | (CryptoBridge) | 1.0%

سود آوری هم اکنون :25%

سود آوری یک روز :25%

سود آوری یک هفته :26%

درآمد به دلار :$0.55

سود به دلار :$0.26

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :38.2181

سختی شبکه :1,357.231

نرخ هش کل شبکه :23.32 Gh/s

زمان بلاک :4m 10s

پاداش بلاک :3.80

آخرین بلاک :542609

Karbo (KRB)

الگوریتم :Karbo(KRB) CryptoNight

حجم بازار : 460584

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00001800 | (TradeOgre) | 2.1%

سود آوری هم اکنون :31%

سود آوری یک روز :27%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.60

سود به دلار :$0.24

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :9.1946

سختی شبکه :6,564,961,860

نرخ هش کل شبکه :27.24 Mh/s

زمان بلاک :4m 1s

پاداش بلاک :11.34

آخرین بلاک :318612

Universal (UNIT)

الگوریتم :Universal(UNIT) SHA-256

حجم بازار : 258048

گردش به دلار :0.19 BTC

گردش به بیت کوین :0.19 BTC

نرخ صرافی :0.00000437 | (Cryptopia) | -1.1%

سود آوری هم اکنون :122%

سود آوری یک روز :99%

سود آوری یک هفته :47%

درآمد به دلار :$2.31

سود به دلار :-$0.97

درآمد به بیت کوین :0.00077

براورد پاداش 24 ساعت :143.0552

سختی شبکه :7,757K

نرخ هش کل شبکه :555.26 Th/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :4098250

Actinium (ACM)

الگوریتم :Actinium(ACM) Lyra2z

حجم بازار : 257526

گردش به دلار :0.90 BTC

گردش به بیت کوین :0.90 BTC

نرخ صرافی :0.00000940 | (TradeOgre) | -1.2%

سود آوری هم اکنون :4%

سود آوری یک روز :3%

سود آوری یک هفته :3%

درآمد به دلار :$0.03

سود به دلار :-$0.84

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.8251

سختی شبکه :1,437.489

نرخ هش کل شبکه :38.83 Gh/s

زمان بلاک :2m 39s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :156478

Pirl (PIRL)

الگوریتم :Pirl(PIRL) Ethash

حجم بازار : 848911

گردش به دلار :0.42 BTC

گردش به بیت کوین :0.42 BTC

نرخ صرافی :0.00000644 | (Cryptopia) | 0.6%

سود آوری هم اکنون :80%

سود آوری یک روز :75%

سود آوری یک هفته :74%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :-$0.15

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :34.1996

سختی شبکه :1,280,690M

نرخ هش کل شبکه :116.43 Gh/s

زمان بلاک :11s

پاداش بلاک :6.00

آخرین بلاک :2850539

Galactrum (ORE)

الگوریتم :Galactrum(ORE) Lyra2REv2

حجم بازار : 245554

گردش به دلار :0.07 BTC

گردش به بیت کوین :0.07 BTC

نرخ صرافی :0.00001805 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :30%

سود آوری یک روز :29%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.66

سود به دلار :$0.37

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :9.7374

سختی شبکه :2,469.298

نرخ هش کل شبکه :84.17 Gh/s

زمان بلاک :2m 6s

پاداش بلاک :1.80

آخرین بلاک :272463

SnowGem (XSG)

الگوریتم :SnowGem(XSG) Zhash Lagging

حجم بازار : 442489

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00001080 | (CryptoBridge) | -0.5%

سود آوری هم اکنون :65%

سود آوری یک روز :52%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$0.48

سود به دلار :-$0.39

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :12.1669

سختی شبکه :411.080

نرخ هش کل شبکه :56.13 kh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :9.50

آخرین بلاک :564639

Phoenixcoin (PXC)

الگوریتم :Phoenixcoin(PXC) NeoScrypt

حجم بازار : 141153

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000052 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :43%

سود آوری یک روز :39%

سود آوری یک هفته :35%

درآمد به دلار :$0.43

سود به دلار :-$0.65

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :222.5673

سختی شبکه :5.119

نرخ هش کل شبکه :181.70 Mh/s

زمان بلاک :2m 1s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1972334

Monoeci (XMCC)

الگوریتم :Monoeci(XMCC) X11

حجم بازار : 240601

گردش به دلار :0.19 BTC

گردش به بیت کوین :0.19 BTC

نرخ صرافی :0.00000791 | (Cryptopia) | 0.6%

سود آوری هم اکنون :79%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :16%

درآمد به دلار :$0.80

سود به دلار :$0.08

درآمد به بیت کوین :0.00050

براورد پاداش 24 ساعت :27.0855

سختی شبکه :9,940.153

نرخ هش کل شبکه :355.77 Gh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :374763

Ellaism (ELLA)

الگوریتم :Ellaism(ELLA) Ethash

حجم بازار : 135997

گردش به دلار :0.06 BTC

گردش به بیت کوین :0.06 BTC

نرخ صرافی :0.00000284 | (Cryptopia) | -0.5%

سود آوری هم اکنون :74%

سود آوری یک روز :75%

سود آوری یک هفته :72%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :-$0.14

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :77.9224

سختی شبکه :500,774M

نرخ هش کل شبکه :41.73 Gh/s

زمان بلاک :12s

پاداش بلاک :4.91

آخرین بلاک :1

MoneroOriginal (XMO)

الگوریتم :MoneroOriginal(XMO) CryptoNight

حجم بازار : 7035175

گردش به دلار :0.05 BTC

گردش به بیت کوین :0.05 BTC

نرخ صرافی :0.00011550 | (HitBTC) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :12%

سود آوری یک روز :12%

سود آوری یک هفته :13%

درآمد به دلار :$0.26

سود به دلار :-$0.10

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :0.6277

سختی شبکه :31,846,188,935

نرخ هش کل شبکه :265.38 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :3.28

آخرین بلاک :1751619

Ryo (RYO)

الگوریتم :Ryo(RYO) CryptoNightHeavy

حجم بازار : 530991

گردش به دلار :0.38 BTC

گردش به بیت کوین :0.38 BTC

نرخ صرافی :0.00001600 | (TradeOgre) | 1.1%

سود آوری هم اکنون :83%

سود آوری یک روز :87%

سود آوری یک هفته :86%

درآمد به دلار :$0.81

سود به دلار :$0.01

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :13.8482

سختی شبکه :924,377,770

نرخ هش کل شبکه :3.79 Mh/s

زمان بلاک :4m 4s

پاداش بلاک :48.59

آخرین بلاک :220694

XDNA (XDNA)

الگوریتم :XDNA(XDNA) Hex

حجم بازار : 129573

گردش به دلار :0.13 BTC

گردش به بیت کوین :0.13 BTC

نرخ صرافی :0.00000937 | (CryptoBridge) | -7.9%

سود آوری هم اکنون :47%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :29%

درآمد به دلار :$0.32

سود به دلار :-$0.62

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :9.2980

سختی شبکه :63.319

نرخ هش کل شبکه :4.53 Gh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :1.77

آخرین بلاک :293344

Gentarium (GTM)

الگوریتم :Gentarium(GTM) Lyra2z

حجم بازار : 228756

گردش به دلار :0.05 BTC

گردش به بیت کوین :0.05 BTC

نرخ صرافی :0.00017780 | (CryptoBridge) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :5%

سود آوری یک روز :6%

سود آوری یک هفته :4%

درآمد به دلار :$0.06

سود به دلار :-$0.81

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.0888

سختی شبکه :782.143

نرخ هش کل شبکه :26.66 Gh/s

زمان بلاک :2m 6s

پاداش بلاک :2.00

آخرین بلاک :127920

Dero (DERO)

الگوریتم :Dero(DERO) CryptoNight

حجم بازار : 4028432

گردش به دلار :1.11 BTC

گردش به بیت کوین :1.11 BTC

نرخ صرافی :0.00017650 | (TradeOgre) | -2.1%

سود آوری هم اکنون :36%

سود آوری یک روز :37%

سود آوری یک هفته :37%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :$0.47

درآمد به بیت کوین :0.00022

براورد پاداش 24 ساعت :1.2851

سختی شبکه :6,269,138,202

نرخ هش کل شبکه :569.92 Mh/s

زمان بلاک :11s

پاداش بلاک :1.28

آخرین بلاک :1613296

GoByte (GBX)

الگوریتم :GoByte(GBX) NeoScrypt

حجم بازار : 825626

گردش به دلار :0.66 BTC

گردش به بیت کوین :0.66 BTC

نرخ صرافی :0.00005341 | (HitBTC) | 0.2%

سود آوری هم اکنون :29%

سود آوری یک روز :31%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.29

سود به دلار :-$0.79

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :1.4781

سختی شبکه :131.897

نرخ هش کل شبکه :3.61 Gh/s

زمان بلاک :2m 37s

پاداش بلاک :3.71

آخرین بلاک :236063

SUQA (SUQA)

الگوریتم :SUQA(SUQA) X22i

حجم بازار : 821995

گردش به دلار :2.46 BTC

گردش به بیت کوین :2.46 BTC

نرخ صرافی :0.00000046 | (TradeOgre) | -2.1%

سود آوری هم اکنون :39%

سود آوری یک روز :56%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$0.52

سود به دلار :-$0.42

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :309.4083

سختی شبکه :3,529.475

نرخ هش کل شبکه :121.27 Gh/s

زمان بلاک :2m 5s

پاداش بلاک :2500.00

آخرین بلاک :81440

Bata (BTA)

الگوریتم :Bata(BTA) Scrypt Lagging

حجم بازار : 119971

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000374 | (Cryptopia) | -1.9%

سود آوری هم اکنون :67%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.84

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :0.0702

سختی شبکه :30.512

نرخ هش کل شبکه :1.07 Gh/s

زمان بلاک :2m 3s

پاداش بلاک :0.25

آخرین بلاک :1121924

Linx (LINX)

الگوریتم :Linx(LINX) Scrypt

حجم بازار : 119088

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000090 | (Cryptopia) | 0.7%

سود آوری هم اکنون :138%

سود آوری یک روز :139%

سود آوری یک هفته :121%

درآمد به دلار :$3.18

سود به دلار :-$0.66

درآمد به بیت کوین :0.00084

براورد پاداش 24 ساعت :940.0114

سختی شبکه :527.385

نرخ هش کل شبکه :35.95 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :834729

Skeincoin (SKC)

الگوریتم :Skeincoin(SKC) Skein

حجم بازار : 314784

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000504 | (Cryptopia) | 0.2%

سود آوری هم اکنون :18%

سود آوری یک روز :13%

سود آوری یک هفته :13%

درآمد به دلار :$0.31

سود به دلار :$0.21

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :16.1396

سختی شبکه :789.010

نرخ هش کل شبکه :56.48 Gh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :0.50

آخرین بلاک :1746217

Cannabiscoin (CANN)

الگوریتم :Cannabiscoin(CANN) X11

حجم بازار : 913744

گردش به دلار :1.43 BTC

گردش به بیت کوین :1.43 BTC

نرخ صرافی :0.00000146 | (Bittrex) | 1.2%

سود آوری هم اکنون :32%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :33%

درآمد به دلار :$0.74

سود به دلار :$0.02

درآمد به بیت کوین :0.00020

براورد پاداش 24 ساعت :139.1642

سختی شبکه :135,828.259

نرخ هش کل شبکه :13.89 Th/s

زمان بلاک :42s

پاداش بلاک :70.00

آخرین بلاک :3416272

Onix (ONX)

الگوریتم :Onix(ONX) X11

حجم بازار : 79706

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000010 | (YoBit) | -3.0%

سود آوری هم اکنون :30%

سود آوری یک روز :30%

سود آوری یک هفته :23%

درآمد به دلار :$0.97

سود به دلار :$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :1505.2348

سختی شبکه :10,013.830

نرخ هش کل شبکه :238.94 Gh/s

زمان بلاک :3m

پاداش بلاک :60.00

آخرین بلاک :266343

Startcoin (START)

الگوریتم :Startcoin(START) X11

حجم بازار : 99312

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000067 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :18%

سود آوری یک هفته :16%

درآمد به دلار :$0.38

سود به دلار :-$0.34

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :170.3696

سختی شبکه :6,314.741

نرخ هش کل شبکه :398.85 Gh/s

زمان بلاک :1m 8s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :1863989

Azart (AZART)

الگوریتم :Azart(AZART) X11

حجم بازار : 68814

گردش به دلار :0.40 BTC

گردش به بیت کوین :0.40 BTC

نرخ صرافی :0.00000525 | (CryptoBridge) | 65.1%

سود آوری هم اکنون :39%

سود آوری یک روز :41%

سود آوری یک هفته :55%

درآمد به دلار :$0.90

سود به دلار :$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :47.0383

سختی شبکه :30,114.513

نرخ هش کل شبکه :1.03 Th/s

زمان بلاک :2m 6s

پاداش بلاک :5.26

آخرین بلاک :170304

Commercium (CMM)

الگوریتم :Commercium(CMM) Equihash Lagging

حجم بازار : 58756

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000038 | (CryptoBridge) | 1.9%

سود آوری هم اکنون :70%

سود آوری یک روز :48%

سود آوری یک هفته :63%

درآمد به دلار :$1.45

سود به دلار :$1.26

درآمد به بیت کوین :0.00037

براورد پاداش 24 ساعت :675.9467

سختی شبکه :2,087.060

نرخ هش کل شبکه :284.95 kh/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :16.00

آخرین بلاک :823403

Creamcoin (CRM)

الگوریتم :Creamcoin(CRM) X11

حجم بازار : 28608

گردش به دلار :0.16 BTC

گردش به بیت کوین :0.16 BTC

نرخ صرافی :0.00000017 | (Cryptopia) | 2.2%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :3%

سود آوری یک هفته :3%

درآمد به دلار :$0.08

سود به دلار :-$0.64

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :130.0373

سختی شبکه :20,190.210

نرخ هش کل شبکه :361.32 Gh/s

زمان بلاک :4m

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :329323

Influxcoin (INFX)

الگوریتم :Influxcoin(INFX) X11

حجم بازار : 67434

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000550 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :58%

سود آوری یک روز :52%

سود آوری یک هفته :39%

درآمد به دلار :$1.35

سود به دلار :$0.63

درآمد به بیت کوین :0.00036

براورد پاداش 24 ساعت :60.2365

سختی شبکه :2,352.972

نرخ هش کل شبکه :42.11 Gh/s

زمان بلاک :4m

پاداش بلاک :0.78

آخرین بلاک :688707

Innova (INN)

الگوریتم :Innova(INN) NeoScrypt Lagging

حجم بازار : 67109

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000365 | (CryptoBridge) | -1.0%

سود آوری هم اکنون :45%

سود آوری یک روز :46%

سود آوری یک هفته :35%

درآمد به دلار :$0.42

سود به دلار :-$0.66

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :31.9044

سختی شبکه :4.092

نرخ هش کل شبکه :102.77 Mh/s

زمان بلاک :2m 51s

پاداش بلاک :2.64

آخرین بلاک :306831

Dinero (DIN)

الگوریتم :Dinero(DIN) NeoScrypt

حجم بازار : 16023

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000050 | (CryptoBridge) | -3.7%

سود آوری هم اکنون :104%

سود آوری یک روز :40%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$0.37

سود به دلار :-$0.71

درآمد به بیت کوین :0.00026

براورد پاداش 24 ساعت :204.3593

سختی شبکه :1.219

نرخ هش کل شبکه :56.31 Mh/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :13.50

آخرین بلاک :325139

Zetacoin (ZET)

الگوریتم :Zetacoin(ZET) SHA-256

حجم بازار : 75894

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000007 | (YoBit) | -3.7%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :18%

درآمد به دلار :$0.70

سود به دلار :-$2.59

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :1550.0645

سختی شبکه :89K

نرخ هش کل شبکه :12.81 Th/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :9584831

HelpTheHomeless (HTH)

الگوریتم :HelpTheHomeless(HTH) X16R

حجم بازار : 25469

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000001 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :51%

سود آوری یک روز :50%

سود آوری یک هفته :43%

درآمد به دلار :$0.46

سود به دلار :-$0.47

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :12747.1373

سختی شبکه :52.492

نرخ هش کل شبکه :3.64 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :1406.25

آخرین بلاک :282268

Halcyon (HAL)

الگوریتم :Halcyon(HAL) NeoScrypt

حجم بازار : 55293

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000253 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :173%

سود آوری یک روز :112%

سود آوری یک هفته :58%

درآمد به دلار :$0.96

سود به دلار :-$0.12

درآمد به بیت کوین :0.00046

براورد پاداش 24 ساعت :115.4140

سختی شبکه :1.023

نرخ هش کل شبکه :7.33 Mh/s

زمان بلاک :10m

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :1239415

LitecoinPlus (LCP)

الگوریتم :LitecoinPlus(LCP) Scrypt Lagging

حجم بازار : 104267

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000793 | (Cryptopia) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :115%

سود آوری یک روز :116%

سود آوری یک هفته :101%

درآمد به دلار :$3.73

سود به دلار :-$0.11

درآمد به بیت کوین :0.00057

براورد پاداش 24 ساعت :72.5905

سختی شبکه :343.115

نرخ هش کل شبکه :49.12 Gh/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :1.25

آخرین بلاک :2309100

Crowdcoin (CRC)

الگوریتم :Crowdcoin(CRC) NeoScrypt

حجم بازار : 53981

گردش به دلار :0.17 BTC

گردش به بیت کوین :0.17 BTC

نرخ صرافی :0.00000165 | (Cryptopia) | 7.1%

سود آوری هم اکنون :20%

سود آوری یک روز :49%

سود آوری یک هفته :36%

درآمد به دلار :$0.77

سود به دلار :-$0.31

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :72.7312

سختی شبکه :16.521

نرخ هش کل شبکه :572.23 Mh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :233847

Elliot (ELLI)

الگوریتم :Elliot(ELLI) Xevan

حجم بازار : 33905

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000049 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$0.86

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :81,463.180

نرخ هش کل شبکه :5.83 Th/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :0.00

آخرین بلاک :408599

Mano (MANO)

الگوریتم :Mano(MANO) Lyra2z

حجم بازار : 33831

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000482 | (CryptoBridge) | -4.3%

سود آوری هم اکنون :2%

سود آوری یک روز :2%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.01

سود به دلار :-$0.85

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.8054

سختی شبکه :117.689

نرخ هش کل شبکه :1.85 Gh/s

زمان بلاک :4m 33s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :154905

PascalLite (PASL)

الگوریتم :PascalLite(PASL) Pascal

حجم بازار : 63766

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000181 | (Cryptopia) | -7.5%

سود آوری هم اکنون :8%

سود آوری یک روز :8%

سود آوری یک هفته :9%

درآمد به دلار :$0.20

سود به دلار :-$0.28

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :29.6719

سختی شبکه :685,253.901

نرخ هش کل شبکه :8.86 Th/s

زمان بلاک :5m 32s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :190310

Argoneum (AGM)

الگوریتم :Argoneum(AGM) PHI2

حجم بازار : 73683

گردش به دلار :0.27 BTC

گردش به بیت کوین :0.27 BTC

نرخ صرافی :0.00000452 | (CryptoBridge) | -3.0%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :$0.00

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :94.786

نرخ هش کل شبکه :6.46 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :13.50

آخرین بلاک :114295

Gravium (GRV)

الگوریتم :Gravium(GRV) X16R

حجم بازار : 33595

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000205 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :60%

سود آوری یک روز :48%

سود آوری یک هفته :41%

درآمد به دلار :$0.45

سود به دلار :-$0.49

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :60.2692

سختی شبکه :20.190

نرخ هش کل شبکه :1.38 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :3.13

آخرین بلاک :334195

Vivo (VIVO)

الگوریتم :Vivo(VIVO) NeoScrypt

حجم بازار : 53508

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000425 | (CryptoBridge) | 0.7%

سود آوری هم اکنون :51%

سود آوری یک روز :64%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$0.59

سود به دلار :-$0.49

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :38.4137

سختی شبکه :7.283

نرخ هش کل شبکه :244.38 Mh/s

زمان بلاک :2m 8s

پاداش بلاک :4.50

آخرین بلاک :344761

Vertical (VTL)

الگوریتم :Lyra2z

حجم بازار : 22570

گردش به دلار :0.03 BTC

گردش به بیت کوین :0.03 BTC

نرخ صرافی :0.00000100 | (CryptoBridge) | -8.7%

سود آوری هم اکنون :11%

سود آوری یک روز :10%

سود آوری یک هفته :10%

درآمد به دلار :$0.16

سود به دلار :-$0.70

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :24.6947

سختی شبکه :24.003

نرخ هش کل شبکه :881.11 Mh/s

زمان بلاک :1m 57s

پاداش بلاک :24.00

آخرین بلاک :99123

Traid (TRAID)

الگوریتم :Traid(TRAID) NeoScrypt

حجم بازار : 12217

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000031 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :18%

سود آوری یک روز :12%

سود آوری یک هفته :22%

درآمد به دلار :$0.11

سود به دلار :-$0.97

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :96.5823

سختی شبکه :19.810

نرخ هش کل شبکه :709.03 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :60.00

آخرین بلاک :143707

Dinastycoin (DCY)

الگوریتم :CryptoNight

حجم بازار : 702160

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000005 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :54%

سود آوری یک روز :55%

سود آوری یک هفته :55%

درآمد به دلار :$2.88

سود به دلار :$2.55

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :7034.7165

سختی شبکه :805,505,118

نرخ هش کل شبکه :7.19 Mh/s

زمان بلاک :1m 52s

پاداش بلاک :1101.38

آخرین بلاک :509050

Prime-XI (PXI)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 101407

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000057 | (Cryptopia) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :48%

سود آوری یک روز :84%

سود آوری یک هفته :73%

درآمد به دلار :$4.14

سود به دلار :-$0.90

درآمد به بیت کوین :0.00029

براورد پاداش 24 ساعت :886.8779

سختی شبکه :6,496.530

نرخ هش کل شبکه :996.51 Gh/s

زمان بلاک :28s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :4346499

Folm (FLM)

الگوریتم :Folm(FLM) PHI1612

حجم بازار : 10907

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000031 | (CryptoBridge) | -24.2%

سود آوری هم اکنون :25%

سود آوری یک روز :29%

سود آوری یک هفته :24%

درآمد به دلار :$0.26

سود به دلار :-$0.67

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :234.5593

سختی شبکه :132.228

نرخ هش کل شبکه :4.47 Gh/s

زمان بلاک :2m 7s

پاداش بلاک :30.00

آخرین بلاک :230483

Seraph (SERA)

الگوریتم :PHI1612

حجم بازار : 3899

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000009 | (CryptoBridge) | 21.6%

سود آوری هم اکنون :81%

سود آوری یک روز :83%

سود آوری یک هفته :82%

درآمد به دلار :$1.07

سود به دلار :$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :1884.9474

سختی شبکه :13.264

نرخ هش کل شبکه :455.75 Mh/s

زمان بلاک :2m 5s

پاداش بلاک :30.00

آخرین بلاک :113313

Hanacoin (HANA)

الگوریتم :Hanacoin(HANA) Lyra2REv2

حجم بازار : 6127

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000005 | (CryptoBridge) | -9.5%

سود آوری هم اکنون :17%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :14%

درآمد به دلار :$0.48

سود به دلار :$0.20

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :2663.7544

سختی شبکه :322.083

نرخ هش کل شبکه :14.56 Gh/s

زمان بلاک :1m 35s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :673112

SimpleBank (SPLB)

الگوریتم :SimpleBank(SPLB) NeoScrypt

حجم بازار : 777

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000013 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :15%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :19%

درآمد به دلار :$0.20

سود به دلار :-$0.88

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :429.5160

سختی شبکه :0.584

نرخ هش کل شبکه :13.49 Mh/s

زمان بلاک :3m 6s

پاداش بلاک :4.20

آخرین بلاک :118868

Motion (XMN)

الگوریتم :Motion(XMN) X16R

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000089 | (CryptoBridge) | -1.4%

سود آوری هم اکنون :53%

سود آوری یک روز :47%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$0.44

سود به دلار :-$0.50

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :135.4138

سختی شبکه :25.000

نرخ هش کل شبکه :894.78 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :8.00

آخرین بلاک :189760

MCT+ (MCT)

الگوریتم :MCT+(MCT) Lyra2z

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000321 | (CryptoBridge) | 1.4%

سود آوری هم اکنون :10%

سود آوری یک روز :12%

سود آوری یک هفته :13%

درآمد به دلار :$0.16

سود به دلار :-$0.71

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :7.8778

سختی شبکه :102.823

نرخ هش کل شبکه :7.12 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :186982

Anon (ANON)

الگوریتم :Anon(ANON) Zhash

حجم بازار : 0

گردش به دلار :1.25 BTC

گردش به بیت کوین :1.25 BTC

نرخ صرافی :0.00003606 | (Cryptopia) | -2.6%

سود آوری هم اکنون :44%

سود آوری یک روز :41%

سود آوری یک هفته :46%

درآمد به دلار :$0.46

سود به دلار :-$0.41

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :3.3684

سختی شبکه :50,530,795.892

نرخ هش کل شبکه :83.38 kh/s

زمان بلاک :10m 6s

پاداش بلاک :32.50

آخرین بلاک :35179

Nix (NIX)

الگوریتم :Nix(NIX) Lyra2REv2

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.08 BTC

گردش به بیت کوین :0.08 BTC

نرخ صرافی :0.00003470 | (Cryptopia) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :3%

سود آوری یک روز :3%

سود آوری یک هفته :3%

درآمد به دلار :$0.09

سود به دلار :-$0.20

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :0.6232

سختی شبکه :910,615.826

نرخ هش کل شبکه :30.32 Th/s

زمان بلاک :2m 9s

پاداش بلاک :41.60

آخرین بلاک :125536

Electronero (ETNX)

الگوریتم :Electronero(ETNX) CryptoNightFast

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.95 BTC

گردش به بیت کوین :0.95 BTC

نرخ صرافی :0.00001915 | (TradeOgre) | 9.7%

سود آوری هم اکنون :74%

سود آوری یک روز :87%

سود آوری یک هفته :111%

درآمد به دلار :$0.81

سود به دلار :$0.02

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :11.6290

سختی شبکه :124,615,632

نرخ هش کل شبکه :2.04 Mh/s

زمان بلاک :1m 1s

پاداش بلاک :2.85

آخرین بلاک :601236