سختی و سودآوری ارزها

Bitcoin (BTC)

الگوریتم :Bitcoin(BTC) SHA-256

حجم بازار : ۱۰۸۶۳۶۲۹۵۹۷۶۹

گردش به دلار :۶۳۲۵۴.۵۶ BTC

گردش به بیت کوین :۶۳۲۵۴.۵۶ BTC

نرخ صرافی :$۵۸,۰۷۷.۳۹ | (Binance) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۱۰۰%

سود آوری یک هفته :۱۰۰%

درآمد به دلار :$۲۶.۳۵

سود به دلار :$۱۹.۶۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۵۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۴۵۴

سختی شبکه :۲۰,۶۰۸,۸۴۶M

نرخ هش کل شبکه :۱۹۳,۲۶۲.۷۰ Ph/s

زمان بلاک :۷m 38s

پاداش بلاک :۶.۶۲

آخرین بلاک :۶۸۲۹۱۸

Ethereum (ETH)

الگوریتم :Ethereum(ETH) Ethash

حجم بازار : ۴۷۴۲۹۲۲۷۹۷۶۸

گردش به دلار :۱۵۰۱۱۷.۱۰ BTC

گردش به بیت کوین :۱۵۰۱۱۷.۱۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۷۰۵۱۵۹۵ | (BitForex) | ۳.۷%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۱۰۰%

سود آوری یک هفته :۱۰۰%

درآمد به دلار :$۱۴.۷۴

سود به دلار :$۱۳.۷۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۴۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۳۶

سختی شبکه :۷,۵۹۲,۳۵۶,۲۲۱M

نرخ هش کل شبکه :۵۶۹.۶۶ Th/s

زمان بلاک :۱۳.۳۳s

پاداش بلاک :۴.۸۲

آخرین بلاک :۱۲۴۰۶۰۸۹

Dogecoin (DOGE)

الگوریتم :Dogecoin(DOGE) Scrypt

حجم بازار : ۶۷۷۸۰۷۶۰۰۳۴

گردش به دلار :۲۳۷۷۳.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۲۳۷۷۳.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۹۰۱ | (Binance) | -۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۸۵%

سود آوری یک روز :۸۱%

سود آوری یک هفته :۸۰%

درآمد به دلار :$۲۱.۴۰

سود به دلار :$۱۸.۸۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۸۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۰.۹۰۵۰

سختی شبکه :۵,۲۰۲,۵۱۷.۵۲۲

نرخ هش کل شبکه :۳۵۴.۶۸ Th/s

زمان بلاک :۱m 3s

پاداش بلاک :۱۰۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۷۲۳۲۴۴

BitcoinCash (BCH)

الگوریتم :BitcoinCash(BCH) SHA-256

حجم بازار : ۲۷۶۶۱۱۹۲۱۷۰

گردش به دلار :۸۴۰.۱۵ BTC

گردش به بیت کوین :۸۴۰.۱۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۲۵۴۲۵۰۰ | (BitForex) | ۵.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۰۱%

سود آوری یک روز :۱۰۶%

سود آوری یک هفته :۱۱۴%

درآمد به دلار :$۲۷.۸۴

سود به دلار :$۲۱.۱۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۵۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۱۸۹

سختی شبکه :۴۸۹,۳۷۱M

نرخ هش کل شبکه :۴,۲۴۶.۱۳ Ph/s

زمان بلاک :۸m 15s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۶۸۷۲۹۰

Litecoin (LTC)

الگوریتم :Litecoin(LTC) Scrypt

حجم بازار : ۲۶۶۵۴۵۷۲۳۱۰

گردش به دلار :۴۷۳۹.۱۷ BTC

گردش به بیت کوین :۴۷۳۹.۱۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۶۷۸۷۰۰ | (Binance) | ۴.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۳%

سود آوری یک روز :۳۳%

سود آوری یک هفته :۳۴%

درآمد به دلار :$۸.۶۸

سود به دلار :$۶.۱۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۴۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۲۲۰

سختی شبکه :۱۲,۵۶۷,۹۵۳.۵۷۵

نرخ هش کل شبکه :۳۵۲.۸۰ Th/s

زمان بلاک :۲m 33s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۲۰۴۹۹۰۳

EthereumClassic (ETC)

الگوریتم :EthereumClassic(ETC) Etchash

حجم بازار : ۱۴۱۶۲۲۱۹۸۳۴

گردش به دلار :۳۳۸۸.۵۹ BTC

گردش به بیت کوین :۳۳۸۸.۵۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۲۰۹۶۵۰ | (Binance) | ۲.۲%

سود آوری هم اکنون :۳۹%

سود آوری یک روز :۵۲%

سود آوری یک هفته :۶۸%

درآمد به دلار :$۷.۷۴

سود به دلار :$۶.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۳۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۶۳۵

سختی شبکه :۳۶۹,۲۰۳,۵۲۰M

نرخ هش کل شبکه :۲۷.۰۳ Th/s

زمان بلاک :۱۳.۶۶s

پاداش بلاک :۳.۱۰

آخرین بلاک :۱۲۷۱۳۷۳۵

Monero (XMR)

الگوریتم :Monero(XMR) RandomX

حجم بازار : ۸۵۱۴۹۹۵۱۱۲

گردش به دلار :۵۳۱.۴۴ BTC

گردش به بیت کوین :۵۳۱.۴۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۸۱۸۸۰۰ | (Binance) | ۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۱۹

سود به دلار :-$۰.۴۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۴

سختی شبکه :۳۳۳,۶۷۷,۴۵۵,۰۳۳

نرخ هش کل شبکه :۲.۸۵ Gh/s

زمان بلاک :۱m 57s

پاداش بلاک :۱.۱۳

آخرین بلاک :۲۳۵۷۸۱۰

BitcoinSV (BSV)

الگوریتم :BitcoinSV(BSV) SHA-256

حجم بازار : ۶۶۹۶۱۲۴۶۷۵

گردش به دلار :۳۳.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۳۳.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۶۱۵۶۲۲ | (Bittrex) | ۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۹۴%

سود آوری یک روز :۹۹%

سود آوری یک هفته :۹۰%

درآمد به دلار :$۲۶.۰۹

سود به دلار :$۱۹.۳۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۲۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۷۳۰

سختی شبکه :۱۲۷,۸۴۰M

نرخ هش کل شبکه :۹۴۹.۹۴ Ph/s

زمان بلاک :۹m 38s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۶۸۶۵۹۹

Dash (DASH)

الگوریتم :Dash(DASH) X۱۱

حجم بازار : ۴۲۳۳۳۲۹۶۰۰

گردش به دلار :۳۴۱.۹۱ BTC

گردش به بیت کوین :۳۴۱.۹۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۷۲۰۰۰۰ | (Binance) | ۲.۸%

سود آوری هم اکنون :۶۵%

سود آوری یک روز :۸۴%

سود آوری یک هفته :۸۴%

درآمد به دلار :$۲۲.۲۲

سود به دلار :$۱۷.۹۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۹۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۵۳۱

سختی شبکه :۲۳۸,۱۷۶,۴۰۴.۰۷۰

نرخ هش کل شبکه :۶.۵۶ Ph/s

زمان بلاک :۲m 36s

پاداش بلاک :۱.۴۴

آخرین بلاک :۱۴۶۸۵۱۵

Zcash (ZEC)

الگوریتم :Zcash(ZEC) Equihash

حجم بازار : ۳۵۹۸۷۹۴۲۷۱

گردش به دلار :۴۸۲.۷۶ BTC

گردش به بیت کوین :۴۸۲.۷۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۵۲۷۹۰۰ | (Binance) | ۱.۶%

سود آوری هم اکنون :۶۶%

سود آوری یک روز :۶۲%

سود آوری یک هفته :۶۳%

درآمد به دلار :$۱۶.۲۱

سود به دلار :$۱۲.۸۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۹۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۵۲۹

سختی شبکه :۶۳,۱۸۷,۹۳۳.۲۲۸

نرخ هش کل شبکه :۶.۹۰ Gh/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۲.۵۰

آخرین بلاک :۱۲۴۴۴۹۸

Decred (DCR)

الگوریتم :Decred(DCR) Blake (۱۴r)

حجم بازار : ۲۸۲۶۷۳۸۰۲۴

گردش به دلار :۵.۳۵ BTC

گردش به بیت کوین :۵.۳۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۳۷۶۹۷۹ | (Bittrex) | ۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۲۷۰%

سود آوری یک روز :۲۶۵%

سود آوری یک هفته :۲۳۰%

درآمد به دلار :$۶۹.۶۹

سود به دلار :$۶۴.۴۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۱۲۲۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۳۱۸۳

سختی شبکه :۲۴,۶۹۸,۸۹۹,۲۳۳.۲۲۱

نرخ هش کل شبکه :۳۵۷.۱۷ Ph/s

زمان بلاک :۴m 57s

پاداش بلاک :۷.۶۴۴۰۶۰

آخرین بلاک :۵۵۳۱۰۷

BitcoinGold (BTG)

الگوریتم :BitcoinGold(BTG) Zhash

حجم بازار : ۲۱۷۵۷۱۱۵۹۴

گردش به دلار :۱۱۶.۸۳ BTC

گردش به بیت کوین :۱۱۶.۸۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۲۱۳۹۰۰ | (Binance) | -۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۷%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۳.۵۳

سود به دلار :$۲.۶۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۲۸۵

سختی شبکه :۱۴۶,۵۳۱.۲۴۸

نرخ هش کل شبکه :۱.۹۶ Mh/s

زمان بلاک :۱۰m 11s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۶۸۵۴۲۱

DGB-Skein (DGB)

الگوریتم :DGB-Skein(DGB) Skein

حجم بازار : ۲۰۵۰۴۹۹۲۷۸

گردش به دلار :۵۵.۲۳ BTC

گردش به بیت کوین :۵۵.۲۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۴۷ | (Bittrex) | -۰.۸%

سود آوری هم اکنون :۸%

سود آوری یک روز :۱۲%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۳.۲۸

سود به دلار :$۱.۸۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۲.۸۸۳۸

سختی شبکه :۱۸,۹۴۸,۹۶۶.۸۱۶

نرخ هش کل شبکه :۱.۰۹ Ph/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۵۲۰.۰۱

آخرین بلاک :۱۲۹۱۶۹۵۷

Sia (SC)

الگوریتم :Sia(SC) Sia

حجم بازار : ۱۸۳۰۷۲۰۵۳۸

گردش به دلار :۱۸۲.۵۴ BTC

گردش به بیت کوین :۱۸۲.۵۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۶۶ | (HitBTC) | -۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۲۸%

سود آوری یک روز :۳۰%

سود آوری یک هفته :۳۷%

درآمد به دلار :$۷.۸۹

سود به دلار :$۶.۴۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰۵.۹۲۶۰

سختی شبکه :۱۰,۰۰۳,۶۱۶T

نرخ هش کل شبکه :۱۹.۷۷ Ph/s

زمان بلاک :۸m 26s

پاداش بلاک :۳۰۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۱۱۷۶۸

Pirate (ARRR)

الگوریتم :Pirate(ARRR) Equihash

حجم بازار : ۱۶۰۸۳۵۳۰۷۰

گردش به دلار :۱۰۹.۷۹ BTC

گردش به بیت کوین :۱۰۹.۷۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۱۵۲۸۹ | (TradeOgre) | ۱۸.۶%

سود آوری هم اکنون :۸۳%

سود آوری یک روز :۱۰۳%

سود آوری یک هفته :۱۱۲%

درآمد به دلار :$۲۷.۲۳

سود به دلار :$۲۳.۸۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۷۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳.۰۶۷۱

سختی شبکه :۹,۴۸۱,۳۸۵,۳۱۵.۸۰۰

نرخ هش کل شبکه :۲.۵۳ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۳۲.۰۰

آخرین بلاک :۱۳۸۲۷۵۰

Horizen (ZEN)

الگوریتم :Horizen(ZEN) Equihash

حجم بازار : ۱۵۳۵۴۶۶۲۵۵

گردش به دلار :۹۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۹۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۲۳۸۹۵۰ | (Binance) | -۱.۶%

سود آوری هم اکنون :۷۴%

سود آوری یک روز :۶۴%

سود آوری یک هفته :۶۶%

درآمد به دلار :$۱۶.۹۷

سود به دلار :$۱۳.۵۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۳۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۲۲۳

سختی شبکه :۳۸,۱۹۴,۱۵۷.۳۵۶

نرخ هش کل شبکه :۲.۰۹ Gh/s

زمان بلاک :۲m 30s

پاداش بلاک :۳.۷۵

آخرین بلاک :۹۳۰۴۴۳

BitcoinDiamond (BCD)

الگوریتم :BitcoinDiamond(BCD) BCD

حجم بازار : ۱۴۱۰۴۱۵۵۲۴

گردش به دلار :۱۶۱۶.۶۲ BTC

گردش به بیت کوین :۱۶۱۶.۶۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۱۳۰۲۲ | (Binance) | -۴.۳%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۵۹

سود به دلار :-$۱.۰۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۷۷۷

سختی شبکه :۳,۰۲۰,۹۱۳.۹۱۸

نرخ هش کل شبکه :۲۱.۹۵ Th/s

زمان بلاک :۹m 51s

پاداش بلاک :۶۲.۵۰

آخرین بلاک :۶۶۸۲۰۶

Ravencoin (RVN)

الگوریتم :Ravencoin(RVN) KawPow

حجم بازار : ۱۴۶۱۳۷۵۸۱۱

گردش به دلار :۹۵.۶۱ BTC

گردش به بیت کوین :۹۵.۶۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۸۸ | (Binance) | -۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۴۴%

سود آوری یک روز :۵۳%

سود آوری یک هفته :۴۸%

درآمد به دلار :$۷.۸۴

سود به دلار :$۶.۶۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۵۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۶.۸۶۲۳

سختی شبکه :۷۴,۰۰۰.۲۷۲

نرخ هش کل شبکه :۵.۳۰ Th/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۷۴۷۷۵۳

Verge-Groestl (XVG)

الگوریتم :Verge-Groestl(XVG) Myr-Groestl

حجم بازار : ۱۰۴۱۴۴۰۳۱۴

گردش به دلار :۶۹۲.۶۷ BTC

گردش به بیت کوین :۶۹۲.۶۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۹ | (Binance) | -۶.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۸%

درآمد به دلار :$۲.۱۰

سود به دلار :$۰.۴۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۲,۱۶۶,۶۹۷.۲۴۵

نرخ هش کل شبکه :۶۲.۰۴ Th/s

زمان بلاک :۲m 30s

پاداش بلاک :۱۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۴۹۶۳۱۳۰

Komodo (KMD)

الگوریتم :Komodo(KMD) Equihash

حجم بازار : ۴۱۷۴۷۷۷۴۸

گردش به دلار :۶۸.۴۷ BTC

گردش به بیت کوین :۶۸.۴۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۵۷۱۹ | (Binance) | -۲.۱%

سود آوری هم اکنون :۹۱%

سود آوری یک روز :۶۸%

سود آوری یک هفته :۶۵%

درآمد به دلار :$۱۷.۸۱

سود به دلار :$۱۴.۴۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵.۳۶۲۴

سختی شبکه :۳۰۴,۵۵۹,۰۱۰.۱۰۰

نرخ هش کل شبکه :۷۹.۸۸ Mh/s

زمان بلاک :۱m 1s

پاداش بلاک :۳.۰۰

آخرین بلاک :۲۳۸۶۴۹۰

Electroneum (ETN)

الگوریتم :Electroneum(ETN) CryptoNight

حجم بازار : ۵۹۷۷۵۸۳۸

گردش به دلار :۲.۴۹ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۴۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۰ | (HitBTC) | ۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۲.۳۸

سود به دلار :$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۶۸,۱۸۲,۸۸۰,۵۶۲

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۴ Gh/s

زمان بلاک :۵m 25s

پاداش بلاک :۷۰۰۲.۵۵

آخرین بلاک :۵۸۹۳۳۲

HavenProtocol (XHV)

الگوریتم :HavenProtocol(XHV) CryptoNightHaven

حجم بازار : ۳۵۸۸۲۰۶۰۷

گردش به دلار :۵.۶۲ BTC

گردش به بیت کوین :۵.۶۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۴۲۷۲۹ | (Bittrex) | ۳.۶%

سود آوری هم اکنون :۲۸%

سود آوری یک روز :۴۴%

سود آوری یک هفته :۵۲%

درآمد به دلار :$۶.۴۲

سود به دلار :$۵.۶۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۹۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۲۵۸۸

سختی شبکه :۷,۲۲۸,۶۰۷,۸۲۷

نرخ هش کل شبکه :۶۰.۷۴ Mh/s

زمان بلاک :۱m 59s

پاداش بلاک :۶.۵۸

آخرین بلاک :۸۵۱۷۶۰

Bytom (BTM)

الگوریتم :Bytom(BTM) Tensority

حجم بازار : ۲۹۵۸۰۳۱۶۷

گردش به دلار :۱۷.۷۷ BTC

گردش به بیت کوین :۱۷.۷۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۵۶ | (HitBTC) | -۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۵۷%

سود آوری یک روز :۵۷%

سود آوری یک هفته :۵۵%

درآمد به دلار :$۱۴.۹۸

سود به دلار :$۱۳.۰۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۵۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷۲.۳۴۱۲

سختی شبکه :۷۳,۸۷۶,۰۵۳,۰۸۴.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۴۶۷.۵۷ Mh/s

زمان بلاک :۲m 38s

پاداش بلاک :۴۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۶۵۲۱۹۲

Aion (AION)

الگوریتم :Aion(AION) Equihash (۲۱۰,۹)

حجم بازار : ۲۵۵۳۸۷۹۹۱

گردش به دلار :۱۹۹.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۱۹۹.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۹۳ | (Binance) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۲۲%

سود آوری یک هفته :۲۲%

درآمد به دلار :$۳.۲۱

سود به دلار :$۲.۳۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۱۱,۷۸۰,۱۳۵.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۸ Mh/s

زمان بلاک :۱۰.۰s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۸۶۹۷۷۸۸

Monacoin (MONA)

الگوریتم :Monacoin(MONA) Lyra2REv2

حجم بازار : ۲۰۷۶۶

گردش به دلار :۱.۵۲ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۵۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۵۳۱۴ | (Bittrex) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۲%

سود آوری یک روز :۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۵%

درآمد به دلار :$۳.۴۳

سود به دلار :$۰.۷۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱.۱۱۱۶

سختی شبکه :۳,۳۲۲,۲۷۸.۷۱۲

نرخ هش کل شبکه :۱۵۱.۸۰ Th/s

زمان بلاک :۱m 34s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۲۳۲۴۸۶۷

Firo (FIRO)

الگوریتم :Firo(FIRO) MTP

حجم بازار : ۲۱۶۴۶۹۹۸۰

گردش به دلار :۴۲.۵۹ BTC

گردش به بیت کوین :۴۲.۵۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۳۱۴۷۰ | (Binance) | ۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۱۷%

سود آوری یک روز :۲۰%

سود آوری یک هفته :۲۱%

درآمد به دلار :$۲.۹۸

سود به دلار :$۲.۰۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۶۳۱

سختی شبکه :۱,۲۱۸.۳۶۸

نرخ هش کل شبکه :۱۵.۲۶ Gh/s

زمان بلاک :۵m 43s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۳۷۰۶۴۷

Bytecoin (BCN)

الگوریتم :Bytecoin(BCN) CryptoNight

حجم بازار : ۱۴۱۵۳۷۲۰۲

گردش به دلار :۰.۳۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (HitBTC) | -۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۱۸

سود به دلار :-$۱.۵۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۲۹.۹۲۶۷

سختی شبکه :۱۳,۷۰۴,۲۰۴,۵۷۹

نرخ هش کل شبکه :۱۰۳.۰۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 13s

پاداش بلاک :۱۱۱.۸۰

آخرین بلاک :۲۳۱۰۶۱۰

Paccoin (PAC)

الگوریتم :Paccoin(PAC) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۱۴۷۲۴۶۳

گردش به دلار :۰.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (Graviex) | -۹.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۱۷%

سود آوری یک روز :۱۱۷%

سود آوری یک هفته :۹۸%

درآمد به دلار :$۱۰.۵۵

سود به دلار :$۳.۳۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۱۲۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۴۴۸۰.۹۱۳۱

سختی شبکه :۳۵۱,۶۷۱.۳۵۰

نرخ هش کل شبکه :۹.۲۷ Th/s

زمان بلاک :۲m 43s

پاداش بلاک :۲۷۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۱۰۵۰

Ergo (ERG)

الگوریتم :Ergo(ERG) Autolykos

حجم بازار : ۱۳۹۵۸۸۶۰۶

گردش به دلار :۰.۵۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۵۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۷۵۰۸ | (TradeOgre) | -۷.۲%

سود آوری هم اکنون :۶۱%

سود آوری یک روز :۷۴%

سود آوری یک هفته :۵۷%

درآمد به دلار :$۱۰.۸۶

سود به دلار :$۹.۹۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۱۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲.۴۹۱۰

سختی شبکه :۳۶۳,۵۴۷,۵۰۷M

نرخ هش کل شبکه :۳.۸۷ Th/s

زمان بلاک :۱m 34s

پاداش بلاک :۶۷.۵۰

آخرین بلاک :۴۸۴۶۳۹

Aeternity (AE)

الگوریتم :Aeternity(AE) CuckooCycle

حجم بازار : ۱۲۱۵۷۵۳۳۶

گردش به دلار :۰.۷۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۷۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۶۲۲ | (Gate.io) | -۳.۴%

سود آوری هم اکنون :۲۴%

سود آوری یک روز :۳۴%

سود آوری یک هفته :۲۸%

درآمد به دلار :$۵.۰۲

سود به دلار :$۴.۰۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۳.۸۹۲۶

سختی شبکه :۵,۶۳۶,۹۰۰

نرخ هش کل شبکه :۳۰.۴۷ kh/s

زمان بلاک :۳m 5s

پاداش بلاک :۱۱۰.۴۸

آخرین بلاک :۴۲۶۶۳۶

Beam (BEAM)

الگوریتم :Beam(BEAM) BeamHashIII

حجم بازار : ۱۲۹۸۷۴۰۳۴

گردش به دلار :۲۶.۹۱ BTC

گردش به بیت کوین :۲۶.۹۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۵۴۸ | (Binance) | -۲.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۴%

سود آوری یک روز :۴۵%

سود آوری یک هفته :۴۴%

درآمد به دلار :$۶.۵۸

سود به دلار :$۵.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۱۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۳۲,۹۰۹,۲۵۰.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۵۴۸.۴۹ kh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۴۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۲۳۰۸۷۱

GroestlCoin (GRS)

الگوریتم :GroestlCoin(GRS) Groestl

حجم بازار : ۱۲۸۷۵۶۸۵۳

گردش به دلار :۲.۸۸ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۸۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۸۶۰ | (Bittrex) | -۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۴۹%

سود آوری یک روز :۴۰%

سود آوری یک هفته :۳۹%

درآمد به دلار :$۱۰.۴۸

سود به دلار :$۸.۳۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۲۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶.۳۰۶۷

سختی شبکه :۷۲۶,۳۶۱.۴۹۷

نرخ هش کل شبکه :۴۹.۵۲ Th/s

زمان بلاک :۱m 3s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۳۵۸۱۸۳۱

Sero (SERO)

الگوریتم :Sero(SERO) ProgPow

حجم بازار : ۷۱۷۹۲۸۰۲

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۴۰۸ | (Hotbit) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۷%

سود آوری یک روز :۲۹%

سود آوری یک هفته :۲۶%

درآمد به دلار :$۲.۹۲

سود به دلار :$۱.۹۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۵۸۴,۶۵۴M

نرخ هش کل شبکه :۳۶.۳۷ Gh/s

زمان بلاک :۱۶.۰۸s

پاداش بلاک :۴.۴۰

آخرین بلاک :۵۴۹۳۵۳۶

Einsteinium (EMC2)

الگوریتم :Einsteinium(EMC۲) Scrypt

حجم بازار : ۹۷۵۷۱۰۰۵

گردش به دلار :۰.۶۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۶۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۵۸ | (Bittrex) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۳%

سود آوری یک روز :۴۱%

سود آوری یک هفته :۳۹%

درآمد به دلار :$۱۰.۷۰

سود به دلار :$۸.۱۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۵۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۴.۳۰۳۰

سختی شبکه :۲,۱۶۴.۲۵۰

نرخ هش کل شبکه :۱۳۸.۷۴ Gh/s

زمان بلاک :۱m 7s

پاداش بلاک :۱.۹۵

آخرین بلاک :۳۸۵۴۹۵۳

LBRY (LBC)

الگوریتم :LBRY(LBC) LBRY

حجم بازار : ۸۳۸۲۴۳۶۴

گردش به دلار :۲.۲۳ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۲۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ | (Bittrex) | -۲.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۶%

سود آوری یک روز :۳۶%

سود آوری یک هفته :۳۸%

درآمد به دلار :$۹.۵۷

سود به دلار :$۱.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۶۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۹.۴۵۷۹

سختی شبکه :۱,۲۴۴,۸۴۳M

نرخ هش کل شبکه :۵۰۹.۸۹ Th/s

زمان بلاک :۲m 40s

پاداش بلاک :۲۶۳.۰۰

آخرین بلاک :۹۵۹۴۲۸

Vertcoin (VTC)

الگوریتم :Vertcoin(VTC) Verthash

حجم بازار : ۷۹۱۳۹۱۴۴

گردش به دلار :۵.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۵.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۲۷۳ | (Bittrex) | -۱.۲%

سود آوری هم اکنون :۲۷%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۳۷%

درآمد به دلار :$۵.۴۶

سود به دلار :$۴.۶۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۹۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۱۵۳.۷۰۸

نرخ هش کل شبکه :۴.۶۲ Gh/s

زمان بلاک :۲m 23s

پاداش بلاک :۲۵.۰۰

آخرین بلاک :۱۵۵۸۱۳۰

Dero (DERO)

الگوریتم :Dero(DERO) CryptoNight

حجم بازار : ۷۷۷۵۰۶۶

گردش به دلار :۴۵.۴۲ BTC

گردش به بیت کوین :۴۵.۴۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۹۰۰۰ | (Hotbit) | ۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۵۰%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۳.۷۱

سود به دلار :$۱.۹۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۵۴۱۳

سختی شبکه :۵,۸۴۰,۱۳۱,۴۳۰

نرخ هش کل شبکه :۴۹۴.۹۴ Mh/s

زمان بلاک :۱۱.۸s

پاداش بلاک :۰.۹۱

آخرین بلاک :۴۵۴۸۰۴۶

Grin-CT۳۲ (GRIN)

الگوریتم :Grin-CT۳۲(GRIN) Cuckatoo32

حجم بازار : ۵۹۸۴۰۸۱۳

گردش به دلار :۵۲.۰۶ BTC

گردش به بیت کوین :۵۲.۰۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۴۱۷ | (BitForex) | -۲.۸%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۲۱%

سود آوری یک هفته :۲۲%

درآمد به دلار :$۳.۰۷

سود به دلار :$۲.۲۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۶۳۸,۵۱۸

نرخ هش کل شبکه :۱۰.۸۲ kh/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۲۱۲۳۱۹

LitecoinCash (LCC)

الگوریتم :LitecoinCash(LCC) SHA-256

حجم بازار : ۵۰۳۶۷۰۶۷

گردش به دلار :۰.۲۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۲۰ | (Stex) | -۶.۸%

سود آوری هم اکنون :۱۰۷%

سود آوری یک روز :۹۷%

سود آوری یک هفته :۲۱۰%

درآمد به دلار :$۲۵.۶۱

سود به دلار :$۱۸.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۸۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۶۷.۴۵۳۱

سختی شبکه :۴۳۴,۸۷۹K

نرخ هش کل شبکه :۱۲.۴۵ Ph/s

زمان بلاک :۲m 30s

پاداش بلاک :۱۲۵.۰۰

آخرین بلاک :۲۳۸۰۰۵۴

Callisto (CLO)

الگوریتم :Callisto(CLO) Ethash

حجم بازار : ۴۰۹۱۰۹۴۷

گردش به دلار :۰.۰۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۷ | (HitBTC) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۹%

سود آوری یک روز :۲۳%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۳.۳۸

سود به دلار :$۲.۳۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۱۲.۶۲۶۵

سختی شبکه :۱,۲۵۳,۵۹۶M

نرخ هش کل شبکه :۹۳.۰۲ Gh/s

زمان بلاک :۱۳.۴۸s

پاداش بلاک :۳۸.۷۰

آخرین بلاک :۷۴۴۶۱۰۷

GameCredits (GAME)

الگوریتم :GameCredits(GAME) Scrypt

حجم بازار : ۵۶۳۴۴۲۸

گردش به دلار :۱.۹۴ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۹۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۷۱ | (Bittrex) | ۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۴۷%

درآمد به دلار :$۱.۶۳

سود به دلار :-$۰.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۷۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۲۲۱۵

سختی شبکه :۶,۷۹۹.۷۶۵

نرخ هش کل شبکه :۳۰۷.۴۲ Gh/s

زمان بلاک :۱m 35s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۲۸۴۱۶۸۶

Viacoin (VIA)

الگوریتم :Viacoin(VIA) Scrypt

حجم بازار : ۳۹۷۰۳۷۹۶

گردش به دلار :۰.۷۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۷۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۹۵۰ | (Bittrex) | -۱.۳%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۸

سود به دلار :-$۲.۴۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۴۶۲

سختی شبکه :۳۳۷,۹۷۸.۱۱۳

نرخ هش کل شبکه :۶۰.۴۸ Th/s

زمان بلاک :۲۴s

پاداش بلاک :۰.۶۳

آخرین بلاک :۸۹۱۶۹۵۸

Quantum R L (QRL)

الگوریتم :Quantum R L(QRL) RandomX

حجم بازار : ۳۳۱۴۵۸۵۲

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۷۲ | (Bittrex) | -۱.۴%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۲۱

سود به دلار :-$۰.۴۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۴۷۰۳

سختی شبکه :۱,۳۲۹,۱۱۳,۶۴۱

نرخ هش کل شبکه :۲۲.۱۵ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵.۱۷

آخرین بلاک :۱۵۱۸۰۲۱

Metaverse (ETP)

الگوریتم :Metaverse(ETP) Ethash

حجم بازار : ۳۰۰۱۲۲۶۲

گردش به دلار :۰.۲۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۶۶۰ | (Bitfinex) | -۱.۳%

سود آوری هم اکنون :۵%

سود آوری یک روز :۶%

سود آوری یک هفته :۹%

درآمد به دلار :$۰.۸۵

سود به دلار :-$۰.۱۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲.۲۱۷۸

سختی شبکه :۴,۶۵۶,۱۳۰M

نرخ هش کل شبکه :۲۱۱.۶۴ Gh/s

زمان بلاک :۲۲s

پاداش بلاک :۱.۵۰

آخرین بلاک :۵۱۵۰۳۴۳

Flux (FLUX)

الگوریتم :Flux(FLUX) ZelHash

حجم بازار : ۱۰۹۱۶۹

گردش به دلار :۰.۱۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۲۴ | (TradeOgre) | ۱۱.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۹%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۷%

درآمد به دلار :$۳.۹۴

سود به دلار :$۳.۰۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۹۴۷۷

سختی شبکه :۸۲۱.۵۰۵

نرخ هش کل شبکه :۵۶.۰۸ kh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۳۷.۵۰

آخرین بلاک :۸۵۶۵۳۴

SmartCash (SMART)

الگوریتم :SmartCash(SMART) Keccak

حجم بازار : ۲۷۴۹۹۷۳۰

گردش به دلار :۲.۴۹ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۴۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۳ | (HitBTC) | -۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۴۷

سود به دلار :-$۰.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۳.۹۵۵۸

سختی شبکه :۸۵,۳۸۲.۳۲۶

نرخ هش کل شبکه :۶.۵۵ Th/s

زمان بلاک :۵۶s

پاداش بلاک :۳.۳۱

آخرین بلاک :۲۱۷۰۱۱۱

Peercoin (PPC)

الگوریتم :Peercoin(PPC) SHA-256

حجم بازار : ۲۴۸۱۵۰۲۱

گردش به دلار :۱.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۵۸۷ | (Bittrex) | -۳.۷%

سود آوری هم اکنون :۹۹%

سود آوری یک روز :۹۴%

سود آوری یک هفته :۸۲%

درآمد به دلار :$۲۴.۸۲

سود به دلار :$۱۸.۱۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۴۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۶.۹۳۲۲

سختی شبکه :۲,۲۴۵M

نرخ هش کل شبکه :۳.۵۷ Ph/s

زمان بلاک :۴۵m

پاداش بلاک :۴۵.۹۴

آخرین بلاک :۵۶۰۱۳۲

Ubiq (UBQ)

الگوریتم :Ubiq(UBQ) Ubqhash

حجم بازار : ۲۳۱۳۷۷۴۶

گردش به دلار :۰.۵۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۵۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۹۳۵ | (Bittrex) | ۱.۶%

سود آوری هم اکنون :۱۶%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۳.۵۸

سود به دلار :$۲.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶.۵۸۴۳

سختی شبکه :۵,۳۶۳,۰۸۲M

نرخ هش کل شبکه :۶۰.۲۶ Gh/s

زمان بلاک :۱m 29s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۱۵۵۰۱۷۶

Gulden (NLG)

الگوریتم :Gulden(NLG) Scrypt

حجم بازار : ۴۴۷۳۴۶۲

گردش به دلار :۰.۲۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۱۱ | (Bittrex) | -۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۷۴۸%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۳.۱۰

سود به دلار :-$۰.۵۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۷۷۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۴۵.۰۰۱۰

سختی شبکه :۰.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۰۶ kh/s

زمان بلاک :۱۶m 27s

پاداش بلاک :۸۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۰۲۸۶۱۵

Feathercoin (FTC)

الگوریتم :Feathercoin(FTC) NeoScrypt

حجم بازار : ۱۳۱۹۱۴۷۹

گردش به دلار :۴.۴۵ BTC

گردش به بیت کوین :۴.۴۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۶ | (Bittrex) | -۴.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۱.۴۰

سود به دلار :$۰.۳۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۵.۱۴۳۳

سختی شبکه :۴۹.۸۱۲

نرخ هش کل شبکه :۳.۴۵ Gh/s

زمان بلاک :۱m 2s

پاداش بلاک :۴۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۶۶۱۴۶۴

Florin (FLO)

الگوریتم :Florin(FLO) Scrypt

حجم بازار : ۱۳۷۴۳۴۰۹

گردش به دلار :۰.۱۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۵۱ | (Bittrex) | ۲.۲%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۳۴%

سود آوری یک هفته :۲۸%

درآمد به دلار :$۸.۸۶

سود به دلار :$۶.۳۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۴۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۰۰.۹۸۷۲

سختی شبکه :۷۰۹.۱۱۰

نرخ هش کل شبکه :۴۵.۴۶ Gh/s

زمان بلاک :۱m 7s

پاداش بلاک :۳.۱۳

آخرین بلاک :۴۷۶۲۳۵۷

Euno (EUNO)

الگوریتم :Euno(EUNO) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۲۵۳۶۱۳۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۵۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱۷%

سود آوری یک روز :۹۱%

سود آوری یک هفته :۶۵%

درآمد به دلار :$۵.۱۰

سود به دلار :$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۱.۴۶۹۳

سختی شبکه :۵۵,۲۲۵.۱۸۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۹۸ Th/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱.۰۰

آخرین بلاک :۹۲۸۵۵۲

Etho (ETHO)

الگوریتم :Etho(ETHO) Ethash

حجم بازار : ۱۲۱۶۷۴۵۲

گردش به دلار :۱.۱۶ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۱۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۷۴ | (Stex) | -۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۱۴%

سود آوری یک روز :۲۶%

سود آوری یک هفته :۳۱%

درآمد به دلار :$۳.۸۶

سود به دلار :$۲.۸۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷.۷۷۶۶

سختی شبکه :۳۴۵,۲۱۹M

نرخ هش کل شبکه :۲۷.۷۱ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۴۶s

پاداش بلاک :۰.۶۰

آخرین بلاک :۷۰۷۶۳۸۹

BitcoinPrivate (BTCP)

الگوریتم :BitcoinPrivate(BTCP) EquihashZero Lagging

حجم بازار : ۴۰۵۵۶۵

گردش به دلار :۰.۴۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۸۰ | (TradeOgre) | -۷.۵%

سود آوری هم اکنون :۶۵%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۰.۳۷

سود به دلار :-$۰.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۳۳۵۶

سختی شبکه :۱۳.۷۹۵

نرخ هش کل شبکه :۳۷۲.۰۰ h/s

زمان بلاک :۵m 3s

پاداش بلاک :۰.۳۹

آخرین بلاک :۶۸۰۰۶۰

Myriad-SHA (XMY)

الگوریتم :Myriad-SHA(XMY) SHA-256

حجم بازار : ۱۱۳۷۱۱۵۸

گردش به دلار :۱.۳۷ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۳۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | (Bittrex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۱%

سود آوری یک هفته :۱%

درآمد به دلار :$۰.۱۶

سود به دلار :-$۶.۵۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۴.۹۰۴۰

سختی شبکه :۱۲,۲۱۲M

نرخ هش کل شبکه :۸۷.۴۱ Ph/s

زمان بلاک :۱۰m

پاداش بلاک :۲۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۲۴۹۱۵۶

BitcoinZ (BTCZ)

الگوریتم :BitcoinZ(BTCZ) Zhash

حجم بازار : ۸۶۴۶۷۹۱

گردش به دلار :۰.۲۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (Stex) | -۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۲۳%

سود آوری یک هفته :۱۴%

درآمد به دلار :$۳.۳۶

سود به دلار :$۲.۵۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۶۱۸.۸۱۰۵

سختی شبکه :۲,۳۹۴.۹۸۷

نرخ هش کل شبکه :۱۲۵.۷۷ kh/s

زمان بلاک :۲m 36s

پاداش بلاک :۱۱۸۷۵.۰۰

آخرین بلاک :۷۴۸۶۲۹

Conceal (CCX)

الگوریتم :Conceal(CCX) CryptoNightGPU

حجم بازار : ۷۸۸۲۱۸۱

گردش به دلار :۲.۲۲ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۲۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۲۷۶ | (TradeOgre) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۳۸%

درآمد به دلار :$۵.۳۸

سود به دلار :$۴.۵۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷.۲۶۴۷

سختی شبکه :۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۵ Mh/s

زمان بلاک :۱m 59s

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۷۶۳۴۳۵

Veil-ProgPow (VEIL)

الگوریتم :Veil-ProgPow(VEIL) ProgPow

حجم بازار : ۱۶۳۶۷۵۰

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۳ | (TradeOgre) | ۱۵.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۰%

سود آوری یک روز :۴۸%

سود آوری یک هفته :۵۵%

درآمد به دلار :$۴.۸۱

سود به دلار :$۳.۸۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۸۴.۵۷۶

نرخ هش کل شبکه :۲.۲۷ Gh/s

زمان بلاک :۲m 40s

پاداش بلاک :۳۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۱۲۸۶۶۱

Sumokoin (SUMO)

الگوریتم :Sumokoin(SUMO) CryptoNightR

حجم بازار : ۴۹۹۵۷۲۸

گردش به دلار :۰.۷۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۷۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۱۲ | (TradeOgre) | -۲۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۹%

سود آوری یک روز :۱۴%

سود آوری یک هفته :۱۷%

درآمد به دلار :$۲.۱۱

سود به دلار :$۱.۱۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱.۶۶۷۵

سختی شبکه :۲,۱۷۹,۷۵۶,۵۸۲

نرخ هش کل شبکه :۹.۳۲ Mh/s

زمان بلاک :۳m 54s

پاداش بلاک :۹۷.۹۲

آخرین بلاک :۵۴۳۶۰۵

Zclassic (ZCL)

الگوریتم :Zclassic(ZCL) EquihashZero

حجم بازار : ۴۲۷۶۰۴۱

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۰۱ | (DoveWallet) | -۲.۸%

سود آوری هم اکنون :۲۳%

سود آوری یک روز :۳۰%

سود آوری یک هفته :۳۳%

درآمد به دلار :$۴.۴۵

سود به دلار :$۳.۵۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹.۵۶۷۷

سختی شبکه :۳۴.۵۸۳

نرخ هش کل شبکه :۳.۷۸ kh/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۰.۷۸

آخرین بلاک :۱۱۶۱۳۶۲

Sinovate (SIN)

الگوریتم :Sinovate(SIN) X25X

حجم بازار : ۳۸۵۴۶۹۵

گردش به دلار :۲.۵۱ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۵۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۰ | (Stex) | -۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۵%

سود آوری یک روز :۷%

سود آوری یک هفته :۷%

درآمد به دلار :$۱.۰۸

سود به دلار :$۰.۵۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۸۵.۰۹۹۳

سختی شبکه :۳.۲۱۱

نرخ هش کل شبکه :۱۱۳.۹۷ Mh/s

زمان بلاک :۲m 1s

پاداش بلاک :۱۲.۴۷

آخرین بلاک :۶۷۰۱۱۰

Zero (ZER)

الگوریتم :Zero(ZER) EquihashZero

حجم بازار : ۳۶۴۷۳۱۴

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۶۲۹ | (Graviex) | ۷.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۶%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۳.۵۱

سود به دلار :$۲.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹.۶۰۶۶

سختی شبکه :۶۰,۹۲۱.۷۸۴

نرخ هش کل شبکه :۱۲.۸۰ kh/s

زمان بلاک :۱m 59s

پاداش بلاک :۳.۶۵

آخرین بلاک :۱۱۰۹۳۲۱

Tent (TENT)

الگوریتم :Tent(TENT) Zhash

حجم بازار : ۳۲۹۶۶۰۹

گردش به دلار :۴.۱۶ BTC

گردش به بیت کوین :۴.۱۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۶۲ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۱%

درآمد به دلار :$۳.۵۲

سود به دلار :$۲.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۷.۳۹۱۳

سختی شبکه :۱۶۱.۴۱۸

نرخ هش کل شبکه :۲۲.۰۴ kh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۷۶۰۱۶۱

Ryo (RYO)

الگوریتم :Ryo(RYO) CryptoNightGPU

حجم بازار : ۲۹۹۲۸۵۳

گردش به دلار :۰.۵۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۵۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۷۵ | (TradeOgre) | ۱۵.۱%

سود آوری هم اکنون :۲۶%

سود آوری یک روز :۴۶%

سود آوری یک هفته :۴۷%

درآمد به دلار :$۶.۸۵

سود به دلار :$۵.۹۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۹۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶۷.۴۳۵۵

سختی شبکه :۱۹۱,۵۵۲,۱۰۸

نرخ هش کل شبکه :۷۹۸.۱۳ kh/s

زمان بلاک :۴m

پاداش بلاک :۵۰.۶۴

آخرین بلاک :۵۱۱۹۲۸

Expanse (EXP)

الگوریتم :Expanse(EXP) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۱.۱۲ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۱۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۸۴ | (Bittrex) | ۳.۵%

سود آوری هم اکنون :۲۰%

سود آوری یک روز :۲۸%

سود آوری یک هفته :۳۱%

درآمد به دلار :$۴.۲۰

سود به دلار :$۳.۱۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۵.۴۴۱۵

سختی شبکه :۱,۲۷۰,۲۸۳M

نرخ هش کل شبکه :۶۰.۴۹ Gh/s

زمان بلاک :۲۱s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۴۷۹۵۹۹۰

Lethean (LTHN)

الگوریتم :Lethean(LTHN) CryptoNightR

حجم بازار : ۲۳۱۰۸۶۲

گردش به دلار :۰.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ | (TradeOgre) | ۱۲.۸%

سود آوری هم اکنون :۸%

سود آوری یک روز :۱۵%

سود آوری یک هفته :۱۶%

درآمد به دلار :$۲.۲۳

سود به دلار :$۱.۲۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷۶۷.۳۶۸۷

سختی شبکه :۱۱۲,۲۸۶,۲۵۹

نرخ هش کل شبکه :۹۴۳.۵۸ kh/s

زمان بلاک :۱m 59s

پاداش بلاک :۳۰۸.۷۶

آخرین بلاک :۹۵۴۴۵۸

Masari (MSR)

الگوریتم :Masari(MSR) CryptoNightFastV2

حجم بازار : ۲۲۲۹۲۷۳

گردش به دلار :۱.۸۱ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۸۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۵۲ | (TradeOgre) | -۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۱۳%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۲۶%

درآمد به دلار :$۲.۶۸

سود به دلار :$۱.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۸.۳۳۴۸

سختی شبکه :۶۹,۷۴۳,۹۳۷

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۴ Mh/s

زمان بلاک :۱m 1s

پاداش بلاک :۲.۸۳

آخرین بلاک :۱۵۵۲۳۰۲

Luxcoin (LUX)

الگوریتم :Luxcoin(LUX) PHI2

حجم بازار : ۶۰۲۹۰۳

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۰۸ | (TradeOgre) | ۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۱,۲۵۶.۴۳۲

نرخ هش کل شبکه :۸۹.۹۴ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۱۲۸۹۶۳۸

Karbo (KRB)

الگوریتم :Karbo(KRB) CryptoNight

حجم بازار : ۲۰۵۹۸۰۸

گردش به دلار :۰.۰۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۹۲ | (TradeOgre) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۹%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۷%

درآمد به دلار :$۲.۰۳

سود به دلار :$۰.۳۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸.۹۲۴۰

سختی شبکه :۱۰,۹۳۳,۹۹۹,۶۰۸

نرخ هش کل شبکه :۴۴.۲۷ Mh/s

زمان بلاک :۴m 7s

پاداش بلاک :۳.۶۳

آخرین بلاک :۶۱۶۵۵۷

Trezarcoin (TZC)

الگوریتم :Trezarcoin(TZC) NeoScrypt

حجم بازار : ۱۳۹۴۰۷۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۰ | (Graviex) | -۲.۸%

سود آوری هم اکنون :۱۰%

سود آوری یک روز :۱۲%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۱.۷۴

سود به دلار :$۰.۶۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۰۰.۴۳۳۵

سختی شبکه :۷.۰۱۳

نرخ هش کل شبکه :۵۰۲.۰۳ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۸۴۱۰۶۰

Swap (XWP)

الگوریتم :Swap(XWP) Cuckaroo29s

حجم بازار : ۱۳۴۱۱۳۱

گردش به دلار :۰.۲۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۷۶ | (TradeOgre) | ۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۴%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۲۴%

درآمد به دلار :$۴.۶۲

سود به دلار :$۳.۶۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۵.۲۰۶۳

سختی شبکه :۱۶,۳۵۲

نرخ هش کل شبکه :۱.۰۹ kh/s

زمان بلاک :۱۴.۹۴s

پاداش بلاک :۱.۲۷

آخرین بلاک :۵۲۱۱۸۴۴

Actinium (ACM)

الگوریتم :Actinium(ACM) Lyra2z

حجم بازار : ۱۲۲۱۲۶۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۶۸ | (TradeOgre) | -۳.۶%

سود آوری هم اکنون :۴%

سود آوری یک روز :۵%

سود آوری یک هفته :۳%

درآمد به دلار :$۱.۳۰

سود به دلار :-$۰.۳۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۳.۰۰۵۰

سختی شبکه :۲,۱۹۵.۸۵۶

نرخ هش کل شبکه :۶۳.۳۰ Gh/s

زمان بلاک :۲m 29s

پاداش بلاک :۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۶۲۴۶۱۵

Sibcoin (SIB)

الگوریتم :Sibcoin(SIB) X11Gost

حجم بازار : ۱۰۵۶۷۳۹

گردش به دلار :۰.۵۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۵۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۵ | (Bittrex) | ۳.۸%

سود آوری هم اکنون :۳۴%

سود آوری یک روز :۴۹%

سود آوری یک هفته :۴۱%

درآمد به دلار :$۱۲.۹۵

سود به دلار :$۱۰.۷۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۵۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۳۴.۷۹۹۲

سختی شبکه :۱,۸۹۶.۱۶۰

نرخ هش کل شبکه :۵۱.۸۷ Gh/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۲.۴۹

آخرین بلاک :۱۱۹۹۹۰۳

GoByte (GBX)

الگوریتم :GoByte(GBX) NeoScrypt

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۵۹ | (HitBTC) | ۱.۵%

سود آوری هم اکنون :۵%

سود آوری یک روز :۵%

سود آوری یک هفته :۷%

درآمد به دلار :$۰.۷۶

سود به دلار :-$۰.۳۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸.۲۰۹۹

سختی شبکه :۱۳.۱۴۴

نرخ هش کل شبکه :۳۵۷.۳۱ Mh/s

زمان بلاک :۲m 38s

پاداش بلاک :۳.۱۲

آخرین بلاک :۶۹۴۳۳۹

Imagecoin (IMG)

الگوریتم :Imagecoin(IMG) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۲۲۳۹۲

گردش به دلار :۰.۲۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | (Hotbit) | -۹۵.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۱.۰۲

سود به دلار :-$۳.۳۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۸۶.۳۲۱۰

سختی شبکه :۱۱,۴۰۹.۳۵۱

نرخ هش کل شبکه :۷۵۳.۸۹ Gh/s

زمان بلاک :۱m 5s

پاداش بلاک :۱.۶۷

آخرین بلاک :۱۰۴۲۳۷۲

Dubaicoin (DBIX)

الگوریتم :Dubaicoin(DBIX) Ethash

حجم بازار : ۷۸۷۳۴۹

گردش به دلار :۰.۰۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۱۸ | (HitBTC) | -۲.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۶%

سود آوری یک روز :۲۳%

سود آوری یک هفته :۳۱%

درآمد به دلار :$۳.۳۸

سود به دلار :$۲.۳۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۸.۲۷۵۰

سختی شبکه :۲,۶۴۴,۹۰۹M

نرخ هش کل شبکه :۲۷.۸۴ Gh/s

زمان بلاک :۱m 35s

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۳۷۹۱۴۸

EtherGem (EGEM)

الگوریتم :EtherGem(EGEM) Ethash

حجم بازار : ۵۹۹۷۱۰

گردش به دلار :۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۳ | (Graviex) | -۱۹.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۴%

سود آوری یک هفته :۱۷%

درآمد به دلار :$۲.۱۰

سود به دلار :$۱.۰۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶۸.۲۷۷۶

سختی شبکه :۱۰۰,۸۰۵M

نرخ هش کل شبکه :۸.۳۷ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۰۴s

پاداش بلاک :۰.۹۶

آخرین بلاک :۷۸۰۳۷۴۹

Axe (AXE)

الگوریتم :Axe(AXE) X۱۱

حجم بازار : ۸۵۴۱۷۴

گردش به دلار :۰.۷۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۷۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۹۱ | (Hotbit) | ۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۵۲%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۱۳.۵۶

سود به دلار :$۹.۲۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۴۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۳.۵۳۴۴

سختی شبکه :۲۲۴,۵۰۴.۴۰۹

نرخ هش کل شبکه :۶.۰۳ Th/s

زمان بلاک :۲m 40s

پاداش بلاک :۱.۷۶

آخرین بلاک :۶۴۸۵۸۱

BitCash (BITC)

الگوریتم :BitCash(BITC) X25X

حجم بازار : ۷۴۸۷۹۶

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۵ | (Stex) | -۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۷%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۱.۶۰

سود به دلار :$۱.۰۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷۸.۹۲۲۱

سختی شبکه :۵.۲۳۸

نرخ هش کل شبکه :۳۵۱.۵۳ Mh/s

زمان بلاک :۱m 4s

پاداش بلاک :۷.۲۰

آخرین بلاک :۱۳۷۱۷۰۳

Bloc (BLOC)

الگوریتم :Bloc(BLOC) CryptoNightHaven

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۴۵ | (TradeOgre) | ۳۲.۶%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۵۸%

سود آوری یک هفته :۵۹%

درآمد به دلار :$۸.۵۰

سود به دلار :$۷.۷۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۲۵.۴۲۳۵

سختی شبکه :۱۵,۲۹۱,۱۶۴

نرخ هش کل شبکه :۱۲۹.۵۹ kh/s

زمان بلاک :۱m 58s

پاداش بلاک :۱۴.۹۲

آخرین بلاک :۷۶۱۸۶۱

Gincoin (GIN)

الگوریتم :Gincoin(GIN) X16RT

حجم بازار : ۵۶۴۹۰

گردش به دلار :۰.۰۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۰ | (CryptoBridge) | ۳.۴%

سود آوری هم اکنون :۵۸%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۰.۴۳

سود به دلار :-$۰.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۳.۸۹۹

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۸ Gh/s

زمان بلاک :۲m 7s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۴۴۱۵۷۸

Graft (GRFT)

الگوریتم :Graft(GRFT) CNReverseWaltz

حجم بازار : ۹۵۵۷۹

گردش به دلار :۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۲۸

سود به دلار :-$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷۳۹.۵۷۵۸

سختی شبکه :۴۹,۴۵۶,۱۰۲

نرخ هش کل شبکه :۳۷۷.۵۳ kh/s

زمان بلاک :۲m 11s

پاداش بلاک :۴۰۲.۸۲

آخرین بلاک :۷۴۲۸۷۷

Hush (HUSH)

الگوریتم :Hush(HUSH) Equihash

حجم بازار : ۶۵۸۳۸۴

گردش به دلار :۰.۱۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۱۰ | (Graviex) | -۲۲.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۱۱%

سود آوری یک روز :۱۲۹%

سود آوری یک هفته :۱۲۲%

درآمد به دلار :$۸.۱۳

سود به دلار :$۴.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۶۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۲۵.۲۴۳۲

سختی شبکه :۷۲,۷۰۴,۱۴۲.۴۵۰

نرخ هش کل شبکه :۷.۵۰ Mh/s

زمان بلاک :۲m 35s

پاداش بلاک :۱۱.۲۵

آخرین بلاک :۳۱۷۳۱۰

Ellaism (ELLA)

الگوریتم :Ellaism(ELLA) Ethash

حجم بازار : ۲۳۳۶۲۳

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۹ | (Stex) | ۳.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۰%

سود آوری یک روز :۲۹%

سود آوری یک هفته :۳۱%

درآمد به دلار :$۴.۲۶

سود به دلار :$۳.۲۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۱۵.۶۴۴۶

سختی شبکه :۴۸,۱۱۹M

نرخ هش کل شبکه :۳.۶۵ Gh/s

زمان بلاک :۱۳.۱۸s

پاداش بلاک :۴.۹۱

آخرین بلاک :۸۷۰۱۹۱۰

Bitcoin Interest (BCI)

الگوریتم :Bitcoin Interest(BCI) ProgPow

حجم بازار : ۵۸۸۳۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۳ | (Stex) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۶۶%

سود آوری یک روز :۷۳%

سود آوری یک هفته :۵۴%

درآمد به دلار :$۱.۱۴

سود به دلار :$۰.۱۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۵۵.۶۵۱۲

سختی شبکه :۸۶۱,۴۹۹.۵۶۵

نرخ هش کل شبکه :۱۲۰.۹۰ Mh/s

زمان بلاک :۷m 47s

پاداش بلاک :۱۰.۷۶

آخرین بلاک :۹۶۳۱۳

BitSend (BSD)

الگوریتم :BitSend(BSD) Xevan

حجم بازار : ۲۲۸۷۲۶

گردش به دلار :۲.۱۷ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۱۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۱ | (Bittrex) | ۲.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۶۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۹۶۰۸

سختی شبکه :۱۹.۸۱۳

نرخ هش کل شبکه :۴۴۳.۲۲ Mh/s

زمان بلاک :۳m 12s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۶۵۶۱۱

Pirl (PIRL)

الگوریتم :Pirl(PIRL) Ethash

حجم بازار : ۱۱۲۴۹۹۹

گردش به دلار :۰.۳۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۳ | (Stex) | ۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۵۲%

سود آوری یک روز :۵۰%

سود آوری یک هفته :۴۴%

درآمد به دلار :$۱.۳۳

سود به دلار :$۰.۳۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۹.۴۰۳۶

سختی شبکه :۳۱۸,۰۰۶M

نرخ هش کل شبکه :۲۷.۸۷ Gh/s

زمان بلاک :۱۱.۴۱s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۷۶۳۱۵۹۷

Straks (STAK)

الگوریتم :Straks(STAK) Lyra2REv2

حجم بازار : ۱۸۰۴۳

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۶%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۸%

درآمد به دلار :$۰.۶۵

سود به دلار :-$۱.۹۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۵۴.۴۰۲۱

سختی شبکه :۶۴۲.۹۰۵

نرخ هش کل شبکه :۱۱.۵۵ Gh/s

زمان بلاک :۳m 59s

پاداش بلاک :۳.۸۰

آخرین بلاک :۹۷۳۹۵۹

Anon (ANON)

الگوریتم :Anon(ANON) EquihashZero

حجم بازار : ۶۴۳۴۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۳ | (Stex) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۶۱%

سود آوری یک روز :۵۴%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۰.۹۴

سود به دلار :$۰.۰۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۱.۴۹۹۴

سختی شبکه :۱۷۵,۷۸۶.۲۲۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۲ kh/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۶.۵۳

آخرین بلاک :۲۰۹۲۴۸

EtherSocial (ESN)

الگوریتم :EtherSocial(ESN) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ | (DoveWallet) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۴%

سود آوری یک روز :۶%

سود آوری یک هفته :۶%

درآمد به دلار :$۰.۸۴

سود به دلار :-$۰.۱۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۸۲.۲۰۲۱

سختی شبکه :۱۲۲,۱۰۶M

نرخ هش کل شبکه :۶۹۳.۷۸ Mh/s

زمان بلاک :۲m 56s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۲۶۸۰۴۵

Exosis (EXO)

الگوریتم :Exosis(EXO) X16R

حجم بازار : ۶۳۲۳۴

گردش به دلار :۰.۰۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۸۵۰ | (Stex) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۴۳%

سود آوری یک هفته :۳۰%

درآمد به دلار :$۰.۴۰

سود به دلار :-$۰.۶۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳.۲۹۹۸

سختی شبکه :۶۷.۴۹۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۶۰ Gh/s

زمان بلاک :۳m 1s

پاداش بلاک :۰.۲۵

آخرین بلاک :۲۱۵۷۱۸

XDNA (XDNA)

الگوریتم :XDNA(XDNA) Hex

حجم بازار : ۲۵۲۵۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۶ | (CryptoBridge) | ۴.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۴%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۱۷%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۹.۰۶۴۷

سختی شبکه :۱۶.۷۳۸

نرخ هش کل شبکه :۱.۲۰ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۱.۱۴

آخرین بلاک :۶۸۱۲۵۷

Vivo (VIVO)

الگوریتم :Vivo(VIVO) NeoScrypt

حجم بازار : ۲۲۸۷

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۳۹%

سود آوری یک هفته :۴۰%

درآمد به دلار :$۰.۳۵

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷۹۳.۷۳۸۷

سختی شبکه :۰.۳۵۶

نرخ هش کل شبکه :۱۲.۱۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 6s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۵۳۵۷۸۸

Traid (TRAID)

الگوریتم :Traid(TRAID) NeoScrypt Lagging

حجم بازار : ۱۸۷۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۰.۳۰

سود به دلار :-$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۵۲۸.۰۹۳۳

سختی شبکه :۰.۸۳۵

نرخ هش کل شبکه :۲۹.۸۸ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۱۳۵۷

Gexan (GEX)

الگوریتم :Gexan(GEX) PHI2

حجم بازار : ۳۸۸۶

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | (Graviex) | ۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۱.۸۷۴

نرخ هش کل شبکه :۶۷.۰۶ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱.۶۰

آخرین بلاک :۵۷۷۵۸۰

Spider (SPDR)

الگوریتم :Spider(SPDR) PHI2

حجم بازار : ۱۵۳۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۰.۸۶۱

نرخ هش کل شبکه :۶۱.۶۱ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۱.۰۰

آخرین بلاک :۳۶۱۲۱۵

Bitcore (BTX)

الگوریتم :Bitcore(BTX) TimeTravel10

حجم بازار : ۳۴۲۸۴۷۵

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۳۵۰۵ | (HitBTC) | ۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۹%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۰۸

سود به دلار :-$۰.۸۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۴۴۷۶

سختی شبکه :۶,۴۷۲.۹۴۴

نرخ هش کل شبکه :۱۸۰.۵۳ Gh/s

زمان بلاک :۲m 34s

پاداش بلاک :۳.۱۳

آخرین بلاک :۵۶۴۷۱۹

BitTubeCash (TUBE)

الگوریتم :BitTubeCash(TUBE) CuckooCycle

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۱.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۶ | (TradeOgre) | ۳.۹%

سود آوری هم اکنون :۲۶%

سود آوری یک روز :۳۴%

سود آوری یک هفته :۳۲%

درآمد به دلار :$۵.۰۸

سود به دلار :$۴.۱۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۲۱,۱۶۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۰ kh/s

زمان بلاک :۱۵.۱۲s

پاداش بلاک :۸.۶۷

آخرین بلاک :۱۶۳۴۸۳۳

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۴,۰۰۰,۰۰۰
off
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA
off