سختی و سودآوری شبکه ها

Bitcoin (BTC)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 110380226688

گردش به دلار :29638.79 BTC

گردش به بیت کوین :29638.79 BTC

نرخ صرافی :$6,388.90 | (Bitfinex) | 0.8%

سود آوری هم اکنون :100%

سود آوری یک روز :100%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$3.24

سود به دلار :-$0.05

درآمد به بیت کوین :0.00051

براورد پاداش 24 ساعت :0.00051

سختی شبکه :7,019,199M

نرخ هش کل شبکه :51,710.52 Ph/s

زمان بلاک :9m 43s

پاداش بلاک :12.62

آخرین بلاک :1

Ethereum (ETH)

الگوریتم :Ethash

حجم بازار : 21838107447

گردش به دلار :6218.17 BTC

گردش به بیت کوین :6218.17 BTC

نرخ صرافی :0.03291700 | (Binance) | 0.7%

سود آوری هم اکنون :100%

سود آوری یک روز :100%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$1.50

سود به دلار :$0.53

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :0.0070

سختی شبکه :3,190,015,173M

نرخ هش کل شبکه :222.84 Th/s

زمان بلاک :14.32s

پاداش بلاک :2.91

آخرین بلاک :1

Monero (XMR)

الگوریتم :CryptoNightV7

حجم بازار : 1862507877

گردش به دلار :1322.83 BTC

گردش به بیت کوین :1322.83 BTC

نرخ صرافی :0.01745000 | (HitBTC) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :92%

سود آوری یک روز :91%

سود آوری یک هفته :92%

درآمد به دلار :$1.36

سود به دلار :$0.57

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :0.0120

سختی شبکه :71,435,800,963

نرخ هش کل شبکه :600.30 Mh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :3.86

آخرین بلاک :1665766

Dash (DASH)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 1588608837

گردش به دلار :1032.59 BTC

گردش به بیت کوین :1032.59 BTC

نرخ صرافی :0.02985115 | (YoBit) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :95%

سود آوری یک روز :97%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$3.13

سود به دلار :-$1.91

درآمد به بیت کوین :0.00048

براورد پاداش 24 ساعت :0.0164

سختی شبکه :71,203,690.770

نرخ هش کل شبکه :1.94 Ph/s

زمان بلاک :2m 38s

پاداش بلاک :1.67

آخرین بلاک :940243

BitcoinCash (BCH)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 7502296602

گردش به دلار :3243.94 BTC

گردش به بیت کوین :3243.94 BTC

نرخ صرافی :0.06765200 | (HitBTC) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :91%

سود آوری یک روز :97%

سود آوری یک هفته :95%

درآمد به دلار :$3.14

سود به دلار :-$0.15

درآمد به بیت کوین :0.00046

براورد پاداش 24 ساعت :0.0073

سختی شبکه :518,004M

نرخ هش کل شبکه :3,979.99 Ph/s

زمان بلاک :9m 19s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :548603

Litecoin (LTC)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 3150851210

گردش به دلار :1445.87 BTC

گردش به بیت کوین :1445.87 BTC

نرخ صرافی :0.00845000 | (Binance) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :97%

سود آوری یک روز :96%

سود آوری یک هفته :96%

درآمد به دلار :$3.12

سود به دلار :-$0.72

درآمد به بیت کوین :0.00049

براورد پاداش 24 ساعت :0.0578

سختی شبکه :8,696,603.873

نرخ هش کل شبکه :226.37 Th/s

زمان بلاک :2m 45s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1494894

EthereumClassic (ETC)

الگوریتم :Ethash

حجم بازار : 1143708301

گردش به دلار :1919.27 BTC

گردش به بیت کوین :1919.27 BTC

نرخ صرافی :0.00168100 | (Binance) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :102%

سود آوری یک روز :101%

سود آوری یک هفته :99%

درآمد به دلار :$1.51

سود به دلار :$0.54

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :0.1382

سختی شبکه :211,958,794M

نرخ هش کل شبکه :14.94 Th/s

زمان بلاک :14.18s

پاداش بلاک :3.88

آخرین بلاک :1

Sia (SC)

الگوریتم :Blake (2b)

حجم بازار : 195856834

گردش به دلار :35.11 BTC

گردش به بیت کوین :35.11 BTC

نرخ صرافی :0.00000083 | (Bittrex) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :27%

سود آوری یک روز :26%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.85

سود به دلار :-$2.43

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :160.9877

سختی شبکه :53,846,168T

نرخ هش کل شبکه :85.33 Ph/s

زمان بلاک :10m 31s

پاداش بلاک :127008.00

آخرین بلاک :172992

Zcash (ZEC)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 580519349

گردش به دلار :553.98 BTC

گردش به بیت کوین :553.98 BTC

نرخ صرافی :0.01845000 | (HitBTC) | 3.1%

سود آوری هم اکنون :28%

سود آوری یک روز :28%

سود آوری یک هفته :30%

درآمد به دلار :$0.42

سود به دلار :-$0.45

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :0.0035

سختی شبکه :26,795,493.440

نرخ هش کل شبکه :1.49 Gh/s

زمان بلاک :2m 27s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :397322

DGB-Scrypt (DGB)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 274331903

گردش به دلار :99.66 BTC

گردش به بیت کوین :99.66 BTC

نرخ صرافی :0.00000397 | (Bittrex) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :120%

سود آوری یک روز :107%

سود آوری یک هفته :105%

درآمد به دلار :$3.47

سود به دلار :-$0.37

درآمد به بیت کوین :0.00061

براورد پاداش 24 ساعت :136.6968

سختی شبکه :98,180.404

نرخ هش کل شبکه :5.62 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :744.70

آخرین بلاک :7345357

DGB-SHA (DGB)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 274331903

گردش به دلار :99.66 BTC

گردش به بیت کوین :99.66 BTC

نرخ صرافی :0.00000397 | (Bittrex) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :126%

سود آوری یک روز :102%

سود آوری یک هفته :101%

درآمد به دلار :$3.31

سود به دلار :$0.02

درآمد به بیت کوین :0.00064

براورد پاداش 24 ساعت :130.4144

سختی شبکه :1,303M

نرخ هش کل شبکه :74.60 Ph/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :744.70

آخرین بلاک :7345357

DGB-Skein (DGB)

الگوریتم :Skein

حجم بازار : 274331903

گردش به دلار :99.66 BTC

گردش به بیت کوین :99.66 BTC

نرخ صرافی :0.00000397 | (Bittrex) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :25%

سود آوری یک روز :37%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$1.19

سود به دلار :$1.10

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :47.1014

سختی شبکه :792,837.282

نرخ هش کل شبکه :45.40 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :744.70

آخرین بلاک :7345357

DGB-Groestl (DGB)

الگوریتم :Myr-Groestl

حجم بازار : 274331903

گردش به دلار :99.66 BTC

گردش به بیت کوین :99.66 BTC

نرخ صرافی :0.00000397 | (Bittrex) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :44%

سود آوری یک روز :42%

سود آوری یک هفته :41%

درآمد به دلار :$1.36

سود به دلار :$1.24

درآمد به بیت کوین :0.00022

براورد پاداش 24 ساعت :53.4445

سختی شبکه :881,433.493

نرخ هش کل شبکه :50.48 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :744.70

آخرین بلاک :7345357

DGB-Qubit (DGB)

الگوریتم :Qubit

حجم بازار : 273640890

گردش به دلار :99.66 BTC

گردش به بیت کوین :99.66 BTC

نرخ صرافی :0.00000396 | (Bittrex) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :53%

سود آوری یک روز :43%

سود آوری یک هفته :45%

درآمد به دلار :$1.40

سود به دلار :$1.09

درآمد به بیت کوین :0.00027

براورد پاداش 24 ساعت :55.4234

سختی شبکه :724,151.777

نرخ هش کل شبکه :41.47 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :744.70

آخرین بلاک :7345357

Metaverse (ETP)

الگوریتم :Ethash

حجم بازار : 169209717

گردش به دلار :24.73 BTC

گردش به بیت کوین :24.73 BTC

نرخ صرافی :0.00050377 | (Bitfinex) | 2.8%

سود آوری هم اکنون :102%

سود آوری یک روز :101%

سود آوری یک هفته :95%

درآمد به دلار :$1.52

سود به دلار :$0.55

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :0.4642

سختی شبکه :42,438,803M

نرخ هش کل شبکه :1.33 Th/s

زمان بلاک :32s

پاداش بلاک :2.57

آخرین بلاک :1515530

BitcoinGold (BTG)

الگوریتم :Zhash

حجم بازار : 365019488

گردش به دلار :197.18 BTC

گردش به بیت کوین :197.18 BTC

نرخ صرافی :0.00325700 | (HitBTC) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :$0.00

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :170,389.245

نرخ هش کل شبکه :2.24 Mh/s

زمان بلاک :10m 24s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :547599

Dogecoin (DOGE)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 650397014

گردش به دلار :953.62 BTC

گردش به بیت کوین :953.62 BTC

نرخ صرافی :0.00000088 | (HitBTC) | -3.0%

سود آوری هم اکنون :13%

سود آوری یک روز :12%

سود آوری یک هفته :11%

درآمد به دلار :$0.37

سود به دلار :-$3.47

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :66.9297

سختی شبکه :2,720,202.205

نرخ هش کل شبکه :188.44 Th/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :10000.00

آخرین بلاک :2396833

Bytecoin (BCN)

الگوریتم :CryptoNight

حجم بازار : 342198158

گردش به دلار :183.46 BTC

گردش به بیت کوین :183.46 BTC

نرخ صرافی :0.00000029 | (HitBTC) | -0.9%

سود آوری هم اکنون :7%

سود آوری یک روز :8%

سود آوری یک هفته :8%

درآمد به دلار :$0.25

سود به دلار :-$0.09

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :132.2704

سختی شبکه :57,575,563,954

نرخ هش کل شبکه :487.93 Mh/s

زمان بلاک :1m 58s

پاداش بلاک :1555.60

آخرین بلاک :1620418

Zencash (ZEN)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 121462247

گردش به دلار :71.30 BTC

گردش به بیت کوین :71.30 BTC

نرخ صرافی :0.00338000 | (Binance) | -4.0%

سود آوری هم اکنون :49%

سود آوری یک روز :53%

سود آوری یک هفته :54%

درآمد به دلار :$1.51

سود به دلار :$0.64

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :0.0544

سختی شبکه :1,554,520.910

نرخ هش کل شبکه :85.47 Mh/s

زمان بلاک :2m 29s

پاداش بلاک :8.75

آخرین بلاک :351186

Komodo (KMD)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 118943632

گردش به دلار :195.37 BTC

گردش به بیت کوین :195.37 BTC

نرخ صرافی :0.00016670 | (Binance) | 2.6%

سود آوری هم اکنون :18%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :26%

درآمد به دلار :$0.33

سود به دلار :-$0.54

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :0.3028

سختی شبکه :55,909,795.857

نرخ هش کل شبکه :15.16 Mh/s

زمان بلاک :59s

پاداش بلاک :3.00

آخرین بلاک :1018562

Verge-Lyra2REv2 (XVG)

الگوریتم :Lyra2REv2

حجم بازار : 214952077

گردش به دلار :398.93 BTC

گردش به بیت کوین :398.93 BTC

نرخ صرافی :0.00000218 | (Binance) | 1.0%

سود آوری هم اکنون :61%

سود آوری یک روز :78%

سود آوری یک هفته :87%

درآمد به دلار :$1.17

سود به دلار :$0.16

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :21,772.575

نرخ هش کل شبکه :623.42 Gh/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :2519641

BitcoinPrivate (BTCP)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 59974621

گردش به دلار :2.79 BTC

گردش به بیت کوین :2.79 BTC

نرخ صرافی :0.00044963 | (HitBTC) | -1.1%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :23%

سود آوری یک هفته :27%

درآمد به دلار :$0.35

سود به دلار :-$0.52

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :0.1191

سختی شبکه :145,644.291

نرخ هش کل شبکه :8.06 Mh/s

زمان بلاک :2m 28s

پاداش بلاک :1.56

آخرین بلاک :394632

Monacoin (MONA)

الگوریتم :Lyra2REv2

حجم بازار : 58189486

گردش به دلار :10.46 BTC

گردش به بیت کوین :10.46 BTC

نرخ صرافی :0.00014347 | (Bittrex) | -1.1%

سود آوری هم اکنون :90%

سود آوری یک روز :90%

سود آوری یک هفته :83%

درآمد به دلار :$1.35

سود به دلار :$0.34

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :1.4473

سختی شبکه :37,072.954

نرخ هش کل شبکه :1.71 Th/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1445149

Ravencoin (RVN)

الگوریتم :X16R

حجم بازار : 28015098

گردش به دلار :26.38 BTC

گردش به بیت کوین :26.38 BTC

نرخ صرافی :0.00000233 | (Bittrex) | -2.3%

سود آوری هم اکنون :77%

سود آوری یک روز :74%

سود آوری یک هفته :74%

درآمد به دلار :$1.11

سود به دلار :$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :73.4249

سختی شبکه :27,761.342

نرخ هش کل شبکه :1.99 Th/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :5000.00

آخرین بلاک :370028

Unobtanium (UNO)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 17555939

گردش به دلار :0.71 BTC

گردش به بیت کوین :0.71 BTC

نرخ صرافی :0.01379099 | (Cryptopia) | 0.3%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.29

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :250,287M

نرخ هش کل شبکه :5,874.17 Ph/s

زمان بلاک :3m 3s

پاداش بلاک :0.000488

آخرین بلاک :1182421

Bulwark (BWK)

الگوریتم :NIST5

حجم بازار : 6655293

گردش به دلار :2.25 BTC

گردش به بیت کوین :2.25 BTC

نرخ صرافی :0.00011523 | (Cryptopia) | 2.2%

سود آوری هم اکنون :22%

سود آوری یک روز :32%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.96

سود به دلار :$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :1.3430

سختی شبکه :24,826.165

نرخ هش کل شبکه :1.15 Th/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :18.75

آخرین بلاک :185594

Zclassic (ZCL)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 16409360

گردش به دلار :45.16 BTC

گردش به بیت کوین :45.16 BTC

نرخ صرافی :0.00051684 | (Bittrex) | -4.5%

سود آوری هم اکنون :22%

سود آوری یک روز :26%

سود آوری یک هفته :27%

درآمد به دلار :$0.39

سود به دلار :-$0.48

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :0.1146

سختی شبکه :1,196,350.190

نرخ هش کل شبکه :65.34 Mh/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :387942

LitecoinCash (LCC)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 16130528

گردش به دلار :0.23 BTC

گردش به بیت کوین :0.23 BTC

نرخ صرافی :0.00000430 | (CryptoBridge) | -2.3%

سود آوری هم اکنون :202%

سود آوری یک روز :94%

سود آوری یک هفته :91%

درآمد به دلار :$3.06

سود به دلار :-$0.23

درآمد به بیت کوین :0.00102

براورد پاداش 24 ساعت :111.2334

سختی شبکه :296,089K

نرخ هش کل شبکه :8.15 Ph/s

زمان بلاک :2m 36s

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :1487703

Pascalcoin (PASC)

الگوریتم :Pascal

حجم بازار : 15503131

گردش به دلار :12.57 BTC

گردش به بیت کوین :12.57 BTC

نرخ صرافی :0.00010700 | (Poloniex) | 16.6%

سود آوری هم اکنون :46%

سود آوری یک روز :37%

سود آوری یک هفته :39%

درآمد به دلار :$1.19

سود به دلار :$0.94

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :1.7402

سختی شبکه :7,433,400.000

نرخ هش کل شبکه :105.37 Th/s

زمان بلاک :5m 3s

پاداش بلاک :40.00

آخرین بلاک :243329

Bitcore (BTX)

الگوریتم :TimeTravel10

حجم بازار : 15476151

گردش به دلار :1.93 BTC

گردش به بیت کوین :1.93 BTC

نرخ صرافی :0.00013852 | (Cryptopia) | -0.8%

سود آوری هم اکنون :48%

سود آوری یک روز :46%

سود آوری یک هفته :46%

درآمد به دلار :$0.69

سود به دلار :-$0.39

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :0.7620

سختی شبکه :2,128.909

نرخ هش کل شبکه :58.99 Gh/s

زمان بلاک :2m 35s

پاداش بلاک :3.13

آخرین بلاک :259296

Decred (DCR)

الگوریتم :Blake (14r)

حجم بازار : 305212725

گردش به دلار :29.79 BTC

گردش به بیت کوین :29.79 BTC

نرخ صرافی :0.00562200 | (Bittrex) | -0.8%

سود آوری هم اکنون :4%

سود آوری یک روز :4%

سود آوری یک هفته :4%

درآمد به دلار :$0.13

سود به دلار :-$0.37

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :0.0035

سختی شبکه :5,344,447,684.338

نرخ هش کل شبکه :77.29 Ph/s

زمان بلاک :4m 57s

پاداش بلاک :12.08

آخرین بلاک :275933

Peercoin (PPC)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 24999677

گردش به دلار :2.30 BTC

گردش به بیت کوین :2.30 BTC

نرخ صرافی :0.00015676 | (Bittrex) | -2.8%

سود آوری هم اکنون :85%

سود آوری یک روز :86%

سود آوری یک هفته :91%

درآمد به دلار :$2.77

سود به دلار :-$0.52

درآمد به بیت کوین :0.00043

براورد پاداش 24 ساعت :2.7676

سختی شبکه :4,051M

نرخ هش کل شبکه :6.44 Ph/s

زمان بلاک :45m

پاداش بلاک :39.63

آخرین بلاک :387916

Verge-Scrypt (XVG)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 204528505

گردش به دلار :320.42 BTC

گردش به بیت کوین :320.42 BTC

نرخ صرافی :0.00000211 | (Binance) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :68%

سود آوری یک روز :101%

سود آوری یک هفته :105%

درآمد به دلار :$3.26

سود به دلار :-$0.58

درآمد به بیت کوین :0.00034

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :81,495.641

نرخ هش کل شبکه :2.33 Th/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :2517045

Verge-Groestl (XVG)

الگوریتم :Myr-Groestl

حجم بازار : 204528505

گردش به دلار :320.42 BTC

گردش به بیت کوین :320.42 BTC

نرخ صرافی :0.00000211 | (Binance) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :32%

سود آوری یک روز :38%

سود آوری یک هفته :35%

درآمد به دلار :$1.23

سود به دلار :$1.11

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :561,759.529

نرخ هش کل شبکه :16.08 Th/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :2517045

Electroneum (ETN)

الگوریتم :CryptoNight

حجم بازار : 44077244

گردش به دلار :20.44 BTC

گردش به بیت کوین :20.44 BTC

نرخ صرافی :0.00000087 | (Cryptopia) | 4.4%

سود آوری هم اکنون :13%

سود آوری یک روز :14%

سود آوری یک هفته :16%

درآمد به دلار :$0.47

سود به دلار :$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :548,123,068,849

نرخ هش کل شبکه :4.98 Gh/s

زمان بلاک :1m 50s

پاداش بلاک :10432.18

آخرین بلاک :380454

Bitcoin Interest (BCI)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 33936244

گردش به دلار :0.91 BTC

گردش به بیت کوین :0.91 BTC

نرخ صرافی :0.00022620 | (Bitfinex) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :40%

سود آوری یک روز :56%

سود آوری یک هفته :54%

درآمد به دلار :$1.60

سود به دلار :$0.73

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :0.8626

سختی شبکه :184,238.122

نرخ هش کل شبکه :2.78 Mh/s

زمان بلاک :9m 2s

پاداش بلاک :12.42

آخرین بلاک :536909

Viacoin (VIA)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 13838335

گردش به دلار :1.74 BTC

گردش به بیت کوین :1.74 BTC

نرخ صرافی :0.00009381 | (Bittrex) | -2.1%

سود آوری هم اکنون :1%

سود آوری یک روز :1%

سود آوری یک هفته :1%

درآمد به دلار :$0.02

سود به دلار :-$3.82

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0385

سختی شبکه :301,980.875

نرخ هش کل شبکه :54.04 Th/s

زمان بلاک :24s

پاداش بلاک :0.63

آخرین بلاک :5453756

Horizen (ZEN)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 73835545

گردش به دلار :29.89 BTC

گردش به بیت کوین :29.89 BTC

نرخ صرافی :0.00238600 | (Binance) | 0.6%

سود آوری هم اکنون :23%

سود آوری یک روز :28%

سود آوری یک هفته :29%

درآمد به دلار :$0.42

سود به دلار :-$0.45

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :0.0269

سختی شبکه :3,599,087.488

نرخ هش کل شبکه :195.26 Mh/s

زمان بلاک :2m 31s

پاداش بلاک :8.75

آخرین بلاک :380932

Crown (CRW)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 13775930

گردش به دلار :28.98 BTC

گردش به بیت کوین :28.98 BTC

نرخ صرافی :0.00004809 | (Bittrex) | 1.9%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.28

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0145

سختی شبکه :63,454M

نرخ هش کل شبکه :4,325.94 Ph/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :3.60

آخرین بلاک :2048564

Paccoin ($PAC)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 13587007

گردش به دلار :6.50 BTC

گردش به بیت کوین :6.50 BTC

نرخ صرافی :0.00000042 | (Cryptopia) | 1.0%

سود آوری هم اکنون :56%

سود آوری یک روز :109%

سود آوری یک هفته :109%

درآمد به دلار :$3.54

سود به دلار :-$1.50

درآمد به بیت کوین :0.00028

براورد پاداش 24 ساعت :1318.9189

سختی شبکه :701,796.563

نرخ هش کل شبکه :19.45 Th/s

زمان بلاک :2m 35s

پاداش بلاک :690.00

آخرین بلاک :132762

GroestlCoin (GRS)

الگوریتم :Groestl

حجم بازار : 42789567

گردش به دلار :22.70 BTC

گردش به بیت کوین :22.70 BTC

نرخ صرافی :0.00009099 | (Bittrex) | 1.8%

سود آوری هم اکنون :2%

سود آوری یک روز :2%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.07

سود به دلار :-$1.01

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.1127

سختی شبکه :52,768.755

نرخ هش کل شبکه :3.66 Th/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :2172611

Ubiq (UBQ)

الگوریتم :Ethash

حجم بازار : 22500816

گردش به دلار :1.79 BTC

گردش به بیت کوین :1.79 BTC

نرخ صرافی :0.00008131 | (Bittrex) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :82%

سود آوری یک روز :87%

سود آوری یک هفته :80%

درآمد به دلار :$1.30

سود به دلار :$0.32

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :2.4533

سختی شبکه :23,031,998M

نرخ هش کل شبکه :284.35 Gh/s

زمان بلاک :1m 21s

پاداش بلاک :7.00

آخرین بلاک :598024

Quantum Resistant Ledger (QRL)

الگوریتم :CryptoNightV7

حجم بازار : 32245442

گردش به دلار :3.72 BTC

گردش به بیت کوین :3.72 BTC

نرخ صرافی :0.00007575 | (Bittrex) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :97%

سود آوری یک روز :87%

سود آوری یک هفته :104%

درآمد به دلار :$2.47

سود به دلار :$1.68

درآمد به بیت کوین :0.00034

براورد پاداش 24 ساعت :3.9841

سختی شبکه :323,012,560

نرخ هش کل شبکه :5.57 Mh/s

زمان بلاک :58s

پاداش بلاک :6.60

آخرین بلاک :50627

Zcoin (XZC)

الگوریتم :Lyra2z

حجم بازار : 51782091

گردش به دلار :29.48 BTC

گردش به بیت کوین :29.48 BTC

نرخ صرافی :0.00140200 | (Binance) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :11%

سود آوری یک روز :11%

سود آوری یک هفته :11%

درآمد به دلار :$0.17

سود به دلار :-$0.69

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :0.0186

سختی شبکه :41,022.988

نرخ هش کل شبکه :317.46 Gh/s

زمان بلاک :9m 15s

پاداش بلاک :28.00

آخرین بلاک :105928

Gulden (NLG)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 11645502

گردش به دلار :1.21 BTC

گردش به بیت کوین :1.21 BTC

نرخ صرافی :0.00000440 | (Bittrex) | 2.1%

سود آوری هم اکنون :73%

سود آوری یک روز :107%

سود آوری یک هفته :114%

درآمد به دلار :$3.45

سود به دلار :-$0.39

درآمد به بیت کوین :0.00037

براورد پاداش 24 ساعت :122.8556

سختی شبکه :19,252.483

نرخ هش کل شبکه :547.61 Gh/s

زمان بلاک :2m 31s

پاداش بلاک :80.00

آخرین بلاک :812902

GameCredits (GAME)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 11509117

گردش به دلار :2.30 BTC

گردش به بیت کوین :2.30 BTC

نرخ صرافی :0.00002611 | (Poloniex) | -1.6%

سود آوری هم اکنون :74%

سود آوری یک روز :88%

سود آوری یک هفته :86%

درآمد به دلار :$2.83

سود به دلار :-$1.01

درآمد به بیت کوین :0.00037

براورد پاداش 24 ساعت :16.9847

سختی شبکه :17,582.744

نرخ هش کل شبکه :803.38 Gh/s

زمان بلاک :1m 34s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :2159499

MoneroOriginal (XMO)

الگوریتم :CryptoNight

حجم بازار : 21015025

گردش به دلار :0.21 BTC

گردش به بیت کوین :0.21 BTC

نرخ صرافی :0.00020030 | (HitBTC) | 0.3%

سود آوری هم اکنون :9%

سود آوری یک روز :8%

سود آوری یک هفته :9%

درآمد به دلار :$0.27

سود به دلار :-$0.06

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :0.2130

سختی شبکه :83,312,023,674

نرخ هش کل شبکه :677.33 Mh/s

زمان بلاک :2m 3s

پاداش بلاک :3.86

آخرین بلاک :1665351

Sibcoin (SIB)

الگوریتم :X11Gost

حجم بازار : 2967915

گردش به دلار :1.08 BTC

گردش به بیت کوین :1.08 BTC

نرخ صرافی :0.00002729 | (Bittrex) | 1.1%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :29%

سود آوری یک هفته :25%

درآمد به دلار :$0.93

سود به دلار :$0.76

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :5.3481

سختی شبکه :4,656.624

نرخ هش کل شبکه :129.03 Gh/s

زمان بلاک :2m 35s

پاداش بلاک :1.80

آخرین بلاک :672784

BitSend (BSD)

الگوریتم :Xevan

حجم بازار : 2954920

گردش به دلار :0.43 BTC

گردش به بیت کوین :0.43 BTC

نرخ صرافی :0.00002211 | (Bittrex) | -2.0%

سود آوری هم اکنون :85%

سود آوری یک روز :42%

سود آوری یک هفته :43%

درآمد به دلار :$0.64

سود به دلار :-$0.23

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :4.4262

سختی شبکه :54.552

نرخ هش کل شبکه :1.17 Gh/s

زمان بلاک :3m 21s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :531324

BitTube (TUBE)

الگوریتم :CryptoNightSaber

حجم بازار : 7902503

گردش به دلار :8.81 BTC

گردش به بیت کوین :8.81 BTC

نرخ صرافی :0.00001361 | (Bittrex) | 2.8%

سود آوری هم اکنون :102%

سود آوری یک روز :122%

سود آوری یک هفته :133%

درآمد به دلار :$1.83

سود به دلار :$1.04

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :20.7242

سختی شبکه :4,118,473,750

نرخ هش کل شبکه :34.61 Mh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :303.43

آخرین بلاک :167813

Loki (LOKI)

الگوریتم :CryptoNightHeavy

حجم بازار : 6894078

گردش به دلار :9.74 BTC

گردش به بیت کوین :9.74 BTC

نرخ صرافی :0.00003845 | (Cryptopia) | -1.5%

سود آوری هم اکنون :112%

سود آوری یک روز :98%

سود آوری یک هفته :111%

درآمد به دلار :$1.46

سود به دلار :$0.67

درآمد به بیت کوین :0.00026

براورد پاداش 24 ساعت :5.8569

سختی شبکه :973,366,732

نرخ هش کل شبکه :7.85 Mh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :27.80

آخرین بلاک :101459

GoByte (GBX)

الگوریتم :NeoScrypt Lagging

حجم بازار : 2833075

گردش به دلار :4.28 BTC

گردش به بیت کوین :4.28 BTC

نرخ صرافی :0.00012980 | (Cryptopia) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :18%

سود آوری یک روز :53%

سود آوری یک هفته :52%

درآمد به دلار :$0.80

سود به دلار :-$0.28

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :0.9429

سختی شبکه :628.584

نرخ هش کل شبکه :17.65 Gh/s

زمان بلاک :2m 33s

پاداش بلاک :4.05

آخرین بلاک :168197

Florin (FLO)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 4824526

گردش به دلار :0.34 BTC

گردش به بیت کوین :0.34 BTC

نرخ صرافی :0.00000515 | (Bittrex) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :122%

سود آوری یک روز :134%

سود آوری یک هفته :125%

درآمد به دلار :$4.34

سود به دلار :$0.50

درآمد به بیت کوین :0.00062

براورد پاداش 24 ساعت :131.8737

سختی شبکه :2,090.694

نرخ هش کل شبکه :224.49 Gh/s

زمان بلاک :40s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :2975469

Expanse (EXP)

الگوریتم :Ethash

حجم بازار : 3804629

گردش به دلار :3.82 BTC

گردش به بیت کوین :3.82 BTC

نرخ صرافی :0.00005578 | (Bittrex) | -1.6%

سود آوری هم اکنون :78%

سود آوری یک روز :75%

سود آوری یک هفته :80%

درآمد به دلار :$1.13

سود به دلار :$0.16

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :3.1121

سختی شبکه :9,507,225M

نرخ هش کل شبکه :221.10 Gh/s

زمان بلاک :43s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :1414378

Gincoin (GIN)

الگوریتم :Lyra2z

حجم بازار : 8751373

گردش به دلار :1.92 BTC

گردش به بیت کوین :1.92 BTC

نرخ صرافی :0.00042000 | (CryptoBridge) | -3.0%

سود آوری هم اکنون :17%

سود آوری یک روز :16%

سود آوری یک هفته :14%

درآمد به دلار :$0.24

سود به دلار :-$0.63

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :0.0862

سختی شبکه :2,843.219

نرخ هش کل شبکه :98.48 Gh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :139195

Quark (QRK)

الگوریتم :Quark

حجم بازار : 2736646

گردش به دلار :0.11 BTC

گردش به بیت کوین :0.11 BTC

نرخ صرافی :0.00000167 | (Cryptopia) | 2.4%

سود آوری هم اکنون :37%

سود آوری یک روز :36%

سود آوری یک هفته :58%

درآمد به دلار :$1.15

سود به دلار :$0.86

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :107.9269

سختی شبکه :144,647.003

نرخ هش کل شبکه :97.07 Gh/s

زمان بلاک :25s

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :6059938

DigitalNote (XDN)

الگوریتم :CryptoNightV7

حجم بازار : 20730820

گردش به دلار :95.82 BTC

گردش به بیت کوین :95.82 BTC

نرخ صرافی :0.00000046 | (HitBTC) | 1.2%

سود آوری هم اکنون :2%

سود آوری یک روز :6%

سود آوری یک هفته :16%

درآمد به دلار :$0.08

سود به دلار :-$0.71

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :28.0092

سختی شبکه :3,407,638,423

نرخ هش کل شبکه :25.24 Mh/s

زمان بلاک :2m 15s

پاداش بلاک :150.00

آخرین بلاک :726071

Musicoin (MUSIC)

الگوریتم :Ethash

حجم بازار : 3723687

گردش به دلار :1.74 BTC

گردش به بیت کوین :1.74 BTC

نرخ صرافی :0.00000054 | (Bittrex) | -1.6%

سود آوری هم اکنون :90%

سود آوری یک روز :93%

سود آوری یک هفته :87%

درآمد به دلار :$1.39

سود به دلار :$0.42

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :395.3055

سختی شبکه :4,904,466M

نرخ هش کل شبکه :377.27 Gh/s

زمان بلاک :13s

پاداش بلاک :246.20

آخرین بلاک :1

AUR-SHA (AUR)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 3657925

گردش به دلار :0.57 BTC

گردش به بیت کوین :0.57 BTC

نرخ صرافی :0.00005054 | (Bittrex) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :99%

سود آوری یک روز :90%

سود آوری یک هفته :84%

درآمد به دلار :$2.91

سود به دلار :-$0.38

درآمد به بیت کوین :0.00050

براورد پاداش 24 ساعت :9.0041

سختی شبکه :71,106K

نرخ هش کل شبکه :5.01 Ph/s

زمان بلاک :1m 1s

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :1584177

AUR-Scrypt (AUR)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 3657925

گردش به دلار :0.57 BTC

گردش به بیت کوین :0.57 BTC

نرخ صرافی :0.00005054 | (Bittrex) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :136%

سود آوری یک روز :100%

سود آوری یک هفته :88%

درآمد به دلار :$3.24

سود به دلار :-$0.60

درآمد به بیت کوین :0.00069

براورد پاداش 24 ساعت :10.0408

سختی شبکه :3,683.329

نرخ هش کل شبکه :259.34 Gh/s

زمان بلاک :1m 1s

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :1584177

Dubaicoin (DBIX)

الگوریتم :Ethash

حجم بازار : 2569243

گردش به دلار :2.52 BTC

گردش به بیت کوین :2.52 BTC

نرخ صرافی :0.00017705 | (Cryptopia) | 1.0%

سود آوری هم اکنون :107%

سود آوری یک روز :91%

سود آوری یک هفته :96%

درآمد به دلار :$1.36

سود به دلار :$0.39

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :1.1858

سختی شبکه :33,163,261M

نرخ هش کل شبکه :381.19 Gh/s

زمان بلاک :1m 27s

پاداش بلاک :6.00

آخرین بلاک :445046

Myriad-Groestl (XMY)

الگوریتم :Myr-Groestl

حجم بازار : 4514209

گردش به دلار :1.00 BTC

گردش به بیت کوین :1.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000044 | (Bittrex) | 1.5%

سود آوری هم اکنون :26%

سود آوری یک روز :29%

سود آوری یک هفته :25%

درآمد به دلار :$0.94

سود به دلار :$0.82

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :335.3449

سختی شبکه :55,212.909

نرخ هش کل شبکه :2.82 Th/s

زمان بلاک :1m 24s

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2552676

Myriad-Skein (XMY)

الگوریتم :Skein

حجم بازار : 4514209

گردش به دلار :1.00 BTC

گردش به بیت کوین :1.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000044 | (Bittrex) | 1.5%

سود آوری هم اکنون :23%

سود آوری یک روز :23%

سود آوری یک هفته :22%

درآمد به دلار :$0.76

سود به دلار :$0.66

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :269.2392

سختی شبکه :32,451.090

نرخ هش کل شبکه :1.66 Th/s

زمان بلاک :1m 24s

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2552676

Myriad-Scrypt (XMY)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 4514209

گردش به دلار :1.00 BTC

گردش به بیت کوین :1.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000044 | (Bittrex) | 1.5%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.84

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :1.5883

سختی شبکه :2,590,124.384

نرخ هش کل شبکه :132.43 Th/s

زمان بلاک :1m 24s

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2552676

Myriad-SHA (XMY)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 4514209

گردش به دلار :1.00 BTC

گردش به بیت کوین :1.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000044 | (Bittrex) | 1.5%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.29

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.1573

سختی شبکه :487,125M

نرخ هش کل شبکه :24,906.97 Ph/s

زمان بلاک :1m 24s

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2552676

Feathercoin (FTC)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 10484997

گردش به دلار :2.68 BTC

گردش به بیت کوین :2.68 BTC

نرخ صرافی :0.00000759 | (Bittrex) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :27%

سود آوری یک روز :43%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$0.64

سود به دلار :-$0.44

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :13.0609

سختی شبکه :243.947

نرخ هش کل شبکه :12.04 Gh/s

زمان بلاک :1m 27s

پاداش بلاک :40.00

آخرین بلاک :2350074

Graft (GRFT)

الگوریتم :CryptoNightV7

حجم بازار : 3465013

گردش به دلار :0.31 BTC

گردش به بیت کوین :0.31 BTC

نرخ صرافی :0.00000133 | (Cryptopia) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :77%

سود آوری یک روز :80%

سود آوری یک هفته :86%

درآمد به دلار :$1.20

سود به دلار :$0.41

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :138.5160

سختی شبکه :1,163,883,741

نرخ هش کل شبکه :9.78 Mh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :690.16

آخرین بلاک :178274

Gentarium (GTM)

الگوریتم :Lyra2z

حجم بازار : 1356837

گردش به دلار :2.35 BTC

گردش به بیت کوین :2.35 BTC

نرخ صرافی :0.00021613 | (CryptoBridge) | 7.1%

سود آوری هم اکنون :12%

سود آوری یک روز :15%

سود آوری یک هفته :18%

درآمد به دلار :$0.23

سود به دلار :-$0.63

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :0.1652

سختی شبکه :2,060.323

نرخ هش کل شبکه :71.36 Gh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :43512

Cannabiscoin (CANN)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 2341814

گردش به دلار :1.96 BTC

گردش به بیت کوین :1.96 BTC

نرخ صرافی :0.00000238 | (Bittrex) | -1.8%

سود آوری هم اکنون :112%

سود آوری یک روز :115%

سود آوری یک هفته :132%

درآمد به دلار :$3.72

سود به دلار :-$1.32

درآمد به بیت کوین :0.00057

براورد پاداش 24 ساعت :244.7508

سختی شبکه :199,874.394

نرخ هش کل شبکه :20.44 Th/s

زمان بلاک :42s

پاداش بلاک :70.00

آخرین بلاک :3160843

LBRY (LBC)

الگوریتم :LBRY

حجم بازار : 10248745

گردش به دلار :3.11 BTC

گردش به بیت کوین :3.11 BTC

نرخ صرافی :0.00000842 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :54%

سود آوری یک روز :30%

سود آوری یک هفته :33%

درآمد به دلار :$0.99

سود به دلار :$0.51

درآمد به بیت کوین :0.00027

براورد پاداش 24 ساعت :18.3403

سختی شبکه :4,288,519.237

نرخ هش کل شبکه :114.40 Th/s

زمان بلاک :2m 41s

پاداش بلاک :346.00

آخرین بلاک :439488

Vertcoin (VTC)

الگوریتم :Lyra2REv2

حجم بازار : 30228582

گردش به دلار :7.22 BTC

گردش به بیت کوین :7.22 BTC

نرخ صرافی :0.00010098 | (Bittrex) | 0.3%

سود آوری هم اکنون :88%

سود آوری یک روز :89%

سود آوری یک هفته :88%

درآمد به دلار :$1.34

سود به دلار :$0.33

درآمد به بیت کوین :0.00020

براورد پاداش 24 ساعت :2.0433

سختی شبکه :26,837.433

نرخ هش کل شبکه :789.49 Gh/s

زمان بلاک :2m 26s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1002481

Pirl (PIRL)

الگوریتم :Ethash

حجم بازار : 2207045

گردش به دلار :1.32 BTC

گردش به بیت کوین :1.32 BTC

نرخ صرافی :0.00001297 | (Cryptopia) | 4.9%

سود آوری هم اکنون :69%

سود آوری یک روز :75%

سود آوری یک هفته :79%

درآمد به دلار :$1.12

سود به دلار :$0.15

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :13.2889

سختی شبکه :3,768,225M

نرخ هش کل شبکه :221.66 Gh/s

زمان بلاک :17s

پاداش بلاک :6.00

آخرین بلاک :2139248

MonetaryUnit (MUE)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 3190950

گردش به دلار :0.75 BTC

گردش به بیت کوین :0.75 BTC

نرخ صرافی :0.00000363 | (Bittrex) | -4.5%

سود آوری هم اکنون :169%

سود آوری یک روز :110%

سود آوری یک هفته :95%

درآمد به دلار :$3.49

سود به دلار :-$1.55

درآمد به بیت کوین :0.00085

براورد پاداش 24 ساعت :152.9676

سختی شبکه :51,947.963

نرخ هش کل شبکه :5.44 Th/s

زمان بلاک :41s

پاداش بلاک :18.00

آخرین بلاک :843371

Einsteinium (EMC2)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 10176354

گردش به دلار :30.01 BTC

گردش به بیت کوین :30.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000732 | (Poloniex) | 2.1%

سود آوری هم اکنون :98%

سود آوری یک روز :96%

سود آوری یک هفته :83%

درآمد به دلار :$3.09

سود به دلار :-$0.75

درآمد به بیت کوین :0.00050

براورد پاداش 24 ساعت :66.1556

سختی شبکه :1,168.413

نرخ هش کل شبکه :77.20 Gh/s

زمان بلاک :1m 5s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :2069447

Luxcoin (LUX)

الگوریتم :PHI2

حجم بازار : 4176152

گردش به دلار :2.96 BTC

گردش به بیت کوین :2.96 BTC

نرخ صرافی :0.00025509 | (Cryptopia) | -4.9%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :$0.00

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :3,525.908

نرخ هش کل شبکه :252.39 Gh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :8.00

آخرین بلاک :412269

Karbo (KRB)

الگوریتم :CryptoNight

حجم بازار : 999367

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00002411 | (Cryptopia) | 1.6%

سود آوری هم اکنون :14%

سود آوری یک روز :16%

سود آوری یک هفته :17%

درآمد به دلار :$0.52

سود به دلار :$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :3.3710

سختی شبکه :21,222,472,053

نرخ هش کل شبکه :83.23 Mh/s

زمان بلاک :4m 15s

پاداش بلاک :13.40

آخرین بلاک :274379

Qyno (QNO)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 598824

گردش به دلار :17.53 BTC

گردش به بیت کوین :17.53 BTC

نرخ صرافی :0.00001294 | (CryptoBridge) | -17.0%

سود آوری هم اکنون :48%

سود آوری یک روز :46%

سود آوری یک هفته :42%

درآمد به دلار :$0.69

سود به دلار :-$0.39

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :8.2291

سختی شبکه :23.109

نرخ هش کل شبکه :1.58 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :91684

Vivo (VIVO)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 294190

گردش به دلار :0.17 BTC

گردش به بیت کوین :0.17 BTC

نرخ صرافی :0.00001656 | (Cryptopia) | -1.2%

سود آوری هم اکنون :64%

سود آوری یک روز :62%

سود آوری یک هفته :59%

درآمد به دلار :$0.93

سود به دلار :-$0.15

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :8.6328

سختی شبکه :27.827

نرخ هش کل شبکه :802.12 Mh/s

زمان بلاک :2m 29s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :263422

Ryo (RYO)

الگوریتم :CryptoNightHeavy

حجم بازار : 593047

گردش به دلار :0.31 BTC

گردش به بیت کوین :0.31 BTC

نرخ صرافی :0.00001366 | (Cryptopia) | 11.3%

سود آوری هم اکنون :103%

سود آوری یک روز :107%

سود آوری یک هفته :93%

درآمد به دلار :$1.60

سود به دلار :$0.81

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :18.0539

سختی شبکه :566,521,282

نرخ هش کل شبکه :2.35 Mh/s

زمان بلاک :4m 1s

پاداش بلاک :41.97

آخرین بلاک :176776

Monoeci (XMCC)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 785540

گردش به دلار :1.32 BTC

گردش به بیت کوین :1.32 BTC

نرخ صرافی :0.00001080 | (Cryptopia) | 4.2%

سود آوری هم اکنون :46%

سود آوری یک روز :51%

سود آوری یک هفته :59%

درآمد به دلار :$1.65

سود به دلار :-$3.39

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :23.9423

سختی شبکه :78,510.223

نرخ هش کل شبکه :2.81 Th/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :297521

XDNA (XDNA)

الگوریتم :Hex

حجم بازار : 283949

گردش به دلار :1.08 BTC

گردش به بیت کوین :1.08 BTC

نرخ صرافی :0.00002003 | (Cryptopia) | -0.5%

سود آوری هم اکنون :26%

سود آوری یک روز :26%

سود آوری یک هفته :25%

درآمد به دلار :$0.39

سود به دلار :-$0.19

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :2.9911

سختی شبکه :192.540

نرخ هش کل شبکه :13.78 Gh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :3.50

آخرین بلاک :123539

Linx (LINX)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 181166

گردش به دلار :0.14 BTC

گردش به بیت کوین :0.14 BTC

نرخ صرافی :0.00000094 | (Cryptopia) | -4.4%

سود آوری هم اکنون :106%

سود آوری یک روز :110%

سود آوری یک هفته :79%

درآمد به دلار :$3.56

سود به دلار :-$0.28

درآمد به بیت کوین :0.00054

براورد پاداش 24 ساعت :592.6988

سختی شبکه :865.621

نرخ هش کل شبکه :58.09 Gh/s

زمان بلاک :1m 4s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :641102

Sumokoin (SUMO)

الگوریتم :CryptoNight

حجم بازار : 778343

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00001700 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :22%

سود آوری یک روز :21%

سود آوری یک هفته :23%

درآمد به دلار :$0.69

سود به دلار :$0.36

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :6.3827

سختی شبکه :29,968,336,837

نرخ هش کل شبکه :122.82 Mh/s

زمان بلاک :4m 4s

پاداش بلاک :41.97

آخرین بلاک :197143

Hush (HUSH)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 477576

گردش به دلار :0.69 BTC

گردش به بیت کوین :0.69 BTC

نرخ صرافی :0.00001538 | (Cryptopia) | -9.3%

سود آوری هم اکنون :17%

سود آوری یک روز :19%

سود آوری یک هفته :20%

درآمد به دلار :$0.28

سود به دلار :-$0.58

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :2.7934

سختی شبکه :187,527,943.922

نرخ هش کل شبکه :2.48 Mh/s

زمان بلاک :2m 31s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :382244

Onix (ONX)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 263733

گردش به دلار :0.22 BTC

گردش به بیت کوین :0.22 BTC

نرخ صرافی :0.00000036 | (YoBit) | 2.9%

سود آوری هم اکنون :83%

سود آوری یک روز :92%

سود آوری یک هفته :97%

درآمد به دلار :$2.98

سود به دلار :-$2.06

درآمد به بیت کوین :0.00042

براورد پاداش 24 ساعت :1294.0506

سختی شبکه :33,648.293

نرخ هش کل شبکه :821.13 Gh/s

زمان بلاک :2m 56s

پاداش بلاک :60.00

آخرین بلاک :242125

Straks (STAK)

الگوریتم :Lyra2REv2

حجم بازار : 359170

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000680 | (HitBTC) | 0.4%

سود آوری هم اکنون :74%

سود آوری یک روز :76%

سود آوری یک هفته :74%

درآمد به دلار :$1.13

سود به دلار :$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :25.6636

سختی شبکه :322.404

نرخ هش کل شبکه :21.30 Gh/s

زمان بلاک :1m 5s

پاداش بلاک :3.80

آخرین بلاک :402286

Mano (MANO)

الگوریتم :Lyra2z

حجم بازار : 452608

گردش به دلار :0.34 BTC

گردش به بیت کوین :0.34 BTC

نرخ صرافی :0.00006202 | (CryptoBridge) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :20%

سود آوری یک روز :15%

سود آوری یک هفته :14%

درآمد به دلار :$0.22

سود به دلار :-$0.64

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :0.5581

سختی شبکه :186.807

نرخ هش کل شبکه :6.47 Gh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :74455

Universal (UNIT)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 1046922

گردش به دلار :7.49 BTC

گردش به بیت کوین :7.49 BTC

نرخ صرافی :0.00001085 | (Cryptopia) | 1.7%

سود آوری هم اکنون :93%

سود آوری یک روز :97%

سود آوری یک هفته :101%

درآمد به دلار :$3.15

سود به دلار :-$0.14

درآمد به بیت کوین :0.00047

براورد پاداش 24 ساعت :45.4749

سختی شبکه :32,198K

نرخ هش کل شبکه :2.30 Ph/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :3725135

Ellaism (ELLA)

الگوریتم :Ethash

حجم بازار : 346836

گردش به دلار :0.21 BTC

گردش به بیت کوین :0.21 BTC

نرخ صرافی :0.00000447 | (Cryptopia) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :83%

سود آوری یک روز :86%

سود آوری یک هفته :82%

درآمد به دلار :$1.28

سود به دلار :$0.31

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :44.2211

سختی شبکه :881,127M

نرخ هش کل شبکه :73.43 Gh/s

زمان بلاک :12s

پاداش بلاک :4.91

آخرین بلاک :1

Orbitcoin (ORB)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 446028

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00002131 | (Cryptopia) | -3.9%

سود آوری هم اکنون :26%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :35%

درآمد به دلار :$0.33

سود به دلار :-$0.75

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :2.3581

سختی شبکه :8.608

نرخ هش کل شبکه :102.69 Mh/s

زمان بلاک :6m

پاداش بلاک :0.50

آخرین بلاک :2524968

Bata (BTA)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 145131

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000450 | (Cryptopia) | 1.6%

سود آوری هم اکنون :29%

سود آوری یک روز :58%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$1.89

سود به دلار :-$1.95

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :65.8467

سختی شبکه :134.052

نرخ هش کل شبکه :6.19 Gh/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :0.25

آخرین بلاک :1101116

Creamcoin (CRM)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 144098

گردش به دلار :0.03 BTC

گردش به بیت کوین :0.03 BTC

نرخ صرافی :0.00000050 | (Cryptopia) | 4.2%

سود آوری هم اکنون :20%

سود آوری یک روز :16%

سود آوری یک هفته :14%

درآمد به دلار :$0.51

سود به دلار :-$4.53

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :158.5046

سختی شبکه :1,459.153

نرخ هش کل شبکه :26.11 Gh/s

زمان بلاک :4m

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :264503

Trezarcoin (TZC)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 534976

گردش به دلار :0.29 BTC

گردش به بیت کوین :0.29 BTC

نرخ صرافی :0.00000086 | (Cryptopia) | -3.5%

سود آوری هم اکنون :48%

سود آوری یک روز :70%

سود آوری یک هفته :67%

درآمد به دلار :$1.05

سود به دلار :-$0.03

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :187.3397

سختی شبکه :38.355

نرخ هش کل شبکه :1.83 Gh/s

زمان بلاک :1m 30s

پاداش بلاک :100.00

آخرین بلاک :542077

Halcyon (HAL)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 133045

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000323 | (Cryptopia) | 1.1%

سود آوری هم اکنون :37%

سود آوری یک روز :48%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$0.73

سود به دلار :-$0.35

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :34.5605

سختی شبکه :9.045

نرخ هش کل شبکه :64.74 Mh/s

زمان بلاک :10m

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :1176404

Startcoin (START)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 230408

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000080 | (Cryptopia) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :84%

سود آوری یک روز :59%

سود آوری یک هفته :58%

درآمد به دلار :$1.91

سود به دلار :-$3.13

درآمد به بیت کوین :0.00043

براورد پاداش 24 ساعت :374.0450

سختی شبکه :5,662.870

نرخ هش کل شبکه :258.74 Gh/s

زمان بلاک :1m 34s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :1765100

Worldcoin (WDC)

الگوریتم :Scrypt

حجم بازار : 428156

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000054 | (Cryptopia) | 0.8%

سود آوری هم اکنون :107%

سود آوری یک روز :110%

سود آوری یک هفته :101%

درآمد به دلار :$3.57

سود به دلار :-$0.27

درآمد به بیت کوین :0.00054

براورد پاداش 24 ساعت :1036.1290

سختی شبکه :219.229

نرخ هش کل شبکه :26.90 Gh/s

زمان بلاک :35s

پاداش بلاک :11.36

آخرین بلاک :4056524

Innova (INN)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 424079

گردش به دلار :0.09 BTC

گردش به بیت کوین :0.09 BTC

نرخ صرافی :0.00001255 | (Cryptopia) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :42%

سود آوری یک روز :54%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$0.81

سود به دلار :-$0.27

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :9.9217

سختی شبکه :19.108

نرخ هش کل شبکه :631.30 Mh/s

زمان بلاک :2m 10s

پاداش بلاک :3.00

آخرین بلاک :226628

Zetacoin (ZET)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 118528

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000011 | (YoBit) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :35%

سود آوری یک روز :26%

سود آوری یک هفته :25%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :-$2.46

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :1176.8804

سختی شبکه :76K

نرخ هش کل شبکه :10.87 Th/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :9384787

Skeincoin (SKC)

الگوریتم :Skein

حجم بازار : 314631

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000307 | (Cryptopia) | -0.9%

سود آوری هم اکنون :41%

سود آوری یک روز :55%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$1.73

سود به دلار :$1.63

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :91.0759

سختی شبکه :483.583

نرخ هش کل شبکه :44.19 Gh/s

زمان بلاک :47s

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :1579428

Galactrum (ORE)

الگوریتم :Lyra2REv2

حجم بازار : 912693

گردش به دلار :0.31 BTC

گردش به بیت کوین :0.31 BTC

نرخ صرافی :0.00004835 | (Cryptopia) | 1.9%

سود آوری هم اکنون :75%

سود آوری یک روز :87%

سود آوری یک هفته :86%

درآمد به دلار :$1.31

سود به دلار :$0.30

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :4.1590

سختی شبکه :1,205.478

نرخ هش کل شبکه :41.75 Gh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :2.00

آخرین بلاک :193034

Commercium (CMM)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 411063

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000233 | (CryptoBridge) | -3.5%

سود آوری هم اکنون :17%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :26%

درآمد به دلار :$0.32

سود به دلار :-$0.54

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :21.4445

سختی شبکه :17,039.069

نرخ هش کل شبکه :2.33 Mh/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :16.00

آخرین بلاک :652169

Influxcoin (INFX)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 109466

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000578 | (Cryptopia) | 1.0%

سود آوری هم اکنون :76%

سود آوری یک روز :82%

سود آوری یک هفته :84%

درآمد به دلار :$2.65

سود به دلار :-$2.39

درآمد به بیت کوین :0.00038

براورد پاداش 24 ساعت :71.6320

سختی شبکه :6,148.600

نرخ هش کل شبکه :110.03 Gh/s

زمان بلاک :4m

پاداش بلاک :0.78

آخرین بلاک :612822

Motion (XMN)

الگوریتم :X16R

حجم بازار : 79132

گردش به دلار :0.08 BTC

گردش به بیت کوین :0.08 BTC

نرخ صرافی :0.00000399 | (CryptoBridge) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :41%

سود آوری یک روز :47%

سود آوری یک هفته :44%

درآمد به دلار :$0.71

سود به دلار :-$0.16

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :27.3035

سختی شبکه :141.079

نرخ هش کل شبکه :5.13 Gh/s

زمان بلاک :1m 58s

پاداش بلاک :8.00

آخرین بلاک :100310

Crowdcoin (CRC)

الگوریتم :NeoScrypt Lagging

حجم بازار : 68554

گردش به دلار :0.07 BTC

گردش به بیت کوین :0.07 BTC

نرخ صرافی :0.00000239 | (Cryptopia) | 9.5%

سود آوری هم اکنون :33%

سود آوری یک روز :56%

سود آوری یک هفته :45%

درآمد به دلار :$0.84

سود به دلار :-$0.24

درآمد به بیت کوین :0.00008

براورد پاداش 24 ساعت :53.8135

سختی شبکه :15.530

نرخ هش کل شبکه :537.90 Mh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :200682

PascalLite (PASL)

الگوریتم :Pascal Lagging

حجم بازار : 48502

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000156 | (Cryptopia) | -2.3%

سود آوری هم اکنون :31%

سود آوری یک روز :31%

سود آوری یک هفته :26%

درآمد به دلار :$0.98

سود به دلار :$0.73

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :101.8103

سختی شبکه :198,496.007

نرخ هش کل شبکه :2.33 Th/s

زمان بلاک :6m 6s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :157493

Phoenixcoin (PXC)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 207837

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000046 | (Cryptopia) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :53%

سود آوری یک روز :60%

سود آوری یک هفته :55%

درآمد به دلار :$0.90

سود به دلار :-$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :302.5992

سختی شبکه :4.624

نرخ هش کل شبکه :251.39 Mh/s

زمان بلاک :1m 19s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1860797

Gravium (GRV)

الگوریتم :X16R

حجم بازار : 67314

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000501 | (CryptoBridge) | -5.4%

سود آوری هم اکنون :72%

سود آوری یک روز :47%

سود آوری یک هفته :43%

درآمد به دلار :$0.70

سود به دلار :-$0.16

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :21.5230

سختی شبکه :39.721

نرخ هش کل شبکه :2.71 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :3.13

آخرین بلاک :163956

Hanacoin (HANA)

الگوریتم :Lyra2REv2

حجم بازار : 105894

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000058 | (CryptoBridge) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :86%

سود آوری یک روز :68%

سود آوری یک هفته :56%

درآمد به دلار :$1.02

سود به دلار :$0.01

درآمد به بیت کوین :0.00020

براورد پاداش 24 ساعت :269.5017

سختی شبکه :311.330

نرخ هش کل شبکه :14.23 Gh/s

زمان بلاک :1m 34s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :561868

Elliot (ELLI)

الگوریتم :Xevan

حجم بازار : 34931

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000046 | (CryptoBridge) | 12.7%

سود آوری هم اکنون :49%

سود آوری یک روز :35%

سود آوری یک هفته :31%

درآمد به دلار :$0.53

سود به دلار :-$0.34

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :175.7919

سختی شبکه :7.819

نرخ هش کل شبکه :533.06 Mh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :20.00

آخرین بلاک :236646

Folm (FLM)

الگوریتم :PHI1612

حجم بازار : 64651

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000129 | (CryptoBridge) | 5.4%

سود آوری هم اکنون :64%

سود آوری یک روز :63%

سود آوری یک هفته :61%

درآمد به دلار :$0.95

سود به دلار :$0.01

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :113.1200

سختی شبکه :237.523

نرخ هش کل شبکه :8.10 Gh/s

زمان بلاک :2m 6s

پاداش بلاک :30.00

آخرین بلاک :146353

HelpTheHomeless (HTH)

الگوریتم :X16R

حجم بازار : 54312

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000003 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :60%

سود آوری یک روز :63%

سود آوری یک هفته :60%

درآمد به دلار :$0.95

سود به دلار :$0.09

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :4879.1434

سختی شبکه :128.365

نرخ هش کل شبکه :8.89 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :1406.25

آخرین بلاک :111871

Dinero (DIN)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 93655

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000180 | (CryptoBridge) | 2.0%

سود آوری هم اکنون :26%

سود آوری یک روز :59%

سود آوری یک هفته :53%

درآمد به دلار :$0.88

سود به دلار :-$0.20

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :75.5621

سختی شبکه :20.057

نرخ هش کل شبکه :916.42 Mh/s

زمان بلاک :1m 34s

پاداش بلاک :13.50

آخرین بلاک :216715

SimpleBank (SPLB)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 12526

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000200 | (CryptoBridge) | 13.5%

سود آوری هم اکنون :28%

سود آوری یک روز :52%

سود آوری یک هفته :39%

درآمد به دلار :$0.77

سود به دلار :-$0.31

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :59.3826

سختی شبکه :6.421

نرخ هش کل شبکه :144.38 Mh/s

زمان بلاک :3m 11s

پاداش بلاک :4.20

آخرین بلاک :62394

Deutsche eMark (DEM)

الگوریتم :SHA-256

حجم بازار : 402478

گردش به دلار :0.20 BTC

گردش به بیت کوین :0.20 BTC

نرخ صرافی :0.00000150 | (Cryptopia) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :74%

سود آوری یک روز :72%

سود آوری یک هفته :119%

درآمد به دلار :$2.32

سود به دلار :-$0.97

درآمد به بیت کوین :0.00037

براورد پاداش 24 ساعت :242.3562

سختی شبکه :56,157K

نرخ هش کل شبکه :4.02 Ph/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :1952579

Dinastycoin (DCY)

الگوریتم :CryptoNight

حجم بازار : 702160

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000005 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :54%

سود آوری یک روز :55%

سود آوری یک هفته :55%

درآمد به دلار :$2.88

سود به دلار :$2.55

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :7034.7165

سختی شبکه :805,505,118

نرخ هش کل شبکه :7.19 Mh/s

زمان بلاک :1m 52s

پاداش بلاک :1101.38

آخرین بلاک :509050

Prime-XI (PXI)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 101407

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000057 | (Cryptopia) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :48%

سود آوری یک روز :84%

سود آوری یک هفته :73%

درآمد به دلار :$4.14

سود به دلار :-$0.90

درآمد به بیت کوین :0.00029

براورد پاداش 24 ساعت :886.8779

سختی شبکه :6,496.530

نرخ هش کل شبکه :996.51 Gh/s

زمان بلاک :28s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :4346499

Vertical (VTL)

الگوریتم :Lyra2z

حجم بازار : 30927

گردش به دلار :0.10 BTC

گردش به بیت کوین :0.10 BTC

نرخ صرافی :0.00000150 | (CryptoBridge) | -15.3%

سود آوری هم اکنون :18%

سود آوری یک روز :12%

سود آوری یک هفته :11%

درآمد به دلار :$0.18

سود به دلار :-$0.68

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :18.5699

سختی شبکه :23.425

نرخ هش کل شبکه :831.48 Mh/s

زمان بلاک :2m 1s

پاداش بلاک :24.00

آخرین بلاک :91782

Seraph (SERA)

الگوریتم :PHI1612

حجم بازار : 3899

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000009 | (CryptoBridge) | 21.6%

سود آوری هم اکنون :81%

سود آوری یک روز :83%

سود آوری یک هفته :82%

درآمد به دلار :$1.07

سود به دلار :$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :1884.9474

سختی شبکه :13.264

نرخ هش کل شبکه :455.75 Mh/s

زمان بلاک :2m 5s

پاداش بلاک :30.00

آخرین بلاک :113313

MCT+ (MCT)

الگوریتم :Lyra2z

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000451 | (CryptoBridge) | 3.9%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :15%

سود آوری یک هفته :16%

درآمد به دلار :$0.23

سود به دلار :-$0.63

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :7.8330

سختی شبکه :69.792

نرخ هش کل شبکه :4.76 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :158114