سختی و سودآوری ارزها

Bitcoin (BTC)

الگوریتم :Bitcoin(BTC) SHA-256

حجم بازار : ۹۳۹۱۶۴۳۲۱۳۷۴

گردش به دلار :۷۷۳۰۷.۳۴ BTC

گردش به بیت کوین :۷۷۳۰۷.۳۴ BTC

نرخ صرافی :$۵۰,۳۸۹.۸۱ | (Binance) | ۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۱۰۰%

سود آوری یک هفته :۱۰۰%

درآمد به دلار :$۲۴.۳۸

سود به دلار :$۱۷.۶۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۷۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۴۸۴

سختی شبکه :۲۱,۷۲۴,۱۳۵M

نرخ هش کل شبکه :۱۸۲,۹۴۹.۹۰ Ph/s

زمان بلاک :۸m 30s

پاداش بلاک :۷.۲۹

آخرین بلاک :۶۷۲۱۰۵

Ethereum (ETH)

الگوریتم :Ethereum(ETH) Ethash

حجم بازار : ۱۸۷۶۱۲۱۵۱۰۳۳

گردش به دلار :۱۱۳۸۷.۱۷ BTC

گردش به بیت کوین :۱۱۳۸۷.۱۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۳۲۴۲۹۰۰ | (Binance) | -۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۱۰۰%

سود آوری یک هفته :۱۰۰%

درآمد به دلار :$۱۰.۱۹

سود به دلار :$۹.۱۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۷۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۶۲

سختی شبکه :۵,۱۴۵,۱۷۸,۴۸۵M

نرخ هش کل شبکه :۳۸۶.۱۹ Th/s

زمان بلاک :۱۳.۳۲s

پاداش بلاک :۳.۵۰

آخرین بلاک :۱۱۹۲۵۱۰۷

Litecoin (LTC)

الگوریتم :Litecoin(LTC) Scrypt

حجم بازار : ۱۲۱۶۴۴۴۹۸۲۴

گردش به دلار :۱۲۷۴.۶۹ BTC

گردش به بیت کوین :۱۲۷۴.۶۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۳۶۲۸۰۰ | (Binance) | -۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۲۱%

سود آوری یک روز :۲۱%

سود آوری یک هفته :۲۱%

درآمد به دلار :$۵.۰۸

سود به دلار :$۲.۵۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۲۷۸

سختی شبکه :۹,۹۴۹,۵۲۱.۱۰۴

نرخ هش کل شبکه :۲۵۷.۴۳ Th/s

زمان بلاک :۲m 46s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۲۰۰۶۷۸۶

BitcoinCash (BCH)

الگوریتم :BitcoinCash(BCH) SHA-256

حجم بازار : ۹۸۸۹۹۹۳۰۸۶

گردش به دلار :۶۶۵.۷۷ BTC

گردش به بیت کوین :۶۶۵.۷۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۱۰۵۱۶۰۰ | (BitForex) | -۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۹۵%

سود آوری یک روز :۹۷%

سود آوری یک هفته :۸۷%

درآمد به دلار :$۲۳.۷۵

سود به دلار :$۱۷.۰۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۴۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۴۴۸

سختی شبکه :۲۰۶,۷۱۱M

نرخ هش کل شبکه :۱,۷۵۸.۰۵ Ph/s

زمان بلاک :۸m 25s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۶۷۶۲۶۱

Dogecoin (DOGE)

الگوریتم :Dogecoin(DOGE) Scrypt

حجم بازار : ۷۰۵۹۱۱۹۹۷۵

گردش به دلار :۱۹۴۰.۲۷ BTC

گردش به بیت کوین :۱۹۴۰.۲۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۹ | (Binance) | -۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۲۲%

سود آوری یک روز :۱۲%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۲.۹۴

سود به دلار :$۰.۴۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۳.۴۴۴۴

سختی شبکه :۲,۳۱۱,۸۹۸.۱۸۵

نرخ هش کل شبکه :۱۵۷.۶۱ Th/s

زمان بلاک :۱m 3s

پاداش بلاک :۱۰۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۶۲۲۱۹۲

Monero (XMR)

الگوریتم :Monero(XMR) RandomX

حجم بازار : ۳۷۰۸۰۸۱۵۲۴

گردش به دلار :۴۴۷.۶۵ BTC

گردش به بیت کوین :۴۴۷.۶۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۴۱۲۳۰۰ | (Binance) | -۱.۶%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۱۲

سود به دلار :-$۰.۵۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۶

سختی شبکه :۲۶۰,۴۳۹,۴۷۳,۴۵۰

نرخ هش کل شبکه :۲.۲۵ Gh/s

زمان بلاک :۱m 56s

پاداش بلاک :۱.۱۴

آخرین بلاک :۲۳۰۴۴۱۵

BitcoinSV (BSV)

الگوریتم :BitcoinSV(BSV) SHA-256

حجم بازار : ۳۶۳۵۷۵۳۳۸۴

گردش به دلار :۵۰.۸۷ BTC

گردش به بیت کوین :۵۰.۸۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۳۸۶۶۳۱ | (Bittrex) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۹۶%

سود آوری یک روز :۸۵%

سود آوری یک هفته :۸۳%

درآمد به دلار :$۲۰.۷۸

سود به دلار :$۱۴.۰۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۵۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۰۶۶

سختی شبکه :۷۵,۱۰۵M

نرخ هش کل شبکه :۴۷۵.۷۷ Ph/s

زمان بلاک :۱۱m 18s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۶۷۵۹۲۴

Dash (DASH)

الگوریتم :Dash(DASH) X۱۱

حجم بازار : ۲۳۸۵۷۸۱۰۸۸

گردش به دلار :۳۵۶.۱۳ BTC

گردش به بیت کوین :۳۵۶.۱۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۴۷۳۹۰۰ | (Binance) | -۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۴۷%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۸%

درآمد به دلار :$۱۱.۴۰

سود به دلار :$۷.۰۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۲۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۴۷۷

سختی شبکه :۲۰۷,۶۷۶,۰۹۶.۱۲۶

نرخ هش کل شبکه :۵.۷۲ Ph/s

زمان بلاک :۲m 36s

پاداش بلاک :۱.۴۴

آخرین بلاک :۱۴۲۷۹۰۷

Decred (DCR)

الگوریتم :Decred(DCR) Blake (۱۴r)

حجم بازار : ۱۸۱۰۸۵۶۳۳۲

گردش به دلار :۴.۳۹ BTC

گردش به بیت کوین :۴.۳۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۲۸۴۲۹۰ | (Bittrex) | -۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۶۷%

سود آوری یک روز :۱۵۶%

سود آوری یک هفته :۱۶۸%

درآمد به دلار :$۳۸.۰۷

سود به دلار :$۳۲.۷۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۷۹۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۲۶۵۷

سختی شبکه :۲۹,۹۱۸,۰۶۵,۷۳۸.۳۷۰

نرخ هش کل شبکه :۴۰۲.۸۱ Ph/s

زمان بلاک :۵m 19s

پاداش بلاک :۷.۹۵۴۴۴۰

آخرین بلاک :۵۳۱۸۳۹

Zcash (ZEC)

الگوریتم :Zcash(ZEC) Equihash

حجم بازار : ۱۵۰۹۵۵۶۷۹۸

گردش به دلار :۱۷۷.۴۹ BTC

گردش به بیت کوین :۱۷۷.۴۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۲۶۷۳۰۰ | (Binance) | ۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۲۹%

سود آوری یک هفته :۲۹%

درآمد به دلار :$۷.۱۳

سود به دلار :$۳.۷۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۵۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۵۲۹

سختی شبکه :۶۲,۱۴۸,۵۸۸.۹۸۶

نرخ هش کل شبکه :۶.۷۹ Gh/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۲.۵۰

آخرین بلاک :۱۱۵۹۵۹۶

Ravencoin (RVN)

الگوریتم :Ravencoin(RVN) KawPow

حجم بازار : ۱۴۹۷۱۸۹۳۶۶

گردش به دلار :۴۲۶.۵۵ BTC

گردش به بیت کوین :۴۲۶.۵۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۶۲ | (Binance) | -۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۶۴%

سود آوری یک روز :۵۷%

سود آوری یک هفته :۶۱%

درآمد به دلار :$۵.۷۹

سود به دلار :$۴.۵۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۱.۷۱۶۲

سختی شبکه :۱۲۹,۸۲۵.۹۴۰

نرخ هش کل شبکه :۹.۴۵ Th/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۵۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۶۴۱۷۸۵

EthereumClassic (ETC)

الگوریتم :EthereumClassic(ETC) Etchash

حجم بازار : ۱۳۶۹۱۳۰۷۷۷

گردش به دلار :۱۸۵.۷۶ BTC

گردش به بیت کوین :۱۸۵.۷۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۲۳۳۶۰ | (HitBTC) | -۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۲.۷۱

سود به دلار :$۱.۷۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۲۳۰۴

سختی شبکه :۱۰۲,۳۶۱,۱۴۷M

نرخ هش کل شبکه :۷.۳۷ Th/s

زمان بلاک :۱۳.۹s

پاداش بلاک :۳.۱۰

آخرین بلاک :۱۲۲۴۸۶۲۰

DGB-Skein (DGB)

الگوریتم :DGB-Skein(DGB) Skein

حجم بازار : ۸۵۰۶۹۹۵۸۰

گردش به دلار :۵۱.۲۸ BTC

گردش به بیت کوین :۵۱.۲۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۲۰ | (Bittrex) | -۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۸%

سود آوری یک روز :۵%

سود آوری یک هفته :۵%

درآمد به دلار :$۱.۱۳

سود به دلار :-$۰.۳۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۸.۷۵۷۳

سختی شبکه :۹,۹۳۳,۱۰۰.۱۰۴

نرخ هش کل شبکه :۵۶۸.۸۳ Th/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۵۳۱.۸۱

آخرین بلاک :۱۲۴۸۸۳۶۸

Horizen (ZEN)

الگوریتم :Horizen(ZEN) Equihash

حجم بازار : ۵۶۷۸۳۸۵۱۸

گردش به دلار :۸۰.۰۶ BTC

گردش به بیت کوین :۸۰.۰۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۱۰۴۳۴۰ | (Binance) | -۲.۶%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۲۸%

سود آوری یک هفته :۲۸%

درآمد به دلار :$۶.۸۰

سود به دلار :$۳.۳۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۴۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۲۹۴

سختی شبکه :۳۸,۶۲۴,۰۰۴.۳۰۸

نرخ هش کل شبکه :۲.۱۰ Gh/s

زمان بلاک :۲m 31s

پاداش بلاک :۳.۷۵

آخرین بلاک :۸۸۸۱۰۹

Sia (SC)

الگوریتم :Sia(SC) Sia

حجم بازار : ۵۰۸۵۳۷۴۹۲

گردش به دلار :۷۸.۰۷ BTC

گردش به بیت کوین :۷۸.۰۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۱ | (HitBTC) | -۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۳%

سود آوری یک روز :۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۴%

درآمد به دلار :$۳.۲۱

سود به دلار :$۱.۷۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۹۶.۷۰۰۸

سختی شبکه :۶,۴۰۳,۳۹۹T

نرخ هش کل شبکه :۱۱.۴۱ Ph/s

زمان بلاک :۹m 21s

پاداش بلاک :۳۰۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۰۱۰۶۰

BitcoinGold (BTG)

الگوریتم :BitcoinGold(BTG) Zhash

حجم بازار : ۴۸۸۹۱۷۸۹۸

گردش به دلار :۷۳.۶۵ BTC

گردش به بیت کوین :۷۳.۶۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۵۵۴۰۰ | (Binance) | -۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۹%

سود آوری یک روز :۱۶%

سود آوری یک هفته :۱۵%

درآمد به دلار :$۱.۶۱

سود به دلار :$۰.۷۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۵۷۵

سختی شبکه :۶۹,۶۸۴.۶۱۷

نرخ هش کل شبکه :۹۳۸.۹۱ kh/s

زمان بلاک :۱۰m 8s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۶۷۴۸۰۶

Verge-Lyra۲REv۲ (XVG)

الگوریتم :Verge-Lyra۲REv۲(XVG) Lyra2REv2

حجم بازار : ۳۳۱۲۱۰۴۴۹

گردش به دلار :۱۰۶.۷۸ BTC

گردش به بیت کوین :۱۰۶.۷۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۴۰ | (Binance) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۶%

سود آوری یک روز :۳%

سود آوری یک هفته :۴%

درآمد به دلار :$۰.۸۳

سود به دلار :-$۱.۸۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۳۲۴,۷۰۹.۲۸۱

نرخ هش کل شبکه :۹.۳۰ Th/s

زمان بلاک :۲m 30s

پاداش بلاک :۱۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۴۷۷۳۷۵۰

BitcoinDiamond (BCD)

الگوریتم :BitcoinDiamond(BCD) BCD

حجم بازار : ۱۸۸۸۸۶۵۶۸

گردش به دلار :۲۳.۴۰ BTC

گردش به بیت کوین :۲۳.۴۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۰۱۰ | (Binance) | -۱.۲%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۳

سود به دلار :-$۱.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۲۴۸

سختی شبکه :۸,۴۸۶,۰۴۸.۳۲۰

نرخ هش کل شبکه :۵۸.۶۹ Th/s

زمان بلاک :۱۰m 21s

پاداش بلاک :۶۲.۵۰

آخرین بلاک :۶۵۸۴۰۰

Komodo (KMD)

الگوریتم :Komodo(KMD) Equihash

حجم بازار : ۱۶۱۷۶۸۱۷۴

گردش به دلار :۴۴.۹۰ BTC

گردش به بیت کوین :۴۴.۹۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۵۸۰ | (Binance) | ۳.۷%

سود آوری هم اکنون :۲۷%

سود آوری یک روز :۲۸%

سود آوری یک هفته :۳۱%

درآمد به دلار :$۶.۹۴

سود به دلار :$۳.۵۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵.۳۳۵۴

سختی شبکه :۴۴۰,۲۱۴,۵۷۴.۷۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱۱۷.۳۹ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۳.۰۰

آخرین بلاک :۲۲۸۰۴۴۹

Monacoin (MONA)

الگوریتم :Monacoin(MONA) Lyra2REv2

حجم بازار : ۱۱۴۴۰

گردش به دلار :۲.۰۶ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۰۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۴۲۲۰ | (Bittrex) | -۰.۸%

سود آوری هم اکنون :۸%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۷%

درآمد به دلار :$۱.۹۳

سود به دلار :-$۰.۷۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۹۰۹۱

سختی شبکه :۳,۴۸۳,۳۱۶.۲۸۰

نرخ هش کل شبکه :۱۵۹.۱۶ Th/s

زمان بلاک :۱m 34s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۲۲۵۷۲۰۴

Bytom (BTM)

الگوریتم :Bytom(BTM) Tensority

حجم بازار : ۱۲۸۷۱۵۶۹۸

گردش به دلار :۲.۳۱ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۳۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۸۱ | (HitBTC) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۲۴%

سود آوری یک روز :۲۳%

سود آوری یک هفته :۲۴%

درآمد به دلار :$۵.۷۲

سود به دلار :$۳.۸۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶۲.۷۳۱۰

سختی شبکه :۸۵,۱۹۹,۲۳۵,۲۸۳.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۵۸۷.۵۸ Mh/s

زمان بلاک :۲m 25s

پاداش بلاک :۴۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۶۰۹۹۲۱

Electroneum (ETN)

الگوریتم :Electroneum(ETN) CryptoNight

حجم بازار : ۵۹۷۷۵۸۳۸

گردش به دلار :۲.۴۹ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۴۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۰ | (HitBTC) | ۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۲.۳۸

سود به دلار :$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۶۸,۱۸۲,۸۸۰,۵۶۲

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۴ Gh/s

زمان بلاک :۵m 25s

پاداش بلاک :۷۰۰۲.۵۵

آخرین بلاک :۵۸۹۳۳۲

HavenProtocol (XHV)

الگوریتم :HavenProtocol(XHV) CryptoNightHaven

حجم بازار : ۹۷۰۷۷۶۶۴

گردش به دلار :۳.۲۰ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۲۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۱۳۸۰۸ | (Bittrex) | -۴.۷%

سود آوری هم اکنون :۴۹%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۳۳%

درآمد به دلار :$۳.۷۴

سود به دلار :$۲.۹۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۵۳۷۶

سختی شبکه :۲,۹۶۹,۹۰۸,۸۵۲

نرخ هش کل شبکه :۲۴.۳۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 2s

پاداش بلاک :۷.۲۹

آخرین بلاک :۷۹۸۴۶۰

Bytecoin (BCN)

الگوریتم :Bytecoin(BCN) CryptoNight

حجم بازار : ۸۲۷۳۳۸۲۵

گردش به دلار :۰.۱۵ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (HitBTC) | ۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۲۲

سود به دلار :-$۱.۵۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۸۱.۴۰۱۰

سختی شبکه :۸,۶۸۱,۴۶۲,۴۶۲

نرخ هش کل شبکه :۷۰.۰۱ Mh/s

زمان بلاک :۲m 4s

پاداش بلاک :۱۳۷.۰۸

آخرین بلاک :۲۲۵۷۱۸۱

Aion (AION)

الگوریتم :Aion(AION) Equihash (۲۱۰,۹)

حجم بازار : ۸۰۳۲۷۱۴۱

گردش به دلار :۹۲.۹۰ BTC

گردش به بیت کوین :۹۲.۹۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۲۷ | (Binance) | -۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۴%

سود آوری یک روز :۱۵%

سود آوری یک هفته :۱۵%

درآمد به دلار :$۱.۴۹

سود به دلار :$۰.۶۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۶,۹۸۴,۱۱۵.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۶۹۸.۴۱ kh/s

زمان بلاک :۱۰.۰s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۸۰۵۱۵۷۸

LBRY (LBC)

الگوریتم :LBRY(LBC) LBRY

حجم بازار : ۷۴۳۰۴۰۶۳

گردش به دلار :۱۳.۲۰ BTC

گردش به بیت کوین :۱۳.۲۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۸۳ | (Bittrex) | ۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۷۸%

سود آوری یک روز :۵۷%

سود آوری یک هفته :۵۹%

درآمد به دلار :$۱۳.۸۸

سود به دلار :$۵.۹۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۶۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۷.۳۳۹۳

سختی شبکه :۵۷۱,۵۹۶M

نرخ هش کل شبکه :۲۴۱.۶۸ Th/s

زمان بلاک :۲m 35s

پاداش بلاک :۲۶۹.۰۰

آخرین بلاک :۹۱۹۱۲۱

Firo (FIRO)

الگوریتم :Firo(FIRO) MTP

حجم بازار : ۶۴۰۰۰۲۴۵

گردش به دلار :۲۲.۷۷ BTC

گردش به بیت کوین :۲۲.۷۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۱۰۹۷۰ | (Binance) | ۱.۶%

سود آوری هم اکنون :۲۷%

سود آوری یک روز :۲۲%

سود آوری یک هفته :۱۹%

درآمد به دلار :$۲.۲۰

سود به دلار :$۱.۲۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۳۹۸۵

سختی شبکه :۵۳۷.۸۷۵

نرخ هش کل شبکه :۷.۱۷ Gh/s

زمان بلاک :۵m 22s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۳۴۹۰۸۰

Pirate (ARRR)

الگوریتم :Pirate(ARRR) Equihash

حجم بازار : ۶۱۲۰۷۶۳۲

گردش به دلار :۱.۴۴ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۴۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۶۸۳ | (TradeOgre) | -۲.۶%

سود آوری هم اکنون :۳۳%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۳۶%

درآمد به دلار :$۷.۵۴

سود به دلار :$۴.۱۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۵۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۱.۸۹۹۹

سختی شبکه :۱,۰۳۶,۶۱۹,۸۹۸.۱۹۰

نرخ هش کل شبکه :۲۵۵.۱۷ Mh/s

زمان بلاک :۱m 5s

پاداش بلاک :۳۲.۰۰

آخرین بلاک :۱۲۸۰۰۳۷

Einsteinium (EMC2)

الگوریتم :Einsteinium(EMC۲) Scrypt

حجم بازار : ۳۵۷۹۵۰۶۳

گردش به دلار :۰.۹۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۹۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۲۱ | (Bittrex) | ۲.۶%

سود آوری هم اکنون :۲۰%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۹%

درآمد به دلار :$۶.۵۰

سود به دلار :$۳.۹۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۹۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۰.۲۰۱۸

سختی شبکه :۱,۴۸۲.۰۴۴

نرخ هش کل شبکه :۹۹.۴۶ Gh/s

زمان بلاک :۱m 4s

پاداش بلاک :۱.۹۵

آخرین بلاک :۳۶۸۴۳۴۹

Aeternity (AE)

الگوریتم :Aeternity(AE) CuckooCycle

حجم بازار : ۵۱۳۳۹۵۵۶

گردش به دلار :۱.۲۵ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۲۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۰۷ | (HitBTC) | -۲.۸%

سود آوری هم اکنون :۳۳%

سود آوری یک روز :۳۳%

سود آوری یک هفته :۳۰%

درآمد به دلار :$۳.۳۳

سود به دلار :$۲.۴۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۱.۵۳۳۶

سختی شبکه :۴,۴۰۹,۶۰۰

نرخ هش کل شبکه :۲۴.۱۰ kh/s

زمان بلاک :۳m 3s

پاداش بلاک :۱۱۹.۳۹

آخرین بلاک :۳۹۱۶۵۵

Beam (BEAM)

الگوریتم :Beam(BEAM) BeamHashIII

حجم بازار : ۴۷۲۱۶۰۲۰

گردش به دلار :۲۰.۱۲ BTC

گردش به بیت کوین :۲۰.۱۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۱۴۰ | (Binance) | -۱.۲%

سود آوری هم اکنون :۴۱%

سود آوری یک روز :۳۳%

سود آوری یک هفته :۲۹%

درآمد به دلار :$۳.۳۳

سود به دلار :$۲.۳۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۲۴,۶۴۷,۷۸۶.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۴۱۰.۸۰ kh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۴۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۱۲۴۳۳۶

GroestlCoin (GRS)

الگوریتم :GroestlCoin(GRS) Groestl

حجم بازار : ۴۱۹۸۶۸۸۳

گردش به دلار :۰.۸۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۸۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۰۸۲ | (Bittrex) | ۲.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۰%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۲.۵۲

سود به دلار :$۰.۳۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۶۲۸۸

سختی شبکه :۱,۳۴۳,۱۹۹.۶۱۶

نرخ هش کل شبکه :۹۳.۰۵ Th/s

زمان بلاک :۱m 2s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۳۴۸۰۲۹۹

Vertcoin (VTC)

الگوریتم :Vertcoin(VTC) Verthash

حجم بازار : ۳۴۱۲۲۵۸۳

گردش به دلار :۳.۴۱ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۴۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۱۵۰ | (Bittrex) | -۱.۷%

سود آوری هم اکنون :۴۶%

سود آوری یک روز :۴۰%

سود آوری یک هفته :۳۵%

درآمد به دلار :$۴.۱۳

سود به دلار :$۳.۲۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۹۱.۲۹۲

نرخ هش کل شبکه :۲.۷۶ Gh/s

زمان بلاک :۲m 22s

پاداش بلاک :۲۵.۰۰

آخرین بلاک :۱۵۱۵۴۷۳

Sero (SERO)

الگوریتم :Sero(SERO) ProgPow

حجم بازار : ۱۷۸۸۹۹۵

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۲ | (Hotbit) | -۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۱۶

سود به دلار :-$۰.۸۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۲۷۹,۰۴۵M

نرخ هش کل شبکه :۲۰.۳۶ Gh/s

زمان بلاک :۱۳.۷s

پاداش بلاک :۴.۴۰

آخرین بلاک :۵۰۹۵۵۵۶

Dero (DERO)

الگوریتم :Dero(DERO) CryptoNight

حجم بازار : ۷۷۷۵۰۶۶

گردش به دلار :۴۵.۴۲ BTC

گردش به بیت کوین :۴۵.۴۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۹۰۰۰ | (Hotbit) | ۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۵۰%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۳.۷۱

سود به دلار :$۱.۹۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۵۴۱۳

سختی شبکه :۵,۸۴۰,۱۳۱,۴۳۰

نرخ هش کل شبکه :۴۹۴.۹۴ Mh/s

زمان بلاک :۱۱.۸s

پاداش بلاک :۰.۹۱

آخرین بلاک :۴۵۴۸۰۴۶

Grin-CT۳۲ (GRIN)

الگوریتم :Grin-CT۳۲(GRIN) Cuckatoo32

حجم بازار : ۲۶۳۴۹۱۳۰

گردش به دلار :۷۲.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۷۲.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۸۸ | (BitForex) | -۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۲۹%

سود آوری یک هفته :۲۶%

درآمد به دلار :$۲.۹۲

سود به دلار :$۲.۰۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۳۴۹,۱۵۹

نرخ هش کل شبکه :۶.۰۲ kh/s

زمان بلاک :۵۸s

پاداش بلاک :۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۱۰۶۲۲۳

Quantum R L (QRL)

الگوریتم :Quantum R L(QRL) RandomX

حجم بازار : ۲۵۸۷۸۴۸۹

گردش به دلار :۰.۱۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۰۰ | (Bittrex) | ۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۱۳

سود به دلار :-$۰.۵۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۳۷۵۳

سختی شبکه :۱,۶۸۰,۰۱۰,۴۲۸

نرخ هش کل شبکه :۲۸.۴۷ Mh/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۵.۲۶

آخرین بلاک :۱۴۱۰۴۱۰

Paccoin (PAC)

الگوریتم :Paccoin(PAC) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۱۴۷۲۴۶۳

گردش به دلار :۰.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (Graviex) | -۹.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۱۷%

سود آوری یک روز :۱۱۷%

سود آوری یک هفته :۹۸%

درآمد به دلار :$۱۰.۵۵

سود به دلار :$۳.۳۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۱۲۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۴۴۸۰.۹۱۳۱

سختی شبکه :۳۵۱,۶۷۱.۳۵۰

نرخ هش کل شبکه :۹.۲۷ Th/s

زمان بلاک :۲m 43s

پاداش بلاک :۲۷۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۱۰۵۰

Ubiq (UBQ)

الگوریتم :Ubiq(UBQ) Ubqhash

حجم بازار : ۱۷۲۱۹۴۵۷

گردش به دلار :۱.۱۰ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۱۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۰۲ | (Bittrex) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۲۲%

سود آوری یک روز :۲۱%

سود آوری یک هفته :۲۰%

درآمد به دلار :$۲.۱۳

سود به دلار :$۱.۱۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵.۲۶۲۵

سختی شبکه :۶,۷۳۵,۴۱۲M

نرخ هش کل شبکه :۷۸.۳۲ Gh/s

زمان بلاک :۱m 26s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۱۴۷۷۰۸۴

GameCredits (GAME)

الگوریتم :GameCredits(GAME) Scrypt

حجم بازار : ۵۶۳۴۴۲۸

گردش به دلار :۱.۹۴ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۹۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۷۱ | (Bittrex) | ۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۴۷%

درآمد به دلار :$۱.۶۳

سود به دلار :-$۰.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۷۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۲۲۱۵

سختی شبکه :۶,۷۹۹.۷۶۵

نرخ هش کل شبکه :۳۰۷.۴۲ Gh/s

زمان بلاک :۱m 35s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۲۸۴۱۶۸۶

Viacoin (VIA)

الگوریتم :Viacoin(VIA) Scrypt

حجم بازار : ۱۴۳۱۶۰۷۴

گردش به دلار :۰.۳۵ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۲۲۶ | (Bittrex) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۶

سود به دلار :-$۲.۴۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۹۴۰

سختی شبکه :۱۴۴,۰۲۸.۹۳۵

نرخ هش کل شبکه :۲۵.۷۷ Th/s

زمان بلاک :۲۴s

پاداش بلاک :۰.۶۳

آخرین بلاک :۸۶۵۰۵۳۷

Metaverse (ETP)

الگوریتم :Metaverse(ETP) Ethash

حجم بازار : ۱۳۳۷۶۴۲۳

گردش به دلار :۰.۱۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۳۳ | (Bitfinex) | -۷.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۴%

سود آوری یک روز :۱۹%

سود آوری یک هفته :۱۸%

درآمد به دلار :$۱.۹۸

سود به دلار :$۰.۹۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱.۸۲۳۵

سختی شبکه :۹۸۶,۶۶۵M

نرخ هش کل شبکه :۴۶.۹۸ Gh/s

زمان بلاک :۲۱s

پاداش بلاک :۱.۵۸

آخرین بلاک :۴۸۵۱۲۲۳

Callisto (CLO)

الگوریتم :Callisto(CLO) Ethash

حجم بازار : ۱۲۱۸۱۸۰۲

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۹ | (HitBTC) | ۲.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۲.۷۸

سود به دلار :$۱.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۸۸.۵۴۷۴

سختی شبکه :۹۴۱,۲۵۶M

نرخ هش کل شبکه :۷۳.۴۱ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۸۲s

پاداش بلاک :۷۱.۱۰

آخرین بلاک :۶۹۵۴۴۶۴

Peercoin (PPC)

الگوریتم :Peercoin(PPC) SHA-256

حجم بازار : ۱۲۳۳۸۲۹۶

گردش به دلار :۰.۴۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۹۱۴ | (HitBTC) | -۲.۷%

سود آوری هم اکنون :۹۲%

سود آوری یک روز :۹۲%

سود آوری یک هفته :۸۹%

درآمد به دلار :$۲۲.۴۹

سود به دلار :$۱۵.۷۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۳۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۸.۸۲۵۶

سختی شبکه :۱,۴۶۸M

نرخ هش کل شبکه :۲.۳۴ Ph/s

زمان بلاک :۴۵m

پاداش بلاک :۵۱.۰۸

آخرین بلاک :۵۴۷۶۸۶

Feathercoin (FTC)

الگوریتم :Feathercoin(FTC) NeoScrypt

حجم بازار : ۱۱۵۶۴۵۷۴

گردش به دلار :۰.۹۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۹۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۷ | (Bittrex) | -۷.۹%

سود آوری هم اکنون :۲۲%

سود آوری یک روز :۱۶%

سود آوری یک هفته :۱۵%

درآمد به دلار :$۱.۶۱

سود به دلار :$۰.۵۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۲.۸۷۶۵

سختی شبکه :۵۰.۶۰۹

نرخ هش کل شبکه :۳.۵۱ Gh/s

زمان بلاک :۱m 2s

پاداش بلاک :۴۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۵۵۹۲۰۷

Myriad-SHA (XMY)

الگوریتم :Myriad-SHA(XMY) SHA-256

حجم بازار : ۱۲۴۸۳۶۹۴

گردش به دلار :۳.۳۵ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۳۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۴ | (Bittrex) | ۴.۰%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۲۳

سود به دلار :-$۶.۴۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۳.۰۶۴۶

سختی شبکه :۱۵,۳۴۴M

نرخ هش کل شبکه :۱۰۹.۸۴ Ph/s

زمان بلاک :۱۰m

پاداش بلاک :۲۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۲۰۷۷۱۷

Gulden (NLG)

الگوریتم :Gulden(NLG) Scrypt

حجم بازار : ۴۴۷۳۴۶۲

گردش به دلار :۰.۲۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۱۱ | (Bittrex) | -۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۷۴۸%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۳.۱۰

سود به دلار :-$۰.۵۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۷۷۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۴۵.۰۰۱۰

سختی شبکه :۰.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۰۶ kh/s

زمان بلاک :۱۶m 27s

پاداش بلاک :۸۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۰۲۸۶۱۵

SmartCash (SMART)

الگوریتم :SmartCash(SMART) Keccak Lagging

حجم بازار : ۹۲۶۱۷۳۳

گردش به دلار :۱.۲۶ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۲۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۳ | (Stex) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۹

سود به دلار :-$۰.۹۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۴.۱۲۹۲

سختی شبکه :۱۲۴,۰۲۲.۵۷۵

نرخ هش کل شبکه :۱۵۴.۱۳ Gh/s

زمان بلاک :۵۷m 36s

پاداش بلاک :۳.۷۳

آخرین بلاک :۲۰۱۴۵۹۹

Zel (ZEL)

الگوریتم :Zel(ZEL) ZelHash

حجم بازار : ۹۰۸۰۱۳۲

گردش به دلار :۰.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۴۷ | (Hotbit) | ۴.۷%

سود آوری هم اکنون :۳۴%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۶%

درآمد به دلار :$۲.۷۶

سود به دلار :$۱.۹۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۷.۲۰۰۸

سختی شبکه :۶۲۵.۶۸۲

نرخ هش کل شبکه :۴۳.۰۷ kh/s

زمان بلاک :۱m 59s

پاداش بلاک :۵۶.۲۵

آخرین بلاک :۸۰۳۵۵۷

Bitcore (BTX)

الگوریتم :Bitcore(BTX) TimeTravel10

حجم بازار : ۳۴۲۸۴۷۵

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۳۵۰۵ | (HitBTC) | ۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۹%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۰۸

سود به دلار :-$۰.۸۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۴۴۷۶

سختی شبکه :۶,۴۷۲.۹۴۴

نرخ هش کل شبکه :۱۸۰.۵۳ Gh/s

زمان بلاک :۲m 34s

پاداش بلاک :۳.۱۳

آخرین بلاک :۵۶۴۷۱۹

LitecoinCash (LCC)

الگوریتم :LitecoinCash(LCC) SHA-256

حجم بازار : ۶۱۰۴۱۵۳

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۷ | (Stex) | ۱.۴%

سود آوری هم اکنون :۷۲%

سود آوری یک روز :۹۹%

سود آوری یک هفته :۹۶%

درآمد به دلار :$۲۴.۱۴

سود به دلار :$۱۷.۴۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۴۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۸۱۸.۳۹۶۴

سختی شبکه :۸۵,۲۱۸K

نرخ هش کل شبکه :۲.۴۴ Ph/s

زمان بلاک :۲m 30s

پاداش بلاک :۱۲۵.۰۰

آخرین بلاک :۲۲۹۸۹۶۸

Euno (EUNO)

الگوریتم :Euno(EUNO) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۲۵۳۶۱۳۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۵۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱۷%

سود آوری یک روز :۹۱%

سود آوری یک هفته :۶۵%

درآمد به دلار :$۵.۱۰

سود به دلار :$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۱.۴۶۹۳

سختی شبکه :۵۵,۲۲۵.۱۸۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۹۸ Th/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱.۰۰

آخرین بلاک :۹۲۸۵۵۲

Florin (FLO)

الگوریتم :Florin(FLO) Scrypt

حجم بازار : ۶۴۶۸۱۹۶

گردش به دلار :۱.۲۳ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۲۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۲ | (Bittrex) | -۷.۲%

سود آوری هم اکنون :۲۳%

سود آوری یک روز :۲۰%

سود آوری یک هفته :۱۹%

درآمد به دلار :$۴.۹۳

سود به دلار :$۲.۴۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۹.۲۴۹۴

سختی شبکه :۵۲۲.۹۳۶

نرخ هش کل شبکه :۵۴.۷۸ Gh/s

زمان بلاک :۴۱s

پاداش بلاک :۳.۱۳

آخرین بلاک :۴۶۴۷۸۴۲

Tent (TENT)

الگوریتم :Tent(TENT) Zhash

حجم بازار : ۵۱۰۹۵۸۱

گردش به دلار :۸.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۸.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۰۸ | (Stex) | ۱.۷%

سود آوری هم اکنون :۲۴%

سود آوری یک روز :۲۲%

سود آوری یک هفته :۱۹%

درآمد به دلار :$۲.۲۲

سود به دلار :$۱.۳۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۴.۲۷۸۲

سختی شبکه :۲۹۲.۴۶۲

نرخ هش کل شبکه :۳۹.۹۳ kh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۶۵۴۲۰۸

BitTubeCash (TUBE)

الگوریتم :BitTubeCash(TUBE) CuckooCycle

حجم بازار : ۴۲۰۸۵۰۸

گردش به دلار :۰.۱۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۹ | (Bittrex) | -۴.۰%

سود آوری هم اکنون :۴۳%

سود آوری یک روز :۳۶%

سود آوری یک هفته :۳۳%

درآمد به دلار :$۳.۶۴

سود به دلار :$۲.۷۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۲۱,۰۸۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۳۹ kh/s

زمان بلاک :۱۵.۱۴s

پاداش بلاک :۸.۹۰

آخرین بلاک :۱۲۰۹۱۶۲

Luxcoin (LUX)

الگوریتم :Luxcoin(LUX) PHI2

حجم بازار : ۶۰۲۹۰۳

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۰۸ | (TradeOgre) | ۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۱,۲۵۶.۴۳۲

نرخ هش کل شبکه :۸۹.۹۴ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۱۲۸۹۶۳۸

Zclassic (ZCL)

الگوریتم :Zclassic(ZCL) EquihashZero

حجم بازار : ۲۹۳۸۴۲۰

گردش به دلار :۰.۰۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۶۳۹ | (Hotbit) | ۳.۳%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۲%

درآمد به دلار :$۲.۴۴

سود به دلار :$۱.۵۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷.۵۷۴۳

سختی شبکه :۵۱.۸۵۷

نرخ هش کل شبکه :۵.۶۶ kh/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۰.۷۸

آخرین بلاک :۱۰۷۶۷۵۲

Expanse (EXP)

الگوریتم :Expanse(EXP) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۵۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۵۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۷۵ | (Bittrex) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۲۸%

سود آوری یک هفته :۲۶%

درآمد به دلار :$۲.۸۶

سود به دلار :$۱.۸۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۶۲۷۶

سختی شبکه :۱,۵۴۶,۴۷۹M

نرخ هش کل شبکه :۷۳.۶۴ Gh/s

زمان بلاک :۲۱s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۴۵۰۱۱۴۵

Ether-۱ (ETHO)

الگوریتم :Ether-۱(ETHO) Ethash

حجم بازار : ۲۳۷۸۷۷۹

گردش به دلار :۰.۸۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۸۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۵ | (Stex) | ۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۲۸%

سود آوری یک روز :۲۳%

سود آوری یک هفته :۲۱%

درآمد به دلار :$۲.۳۶

سود به دلار :$۱.۳۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۵.۱۵۳۰

سختی شبکه :۱۰۹,۷۲۹M

نرخ هش کل شبکه :۸.۲۲ Gh/s

زمان بلاک :۱۳.۳۴s

پاداش بلاک :۰.۸۰

آخرین بلاک :۶۵۹۲۰۲۹

BitcoinZ (BTCZ)

الگوریتم :BitcoinZ(BTCZ) Zhash

حجم بازار : ۳۹۳۸۰۸

گردش به دلار :۰.۱۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (Exmo) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۴۱%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۳۷%

درآمد به دلار :$۰.۳۴

سود به دلار :-$۰.۵۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۶۷۳.۸۱۰۲

سختی شبکه :۱,۲۷۱.۳۲۴

نرخ هش کل شبکه :۶۷.۶۳ kh/s

زمان بلاک :۲m 34s

پاداش بلاک :۱۲۵۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۵۲۰۷۵۱

BitcoinPrivate (BTCP)

الگوریتم :BitcoinPrivate(BTCP) EquihashZero Lagging

حجم بازار : ۴۰۵۵۶۵

گردش به دلار :۰.۴۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۸۰ | (TradeOgre) | -۷.۵%

سود آوری هم اکنون :۶۵%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۰.۳۷

سود به دلار :-$۰.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۳۳۵۶

سختی شبکه :۱۳.۷۹۵

نرخ هش کل شبکه :۳۷۲.۰۰ h/s

زمان بلاک :۵m 3s

پاداش بلاک :۰.۳۹

آخرین بلاک :۶۸۰۰۶۰

Sumokoin (SUMO)

الگوریتم :Sumokoin(SUMO) CryptoNightR

حجم بازار : ۱۳۸۹۲۴۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۰ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۵%

سود آوری یک روز :۴%

سود آوری یک هفته :۶%

درآمد به دلار :$۰.۴۴

سود به دلار :-$۰.۵۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸.۶۴۸۵

سختی شبکه :۲,۱۳۷,۱۳۲,۸۸۱

نرخ هش کل شبکه :۸.۹۰ Mh/s

زمان بلاک :۴m

پاداش بلاک :۸۵.۸۹

آخرین بلاک :۵۱۶۹۷۳

Zero (ZER)

الگوریتم :Zero(ZER) EquihashZero

حجم بازار : ۱۵۹۸۰۱۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۲۷ | (Graviex) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۲۱%

سود آوری یک هفته :۲۰%

درآمد به دلار :$۲.۱۱

سود به دلار :$۱.۱۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۲.۷۷۰۴

سختی شبکه :۴۰,۰۶۳.۳۴۰

نرخ هش کل شبکه :۸.۳۵ kh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۳.۶۵

آخرین بلاک :۱۰۵۶۰۶۴

Dubaicoin (DBIX)

الگوریتم :Dubaicoin(DBIX) Ethash

حجم بازار : ۱۶۶۴۸۵۸

گردش به دلار :۰.۲۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۷۵ | (HitBTC) | -۱.۲%

سود آوری هم اکنون :۳۵%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۳۰%

درآمد به دلار :$۳.۱۷

سود به دلار :$۲.۱۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸.۱۰۹۰

سختی شبکه :۶,۰۷۷,۷۴۶M

نرخ هش کل شبکه :۷۰.۶۷ Gh/s

زمان بلاک :۱m 26s

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۳۰۶۷۴۶

Karbo (KRB)

الگوریتم :Karbo(KRB) CryptoNight

حجم بازار : ۱۴۹۲۲۰۰

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۳۱ | (TradeOgre) | ۵.۹%

سود آوری هم اکنون :۶%

سود آوری یک روز :۵%

سود آوری یک هفته :۵%

درآمد به دلار :$۱.۲۵

سود به دلار :-$۰.۴۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷.۵۱۳۰

سختی شبکه :۱۴,۱۶۷,۳۸۴,۱۱۵

نرخ هش کل شبکه :۵۷.۳۶ Mh/s

زمان بلاک :۴m 7s

پاداش بلاک :۴.۰۲

آخرین بلاک :۵۹۰۰۹۷

Sinovate (SIN)

الگوریتم :Sinovate(SIN) X25X

حجم بازار : ۱۰۰۳۳۳۷

گردش به دلار :۰.۰۵ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | (TradeOgre) | -۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۴%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۱۸

سود به دلار :-$۰.۴۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۷.۰۱۳۰

سختی شبکه :۲.۷۴۲

نرخ هش کل شبکه :۸۹.۹۱ Mh/s

زمان بلاک :۲m 11s

پاداش بلاک :۱۲.۴۷

آخرین بلاک :۶۱۷۳۳۷

Veil-ProgPow (VEIL)

الگوریتم :Veil-ProgPow(VEIL) ProgPow

حجم بازار : ۱۰۴۰۹۸۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۴ | (TradeOgre) | ۶.۸%

سود آوری هم اکنون :۵۰%

سود آوری یک روز :۴۶%

سود آوری یک هفته :۳۷%

درآمد به دلار :$۴.۷۲

سود به دلار :$۳.۷۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۳.۸۹۷

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۱ Gh/s

زمان بلاک :۲m 50s

پاداش بلاک :۳۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۱۰۶۵۸۵

Conceal (CCX)

الگوریتم :Conceal(CCX) CryptoNightGPU

حجم بازار : ۱۰۸۰۶۱۵

گردش به دلار :۰.۱۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۱۹ | (Stex) | ۶.۷%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۲۲%

سود آوری یک هفته :۱۹%

درآمد به دلار :$۲.۲۴

سود به دلار :$۱.۳۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۲۹۱۶

سختی شبکه :۴۸,۹۰۰,۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۳۹۷.۵۶ kh/s

زمان بلاک :۲m 3s

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۷۱۰۴۳۹

Sibcoin (SIB)

الگوریتم :Sibcoin(SIB) X11Gost

حجم بازار : ۸۹۰۳۳۰

گردش به دلار :۰.۰۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۳ | (Bittrex) | -۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۰%

سود آوری یک روز :۱۲%

سود آوری یک هفته :۱۳%

درآمد به دلار :$۲.۸۱

سود به دلار :$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶۰.۰۵۱۱

سختی شبکه :۳,۹۶۴.۲۵۹

نرخ هش کل شبکه :۱۰۹.۸۵ Gh/s

زمان بلاک :۲m 35s

پاداش بلاک :۱.۵۵

آخرین بلاک :۱۱۵۹۲۹۱

Actinium (ACM)

الگوریتم :Actinium(ACM) Lyra2z

حجم بازار : ۷۴۰۴۸۹

گردش به دلار :۰.۴۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۱ | (TradeOgre) | -۱.۴%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۴%

سود آوری یک هفته :۴%

درآمد به دلار :$۰.۹۷

سود به دلار :-$۰.۶۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۷.۷۰۶۱

سختی شبکه :۳,۶۷۹.۹۹۶

نرخ هش کل شبکه :۱۰۸.۲۶ Gh/s

زمان بلاک :۲m 26s

پاداش بلاک :۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۵۸۲۳۸۳

Masari (MSR)

الگوریتم :Masari(MSR) CryptoNightFastV2

حجم بازار : ۴۸۱۱۵۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۶۳ | (TradeOgre) | ۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۹%

سود آوری یک روز :۷%

سود آوری یک هفته :۸%

درآمد به دلار :$۰.۷۴

سود به دلار :-$۰.۰۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۳.۴۳۴۳

سختی شبکه :۵۶,۱۱۸,۱۸۳

نرخ هش کل شبکه :۹۳۵.۳۰ kh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۳.۱۳

آخرین بلاک :۱۴۴۷۱۱۲

GoByte (GBX)

الگوریتم :GoByte(GBX) NeoScrypt

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۲۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۶ | (HitBTC) | ۰.۸%

سود آوری هم اکنون :۴%

سود آوری یک روز :۴%

سود آوری یک هفته :۴%

درآمد به دلار :$۰.۳۸

سود به دلار :-$۰.۷۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷.۸۱۵۲

سختی شبکه :۱۹.۸۸۱

نرخ هش کل شبکه :۵۴۳.۸۸ Mh/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۳.۱۲

آخرین بلاک :۶۵۳۸۰۴

Lethean (LTHN)

الگوریتم :Lethean(LTHN) CryptoNightR

حجم بازار : ۴۰۰۹۹۶

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۶%

سود آوری یک روز :۶%

سود آوری یک هفته :۶%

درآمد به دلار :$۰.۵۹

سود به دلار :-$۰.۳۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۶۲.۲۳۳۳

سختی شبکه :۶۸,۷۹۱,۰۰۸

نرخ هش کل شبکه :۵۷۸.۰۸ kh/s

زمان بلاک :۱m 59s

پاداش بلاک :۳۴۱.۳۹

آخرین بلاک :۹۰۱۷۸۴

Ellaism (ELLA)

الگوریتم :Ellaism(ELLA) Ethash

حجم بازار : ۳۸۲۶۲۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۸ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۰%

سود آوری یک روز :۲۵%

سود آوری یک هفته :۲۲%

درآمد به دلار :$۲.۵۴

سود به دلار :$۱.۵۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۸۰.۳۴۱۸

سختی شبکه :۱۳۲,۴۳۱M

نرخ هش کل شبکه :۱۰.۲۱ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۹۸s

پاداش بلاک :۴.۹۱

آخرین بلاک :۸۲۰۸۹۹۷

Axe (AXE)

الگوریتم :Axe(AXE) X۱۱

حجم بازار : ۳۶۵۶۷۸

گردش به دلار :۰.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۳۸ | (Hotbit) | ۱.۴%

سود آوری هم اکنون :۲۱%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۳۵%

درآمد به دلار :$۷.۴۷

سود به دلار :$۳.۱۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۰۷.۵۳۸۶

سختی شبکه :۱۶۸,۹۳۷.۸۰۱

نرخ هش کل شبکه :۴.۶۵ Th/s

زمان بلاک :۲m 36s

پاداش بلاک :۱.۹۴

آخرین بلاک :۶۱۱۳۷۶

Swap (XWP)

الگوریتم :Swap(XWP) Cuckaroo29s

حجم بازار : ۳۴۱۵۵۴

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۴ | (TradeOgre) | -۴.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۹%

سود آوری یک روز :۳۲%

سود آوری یک هفته :۲۷%

درآمد به دلار :$۳.۲۳

سود به دلار :$۲.۳۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۸.۸۷۴۰

سختی شبکه :۶,۹۷۶

نرخ هش کل شبکه :۴۵۹.۰۰ h/s

زمان بلاک :۱۵.۱۸s

پاداش بلاک :۱.۴۱

آخرین بلاک :۴۷۸۶۱۳۷

Graft (GRFT)

الگوریتم :Graft(GRFT) CNReverseWaltz

حجم بازار : ۹۵۵۷۹

گردش به دلار :۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۲۸

سود به دلار :-$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷۳۹.۵۷۵۸

سختی شبکه :۴۹,۴۵۶,۱۰۲

نرخ هش کل شبکه :۳۷۷.۵۳ kh/s

زمان بلاک :۲m 11s

پاداش بلاک :۴۰۲.۸۲

آخرین بلاک :۷۴۲۸۷۷

EtherGem (EGEM)

الگوریتم :EtherGem(EGEM) Ethash

حجم بازار : ۲۶۶۰۵۴

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۷ | (Graviex) | ۵.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۸%

سود آوری یک روز :۱۶%

سود آوری یک هفته :۱۳%

درآمد به دلار :$۱.۶۱

سود به دلار :$۰.۶۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۸.۲۵۶۵

سختی شبکه :۱۲۹,۶۰۰M

نرخ هش کل شبکه :۱۰.۶۸ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۱۴s

پاداش بلاک :۱.۹۲

آخرین بلاک :۷۲۶۶۲۴۸

BitCash (BITC)

الگوریتم :BitCash(BITC) X25X

حجم بازار : ۳۴۵۱۲۵

گردش به دلار :۰.۴۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۹ | (Stex) | -۵.۹%

سود آوری هم اکنون :۸%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۷%

درآمد به دلار :$۰.۸۲

سود به دلار :$۰.۲۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۶.۰۲۹۶

سختی شبکه :۵.۰۸۱

نرخ هش کل شبکه :۳۴۶.۴۰ Mh/s

زمان بلاک :۱m 3s

پاداش بلاک :۷.۲۰

آخرین بلاک :۱۲۷۳۰۲۶

BitSend (BSD)

الگوریتم :BitSend(BSD) Xevan

حجم بازار : ۲۲۸۷۲۶

گردش به دلار :۲.۱۷ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۱۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۱ | (Bittrex) | ۲.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۶۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۹۶۰۸

سختی شبکه :۱۹.۸۱۳

نرخ هش کل شبکه :۴۴۳.۲۲ Mh/s

زمان بلاک :۳m 12s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۶۵۶۱۱

Imagecoin (IMG)

الگوریتم :Imagecoin(IMG) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۲۲۳۹۲

گردش به دلار :۰.۲۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | (Hotbit) | -۹۵.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۱.۰۲

سود به دلار :-$۳.۳۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۸۶.۳۲۱۰

سختی شبکه :۱۱,۴۰۹.۳۵۱

نرخ هش کل شبکه :۷۵۳.۸۹ Gh/s

زمان بلاک :۱m 5s

پاداش بلاک :۱.۶۷

آخرین بلاک :۱۰۴۲۳۷۲

Ryo (RYO)

الگوریتم :Ryo(RYO) CryptoNightGPU

حجم بازار : ۱۹۴۵۴۹

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۴ | (TradeOgre) | -۹.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۶%

سود آوری یک روز :۱۲%

سود آوری یک هفته :۱۰%

درآمد به دلار :$۱.۱۹

سود به دلار :$۰.۳۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۶۸.۵۱۰۸

سختی شبکه :۵۰,۳۰۴,۹۲۹

نرخ هش کل شبکه :۱۹۹.۶۲ kh/s

زمان بلاک :۴m 12s

پاداش بلاک :۵۰.۶۴

آخرین بلاک :۴۸۶۱۱۹

Pirl (PIRL)

الگوریتم :Pirl(PIRL) Ethash

حجم بازار : ۱۱۲۴۹۹۹

گردش به دلار :۰.۳۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۳ | (Stex) | ۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۵۲%

سود آوری یک روز :۵۰%

سود آوری یک هفته :۴۴%

درآمد به دلار :$۱.۳۳

سود به دلار :$۰.۳۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۹.۴۰۳۶

سختی شبکه :۳۱۸,۰۰۶M

نرخ هش کل شبکه :۲۷.۸۷ Gh/s

زمان بلاک :۱۱.۴۱s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۷۶۳۱۵۹۷

Hush (HUSH)

الگوریتم :Hush(HUSH) Equihash

حجم بازار : ۶۵۸۳۸۴

گردش به دلار :۰.۱۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۱۰ | (Graviex) | -۲۲.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۱۱%

سود آوری یک روز :۱۲۹%

سود آوری یک هفته :۱۲۲%

درآمد به دلار :$۸.۱۳

سود به دلار :$۴.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۶۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۲۵.۲۴۳۲

سختی شبکه :۷۲,۷۰۴,۱۴۲.۴۵۰

نرخ هش کل شبکه :۷.۵۰ Mh/s

زمان بلاک :۲m 35s

پاداش بلاک :۱۱.۲۵

آخرین بلاک :۳۱۷۳۱۰

Bitcoin Interest (BCI)

الگوریتم :Bitcoin Interest(BCI) ProgPow

حجم بازار : ۵۸۸۳۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۳ | (Stex) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۶۶%

سود آوری یک روز :۷۳%

سود آوری یک هفته :۵۴%

درآمد به دلار :$۱.۱۴

سود به دلار :$۰.۱۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۵۵.۶۵۱۲

سختی شبکه :۸۶۱,۴۹۹.۵۶۵

نرخ هش کل شبکه :۱۲۰.۹۰ Mh/s

زمان بلاک :۷m 47s

پاداش بلاک :۱۰.۷۶

آخرین بلاک :۹۶۳۱۳

Straks (STAK)

الگوریتم :Straks(STAK) Lyra2REv2

حجم بازار : ۱۸۰۴۳

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۶%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۸%

درآمد به دلار :$۰.۶۵

سود به دلار :-$۱.۹۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۵۴.۴۰۲۱

سختی شبکه :۶۴۲.۹۰۵

نرخ هش کل شبکه :۱۱.۵۵ Gh/s

زمان بلاک :۳m 59s

پاداش بلاک :۳.۸۰

آخرین بلاک :۹۷۳۹۵۹

EtherSocial (ESN)

الگوریتم :EtherSocial(ESN) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | (DoveWallet) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۵%

سود آوری یک روز :۴%

سود آوری یک هفته :۴%

درآمد به دلار :$۰.۴۵

سود به دلار :-$۰.۵۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۴۹.۴۲۳۷

سختی شبکه :۱۴۰,۹۷۱M

نرخ هش کل شبکه :۹۲۱.۳۸ Mh/s

زمان بلاک :۲m 33s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۲۲۸۳۹۶

Exosis (EXO)

الگوریتم :Exosis(EXO) X16R

حجم بازار : ۶۳۲۳۴

گردش به دلار :۰.۰۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۸۵۰ | (Stex) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۴۳%

سود آوری یک هفته :۳۰%

درآمد به دلار :$۰.۴۰

سود به دلار :-$۰.۶۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳.۲۹۹۸

سختی شبکه :۶۷.۴۹۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۶۰ Gh/s

زمان بلاک :۳m 1s

پاداش بلاک :۰.۲۵

آخرین بلاک :۲۱۵۷۱۸

Bloc (BLOC)

الگوریتم :Bloc(BLOC) CryptoNightHaven

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | (TradeOgre) | ۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۲۲%

سود آوری یک روز :۲۰%

سود آوری یک هفته :۱۹%

درآمد به دلار :$۲.۰۶

سود به دلار :$۱.۲۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۳۶۲.۲۷۷۵

سختی شبکه :۲,۶۲۳,۷۵۰

نرخ هش کل شبکه :۲۱.۸۶ kh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱۵.۳۰

آخرین بلاک :۷۰۹۰۰۵

XDNA (XDNA)

الگوریتم :XDNA(XDNA) Hex

حجم بازار : ۲۵۲۵۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۶ | (CryptoBridge) | ۴.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۴%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۱۷%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۹.۰۶۴۷

سختی شبکه :۱۶.۷۳۸

نرخ هش کل شبکه :۱.۲۰ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۱.۱۴

آخرین بلاک :۶۸۱۲۵۷

Gincoin (GIN)

الگوریتم :Gincoin(GIN) X16RT

حجم بازار : ۵۶۴۹۰

گردش به دلار :۰.۰۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۰ | (CryptoBridge) | ۳.۴%

سود آوری هم اکنون :۵۸%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۰.۴۳

سود به دلار :-$۰.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۳.۸۹۹

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۸ Gh/s

زمان بلاک :۲m 7s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۴۴۱۵۷۸

Vivo (VIVO)

الگوریتم :Vivo(VIVO) NeoScrypt

حجم بازار : ۲۲۸۷

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۳۹%

سود آوری یک هفته :۴۰%

درآمد به دلار :$۰.۳۵

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷۹۳.۷۳۸۷

سختی شبکه :۰.۳۵۶

نرخ هش کل شبکه :۱۲.۱۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 6s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۵۳۵۷۸۸

Traid (TRAID)

الگوریتم :Traid(TRAID) NeoScrypt Lagging

حجم بازار : ۱۸۷۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۰.۳۰

سود به دلار :-$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۵۲۸.۰۹۳۳

سختی شبکه :۰.۸۳۵

نرخ هش کل شبکه :۲۹.۸۸ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۱۳۵۷

Gexan (GEX)

الگوریتم :Gexan(GEX) PHI2

حجم بازار : ۳۸۸۶

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | (Graviex) | ۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۱.۸۷۴

نرخ هش کل شبکه :۶۷.۰۶ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱.۶۰

آخرین بلاک :۵۷۷۵۸۰

Spider (SPDR)

الگوریتم :Spider(SPDR) PHI2

حجم بازار : ۱۵۳۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۰.۸۶۱

نرخ هش کل شبکه :۶۱.۶۱ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۱.۰۰

آخرین بلاک :۳۶۱۲۱۵

Anon (ANON)

الگوریتم :Anon(ANON) EquihashZero

حجم بازار : ۶۴۳۴۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۳ | (Stex) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۶۱%

سود آوری یک روز :۵۴%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۰.۹۴

سود به دلار :$۰.۰۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۱.۴۹۹۴

سختی شبکه :۱۷۵,۷۸۶.۲۲۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۲ kh/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۶.۵۳

آخرین بلاک :۲۰۹۲۴۸

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال، آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۲,۹۹۸,۰۰۰
۱,۷۹۸,۸۰۰ تومان
شرکت در دوره
off