سختی و سودآوری ارزها

Bitcoin (BTC)

الگوریتم :Bitcoin(BTC) SHA-256

حجم بازار : ۱۰۷۵۳۲۴۵۲۰۷۰۶

گردش به دلار :۴۳۵۲۵.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۴۳۵۲۵.۰۲ BTC

نرخ صرافی :$۵۶,۹۳۰.۹۱ | (Binance) | -۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۱۰۰%

سود آوری یک هفته :۱۰۰%

درآمد به دلار :$۲۲.۸۵

سود به دلار :$۱۶.۱۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۴۰۱

سختی شبکه :۲۲,۳۳۵,۶۵۹M

نرخ هش کل شبکه :۱۵۰,۵۹۸.۰۰ Ph/s

زمان بلاک :۱۰m 37s

پاداش بلاک :۶.۳۹

آخرین بلاک :۷۱۲۱۳۰

Ethereum (ETH)

الگوریتم :Ethereum(ETH) Ethash

حجم بازار : ۵۴۴۳۳۲۵۶۸۸۳۵

گردش به دلار :۸۹۷۱.۶۸ BTC

گردش به بیت کوین :۸۹۷۱.۶۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۸۰۶۴۱۰۰ | (Binance) | -۱.۶%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۱۰۰%

سود آوری یک هفته :۱۰۰%

درآمد به دلار :$۷.۰۵

سود به دلار :$۶.۰۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۱۵

سختی شبکه :۱۱,۳۵۸,۰۹۸,۰۳۵M

نرخ هش کل شبکه :۸۱۹.۸۹ Th/s

زمان بلاک :۱۳.۸۵s

پاداش بلاک :۲.۲۴

آخرین بلاک :۱۳۷۲۳۱۷۳

Dogecoin (DOGE)

الگوریتم :Dogecoin(DOGE) Scrypt

حجم بازار : ۲۷۵۰۱۰۷۶۴۵۱

گردش به دلار :۳۰۵.۰۸ BTC

گردش به بیت کوین :۳۰۵.۰۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۶۵ | (Binance) | -۲.۲%

سود آوری هم اکنون :۵۳%

سود آوری یک روز :۴۳%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۹.۸۴

سود به دلار :$۷.۳۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۷.۳۴۸۳

سختی شبکه :۳,۷۸۲,۷۶۵.۵۴۵

نرخ هش کل شبکه :۲۵۷.۸۹ Th/s

زمان بلاک :۱m 3s

پاداش بلاک :۱۰۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۴۰۰۲۸۸۸

Litecoin (LTC)

الگوریتم :Litecoin(LTC) Scrypt

حجم بازار : ۱۴۳۸۵۰۵۱۶۲۸

گردش به دلار :۳۴۵.۸۷ BTC

گردش به بیت کوین :۳۴۵.۸۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۳۶۵۷۰۰ | (Binance) | -۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۲۴%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۵.۴۷

سود به دلار :$۲.۹۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۹۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۲۶۳

سختی شبکه :۱۰,۴۳۸,۴۷۳.۴۸۴

نرخ هش کل شبکه :۳۰۹.۱۹ Th/s

زمان بلاک :۲m 25s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۲۱۶۷۶۵۳

BitcoinCash (BCH)

الگوریتم :BitcoinCash(BCH) SHA-256

حجم بازار : ۱۰۷۶۸۸۸۳۷۰۱

گردش به دلار :۱۷۵.۶۳ BTC

گردش به بیت کوین :۱۷۵.۶۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۱۰۰۰۰۰۰ | (BitForex) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۰۲%

سود آوری یک روز :۱۰۱%

سود آوری یک هفته :۱۰۱%

درآمد به دلار :$۲۳.۱۲

سود به دلار :$۱۶.۴۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۱۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۴۰۶

سختی شبکه :۲۱۳,۶۶۶M

نرخ هش کل شبکه :۱,۵۴۴.۹۳ Ph/s

زمان بلاک :۹m 54s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۷۱۶۵۲۵

EthereumClassic (ETC)

الگوریتم :EthereumClassic(ETC) Etchash

حجم بازار : ۶۲۳۶۴۹۰۰۴۰

گردش به دلار :۴۵.۴۱ BTC

گردش به بیت کوین :۴۵.۴۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۸۳۴۰۰ | (Binance) | -۱.۷%

سود آوری هم اکنون :۵۰%

سود آوری یک روز :۴۹%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۳.۴۶

سود به دلار :$۲.۴۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۷۳۰

سختی شبکه :۳۲۳,۶۵۱,۵۱۶M

نرخ هش کل شبکه :۲۴.۵۱ Th/s

زمان بلاک :۱۳.۲۱s

پاداش بلاک :۳.۱۰

آخرین بلاک :۱۴۰۴۳۰۵۹

Monero (XMR)

الگوریتم :Monero(XMR) RandomX

حجم بازار : ۴۱۶۱۲۸۴۹۱۵

گردش به دلار :۲۷۶.۴۶ BTC

گردش به بیت کوین :۲۷۶.۴۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۴۰۵۲۰۰ | (Binance) | -۲.۳%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۰۷

سود به دلار :-$۰.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۳

سختی شبکه :۳۱۷,۴۶۰,۴۱۰,۲۶۵

نرخ هش کل شبکه :۲.۷۸ Gh/s

زمان بلاک :۱m 54s

پاداش بلاک :۰.۷۸

آخرین بلاک :۲۵۰۵۵۶۴

Zcash (ZEC)

الگوریتم :Zcash(ZEC) Equihash

حجم بازار : ۲۹۹۹۶۷۹۸۷۹

گردش به دلار :۲۱۴.۱۰ BTC

گردش به بیت کوین :۲۱۴.۱۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۳۹۸۹۰۰ | (Binance) | ۱.۴%

سود آوری هم اکنون :۴۸%

سود آوری یک روز :۵۹%

سود آوری یک هفته :۵۹%

درآمد به دلار :$۱۳.۴۹

سود به دلار :$۱۰.۰۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۹۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۵۹۴

سختی شبکه :۷۲,۹۴۷,۴۴۸.۱۴۷

نرخ هش کل شبکه :۷.۹۷ Gh/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۲.۵۰

آخرین بلاک :۱۴۷۹۸۰۵

BitcoinSV (BSV)

الگوریتم :BitcoinSV(BSV) SHA-256

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۵.۱۸ BTC

گردش به بیت کوین :۵.۱۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۳۶۷۸۸۱ | (Bittrex) | ۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۰۳%

سود آوری یک روز :۱۰۵%

سود آوری یک هفته :۱۱۸%

درآمد به دلار :$۲۶.۴۷

سود به دلار :$۱۹.۷۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۴۳۸

سختی شبکه :۶۲,۰۹۰M

نرخ هش کل شبکه :۶۸.۴۰ Ph/s

زمان بلاک :۶۴m 59s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۷۰۳۰۰۳

Dash (DASH)

الگوریتم :Dash(DASH) X۱۱

حجم بازار : ۱۸۸۱۱۱۹۲۹۴

گردش به دلار :۳۵.۰۵ BTC

گردش به بیت کوین :۳۵.۰۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۳۱۵۹۰۰ | (Binance) | ۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۵۰%

سود آوری یک روز :۵۴%

سود آوری یک هفته :۵۲%

درآمد به دلار :$۱۲.۳۸

سود به دلار :$۸.۰۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۶۸۸

سختی شبکه :۱۲۹,۲۰۴,۴۲۷.۱۶۷

نرخ هش کل شبکه :۳.۵۸ Ph/s

زمان بلاک :۲m 35s

پاداش بلاک :۱.۲۲

آخرین بلاک :۱۵۸۱۰۹۱

Decred (DCR)

الگوریتم :Decred(DCR) Blake (۱۴r)

حجم بازار : ۱۴۳۶۰۲۰۳۹۴

گردش به دلار :۱.۰۸ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۰۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۱۸۶۱۸۳ | (Bittrex) | ۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱۵%

سود آوری یک روز :۱۱۵%

سود آوری یک هفته :۱۴۹%

درآمد به دلار :$۲۶.۲۴

سود به دلار :$۲۰.۹۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۶۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۲۴۷۶

سختی شبکه :۲۹,۴۵۱,۹۰۲,۵۰۱.۶۵۳

نرخ هش کل شبکه :۳۸۱.۰۱ Ph/s

زمان بلاک :۵m 32s

پاداش بلاک :۶.۹۸۹۲۶۹

آخرین بلاک :۶۱۲۰۸۲

Horizen (ZEN)

الگوریتم :Horizen(ZEN) Equihash

حجم بازار : ۱۲۷۸۷۶۲۴۳۶

گردش به دلار :۵۳.۷۵ BTC

گردش به بیت کوین :۵۳.۷۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۱۹۰۴۰۰ | (Binance) | -۴.۲%

سود آوری هم اکنون :۶۴%

سود آوری یک روز :۶۱%

سود آوری یک هفته :۶۳%

درآمد به دلار :$۱۳.۹۰

سود به دلار :$۱۰.۴۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۵۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۲۸۲

سختی شبکه :۳۹,۵۱۳,۷۴۷.۲۳۷

نرخ هش کل شبکه :۲.۱۴ Gh/s

زمان بلاک :۲m 31s

پاداش بلاک :۳.۷۵

آخرین بلاک :۱۰۴۷۵۹۸

Sia (SC)

الگوریتم :Sia(SC) Sia

حجم بازار : ۱۰۹۷۹۱۰۰۴۷

گردش به دلار :۲.۰۷ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۰۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۹ | (Poloniex) | -۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۶%

سود آوری یک روز :۱۶%

سود آوری یک هفته :۱۶%

درآمد به دلار :$۳.۵۵

سود به دلار :$۲.۱۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۵۹.۸۷۶۸

سختی شبکه :۱۱,۷۲۶,۰۹۰T

نرخ هش کل شبکه :۱۹.۹۴ Ph/s

زمان بلاک :۹m 48s

پاداش بلاک :۳۰۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۴۱۳۱۹

Ravencoin (RVN)

الگوریتم :Ravencoin(RVN) KawPow

حجم بازار : ۱۰۹۲۵۴۸۹۲۲

گردش به دلار :۲۲.۸۶ BTC

گردش به بیت کوین :۲۲.۸۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۸۸ | (Binance) | -۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۶۱%

سود آوری یک روز :۵۶%

سود آوری یک هفته :۵۳%

درآمد به دلار :$۳.۹۷

سود به دلار :$۲.۷۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۷.۰۷۵۴

سختی شبکه :۹۸,۳۵۵.۷۷۸

نرخ هش کل شبکه :۷.۰۴ Th/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۲۰۴۱۶۸۸

BitcoinGold (BTG)

الگوریتم :BitcoinGold(BTG) Zhash

حجم بازار : ۹۶۵۱۷۶۹۳۲

گردش به دلار :۵.۲۸ BTC

گردش به بیت کوین :۵.۲۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۹۶۸۰۰ | (Binance) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۷%

سود آوری یک روز :۲۱%

سود آوری یک هفته :۲۰%

درآمد به دلار :$۱.۴۷

سود به دلار :$۰.۶۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۲۶۷

سختی شبکه :۱۹۵,۰۳۹.۲۴۰

نرخ هش کل شبکه :۲.۶۴ Mh/s

زمان بلاک :۱۰m 5s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۷۱۴۸۳۳

DGB-Skein (DGB)

الگوریتم :DGB-Skein(DGB) Skein

حجم بازار : ۶۹۵۰۶۴۲۲۸

گردش به دلار :۶.۷۹ BTC

گردش به بیت کوین :۶.۷۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۲ | (Bittrex) | -۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۴%

سود آوری یک روز :۶%

سود آوری یک هفته :۶%

درآمد به دلار :$۱.۳۲

سود به دلار :-$۰.۱۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۸.۳۵۱۱

سختی شبکه :۱۳,۵۲۱,۷۵۹.۷۵۰

نرخ هش کل شبکه :۷۷۴.۳۴ Th/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۴۸۰.۷۲

آخرین بلاک :۱۴۱۰۴۷۳۳

Flux (FLUX)

الگوریتم :Flux(FLUX) ZelHash

حجم بازار : ۴۴۵۸۸۸۶۶۹

گردش به دلار :۶۲.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۶۲.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۳۵۵۲ | (Gate.io) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۳۸%

سود آوری یک روز :۴۱%

سود آوری یک هفته :۳۹%

درآمد به دلار :$۲.۸۸

سود به دلار :$۲.۰۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۱۷,۵۵۳.۳۹۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۲۰ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۳۷.۵۰

آخرین بلاک :۱۰۰۳۶۲۵

Verge-Lyra۲REv۲ (XVG)

الگوریتم :Verge-Lyra۲REv۲(XVG) Lyra2REv2

حجم بازار : ۳۷۵۴۶۰۲۴۴

گردش به دلار :۲۲.۶۰ BTC

گردش به بیت کوین :۲۲.۶۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۴۰ | (Binance) | -۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۰%

سود آوری یک روز :۷%

سود آوری یک هفته :۷%

درآمد به دلار :$۱.۶۰

سود به دلار :-$۱.۰۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۱۱۲,۴۵۲.۵۹۰

نرخ هش کل شبکه :۳.۲۲ Th/s

زمان بلاک :۲m 30s

پاداش بلاک :۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۵۴۴۹۴۸۴

BitcoinDiamond (BCD)

الگوریتم :BitcoinDiamond(BCD) BCD

حجم بازار : ۳۲۱۴۸۹۱۳۱

گردش به دلار :۱۴.۶۵ BTC

گردش به بیت کوین :۱۴.۶۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۳۰۲۸ | (Binance) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۶

سود به دلار :-$۱.۵۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۳۶۸

سختی شبکه :۶,۲۶۳,۵۳۶.۰۲۷

نرخ هش کل شبکه :۴۵.۶۷ Th/s

زمان بلاک :۹m 49s

پاداش بلاک :۶۲.۵۰

آخرین بلاک :۶۹۶۵۰۵

Pirate (ARRR)

الگوریتم :Pirate(ARRR) Equihash

حجم بازار : ۳۱۵۸۳۲۱۰۰

گردش به دلار :۳.۸۰ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۸۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۹۴۲ | (TradeOgre) | -۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۵۶%

سود آوری یک روز :۵۹%

سود آوری یک هفته :۵۷%

درآمد به دلار :$۱۳.۵۶

سود به دلار :$۱۰.۱۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۲۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸.۰۹۷۶

سختی شبکه :۱,۵۲۲,۰۵۳,۰۲۲.۵۵۰

نرخ هش کل شبکه :۳۹۹.۲۳ Mh/s

زمان بلاک :۱m 1s

پاداش بلاک :۱۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۶۷۴۶۵۵

Electroneum (ETN)

الگوریتم :Electroneum(ETN) CryptoNight

حجم بازار : ۵۹۷۷۵۸۳۸

گردش به دلار :۲.۴۹ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۴۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۰ | (HitBTC) | ۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۲.۳۸

سود به دلار :$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۶۸,۱۸۲,۸۸۰,۵۶۲

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۴ Gh/s

زمان بلاک :۵m 25s

پاداش بلاک :۷۰۰۲.۵۵

آخرین بلاک :۵۸۹۳۳۲

Ergo (ERG)

الگوریتم :Ergo(ERG) Autolykos

حجم بازار : ۲۱۵۲۳۶۸۵۵

گردش به دلار :۳.۸۸ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۸۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۱۱۸۱۰ | (Hotbit) | -۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۵۰%

سود آوری یک روز :۴۸%

سود آوری یک هفته :۴۴%

درآمد به دلار :$۳.۴۱

سود به دلار :$۲.۴۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۵۰۷۵

سختی شبکه :۱,۹۵۶,۱۶۴,۳۳۰M

نرخ هش کل شبکه :۱۶.۵۸ Th/s

زمان بلاک :۱m 58s

پاداش بلاک :۶۷.۵۱

آخرین بلاک :۶۳۲۰۰۸

Dero (DERO)

الگوریتم :Dero(DERO) CryptoNight

حجم بازار : ۷۷۷۵۰۶۶

گردش به دلار :۴۵.۴۲ BTC

گردش به بیت کوین :۴۵.۴۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۹۰۰۰ | (Hotbit) | ۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۵۰%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۳.۷۱

سود به دلار :$۱.۹۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۵۴۱۳

سختی شبکه :۵,۸۴۰,۱۳۱,۴۳۰

نرخ هش کل شبکه :۴۹۴.۹۴ Mh/s

زمان بلاک :۱۱.۸s

پاداش بلاک :۰.۹۱

آخرین بلاک :۴۵۴۸۰۴۶

HavenProtocol (XHV)

الگوریتم :HavenProtocol(XHV) CryptoNightHaven

حجم بازار : ۱۴۶۰۷۰۱۲۴

گردش به دلار :۲.۶۴ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۶۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۱۶۰۵۹ | (TradeOgre) | -۲.۵%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۳۳%

سود آوری یک هفته :۳۳%

درآمد به دلار :$۲.۳۲

سود به دلار :$۱.۵۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۲۵۴۲

سختی شبکه :۵,۲۰۶,۸۸۳,۱۷۴

نرخ هش کل شبکه :۴۳.۷۶ Mh/s

زمان بلاک :۱m 59s

پاداش بلاک :۵.۱۳

آخرین بلاک :۹۸۳۰۳۳

Komodo (KMD)

الگوریتم :Komodo(KMD) Equihash

حجم بازار : ۱۲۶۸۱۴۷۸۲

گردش به دلار :۱۲.۲۳ BTC

گردش به بیت کوین :۱۲.۲۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۷۲۷ | (Binance) | ۱.۵%

سود آوری هم اکنون :۴۱%

سود آوری یک روز :۵۱%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۱۱.۶۷

سود به دلار :$۸.۲۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۶۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱.۸۷۳۴

سختی شبکه :۲۲۷,۲۲۷,۰۱۰.۶۴۰

نرخ هش کل شبکه :۶۰.۵۹ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۳.۰۰

آخرین بلاک :۲۶۷۹۰۹۱

Monacoin (MONA)

الگوریتم :Monacoin(MONA) Lyra2REv2

حجم بازار : ۱۵۴۱۵

گردش به دلار :۱.۱۵ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۱۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۹۸۷ | (Bittrex) | -۲.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۰%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۲.۶۰

سود به دلار :-$۰.۰۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱.۵۳۱۳

سختی شبکه :۲,۴۵۷,۷۰۷.۶۷۲

نرخ هش کل شبکه :۱۱۲.۳۰ Th/s

زمان بلاک :۱m 34s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۲۵۱۲۴۰۲

Aion (AION)

الگوریتم :Aion(AION) Equihash (۲۱۰,۹)

حجم بازار : ۱۱۲۱۸۰۲۲۱

گردش به دلار :۱۰۷.۲۸ BTC

گردش به بیت کوین :۱۰۷.۲۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۹۵ | (Binance) | ۵.۶%

سود آوری هم اکنون :۴۲%

سود آوری یک روز :۳۶%

سود آوری یک هفته :۳۲%

درآمد به دلار :$۲.۵۲

سود به دلار :$۱.۶۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۳,۷۹۷,۷۲۳.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۳۷۹.۷۷ kh/s

زمان بلاک :۱۰.۰s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۱۰۴۹۹۱۲۴

Firo (FIRO)

الگوریتم :Firo(FIRO) FiroPow

حجم بازار : ۹۶۸۶۰۷۵۴

گردش به دلار :۸.۶۱ BTC

گردش به بیت کوین :۸.۶۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۱۳۴۷۰ | (Binance) | -۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۶۳%

سود آوری یک روز :۶۰%

سود آوری یک هفته :۶۲%

درآمد به دلار :$۴.۲۴

سود به دلار :$۳.۰۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۹,۰۰۲.۱۹۴

نرخ هش کل شبکه :۱۲۳.۱۳ Gh/s

زمان بلاک :۵m 14s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۴۲۹۸۵۹

GroestlCoin (GRS)

الگوریتم :GroestlCoin(GRS) Groestl

حجم بازار : ۷۵۲۱۶۴۳۵

گردش به دلار :۰.۱۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۶۷۴ | (Bittrex) | -۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۳۴%

سود آوری یک روز :۴۰%

سود آوری یک هفته :۴۰%

درآمد به دلار :$۹.۱۸

سود به دلار :$۷.۰۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۳۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹.۶۲۸۱

سختی شبکه :۶۸۰,۱۵۹.۹۳۰

نرخ هش کل شبکه :۴۷.۱۲ Th/s

زمان بلاک :۱m 2s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۳۸۶۳۲۲۴

Bytom (BTM)

الگوریتم :Bytom(BTM) Tensority

حجم بازار : ۸۹۹۵۴۱۱۳

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۲ | (Gate.io) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۲۱۷%

سود آوری یک روز :۲۱۶%

سود آوری یک هفته :۲۱۵%

درآمد به دلار :$۵۳.۸۱

سود به دلار :$۵۱.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۹۷۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۶۱.۶۱۹۸

سختی شبکه :۵,۵۳۷,۷۶۹,۸۳۷.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۳۸.۴۶ Mh/s

زمان بلاک :۲m 24s

پاداش بلاک :۴۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۷۲۱۱۳۷

Paccoin (PAC)

الگوریتم :Paccoin(PAC) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۱۴۷۲۴۶۳

گردش به دلار :۰.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (Graviex) | -۹.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۱۷%

سود آوری یک روز :۱۱۷%

سود آوری یک هفته :۹۸%

درآمد به دلار :$۱۰.۵۵

سود به دلار :$۳.۳۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۱۲۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۴۴۸۰.۹۱۳۱

سختی شبکه :۳۵۱,۶۷۱.۳۵۰

نرخ هش کل شبکه :۹.۲۷ Th/s

زمان بلاک :۲m 43s

پاداش بلاک :۲۷۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۱۰۵۰

Bytecoin (BCN)

الگوریتم :Bytecoin(BCN) CryptoNight

حجم بازار : ۲۵۱۴۹۸۲۱۰

گردش به دلار :۰.۱۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (Gate.io) | -۳.۸%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۲۶

سود به دلار :-$۱.۴۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۸۷.۱۶۶۸

سختی شبکه :۱۰,۱۳۷,۷۵۲,۴۰۳

نرخ هش کل شبکه :۸۰.۴۶ Mh/s

زمان بلاک :۲m 6s

پاداش بلاک :۶۳.۶۸

آخرین بلاک :۲۴۵۸۱۵۸

Aeternity (AE)

الگوریتم :Aeternity(AE) CuckooCycle

حجم بازار : ۵۲۵۰۰۸۸۰

گردش به دلار :۰.۳۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۶۶ | (Gate.io) | ۳.۱%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۲۹%

سود آوری یک هفته :۲۸%

درآمد به دلار :$۲.۰۲

سود به دلار :$۱.۰۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۳.۳۸۸۲

سختی شبکه :۵,۲۹۰,۳۰۰

نرخ هش کل شبکه :۲۹.۳۹ kh/s

زمان بلاک :۳m

پاداش بلاک :۹۰.۸۸

آخرین بلاک :۵۲۳۷۳۷

Beam (BEAM)

الگوریتم :Beam(BEAM) BeamHashIII

حجم بازار : ۶۴۴۰۹۰۱۳

گردش به دلار :۱۱.۲۸ BTC

گردش به بیت کوین :۱۱.۲۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۱۰۷ | (Binance) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۴۷%

سود آوری یک روز :۵۱%

سود آوری یک هفته :۴۸%

درآمد به دلار :$۳.۵۷

سود به دلار :$۲.۵۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۲۸,۸۰۳,۱۵۹.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۴۸۸.۱۹ kh/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۴۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۵۲۵۸۴۶

GameCredits (GAME)

الگوریتم :GameCredits(GAME) Scrypt

حجم بازار : ۵۶۳۴۴۲۸

گردش به دلار :۱.۹۴ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۹۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۷۱ | (Bittrex) | ۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۴۷%

درآمد به دلار :$۱.۶۳

سود به دلار :-$۰.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۷۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۲۲۱۵

سختی شبکه :۶,۷۹۹.۷۶۵

نرخ هش کل شبکه :۳۰۷.۴۲ Gh/s

زمان بلاک :۱m 35s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۲۸۴۱۶۸۶

Sero (SERO)

الگوریتم :Sero(SERO) ProgPow

حجم بازار : ۳۹۲۷۴۱۴۰

گردش به دلار :۳.۸۰ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۸۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۰۵ | (Gate.io) | -۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۵۲%

سود آوری یک روز :۵۵%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۳.۸۵

سود به دلار :$۲.۸۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۲۶۴,۴۷۲M

نرخ هش کل شبکه :۱۹.۷۳ Gh/s

زمان بلاک :۱۳.۴s

پاداش بلاک :۴.۴۰

آخرین بلاک :۶۷۱۲۸۶۴

Vertcoin (VTC)

الگوریتم :Vertcoin(VTC) Verthash

حجم بازار : ۳۶۱۳۲۸۶۱

گردش به دلار :۰.۴۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۰۰۹ | (Bittrex) | ۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۴۴%

سود آوری یک روز :۴۴%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۳.۱۱

سود به دلار :$۲.۲۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۱۱۷.۰۲۵

نرخ هش کل شبکه :۳.۵۱ Gh/s

زمان بلاک :۲m 23s

پاداش بلاک :۲۵.۰۰

آخرین بلاک :۱۶۷۶۱۲۲

Grin-CT۳۲ (GRIN)

الگوریتم :Grin-CT۳۲(GRIN) Cuckatoo32

حجم بازار : ۲۹۹۱۷۳۴۴

گردش به دلار :۱۹.۴۶ BTC

گردش به بیت کوین :۱۹.۴۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۸۱ | (BitForex) | ۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۲%

سود آوری یک روز :۱۲%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۰.۸۴

سود به دلار :-$۰.۰۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۹۳۲,۲۹۲

نرخ هش کل شبکه :۱۵.۵۴ kh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۵۰۷۶۱۱

Quantum R L (QRL)

الگوریتم :Quantum R L(QRL) RandomX

حجم بازار : ۲۵۳۳۳۲۷۶

گردش به دلار :۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۹۰ | (Bittrex) | -۰.۸%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۰۸

سود به دلار :-$۰.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۲۲۷۵

سختی شبکه :۲,۶۹۳,۸۳۵,۲۸۶

نرخ هش کل شبکه :۴۴.۹۰ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۴.۹۲

آخرین بلاک :۱۸۱۳۸۰۰

LBRY (LBC)

الگوریتم :LBRY(LBC) LBRY

حجم بازار : ۲۴۹۱۷۸۶۴

گردش به دلار :۰.۹۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۹۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۴ | (Bittrex) | ۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۸%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۹%

درآمد به دلار :$۱.۸۲

سود به دلار :-$۶.۱۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۸.۰۹۵۶

سختی شبکه :۱,۷۶۴,۰۵۸M

نرخ هش کل شبکه :۷۱۳.۶۴ Th/s

زمان بلاک :۲m 42s

پاداش بلاک :۲۴۹.۰۰

آخرین بلاک :۱۰۷۱۳۶۶

Peercoin (PPC)

الگوریتم :Peercoin(PPC) SHA-256

حجم بازار : ۲۴۲۹۱۹۳۸

گردش به دلار :۰.۴۵ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۵۶۵ | (Bittrex) | ۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۹۶%

سود آوری یک هفته :۸۱%

درآمد به دلار :$۲۱.۹۹

سود به دلار :$۱۵.۲۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۴.۶۸۳۳

سختی شبکه :۲,۴۲۰M

نرخ هش کل شبکه :۳.۸۵ Ph/s

زمان بلاک :۴۵m

پاداش بلاک :۴۵.۰۸

آخرین بلاک :۵۹۴۶۶۴

Callisto (CLO)

الگوریتم :Callisto(CLO) Ethash

حجم بازار : ۲۲۷۷۶۰۷۲

گردش به دلار :۰.۸۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۸۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | (Bitfinex) | -۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۳۷%

سود آوری یک روز :۴۰%

سود آوری یک هفته :۳۹%

درآمد به دلار :$۲.۸۰

سود به دلار :$۱.۷۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۱۶.۶۱۴۶

سختی شبکه :۱,۰۱۴,۹۱۸M

نرخ هش کل شبکه :۷۹.۶۴ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۷۴s

پاداش بلاک :۳۸.۷۰

آخرین بلاک :۸۸۰۷۷۱۲

Metaverse (ETP)

الگوریتم :Metaverse(ETP) Ethash

حجم بازار : ۱۸۸۸۸۳۶۷

گردش به دلار :۰.۱۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۴۱۸ | (Bitfinex) | -۳.۰%

سود آوری هم اکنون :۴۰%

سود آوری یک روز :۳۸%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۲.۶۶

سود به دلار :$۱.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱.۱۸۸۹

سختی شبکه :۹۴۱,۶۳۶M

نرخ هش کل شبکه :۴۴.۸۴ Gh/s

زمان بلاک :۲۱s

پاداش بلاک :۱.۴۲

آخرین بلاک :۵۹۷۳۳۹۱

BitcoinPrivate (BTCP)

الگوریتم :BitcoinPrivate(BTCP) EquihashZero Lagging

حجم بازار : ۴۰۵۵۶۵

گردش به دلار :۰.۴۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۸۰ | (TradeOgre) | -۷.۵%

سود آوری هم اکنون :۶۵%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۰.۳۷

سود به دلار :-$۰.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۳۳۵۶

سختی شبکه :۱۳.۷۹۵

نرخ هش کل شبکه :۳۷۲.۰۰ h/s

زمان بلاک :۵m 3s

پاداش بلاک :۰.۳۹

آخرین بلاک :۶۸۰۰۶۰

LitecoinCash (LCC)

الگوریتم :LitecoinCash(LCC) SHA-256

حجم بازار : ۹۷۶۴۰۷۳

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۳ | (Stex) | -۲.۵%

سود آوری هم اکنون :۸۹%

سود آوری یک روز :۸۱%

سود آوری یک هفته :۶۷%

درآمد به دلار :$۱۸.۴۰

سود به دلار :$۱۱.۶۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۶۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۴۰۴.۹۸۰۴

سختی شبکه :۲۳,۲۶۰K

نرخ هش کل شبکه :۳۳۳.۰۰ Th/s

زمان بلاک :۵m

پاداش بلاک :۳۱.۲۵

آخرین بلاک :۲۶۰۷۱۶۴

Ubiq (UBQ)

الگوریتم :Ubiq(UBQ) Ubqhash

حجم بازار : ۹۵۵۷۵۵۳

گردش به دلار :۰.۱۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۹۴ | (Bittrex) | -۲.۳%

سود آوری هم اکنون :۳۵%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۶%

درآمد به دلار :$۱.۸۸

سود به دلار :$۰.۸۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸.۳۶۷۵

سختی شبکه :۲,۸۳۲,۹۷۱M

نرخ هش کل شبکه :۳۲.۹۴ Gh/s

زمان بلاک :۱m 26s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۱۷۵۲۹۷۲

Einsteinium (EMC2)

الگوریتم :Einsteinium(EMC۲) Scrypt

حجم بازار : ۹۴۸۶۱۹۲

گردش به دلار :۱.۵۰ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۵۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۷۵ | (Bittrex) | -۲.۹%

سود آوری هم اکنون :۸%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۱۸%

درآمد به دلار :$۴.۲۰

سود به دلار :$۱.۶۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۸.۲۸۶۷

سختی شبکه :۹۵۱.۲۹۹

نرخ هش کل شبکه :۵۷.۵۵ Gh/s

زمان بلاک :۱m 11s

پاداش بلاک :۱.۹۵

آخرین بلاک :۴۱۲۰۱۴۵

Gulden (NLG)

الگوریتم :Gulden(NLG) Scrypt

حجم بازار : ۴۴۷۳۴۶۲

گردش به دلار :۰.۲۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۱۱ | (Bittrex) | -۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۷۴۸%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۳.۱۰

سود به دلار :-$۰.۵۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۷۷۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۴۵.۰۰۱۰

سختی شبکه :۰.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۰۶ kh/s

زمان بلاک :۱۶m 27s

پاداش بلاک :۸۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۰۲۸۶۱۵

Euno (EUNO)

الگوریتم :Euno(EUNO) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۲۵۳۶۱۳۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۵۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱۷%

سود آوری یک روز :۹۱%

سود آوری یک هفته :۶۵%

درآمد به دلار :$۵.۱۰

سود به دلار :$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۱.۴۶۹۳

سختی شبکه :۵۵,۲۲۵.۱۸۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۹۸ Th/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱.۰۰

آخرین بلاک :۹۲۸۵۵۲

SmartCash (SMART)

الگوریتم :SmartCash(SMART) Keccak

حجم بازار : ۵۶۳۴۴۶۱

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | (Stex) | ۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۱۷

سود به دلار :-$۰.۸۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۳.۲۷۸۰

سختی شبکه :۴۱,۷۰۱.۷۱۹

نرخ هش کل شبکه :۳.۴۴ Th/s

زمان بلاک :۵۲s

پاداش بلاک :۲.۸۸

آخرین بلاک :۲۴۹۰۳۹۶

Viacoin (VIA)

الگوریتم :Viacoin(VIA) Scrypt

حجم بازار : ۵۷۲۶۰۲۲

گردش به دلار :۱.۱۳ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۱۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۴۳۴ | (Bittrex) | -۳.۷%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۱

سود به دلار :-$۲.۵۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۵۹۷

سختی شبکه :۲۶۳,۲۷۵.۰۶۲

نرخ هش کل شبکه :۴۹.۱۶ Th/s

زمان بلاک :۲۳s

پاداش بلاک :۰.۶۳

آخرین بلاک :۹۱۸۴۲۵۷

Etho (ETHO)

الگوریتم :Etho(ETHO) Ethash

حجم بازار : ۵۱۱۱۶۴۸

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۵۷ | (Stex) | -۱.۷%

سود آوری هم اکنون :۲۲%

سود آوری یک روز :۲۲%

سود آوری یک هفته :۲۲%

درآمد به دلار :$۱.۵۳

سود به دلار :$۰.۵۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷.۱۲۴۷

سختی شبکه :۲۰۰,۰۰۰M

نرخ هش کل شبکه :۴.۱۷ Gh/s

زمان بلاک :۴۸s

پاداش بلاک :۰.۴۵

آخرین بلاک :۸۲۵۵۲۹۸

Myriad-SHA (XMY)

الگوریتم :Myriad-SHA(XMY) SHA-256

حجم بازار : ۵۱۴۷۳۰۱

گردش به دلار :۰.۱۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ | (Bittrex) | ۲۴.۰%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۱

سود به دلار :-$۶.۷۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵.۰۱۶۰

سختی شبکه :۱۱۸,۶۸۴M

نرخ هش کل شبکه :۸۴۹.۵۷ Ph/s

زمان بلاک :۱۰m

پاداش بلاک :۲۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۶۲۳۷۶

Conceal (CCX)

الگوریتم :Conceal(CCX) CryptoNightGPU

حجم بازار : ۴۹۴۸۲۲۵

گردش به دلار :۰.۱۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۵۸ | (TradeOgre) | -۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۹%

سود آوری یک روز :۳۴%

سود آوری یک هفته :۳۵%

درآمد به دلار :$۲.۴۲

سود به دلار :$۱.۵۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵.۶۰۱۶

سختی شبکه :۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۵۷ Mh/s

زمان بلاک :۱m 59s

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۹۱۰۵۹۶

Dubaicoin (DBIX)

الگوریتم :Dubaicoin(DBIX) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۳.۴۶ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۴۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۹۰۶ | (HitBTC) | ۳۳.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۹۱%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۴.۸۹

سود به دلار :$۳.۸۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۵۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۵.۶۵۰۹

سختی شبکه :۲,۶۴۹,۸۲۷M

نرخ هش کل شبکه :۳۱.۱۷ Gh/s

زمان بلاک :۱m 25s

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۳۹۹۱۶۵

BitcoinZ (BTCZ)

الگوریتم :BitcoinZ(BTCZ) Zhash

حجم بازار : ۴۴۶۳۶۱۵

گردش به دلار :۲۱۹.۸۸ BTC

گردش به بیت کوین :۲۱۹.۸۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۰۲ | (Stex) (L) | -۲.۵%

سود آوری هم اکنون :۲۲%

سود آوری یک روز :۱۹%

سود آوری یک هفته :۱۸%

درآمد به دلار :$۱.۳۴

سود به دلار :$۰.۴۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۱۸۹.۲۸۰۲

سختی شبکه :۱,۰۷۸.۲۸۶

نرخ هش کل شبکه :۵۳.۵۴ kh/s

زمان بلاک :۲m 45s

پاداش بلاک :۵۹۳۷.۵۰

آخرین بلاک :۸۵۶۶۹۸

Florin (FLO)

الگوریتم :Florin(FLO) Scrypt

حجم بازار : ۴۵۵۰۳۰۹

گردش به دلار :۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۱ | (Bittrex) | ۲.۷%

سود آوری هم اکنون :۲۳%

سود آوری یک روز :۲۳%

سود آوری یک هفته :۲۱%

درآمد به دلار :$۵.۳۰

سود به دلار :$۲.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۹۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۸۲.۵۷۱۳

سختی شبکه :۱۷۶.۹۹۶

نرخ هش کل شبکه :۱۹.۰۰ Gh/s

زمان بلاک :۴۰s

پاداش بلاک :۱.۵۶

آخرین بلاک :۵۱۲۳۳۱۲

Bitcore (BTX)

الگوریتم :Bitcore(BTX) TimeTravel10

حجم بازار : ۳۴۲۸۴۷۵

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۳۵۰۵ | (HitBTC) | ۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۹%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۰۸

سود به دلار :-$۰.۸۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۴۴۷۶

سختی شبکه :۶,۴۷۲.۹۴۴

نرخ هش کل شبکه :۱۸۰.۵۳ Gh/s

زمان بلاک :۲m 34s

پاداش بلاک :۳.۱۳

آخرین بلاک :۵۶۴۷۱۹

Feathercoin (FTC)

الگوریتم :Feathercoin(FTC) NeoScrypt

حجم بازار : ۳۶۳۶۸۶۴

گردش به دلار :۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۷ | (Bittrex) | -۰.۸%

سود آوری هم اکنون :۷%

سود آوری یک روز :۶%

سود آوری یک هفته :۶%

درآمد به دلار :$۰.۴۵

سود به دلار :-$۰.۶۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۹.۲۴۸۹

سختی شبکه :۳۰.۳۱۶

نرخ هش کل شبکه :۲.۱۰ Gh/s

زمان بلاک :۱m 2s

پاداش بلاک :۲۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۹۴۵۰۰۰

Sumokoin (SUMO)

الگوریتم :Sumokoin(SUMO) CryptoNightR

حجم بازار : ۲۹۴۲۲۴۶

گردش به دلار :۰.۴۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۳۰ | (Hotbit) | -۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۹%

سود آوری یک هفته :۱۰%

درآمد به دلار :$۰.۶۵

سود به دلار :-$۰.۲۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸.۷۹۳۶

سختی شبکه :۱,۷۴۹,۹۲۱,۷۳۳

نرخ هش کل شبکه :۷.۳۵ Mh/s

زمان بلاک :۳m 58s

پاداش بلاک :۸۵.۱۵

آخرین بلاک :۶۱۷۴۴۷

Sinovate (SIN)

الگوریتم :Sinovate(SIN) X25X

حجم بازار : ۱۵۱۱۴۴۱

گردش به دلار :۰.۲۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | (TradeOgre) | -۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۶%

سود آوری یک روز :۶%

سود آوری یک هفته :۵%

درآمد به دلار :$۰.۴۳

سود به دلار :-$۰.۱۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۸۹.۴۶۹۷

سختی شبکه :۳.۵۱۳

نرخ هش کل شبکه :۱۲۵.۷۳ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱۲.۴۷

آخرین بلاک :۸۱۷۱۳۵

Zero (ZER)

الگوریتم :Zero(ZER) EquihashZero

حجم بازار : ۱۶۱۹۴۶۶

گردش به دلار :۰.۱۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۶۴ | (CoinEx) | -۳.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۷%

سود آوری یک روز :۳۲%

سود آوری یک هفته :۲۹%

درآمد به دلار :$۲.۲۳

سود به دلار :$۱.۳۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۴.۸۶۴۹

سختی شبکه :۳۰,۱۰۰.۲۰۸

نرخ هش کل شبکه :۶.۲۷ kh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۳.۶۵

آخرین بلاک :۱۲۵۶۶۶۶

Zclassic (ZCL)

الگوریتم :Zclassic(ZCL) EquihashZero

حجم بازار : ۱۳۷۴۶۶۹

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۶۰ | (Hotbit) | -۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۲۹%

سود آوری یک هفته :۲۸%

درآمد به دلار :$۲.۰۲

سود به دلار :$۱.۰۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۳.۶۷۵۹

سختی شبکه :۲۸.۶۷۰

نرخ هش کل شبکه :۳.۱۳ kh/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۰.۷۸

آخرین بلاک :۱۳۹۴۴۲۶

Ryo (RYO)

الگوریتم :Ryo(RYO) CryptoNightGPU

حجم بازار : ۱۲۶۹۴۵۷

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۶۸ | (TradeOgre) | ۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۹%

سود آوری یک روز :۳۴%

سود آوری یک هفته :۳۴%

درآمد به دلار :$۲.۴۲

سود به دلار :$۱.۵۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶۲.۶۲۲۵

سختی شبکه :۱۳۰,۵۲۵,۶۴۴

نرخ هش کل شبکه :۵۱۷.۹۶ kh/s

زمان بلاک :۴m 12s

پاداش بلاک :۴۶.۶۶

آخرین بلاک :۵۸۳۱۷۷

BitTubeCash (TUBE)

الگوریتم :BitTubeCash(TUBE) CuckooCycle

حجم بازار : ۱۳۰۹۷۴۵

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | (Bittrex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۳۶%

سود آوری یک هفته :۳۰%

درآمد به دلار :$۲.۵۲

سود به دلار :$۱.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۹,۰۸۰

نرخ هش کل شبکه :۶۰۱.۰۰ h/s

زمان بلاک :۱۵.۱s

پاداش بلاک :۸.۰۹

آخرین بلاک :۲۸۱۱۱۷۹

Karbo (KRB)

الگوریتم :Karbo(KRB) CryptoNight

حجم بازار : ۱۲۹۴۴۲۲

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۴۵ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۵%

سود آوری یک روز :۵%

سود آوری یک هفته :۶%

درآمد به دلار :$۱.۱۰

سود به دلار :-$۰.۶۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷.۹۱۷۹

سختی شبکه :۹,۹۲۱,۹۶۰,۰۸۳

نرخ هش کل شبکه :۴۰.۱۷ Mh/s

زمان بلاک :۴m 7s

پاداش بلاک :۲.۷۵

آخرین بلاک :۶۸۹۹۴۱

Veil-ProgPow (VEIL)

الگوریتم :Veil-ProgPow(VEIL) ProgPow

حجم بازار : ۱۶۳۶۷۵۰

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۳ | (TradeOgre) | ۱۵.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۰%

سود آوری یک روز :۴۸%

سود آوری یک هفته :۵۵%

درآمد به دلار :$۴.۸۱

سود به دلار :$۳.۸۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۸۴.۵۷۶

نرخ هش کل شبکه :۲.۲۷ Gh/s

زمان بلاک :۲m 40s

پاداش بلاک :۳۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۱۲۸۶۶۱

Lethean (LTHN)

الگوریتم :Lethean(LTHN) CryptoNightR

حجم بازار : ۹۰۶۰۹۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۴%

سود آوری یک روز :۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۳%

درآمد به دلار :$۰.۹۱

سود به دلار :-$۰.۰۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۰۱.۷۵۹۱

سختی شبکه :۷۲,۹۰۶,۳۵۰

نرخ هش کل شبکه :۵۹۲.۷۳ kh/s

زمان بلاک :۲m 3s

پاداش بلاک :۲۸۵.۹۵

آخرین بلاک :۱۱۰۰۵۷۶

Expanse (EXP)

الگوریتم :Expanse(EXP) Ethash

حجم بازار : ۸۶۷۱۷۹

گردش به دلار :۰.۱۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۱ | (Bittrex) | ۲.۶%

سود آوری هم اکنون :۲۳%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۲۹%

درآمد به دلار :$۲.۱۷

سود به دلار :$۱.۱۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۷.۱۳۴۴

سختی شبکه :۸۸۳,۱۵۰M

نرخ هش کل شبکه :۴۲.۰۵ Gh/s

زمان بلاک :۲۱s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۵۶۱۳۸۳۴

Tent (TENT)

الگوریتم :Tent(TENT) Zhash

حجم بازار : ۶۳۸۳۵۳

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۹ | (Stex) | ۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۲%

سود آوری یک روز :۲۳%

سود آوری یک هفته :۲۲%

درآمد به دلار :$۱.۶۲

سود به دلار :$۰.۷۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۸.۲۰۲۸

سختی شبکه :۴۲.۱۴۷

نرخ هش کل شبکه :۵.۷۵ kh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۲۰۵۳۹۷۴

Hush (HUSH)

الگوریتم :Hush(HUSH) Equihash

حجم بازار : ۶۵۸۳۸۴

گردش به دلار :۰.۱۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۱۰ | (Graviex) | -۲۲.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۱۱%

سود آوری یک روز :۱۲۹%

سود آوری یک هفته :۱۲۲%

درآمد به دلار :$۸.۱۳

سود به دلار :$۴.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۶۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۲۵.۲۴۳۲

سختی شبکه :۷۲,۷۰۴,۱۴۲.۴۵۰

نرخ هش کل شبکه :۷.۵۰ Mh/s

زمان بلاک :۲m 35s

پاداش بلاک :۱۱.۲۵

آخرین بلاک :۳۱۷۳۱۰

Actinium (ACM)

الگوریتم :Actinium(ACM) Lyra2z

حجم بازار : ۵۴۴۷۴۰

گردش به دلار :۰.۱۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۶ | (TradeOgre) | -۱۱.۷%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۴۲

سود به دلار :-$۱.۱۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۸.۶۶۸۰

سختی شبکه :۲,۲۰۳.۶۸۲

نرخ هش کل شبکه :۶۳.۱۰ Gh/s

زمان بلاک :۲m 30s

پاداش بلاک :۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۷۴۲۰۷۹

Swap (XWP)

الگوریتم :Swap(XWP) Cuckaroo29s

حجم بازار : ۵۵۰۱۸۱

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۶۷ | (TradeOgre) | ۲.۲%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۳۳%

سود آوری یک هفته :۲۷%

درآمد به دلار :$۲.۳۰

سود به دلار :$۱.۳۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶۰.۳۱۷۸

سختی شبکه :۱۰,۱۴۴

نرخ هش کل شبکه :۶۷۵.۰۰ h/s

زمان بلاک :۱۵.۰۱s

پاداش بلاک :۰.۹۶

آخرین بلاک :۶۳۸۸۰۴۹

Masari (MSR)

الگوریتم :Masari(MSR) CryptoNightFastV2

حجم بازار : ۵۱۱۵۶۵

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۶ | (TradeOgre) | -۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۰%

درآمد به دلار :$۰.۶۹

سود به دلار :-$۰.۱۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۱.۶۱۷۳

سختی شبکه :۳۷,۳۳۰,۹۸۴

نرخ هش کل شبکه :۶۲۲.۱۸ kh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۲.۱۵

آخرین بلاک :۱۸۴۲۹۴۸

EtherGem (EGEM)

الگوریتم :EtherGem(EGEM) Ethash

حجم بازار : ۴۴۱۴۵۸

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۴۰ | (Graviex) | ۰.۸%

سود آوری هم اکنون :۲۷%

سود آوری یک روز :۲۸%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۲.۰۰

سود به دلار :$۰.۹۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۸.۲۹۱۹

سختی شبکه :۸۶,۶۹۶M

نرخ هش کل شبکه :۷.۲۱ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۰۳s

پاداش بلاک :۰.۹۶

آخرین بلاک :۹۲۸۶۸۱۶

Trezarcoin (TZC)

الگوریتم :Trezarcoin(TZC) NeoScrypt

حجم بازار : ۳۷۶۳۰۱

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | (Graviex) | -۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۲۲%

سود آوری یک روز :۲۳%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۱.۶۵

سود به دلار :$۰.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۱۴.۲۱۹۰

سختی شبکه :۲.۳۰۲

نرخ هش کل شبکه :۱۶۴.۸۰ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۲۱۲۴۶۰۱

Sibcoin (SIB)

الگوریتم :Sibcoin(SIB) X11Gost

حجم بازار : ۴۰۰۸۶۹

گردش به دلار :۰.۰۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۶ | (Bittrex) | ۱.۲%

سود آوری هم اکنون :۲۴%

سود آوری یک روز :۲۶%

سود آوری یک هفته :۲۲%

درآمد به دلار :$۵.۸۹

سود به دلار :$۳.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۹۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۸۷.۴۲۰۵

سختی شبکه :۱,۴۲۵.۶۴۰

نرخ هش کل شبکه :۳۹.۲۵ Gh/s

زمان بلاک :۲m 36s

پاداش بلاک :۳.۱۷

آخرین بلاک :۱۳۱۲۴۱۲

Graft (GRFT)

الگوریتم :Graft(GRFT) CNReverseWaltz

حجم بازار : ۹۵۵۷۹

گردش به دلار :۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۲۸

سود به دلار :-$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷۳۹.۵۷۵۸

سختی شبکه :۴۹,۴۵۶,۱۰۲

نرخ هش کل شبکه :۳۷۷.۵۳ kh/s

زمان بلاک :۲m 11s

پاداش بلاک :۴۰۲.۸۲

آخرین بلاک :۷۴۲۸۷۷

GoByte (GBX)

الگوریتم :GoByte(GBX) NeoScrypt

حجم بازار : ۲۶۷۰۹۹

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۴۹ | (Stex) | -۸.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۳%

سود آوری یک روز :۱۴%

سود آوری یک هفته :۱۴%

درآمد به دلار :$۰.۹۷

سود به دلار :-$۰.۱۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۴.۶۲۳۸

سختی شبکه :۴.۶۶۳

نرخ هش کل شبکه :۱۳۶.۲۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 27s

پاداش بلاک :۳.۱۲

آخرین بلاک :۸۰۶۳۸۵

Luxcoin (LUX)

الگوریتم :Luxcoin(LUX) PHI2

حجم بازار : ۶۰۲۹۰۳

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۰۸ | (TradeOgre) | ۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۱,۲۵۶.۴۳۲

نرخ هش کل شبکه :۸۹.۹۴ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۱۲۸۹۶۳۸

Axe (AXE)

الگوریتم :Axe(AXE) X۱۱

حجم بازار : ۶۶۷

گردش به دلار :۰.۴۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۲ | (Hotbit) | ۶.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۴%

سود آوری یک روز :۳۰%

سود آوری یک هفته :۲۶%

درآمد به دلار :$۶.۹۱

سود به دلار :$۲.۵۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۳۲.۸۱۱۳

سختی شبکه :۹۳,۵۴۲.۳۱۳

نرخ هش کل شبکه :۲.۳۸ Th/s

زمان بلاک :۲m 49s

پاداش بلاک :۱.۷۱

آخرین بلاک :۷۴۰۵۳۵

BitCash (BITC)

الگوریتم :BitCash(BITC) X25X

حجم بازار : ۲۸۹۲۰۲

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۳ | (TradeOgre) | -۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۳%

سود آوری یک روز :۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۰.۹۵

سود به دلار :$۰.۳۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۲۷.۸۰۳۷

سختی شبکه :۲.۷۸۶

نرخ هش کل شبکه :۱۹۲.۹۹ Mh/s

زمان بلاک :۱m 2s

پاداش بلاک :۷.۲۰

آخرین بلاک :۱۶۵۱۵۳۶

Imagecoin (IMG)

الگوریتم :Imagecoin(IMG) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۲۲۳۹۲

گردش به دلار :۰.۲۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | (Hotbit) | -۹۵.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۱.۰۲

سود به دلار :-$۳.۳۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۸۶.۳۲۱۰

سختی شبکه :۱۱,۴۰۹.۳۵۱

نرخ هش کل شبکه :۷۵۳.۸۹ Gh/s

زمان بلاک :۱m 5s

پاداش بلاک :۱.۶۷

آخرین بلاک :۱۰۴۲۳۷۲

Bitcoin Interest (BCI)

الگوریتم :Bitcoin Interest(BCI) ProgPow

حجم بازار : ۵۸۸۳۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۳ | (Stex) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۶۶%

سود آوری یک روز :۷۳%

سود آوری یک هفته :۵۴%

درآمد به دلار :$۱.۱۴

سود به دلار :$۰.۱۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۵۵.۶۵۱۲

سختی شبکه :۸۶۱,۴۹۹.۵۶۵

نرخ هش کل شبکه :۱۲۰.۹۰ Mh/s

زمان بلاک :۷m 47s

پاداش بلاک :۱۰.۷۶

آخرین بلاک :۹۶۳۱۳

Pirl (PIRL)

الگوریتم :Pirl(PIRL) Ethash

حجم بازار : ۱۱۲۴۹۹۹

گردش به دلار :۰.۳۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۳ | (Stex) | ۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۵۲%

سود آوری یک روز :۵۰%

سود آوری یک هفته :۴۴%

درآمد به دلار :$۱.۳۳

سود به دلار :$۰.۳۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۹.۴۰۳۶

سختی شبکه :۳۱۸,۰۰۶M

نرخ هش کل شبکه :۲۷.۸۷ Gh/s

زمان بلاک :۱۱.۴۱s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۷۶۳۱۵۹۷

Bloc (BLOC)

الگوریتم :Bloc(BLOC) CryptoNightHaven

حجم بازار : ۳۹۸۵۱۶۳۷

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۷%

سود آوری یک روز :۳۳%

سود آوری یک هفته :۳۱%

درآمد به دلار :$۲.۳۵

سود به دلار :$۱.۵۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۹۰.۸۱۰۳

سختی شبکه :۶,۸۱۵,۰۵۹

نرخ هش کل شبکه :۵۶.۷۹ kh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱۳.۹۴

آخرین بلاک :۹۰۴۱۰۰

BitSend (BSD)

الگوریتم :BitSend(BSD) Xevan

حجم بازار : ۲۲۸۷۲۶

گردش به دلار :۲.۱۷ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۱۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۱ | (Bittrex) | ۲.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۶۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۹۶۰۸

سختی شبکه :۱۹.۸۱۳

نرخ هش کل شبکه :۴۴۳.۲۲ Mh/s

زمان بلاک :۳m 12s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۶۵۶۱۱

EtherSocial (ESN)

الگوریتم :EtherSocial(ESN) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (DoveWallet) | ۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۳%

سود آوری یک روز :۳%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۱۹

سود به دلار :-$۰.۸۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۵۵.۳۰۵۳

سختی شبکه :۷۹,۴۳۶M

نرخ هش کل شبکه :۸۵.۸۸ Mh/s

زمان بلاک :۱۵m 25s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۳۲۵۹۳۱

Ellaism (ELLA)

الگوریتم :Ellaism(ELLA) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (Stex) | ۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۵۸%

سود آوری یک روز :۴۵%

سود آوری یک هفته :۴۵%

درآمد به دلار :$۳.۱۹

سود به دلار :$۲.۱۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۶۳۲.۹۹۳۹

سختی شبکه :۱۰,۰۱۲M

نرخ هش کل شبکه :۶۹۰.۰۴ Mh/s

زمان بلاک :۱۴.۵۱s

پاداش بلاک :۴.۹۱

آخرین بلاک :۱۰۰۶۲۹۴۵

Anon (ANON)

الگوریتم :Anon(ANON) EquihashZero

حجم بازار : ۶۴۳۴۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۳ | (Stex) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۶۱%

سود آوری یک روز :۵۴%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۰.۹۴

سود به دلار :$۰.۰۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۱.۴۹۹۴

سختی شبکه :۱۷۵,۷۸۶.۲۲۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۲ kh/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۶.۵۳

آخرین بلاک :۲۰۹۲۴۸

Exosis (EXO)

الگوریتم :Exosis(EXO) X16R

حجم بازار : ۶۳۲۳۴

گردش به دلار :۰.۰۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۸۵۰ | (Stex) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۴۳%

سود آوری یک هفته :۳۰%

درآمد به دلار :$۰.۴۰

سود به دلار :-$۰.۶۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳.۲۹۹۸

سختی شبکه :۶۷.۴۹۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۶۰ Gh/s

زمان بلاک :۳m 1s

پاداش بلاک :۰.۲۵

آخرین بلاک :۲۱۵۷۱۸

Vivo (VIVO)

الگوریتم :Vivo(VIVO) NeoScrypt

حجم بازار : ۲۲۸۷

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۳۹%

سود آوری یک هفته :۴۰%

درآمد به دلار :$۰.۳۵

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷۹۳.۷۳۸۷

سختی شبکه :۰.۳۵۶

نرخ هش کل شبکه :۱۲.۱۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 6s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۵۳۵۷۸۸

Straks (STAK)

الگوریتم :Straks(STAK) Lyra2REv2

حجم بازار : ۱۸۰۴۳

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۶%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۸%

درآمد به دلار :$۰.۶۵

سود به دلار :-$۱.۹۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۵۴.۴۰۲۱

سختی شبکه :۶۴۲.۹۰۵

نرخ هش کل شبکه :۱۱.۵۵ Gh/s

زمان بلاک :۳m 59s

پاداش بلاک :۳.۸۰

آخرین بلاک :۹۷۳۹۵۹

XDNA (XDNA)

الگوریتم :XDNA(XDNA) Hex

حجم بازار : ۲۵۲۵۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۶ | (CryptoBridge) | ۴.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۴%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۱۷%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۹.۰۶۴۷

سختی شبکه :۱۶.۷۳۸

نرخ هش کل شبکه :۱.۲۰ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۱.۱۴

آخرین بلاک :۶۸۱۲۵۷

Traid (TRAID)

الگوریتم :Traid(TRAID) NeoScrypt Lagging

حجم بازار : ۱۸۷۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۰.۳۰

سود به دلار :-$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۵۲۸.۰۹۳۳

سختی شبکه :۰.۸۳۵

نرخ هش کل شبکه :۲۹.۸۸ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۱۳۵۷

Gexan (GEX)

الگوریتم :Gexan(GEX) PHI2

حجم بازار : ۳۸۸۶

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | (Graviex) | ۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۱.۸۷۴

نرخ هش کل شبکه :۶۷.۰۶ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱.۶۰

آخرین بلاک :۵۷۷۵۸۰

Spider (SPDR)

الگوریتم :Spider(SPDR) PHI2

حجم بازار : ۱۵۳۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۰.۸۶۱

نرخ هش کل شبکه :۶۱.۶۱ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۱.۰۰

آخرین بلاک :۳۶۱۲۱۵

Gincoin (GIN)

الگوریتم :Gincoin(GIN) X16RT

حجم بازار : ۵۶۴۹۰

گردش به دلار :۰.۰۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۰ | (CryptoBridge) | ۳.۴%

سود آوری هم اکنون :۵۸%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۰.۴۳

سود به دلار :-$۰.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۳.۸۹۹

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۸ Gh/s

زمان بلاک :۲m 7s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۴۴۱۵۷۸

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.