سختی و سودآوری ارزها

Bitcoin (BTC)

الگوریتم :Bitcoin(BTC) SHA-256

حجم بازار : ۴۴۷۶۸۴۸۵۰۶۱۶

گردش به دلار :۱۳۹۶۱۷.۸۷ BTC

گردش به بیت کوین :۱۳۹۶۱۷.۸۷ BTC

نرخ صرافی :$۲۳,۴۰۸.۴۵ | (Binance) | -۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۱۰۰%

سود آوری یک هفته :۱۰۰%

درآمد به دلار :$۷.۴۱

سود به دلار :$۰.۶۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۳۱۷

سختی شبکه :۲۸,۳۵۱,۶۰۷M

نرخ هش کل شبکه :۱۹۶,۷۱۹.۲۶ Ph/s

زمان بلاک :۱۰m 19s

پاداش بلاک :۶.۳۸

آخرین بلاک :۷۵۰۰۱۲

Ethereum (ETH)

الگوریتم :Ethereum(ETH) Ethash

حجم بازار : ۲۲۸۶۴۵۸۹۴۴۶۰

گردش به دلار :۶۵۵۱.۴۰ BTC

گردش به بیت کوین :۶۵۵۱.۴۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۸۰۰۵۳۰۰ | (Binance) | ۱.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۱۰۰%

سود آوری یک هفته :۱۰۰%

درآمد به دلار :$۲.۴۸

سود به دلار :$۱.۴۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۱۳

سختی شبکه :۱۱,۶۵۴,۲۰۲G

نرخ هش کل شبکه :۸۴۴.۸۷ Th/s

زمان بلاک :۱۳.۷۹s

پاداش بلاک :۲.۰۲

آخرین بلاک :۱۵۳۶۷۱۲۶

Dogecoin (DOGE)

الگوریتم :Dogecoin(DOGE) Scrypt

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۲۷۸.۱۹ BTC

گردش به بیت کوین :۲۷۸.۱۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۳۲ | (Binance) | -۲.۹%

سود آوری هم اکنون :۴۰%

سود آوری یک روز :۳۴%

سود آوری یک هفته :۳۶%

درآمد به دلار :$۲.۵۴

سود به دلار :$۰.۰۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۲.۶۹۳۴

سختی شبکه :۵,۷۴۶,۸۲۹.۱۷۱

نرخ هش کل شبکه :۳۹۱.۷۸ Th/s

زمان بلاک :۱m 3s

پاداش بلاک :۱۰۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۴۳۵۴۰۷۱

EthereumClassic (ETC)

الگوریتم :EthereumClassic(ETC) Etchash

حجم بازار : ۵۵۳۰۷۴۲۱۲۳

گردش به دلار :۳۸۷.۳۷ BTC

گردش به بیت کوین :۳۸۷.۳۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۱۷۳۲۰۰ | (Binance) | -۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۵۹%

سود آوری یک روز :۶۸%

سود آوری یک هفته :۷۹%

درآمد به دلار :$۱.۶۹

سود به دلار :$۰.۶۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۴۱۷

سختی شبکه :۵۲۴,۰۷۱,۰۶۲M

نرخ هش کل شبکه :۴۱.۹۲ Th/s

زمان بلاک :۱۲.۵s

پاداش بلاک :۲.۴۸

آخرین بلاک :۱۵۷۶۳۸۸۸

Litecoin (LTC)

الگوریتم :Litecoin(LTC) Scrypt

حجم بازار : ۴۳۱۹۵۵۳۱۷۴

گردش به دلار :۱۳۴.۰۶ BTC

گردش به بیت کوین :۱۳۴.۰۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۲۶۰۰۰۰ | (Binance) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۵%

سود آوری یک هفته :۱۵%

درآمد به دلار :$۱.۱۳

سود به دلار :-$۱.۳۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۱۸۵

سختی شبکه :۱۴,۹۲۷,۲۲۸.۲۴۱

نرخ هش کل شبکه :۴۳۹.۱۲ Th/s

زمان بلاک :۲m 26s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۲۳۱۷۹۹۴

Monero (XMR)

الگوریتم :Monero(XMR) RandomX

حجم بازار : ۲۹۶۲۵۰۷۱۶۸

گردش به دلار :۳۰۱.۵۵ BTC

گردش به بیت کوین :۳۰۱.۵۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۶۹۶۸۰۰ | (Binance) | -۲.۳%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۰۴

سود به دلار :-$۰.۶۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۲

سختی شبکه :۲۹۵,۸۸۵,۱۷۷,۵۶۹

نرخ هش کل شبکه :۲.۳۷ Gh/s

زمان بلاک :۲m 5s

پاداش بلاک :۰.۶۰

آخرین بلاک :۲۶۹۲۴۹۹

BitcoinCash (BCH)

الگوریتم :BitcoinCash(BCH) SHA-256

حجم بازار : ۲۵۴۵۱۴۳۶۶۷

گردش به دلار :۱.۷۵ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۷۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۵۶۷۸۰۰ | (BitForex) | -۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۹۹%

سود آوری یک روز :۹۹%

سود آوری یک هفته :۹۸%

درآمد به دلار :$۷.۳۲

سود به دلار :$۰.۶۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۱۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۵۵۱

سختی شبکه :۱۵۹,۷۱۷M

نرخ هش کل شبکه :۱,۱۳۵.۷۲ Ph/s

زمان بلاک :۱۰m 4s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۷۵۳۸۴۶

BitcoinSV (BSV)

الگوریتم :BitcoinSV(BSV) SHA-256

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۵.۱۸ BTC

گردش به بیت کوین :۵.۱۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۳۶۷۸۸۱ | (Bittrex) | ۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۰۳%

سود آوری یک روز :۱۰۵%

سود آوری یک هفته :۱۱۸%

درآمد به دلار :$۲۶.۴۷

سود به دلار :$۱۹.۷۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۴۳۸

سختی شبکه :۶۲,۰۹۰M

نرخ هش کل شبکه :۶۸.۴۰ Ph/s

زمان بلاک :۶۴m 59s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۷۰۳۰۰۳

Zcash (ZEC)

الگوریتم :Zcash(ZEC) Equihash

حجم بازار : ۱۱۱۰۲۲۹۸۷۹

گردش به دلار :۳۹.۸۶ BTC

گردش به بیت کوین :۳۹.۸۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۳۱۴۷۰۰ | (Binance) | -۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۹%

سود آوری یک روز :۴۴%

سود آوری یک هفته :۴۴%

درآمد به دلار :$۳.۲۷

سود به دلار :-$۰.۱۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۴۴۳

سختی شبکه :۸۹,۶۳۰,۵۸۰.۱۵۸

نرخ هش کل شبکه :۹.۹۲ Gh/s

زمان بلاک :۱m 14s

پاداش بلاک :۲.۵۰

آخرین بلاک :۱۷۷۷۷۶۸

Dash (DASH)

الگوریتم :Dash(DASH) X۱۱

حجم بازار : ۵۶۹۹۷۱۳۲۷

گردش به دلار :۵۷.۵۱ BTC

گردش به بیت کوین :۵۷.۵۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۲۲۴۰۰۰ | (Binance) | -۱.۶%

سود آوری هم اکنون :۴۷%

سود آوری یک روز :۷۱%

سود آوری یک هفته :۶۳%

درآمد به دلار :$۵.۲۸

سود به دلار :$۰.۹۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۴۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۰۰۶

سختی شبکه :۱۱۱,۷۹۹,۹۰۴.۴۹۱

نرخ هش کل شبکه :۳.۱۰ Ph/s

زمان بلاک :۲m 35s

پاداش بلاک :۱.۱۰

آخرین بلاک :۱۷۲۳۵۴۴

BitcoinGold (BTG)

الگوریتم :BitcoinGold(BTG) Zhash

حجم بازار : ۵۰۰۶۱۹۰۱۲

گردش به دلار :۵.۶۴ BTC

گردش به بیت کوین :۵.۶۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۱۲۲۱۱۰ | (Exmo) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۲۸%

سود آوری یک روز :۳۳%

سود آوری یک هفته :۳۵%

درآمد به دلار :$۰.۸۱

سود به دلار :-$۰.۰۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۲۸۴

سختی شبکه :۱۶۵,۷۹۸.۱۳۰

نرخ هش کل شبکه :۲.۲۳ Mh/s

زمان بلاک :۱۰m 9s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۷۵۲۰۸۷

Decred (DCR)

الگوریتم :Decred(DCR) Blake (۱۴r)

حجم بازار : ۴۴۳۸۴۶۷۴۰

گردش به دلار :۰.۵۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۵۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۱۳۲۸۱۴ | (Bittrex) | -۲.۵%

سود آوری هم اکنون :۷۳%

سود آوری یک روز :۷۷%

سود آوری یک هفته :۱۰۴%

درآمد به دلار :$۵.۷۰

سود به دلار :$۰.۴۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۳۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۸۳۳

سختی شبکه :۶,۲۱۵M

نرخ هش کل شبکه :۸۷.۸۱ Ph/s

زمان بلاک :۵m 4s

پاداش بلاک :۱.۰۳۳۷۷۰

آخرین بلاک :۶۸۶۴۹۸

Ravencoin (RVN)

الگوریتم :Ravencoin(RVN) KawPow

حجم بازار : ۳۵۷۹۳۸۶۸۸

گردش به دلار :۳۸.۴۴ BTC

گردش به بیت کوین :۳۸.۴۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۴۶ | (Binance) | ۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۷۵%

سود آوری یک روز :۷۷%

سود آوری یک هفته :۷۸%

درآمد به دلار :$۱.۹۱

سود به دلار :$۰.۶۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۶.۰۱۱۹

سختی شبکه :۳۵,۵۲۷.۳۵۳

نرخ هش کل شبکه :۲.۵۴ Th/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۲۵۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۲۴۱۳۶۰۵

Flux (FLUX)

الگوریتم :Flux(FLUX) ZelHash

حجم بازار : ۲۵۸۰۳۳۳۶۷

گردش به دلار :۳۴۱.۷۳ BTC

گردش به بیت کوین :۳۴۱.۷۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۴۲۸۱ | (Gate.io) | -۳.۸%

سود آوری هم اکنون :۴۲%

سود آوری یک روز :۴۱%

سود آوری یک هفته :۴۴%

درآمد به دلار :$۱.۰۲

سود به دلار :$۰.۱۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۲۳,۶۲۴.۳۶۱

نرخ هش کل شبکه :۱.۶۱ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۳۷.۵۰

آخرین بلاک :۱۱۸۹۴۸۶

Sia (SC)

الگوریتم :Sia(SC) Sia

حجم بازار : ۲۴۲۲۹۴۹۸۱

گردش به دلار :۰.۳۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۰ | (Bittrex) | ۲.۱%

سود آوری هم اکنون :۱۲%

سود آوری یک روز :۱۲%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۸۷

سود به دلار :-$۰.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۸۵.۲۲۵۱

سختی شبکه :۱۰,۰۹۱,۴۳۲T

نرخ هش کل شبکه :۱۷.۱۳ Ph/s

زمان بلاک :۹m 49s

پاداش بلاک :۳۰۰۰۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۷۸۷۴۹

Horizen (ZEN)

الگوریتم :Horizen(ZEN) Equihash

حجم بازار : ۲۴۰۰۸۱۹۵۴

گردش به دلار :۲.۹۶ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۹۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۸۰۶۰۰ | (Binance) | -۰.۸%

سود آوری هم اکنون :۳۸%

سود آوری یک روز :۴۰%

سود آوری یک هفته :۳۷%

درآمد به دلار :$۲.۹۵

سود به دلار :-$۰.۴۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۵۶۳

سختی شبکه :۳۵,۲۹۴,۸۴۸.۴۴۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۹۴ Gh/s

زمان بلاک :۲m 29s

پاداش بلاک :۳.۷۵

آخرین بلاک :۱۱۹۶۰۷۹

DGB-Scrypt (DGB)

الگوریتم :DGB-Scrypt(DGB) Scrypt

حجم بازار : ۱۸۵۹۸۴۳۹۰

گردش به دلار :۲.۶۶ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۶۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۱ | (Bittrex) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۷%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۱۷%

درآمد به دلار :$۱.۳۵

سود به دلار :-$۱.۱۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۲.۹۹۱۵

سختی شبکه :۹۱,۰۹۴.۰۳۹

نرخ هش کل شبکه :۵.۲۲ Th/s

زمان بلاک :۱m 15s

پاداش بلاک :۴۳۹.۴۴

آخرین بلاک :۱۵۶۰۷۶۶۷

Ergo (ERG)

الگوریتم :Ergo(ERG) Autolykos

حجم بازار : ۱۰۷۷۹۵۴۴۸

گردش به دلار :۱۴.۶۹ BTC

گردش به بیت کوین :۱۴.۶۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۱۴۳۸۵ | (Gate.io) | ۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۶۳%

سود آوری یک روز :۶۴%

سود آوری یک هفته :۷۲%

درآمد به دلار :$۱.۵۸

سود به دلار :$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۱,۵۰۱,۵۱۶G

نرخ هش کل شبکه :۱۱.۶۴ Th/s

زمان بلاک :۲m 9s

پاداش بلاک :۴۸.۰۱

آخرین بلاک :۸۱۸۹۲۴

Pirate (ARRR)

الگوریتم :Pirate(ARRR) Equihash

حجم بازار : ۹۴۴۴۹۹۳۶

گردش به دلار :۱.۹۳ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۹۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۰۸۴ | (TradeOgre) | -۱.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۴%

سود آوری یک روز :۴۱%

سود آوری یک هفته :۴۰%

درآمد به دلار :$۳.۰۳

سود به دلار :-$۰.۳۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶.۲۰۲۴

سختی شبکه :۱,۱۲۵,۴۵۴,۹۶۸.۴۹۰

نرخ هش کل شبکه :۲۹۵.۲۰ Mh/s

زمان بلاک :۱m 1s

پاداش بلاک :۸.۰۰

آخرین بلاک :۲۰۳۵۴۴۴

Verge-Groestl (XVG)

الگوریتم :Verge-Groestl(XVG) Myr-Groestl

حجم بازار : ۵۴۱۰۶۳۰۶

گردش به دلار :۱۱.۳۲ BTC

گردش به بیت کوین :۱۱.۳۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۴ | (Binance) | ۱.۶%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۱۶

سود به دلار :-$۱.۵۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۷۲,۶۱۹.۶۷۵

نرخ هش کل شبکه :۱۳.۵۳ Th/s

زمان بلاک :۲m 30s

پاداش بلاک :۲۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۰۹۷۶۰۹

Electroneum (ETN)

الگوریتم :Electroneum(ETN) CryptoNight

حجم بازار : ۵۹۷۷۵۸۳۸

گردش به دلار :۲.۴۹ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۴۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۰ | (HitBTC) | ۲.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۲.۳۸

سود به دلار :$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۶۸,۱۸۲,۸۸۰,۵۶۲

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۴ Gh/s

زمان بلاک :۵m 25s

پاداش بلاک :۷۰۰۲.۵۵

آخرین بلاک :۵۸۹۳۳۲

Dero (DERO)

الگوریتم :Dero(DERO) CryptoNight

حجم بازار : ۷۷۷۵۰۶۶

گردش به دلار :۴۵.۴۲ BTC

گردش به بیت کوین :۴۵.۴۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۹۰۰۰ | (Hotbit) | ۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۵۰%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۳.۷۱

سود به دلار :$۱.۹۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۴۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۵۴۱۳

سختی شبکه :۵,۸۴۰,۱۳۱,۴۳۰

نرخ هش کل شبکه :۴۹۴.۹۴ Mh/s

زمان بلاک :۱۱.۸s

پاداش بلاک :۰.۹۱

آخرین بلاک :۴۵۴۸۰۴۶

Sero (SERO)

الگوریتم :Sero(SERO) ProgPow

حجم بازار : ۴۵۶۷۷۳۷۲

گردش به دلار :۳۹.۴۴ BTC

گردش به بیت کوین :۳۹.۴۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۳۵ | (Gate.io) | ۲.۶%

سود آوری هم اکنون :۵۳%

سود آوری یک روز :۵۹%

سود آوری یک هفته :۶۷%

درآمد به دلار :$۱.۴۶

سود به دلار :$۰.۴۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۵۵۲,۵۰۳M

نرخ هش کل شبکه :۴۱.۸۰ Gh/s

زمان بلاک :۱۳.۲۲s

پاداش بلاک :۴.۴۰

آخرین بلاک :۸۴۱۵۵۵۳

Komodo (KMD)

الگوریتم :Komodo(KMD) Equihash

حجم بازار : ۳۸۹۴۷۰۸۶

گردش به دلار :۲.۶۸ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۶۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۲۴۹ | (Binance) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۲۷%

سود آوری یک روز :۳۳%

سود آوری یک هفته :۳۳%

درآمد به دلار :$۲.۴۴

سود به دلار :-$۰.۹۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸.۳۳۷۵

سختی شبکه :۳۱۹,۰۴۸,۶۸۵.۵۰۰

نرخ هش کل شبکه :۸۶.۵۲ Mh/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۳.۰۰

آخرین بلاک :۳۰۳۹۲۲۲

Monacoin (MONA)

الگوریتم :Monacoin(MONA) Lyra2REv2

حجم بازار : ۳۵۲۸۰۷۸۱

گردش به دلار :۰.۱۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۲۹۳ | (Bittrex) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۲۲%

سود آوری یک روز :۱۲%

سود آوری یک هفته :۱۳%

درآمد به دلار :$۰.۹۲

سود به دلار :-$۱.۷۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱.۷۱۰۷

سختی شبکه :۱,۰۶۹,۷۹۳.۱۱۵

نرخ هش کل شبکه :۴۸.۳۷ Th/s

زمان بلاک :۱m 35s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۲۷۴۹۸۱۲

BitcoinDiamond (BCD)

الگوریتم :BitcoinDiamond(BCD) BCD

حجم بازار : ۳۶۶۵۴۰۰۱۶۱۰۴۹۶۵

گردش به دلار :۰.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۶۷ | (Gate.io) | ۱.۶%

سود آوری هم اکنون :۱%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۳

سود به دلار :-$۱.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۱۷۶۵

سختی شبکه :۹۸۲,۴۶۵.۵۲۲

نرخ هش کل شبکه :۵.۹۱ Th/s

زمان بلاک :۱۱m 54s

پاداش بلاک :۶۲.۵۰

آخرین بلاک :۷۳۲۴۳۱

Aeternity (AE)

الگوریتم :Aeternity(AE) CuckooCycle

حجم بازار : ۳۲۹۳۶۲۶۰

گردش به دلار :۰.۵۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۵۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۴۰۲ | (Gate.io) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۴۴%

سود آوری یک روز :۴۰%

سود آوری یک هفته :۴۰%

درآمد به دلار :$۰.۹۹

سود به دلار :$۰.۰۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۰.۵۰۷۹

سختی شبکه :۴,۱۷۰,۰۵۰

نرخ هش کل شبکه :۲۰.۹۶ kh/s

زمان بلاک :۳m 19s

پاداش بلاک :۷۳.۹۵

آخرین بلاک :۶۴۳۶۲۰

GroestlCoin (GRS)

الگوریتم :GroestlCoin(GRS) Groestl

حجم بازار : ۲۹۱۱۲۳۱۲

گردش به دلار :۰.۱۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۵۴۱ | (Bittrex) | ۰.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۰۶%

سود آوری یک روز :۷۶%

سود آوری یک هفته :۷۳%

درآمد به دلار :$۵.۶۳

سود به دلار :$۳.۴۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۳۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۵.۶۰۷۴

سختی شبکه :۲۵۷,۹۰۶.۷۹۸

نرخ هش کل شبکه :۱۷.۵۸ Th/s

زمان بلاک :۱m 3s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۴۲۱۹۴۵۷

Firo (FIRO)

الگوریتم :Firo(FIRO) FiroPow

حجم بازار : ۳۰۸۳۹۶۷۹

گردش به دلار :۹.۳۶ BTC

گردش به بیت کوین :۹.۳۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۱۱۵۶۰ | (Binance) | -۱.۲%

سود آوری هم اکنون :۷۶%

سود آوری یک روز :۷۷%

سود آوری یک هفته :۸۰%

درآمد به دلار :$۱.۹۱

سود به دلار :$۰.۶۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۱,۸۲۷.۳۲۹

نرخ هش کل شبکه :۵۳.۰۳ Gh/s

زمان بلاک :۲m 28s

پاداش بلاک :۱.۵۶

آخرین بلاک :۵۲۲۳۲۱

Aion (AION)

الگوریتم :Aion(AION) Equihash (۲۱۰,۹)

حجم بازار : ۲۴۳۰۰۶۷۵

گردش به دلار :۸.۵۱ BTC

گردش به بیت کوین :۸.۵۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۰۷ | (Binance) | ۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۳۹%

سود آوری یک روز :۳۸%

سود آوری یک هفته :۴۲%

درآمد به دلار :$۰.۹۵

سود به دلار :$۰.۰۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۲,۳۰۸,۹۵۹

نرخ هش کل شبکه :۲۳۰.۹۰ kh/s

زمان بلاک :۱۰.۰s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۱۲۷۶۱۲۱۸

Beam (BEAM)

الگوریتم :Beam(BEAM) BeamHashIII

حجم بازار : ۲۰۶۰۳۰۳۸

گردش به دلار :۱۳.۴۵ BTC

گردش به بیت کوین :۱۳.۴۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۲۷ | (Hotbit) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۶۴%

سود آوری یک روز :۶۳%

سود آوری یک هفته :۶۳%

درآمد به دلار :$۱.۵۷

سود به دلار :$۰.۵۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۱۶,۰۷۸,۵۲۸

نرخ هش کل شبکه :۲۶۷.۹۸ kh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۴۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۸۹۹۰۹۰

Bytom (BTM)

الگوریتم :Bytom(BTM) Tensority

حجم بازار : ۸۹۹۵۴۱۱۳

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۲ | (Gate.io) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۲۱۷%

سود آوری یک روز :۲۱۶%

سود آوری یک هفته :۲۱۵%

درآمد به دلار :$۵۳.۸۱

سود به دلار :$۵۱.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۹۷۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۶۱.۶۱۹۸

سختی شبکه :۵,۵۳۷,۷۶۹,۸۳۷.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۳۸.۴۶ Mh/s

زمان بلاک :۲m 24s

پاداش بلاک :۴۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۷۲۱۱۳۷

HavenProtocol (XHV)

الگوریتم :HavenProtocol(XHV) CryptoNightHaven

حجم بازار : ۱۴۲۰۷۱۴۲

گردش به دلار :۰.۶۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۶۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۲۱۳۱ | (TradeOgre) | -۲.۶%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۳%

درآمد به دلار :$۰.۳۱

سود به دلار :-$۰.۴۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۶۲۲۸

سختی شبکه :۱,۵۳۷,۲۷۷,۵۳۵

نرخ هش کل شبکه :۱۲.۸۱ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۳.۵۹

آخرین بلاک :۱۱۶۹۶۹۵

LBRY (LBC)

الگوریتم :LBRY(LBC) LBRY

حجم بازار : ۱۳۰۱۷۴۷۷

گردش به دلار :۰.۲۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۵ | (Bittrex) | ۱.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۰%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۸۰

سود به دلار :-$۷.۱۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۰.۲۰۲۸

سختی شبکه :۱,۷۶۷,۵۶۴M

نرخ هش کل شبکه :۷۲۸.۵۵ Th/s

زمان بلاک :۲m 39s

پاداش بلاک :۲۳۲.۰۰

آخرین بلاک :۱۲۱۱۳۹۸

Peercoin (PPC)

الگوریتم :Peercoin(PPC) SHA-256

حجم بازار : ۱۱۷۳۴۲۰۵

گردش به دلار :۰.۰۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۸۰۹ | (Bittrex) | -۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۹۷%

سود آوری یک روز :۹۶%

سود آوری یک هفته :۱۰۱%

درآمد به دلار :$۷.۱۲

سود به دلار :$۰.۴۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۰۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۶.۸۲۰۴

سختی شبکه :۳,۴۰۰M

نرخ هش کل شبکه :۵.۴۱ Ph/s

زمان بلاک :۴۵m

پاداش بلاک :۴۱.۴۱

آخرین بلاک :۶۳۸۱۷۸

Quantum R L (QRL)

الگوریتم :Quantum R L(QRL) RandomX

حجم بازار : ۱۱۳۱۷۹۶۶

گردش به دلار :۰.۰۵ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۶۳۲ | (Bittrex) | -۹.۱%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۰۴

سود به دلار :-$۰.۶۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۲۹۹۴

سختی شبکه :۷۳۶,۶۹۷,۸۷۲

نرخ هش کل شبکه :۱۲.۷۰ Mh/s

زمان بلاک :۵۸s

پاداش بلاک :۱.۸۵

آخرین بلاک :۲۱۹۰۵۷۰

Bytecoin (BCN)

الگوریتم :Bytecoin(BCN) CryptoNight

حجم بازار : ۱۲۰۶۴۴۱۳۶

گردش به دلار :۰.۲۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | (Gate.io) | -۱.۴%

سود آوری هم اکنون :۳%

سود آوری یک روز :۳%

سود آوری یک هفته :۳%

درآمد به دلار :$۰.۲۴

سود به دلار :-$۱.۴۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۶۹.۳۴۸۸

سختی شبکه :۲,۵۹۸,۶۳۸,۹۱۶

نرخ هش کل شبکه :۲۱.۳۰ Mh/s

زمان بلاک :۲m 2s

پاداش بلاک :۳۱.۲۷

آخرین بلاک :۲۶۴۴۶۳۰

Vertcoin (VTC)

الگوریتم :Vertcoin(VTC) Verthash

حجم بازار : ۱۰۹۹۹۶۸۶

گردش به دلار :۱.۶۸ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۶۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۲۵ | (Bittrex) | -۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۴۰%

سود آوری یک روز :۴۶%

سود آوری یک هفته :۴۸%

درآمد به دلار :$۱.۱۴

سود به دلار :$۰.۲۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۵۳.۴۲۶

نرخ هش کل شبکه :۱.۶۵ Gh/s

زمان بلاک :۲m 19s

پاداش بلاک :۱۲.۵۰

آخرین بلاک :۱۸۲۵۲۵۴

Callisto (CLO)

الگوریتم :Callisto(CLO) Ethash

حجم بازار : ۹۳۳۹۴۶۸

گردش به دلار :۴.۲۲ BTC

گردش به بیت کوین :۴.۲۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۳ | (Bitfinex) | ۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۳۳%

سود آوری یک هفته :۴۰%

درآمد به دلار :$۰.۸۱

سود به دلار :-$۰.۲۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۷۰.۰۹۷۳

سختی شبکه :۱,۱۵۸,۶۹۰M

نرخ هش کل شبکه :۹۲.۳۱ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۵۵s

پاداش بلاک :۳۸.۹۷

آخرین بلاک :۱۰۵۳۷۱۳۴

Grin-CT۳۲ (GRIN)

الگوریتم :Grin-CT۳۲(GRIN) Cuckatoo32

حجم بازار : ۴۶۲۲۵۰۱

گردش به دلار :۴.۷۵ BTC

گردش به بیت کوین :۴.۷۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۰۱ | (Hotbit) | ۰.۸%

سود آوری هم اکنون :۹%

سود آوری یک روز :۹%

سود آوری یک هفته :۹%

درآمد به دلار :$۰.۲۲

سود به دلار :-$۰.۶۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۶۹,۱۵۷

نرخ هش کل شبکه :۷.۸۲ kh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۸۸۱۰۹۸

Paccoin (PAC)

الگوریتم :Paccoin(PAC) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۱۴۷۲۴۶۳

گردش به دلار :۰.۳۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (Graviex) | -۹.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۱۷%

سود آوری یک روز :۱۱۷%

سود آوری یک هفته :۹۸%

درآمد به دلار :$۱۰.۵۵

سود به دلار :$۳.۳۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۱۲۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۴۴۸۰.۹۱۳۱

سختی شبکه :۳۵۱,۶۷۱.۳۵۰

نرخ هش کل شبکه :۹.۲۷ Th/s

زمان بلاک :۲m 43s

پاداش بلاک :۲۷۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۱۰۵۰

Dubaicoin (DBIX)

الگوریتم :Dubaicoin(DBIX) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۳.۴۶ BTC

گردش به بیت کوین :۳.۴۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۹۰۶ | (HitBTC) | ۳۳.۴%

سود آوری هم اکنون :۱۰۰%

سود آوری یک روز :۹۱%

سود آوری یک هفته :۴۳%

درآمد به دلار :$۴.۸۹

سود به دلار :$۳.۸۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۵۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۵.۶۵۰۹

سختی شبکه :۲,۶۴۹,۸۲۷M

نرخ هش کل شبکه :۳۱.۱۷ Gh/s

زمان بلاک :۱m 25s

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۳۹۹۱۶۵

BitcoinPrivate (BTCP)

الگوریتم :BitcoinPrivate(BTCP) EquihashZero Lagging

حجم بازار : ۴۰۵۵۶۵

گردش به دلار :۰.۴۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۴۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۸۰ | (TradeOgre) | -۷.۵%

سود آوری هم اکنون :۶۵%

سود آوری یک روز :۲۴%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۰.۳۷

سود به دلار :-$۰.۵۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۳۳۵۶

سختی شبکه :۱۳.۷۹۵

نرخ هش کل شبکه :۳۷۲.۰۰ h/s

زمان بلاک :۵m 3s

پاداش بلاک :۰.۳۹

آخرین بلاک :۶۸۰۰۶۰

Viacoin (VIA)

الگوریتم :Viacoin(VIA) Scrypt

حجم بازار : ۱۵۲۹۸۰۷

گردش به دلار :۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۸۲ | (Bittrex) | ۰.۳%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :-$۲.۵۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۷۴۹,۴۳۲.۲۱۶

نرخ هش کل شبکه :۱۳۴.۱۲ Th/s

زمان بلاک :۲۴s

پاداش بلاک :۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۰۵۵۲۷۷۰

Sibcoin (SIB)

الگوریتم :Sibcoin(SIB) X11Gost

حجم بازار : ۲۷۴۰۳۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۵ | (Bittrex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۴۰%

سود آوری یک روز :۳۲%

سود آوری یک هفته :۲۸%

درآمد به دلار :$۴.۰۳

سود به دلار :$۱.۸۷

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۹۱.۳۴۹۰

سختی شبکه :۴۲۲.۵۹۳

نرخ هش کل شبکه :۱۱.۵۶ Gh/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۱.۷۳

آخرین بلاک :۱۳۹۰۸۷۳

Metaverse (ETP)

الگوریتم :Metaverse(ETP) Ethash

حجم بازار : ۳۲۸۳۰۰۲

گردش به دلار :۰.۲۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۷۴ | (Bitfinex) | -۸.۲%

سود آوری هم اکنون :۲۷%

سود آوری یک روز :۲۹%

سود آوری یک هفته :۲۶%

درآمد به دلار :$۰.۷۱

سود به دلار :-$۰.۳۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷.۴۷۸۸

سختی شبکه :۵۶۴,۳۵۹M

نرخ هش کل شبکه :۲۵.۶۵ Gh/s

زمان بلاک :۲۲s

پاداش بلاک :۱.۲۲

آخرین بلاک :۷۰۰۷۶۸۱

LitecoinCash (LCC)

الگوریتم :LitecoinCash(LCC) SHA-256

حجم بازار : ۳۵۷۷۱۴۰

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۰ | (Stex) | -۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۰۱%

سود آوری یک روز :۸۶%

سود آوری یک هفته :۹۰%

درآمد به دلار :$۶.۳۶

سود به دلار :-$۰.۳۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۲۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۳۵۹.۵۱۲۶

سختی شبکه :۲۲,۵۸۲K

نرخ هش کل شبکه :۳۲۳.۳۰ Th/s

زمان بلاک :۵m

پاداش بلاک :۳۱.۲۵

آخرین بلاک :۲۹۰۱۶۴۹

GameCredits (GAME)

الگوریتم :GameCredits(GAME) Scrypt

حجم بازار : ۵۶۳۴۴۲۸

گردش به دلار :۱.۹۴ BTC

گردش به بیت کوین :۱.۹۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۸۷۱ | (Bittrex) | ۰.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۴۷%

درآمد به دلار :$۱.۶۳

سود به دلار :-$۰.۸۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۷۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۲۲۱۵

سختی شبکه :۶,۷۹۹.۷۶۵

نرخ هش کل شبکه :۳۰۷.۴۲ Gh/s

زمان بلاک :۱m 35s

پاداش بلاک :۶.۲۵

آخرین بلاک :۲۸۴۱۶۸۶

Einsteinium (EMC2)

الگوریتم :Einsteinium(EMC۲) Scrypt

حجم بازار : ۲۶۰۷۴۷۵

گردش به دلار :۰.۰۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۰ | (Bittrex) | ۱.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۶%

سود آوری یک هفته :۱۶%

درآمد به دلار :$۱.۲۱

سود به دلار :-$۱.۳۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۰۳.۰۱۳۱

سختی شبکه :۴۲۱.۰۰۳

نرخ هش کل شبکه :۲۲.۳۲ Gh/s

زمان بلاک :۱m 21s

پاداش بلاک :۱.۹۵

آخرین بلاک :۴۴۲۶۲۳۹

BitcoinZ (BTCZ)

الگوریتم :BitcoinZ(BTCZ) Zhash

حجم بازار : ۲۳۴۹۷۰۰

گردش به دلار :۱۱۴.۸۰ BTC

گردش به بیت کوین :۱۱۴.۸۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۳۶ | (Stex) (L) | -۱.۳%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۳۵%

سود آوری یک هفته :۳۶%

درآمد به دلار :$۰.۸۶

سود به دلار :-$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۲۰۱.۶۷۰۷

سختی شبکه :۱,۰۱۱.۱۷۶

نرخ هش کل شبکه :۵۴.۱۴ kh/s

زمان بلاک :۲m 33s

پاداش بلاک :۵۹۳۷.۵۰

آخرین بلاک :۹۹۶۷۵۲

Tent (TENT)

الگوریتم :Tent(TENT) Zhash

حجم بازار : ۴۱۴۶۲۲

گردش به دلار :۰.۰۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۸ | (Stex) | ۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۳۶%

سود آوری یک روز :۳۵%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۱.۱۹

سود به دلار :$۰.۳۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۰.۷۷۱۳

سختی شبکه :۱۷.۰۴۹

نرخ هش کل شبکه :۲.۳۷ kh/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۳.۰۰

آخرین بلاک :۲۱۷۶۳۵۱

Ubiq (UBQ)

الگوریتم :Ubiq(UBQ) Ubqhash

حجم بازار : ۱۶۹۵۶۰۲

گردش به دلار :۰.۱۵ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۵ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۷۰ | (Bittrex) | -۳.۱%

سود آوری هم اکنون :۴۵%

سود آوری یک روز :۴۸%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۱.۱۹

سود به دلار :$۰.۱۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۹.۹۴۲۹

سختی شبکه :۴۰۴,۸۶۲M

نرخ هش کل شبکه :۲۰.۲۴ Gh/s

زمان بلاک :۲۰s

پاداش بلاک :۱.۵۰

آخرین بلاک :۲۶۶۵۶۰۷

Gulden (NLG)

الگوریتم :Gulden(NLG) Scrypt

حجم بازار : ۴۴۷۳۴۶۲

گردش به دلار :۰.۲۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۱۱ | (Bittrex) | -۱.۸%

سود آوری هم اکنون :۷۴۸%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۳.۱۰

سود به دلار :-$۰.۵۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۷۷۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۴۵.۰۰۱۰

سختی شبکه :۰.۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۰۶ kh/s

زمان بلاک :۱۶m 27s

پاداش بلاک :۸۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۰۲۸۶۱۵

Bitcore (BTX)

الگوریتم :Bitcore(BTX) TimeTravel10

حجم بازار : ۳۴۲۸۴۷۵

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۳۵۰۵ | (HitBTC) | ۰.۷%

سود آوری هم اکنون :۹%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۰۸

سود به دلار :-$۰.۸۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۴۴۷۶

سختی شبکه :۶,۴۷۲.۹۴۴

نرخ هش کل شبکه :۱۸۰.۵۳ Gh/s

زمان بلاک :۲m 34s

پاداش بلاک :۳.۱۳

آخرین بلاک :۵۶۴۷۱۹

Feathercoin (FTC)

الگوریتم :Feathercoin(FTC) NeoScrypt

حجم بازار : ۱۳۲۹۲۲۶

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۴ | (Bittrex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۶%

سود آوری یک روز :۳۱%

سود آوری یک هفته :۲۹%

درآمد به دلار :$۰.۷۶

سود به دلار :-$۰.۳۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۹

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۳۶.۱۲۳۲

سختی شبکه :۶.۱۲۴

نرخ هش کل شبکه :۴۳۱.۱۶ Mh/s

زمان بلاک :۱m 1s

پاداش بلاک :۲۰.۰۰

آخرین بلاک :۴۳۰۱۵۹۳

Conceal (CCX)

الگوریتم :Conceal(CCX) CryptoNightGPU

حجم بازار : ۱۱۵۷۶۱۶

گردش به دلار :۰.۶۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۶۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۷۰ | (Hotbit) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۲%

سود آوری یک روز :۲۶%

سود آوری یک هفته :۲۹%

درآمد به دلار :$۰.۶۵

سود به دلار :-$۰.۲۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷.۴۶۶۹

سختی شبکه :۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱.۵۰ Mh/s

زمان بلاک :۲m 1s

پاداش بلاک :۶.۰۰

آخرین بلاک :۱۰۹۶۵۳۰

Euno (EUNO)

الگوریتم :Euno(EUNO) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۲۵۳۶۱۳۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۵۵۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱۷%

سود آوری یک روز :۹۱%

سود آوری یک هفته :۶۵%

درآمد به دلار :$۵.۱۰

سود به دلار :$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۵۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۱.۴۶۹۳

سختی شبکه :۵۵,۲۲۵.۱۸۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۹۸ Th/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱.۰۰

آخرین بلاک :۹۲۸۵۵۲

Sumokoin (SUMO)

الگوریتم :Sumokoin(SUMO) CryptoNightR

حجم بازار : ۲۷۹۱۰۱۰

گردش به دلار :۰.۵۷ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۵۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۴۶ | (Hotbit) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۰۷%

سود آوری یک روز :۱۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۱۵%

درآمد به دلار :$۱۹.۵۵

سود به دلار :$۱۸.۹۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۹۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۸۵.۳۰۴۱

سختی شبکه :۱,۴۹۷,۱۳۰,۲۳۴

نرخ هش کل شبکه :۶.۲۹ Mh/s

زمان بلاک :۳m 58s

پاداش بلاک :۸۵.۱۵

آخرین بلاک :۶۲۹۱۴۶

SmartCash (SMART)

الگوریتم :SmartCash(SMART) Keccak

حجم بازار : ۶۶۱۹۲۵

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۳

سود به دلار :-$۱.۰۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۳.۷۰۵۶

سختی شبکه :۲۳,۸۸۱.۲۶۲

نرخ هش کل شبکه :۱.۸۳ Th/s

زمان بلاک :۵۶s

پاداش بلاک :۲.۴۸

آخرین بلاک :۲۸۹۶۵۰۶

Hush (HUSH)

الگوریتم :Hush(HUSH) Equihash

حجم بازار : ۶۳۷۲۱۸

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۲۷ | (TradeOgre) | -۱.۷%

سود آوری هم اکنون :۳۵%

سود آوری یک روز :۴۵%

سود آوری یک هفته :۴۱%

درآمد به دلار :$۳.۳۶

سود به دلار :-$۰.۰۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۱۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۶۳.۲۳۰۵

سختی شبکه :۴۱,۰۷۶,۲۶۷.۶۷۰

نرخ هش کل شبکه :۸.۸۸ Mh/s

زمان بلاک :۱m 14s

پاداش بلاک :۲.۸۱

آخرین بلاک :۱۰۵۱۰۰۴

Ryo (RYO)

الگوریتم :Ryo(RYO) CryptoNightGPU

حجم بازار : ۶۰۶۹۴۸

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۶۵ | (TradeOgre) | ۳.۷%

سود آوری هم اکنون :۲۸%

سود آوری یک روز :۲۸%

سود آوری یک هفته :۳۰%

درآمد به دلار :$۰.۷۰

سود به دلار :-$۰.۱۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۶.۲۰۲۷

سختی شبکه :۱۶۵,۷۸۴,۲۴۹

نرخ هش کل شبکه :۶۶۳.۱۴ kh/s

زمان بلاک :۴m 10s

پاداش بلاک :۳۹.۴۸

آخرین بلاک :۶۷۲۸۲۴

Sinovate (SIN)

الگوریتم :Sinovate(SIN) X25X

حجم بازار : ۴۲۳۰۷۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۸%

سود آوری یک روز :۷%

سود آوری یک هفته :۶%

درآمد به دلار :$۰.۱۶

سود به دلار :-$۰.۴۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۴۴.۸۹۵۳

سختی شبکه :۱.۴۸۹

نرخ هش کل شبکه :۱۰۸.۳۸ Mh/s

زمان بلاک :۵۹s

پاداش بلاک :۱۲.۴۷

آخرین بلاک :۱۱۰۰۹۴۰

Karbo (KRB)

الگوریتم :Karbo(KRB) CryptoNight

حجم بازار : ۱۰۸۶۵۳۵

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۲۴۵ | (TradeOgre) | -۴.۵%

سود آوری هم اکنون :۷%

سود آوری یک روز :۶%

سود آوری یک هفته :۵%

درآمد به دلار :$۱.۰۷

سود به دلار :-$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹.۲۰۶۲

سختی شبکه :۷,۷۴۸,۴۶۶,۶۵۶

نرخ هش کل شبکه :۳۱.۳۷ Mh/s

زمان بلاک :۴m 7s

پاداش بلاک :۲.۶۴

آخرین بلاک :۶۹۹۹۳۱

Myriad-SHA (XMY)

الگوریتم :Myriad-SHA(XMY) SHA-256

حجم بازار : ۴۷۵۵۲۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (Bittrex) | -۵.۰%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :-$۶.۷۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴.۶۲۹۳

سختی شبکه :۴۹,۶۶۵M

نرخ هش کل شبکه :۱۷۷.۷۶ Ph/s

زمان بلاک :۲۰m

پاداش بلاک :۲۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۴۴۵۰۶۰

Zclassic (ZCL)

الگوریتم :Zclassic(ZCL) EquihashZero

حجم بازار : ۵۹۹۸۴۰

گردش به دلار :۰.۱۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۱۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۰۵ | (Hotbit) | ۱۶.۳%

سود آوری هم اکنون :۵۳%

سود آوری یک روز :۵۳%

سود آوری یک هفته :۵۷%

درآمد به دلار :$۱.۰۴

سود به دلار :$۰.۱۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۶.۰۳۵۱

سختی شبکه :۲۰.۴۷۴

نرخ هش کل شبکه :۲.۱۸ kh/s

زمان بلاک :۱m 17s

پاداش بلاک :۰.۷۸

آخرین بلاک :۱۶۶۱۹۰۳

Veil-ProgPow (VEIL)

الگوریتم :Veil-ProgPow(VEIL) ProgPow

حجم بازار : ۱۶۳۶۷۵۰

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۳ | (TradeOgre) | ۱۵.۹%

سود آوری هم اکنون :۳۰%

سود آوری یک روز :۴۸%

سود آوری یک هفته :۵۵%

درآمد به دلار :$۴.۸۱

سود به دلار :$۳.۸۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۶۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۸۴.۵۷۶

نرخ هش کل شبکه :۲.۲۷ Gh/s

زمان بلاک :۲m 40s

پاداش بلاک :۳۰.۰۰

آخرین بلاک :۱۱۲۸۶۶۱

Actinium (ACM)

الگوریتم :Actinium(ACM) Lyra2z

حجم بازار : ۲۵۱۳۷۶

گردش به دلار :۰.۰۸ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۸ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۵ | (TradeOgre) | ۲۳.۰%

سود آوری هم اکنون :۳%

سود آوری یک روز :۳%

سود آوری یک هفته :۳%

درآمد به دلار :$۰.۲۵

سود به دلار :-$۱.۳۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۲.۳۳۳۷

سختی شبکه :۷۸۶.۴۱۷

نرخ هش کل شبکه :۲۲.۶۷ Gh/s

زمان بلاک :۲m 29s

پاداش بلاک :۲۵.۰۰

آخرین بلاک :۸۹۰۲۷۴

Expanse (EXP)

الگوریتم :Expanse(EXP) Ethash

حجم بازار : ۲۱۵۶۹۷

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۴۹ | (Bittrex) | -۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۲۰%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۳%

درآمد به دلار :$۰.۶۷

سود به دلار :-$۰.۳۴

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۵۸.۰۲۹۵

سختی شبکه :۶۹۹,۳۶۶M

نرخ هش کل شبکه :۳۳.۳۰ Gh/s

زمان بلاک :۲۱s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۶۶۵۰۶۵۸

Florin (FLO)

الگوریتم :Florin(FLO) Scrypt

حجم بازار : ۲۴۰۷۴۸۶

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۹ | (Bittrex) | -۱.۹%

سود آوری هم اکنون :۱۶%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۱۸%

درآمد به دلار :$۲.۳۱

سود به دلار :-$۰.۲۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۵۰.۶۴۵۹

سختی شبکه :۲۴۵.۱۱۳

نرخ هش کل شبکه :۱۶.۲۰ Gh/s

زمان بلاک :۱m 5s

پاداش بلاک :۱.۵۶

آخرین بلاک :۵۲۹۱۰۱۷

Lethean (LTHN)

الگوریتم :Lethean(LTHN) CryptoNightR

حجم بازار : ۱۴۹۸۲۴۴

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۰۲%

سود آوری یک روز :۱۰۱%

سود آوری یک هفته :۱۱۵%

درآمد به دلار :$۱۷.۳۳

سود به دلار :$۱۶.۷۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۳۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۲۰۴.۴۶۸۴

سختی شبکه :۱۳۹,۵۴۶,۶۹۹

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 2s

پاداش بلاک :۲۸۵.۹۵

آخرین بلاک :۱۱۲۳۳۴۶

BitTubeCash (TUBE)

الگوریتم :BitTubeCash(TUBE) CuckooCycle

حجم بازار : ۱۶۴۶۰۶

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۴۱%

سود آوری یک روز :۳۷%

سود آوری یک هفته :۳۴%

درآمد به دلار :$۰.۹۲

سود به دلار :-$۰.۰۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۲,۰۰۰

نرخ هش کل شبکه :۱۳۰.۰۰ h/s

زمان بلاک :۱۵.۳۴s

پاداش بلاک :۷.۴۰

آخرین بلاک :۴۲۹۳۵۴۲

Graft (GRFT)

الگوریتم :Graft(GRFT) CNReverseWaltz

حجم بازار : ۹۵۵۷۹

گردش به دلار :۰.۰۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۱۱%

سود آوری یک روز :۱۰%

سود آوری یک هفته :۱۱%

درآمد به دلار :$۰.۲۸

سود به دلار :-$۰.۶۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۱۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۷۳۹.۵۷۵۸

سختی شبکه :۴۹,۴۵۶,۱۰۲

نرخ هش کل شبکه :۳۷۷.۵۳ kh/s

زمان بلاک :۲m 11s

پاداش بلاک :۴۰۲.۸۲

آخرین بلاک :۷۴۲۸۷۷

Bitcoin Interest (BCI)

الگوریتم :Bitcoin Interest(BCI) ProgPow

حجم بازار : ۵۸۸۳۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۳ | (Stex) | -۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۶۶%

سود آوری یک روز :۷۳%

سود آوری یک هفته :۵۴%

درآمد به دلار :$۱.۱۴

سود به دلار :$۰.۱۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۰۸

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۵۵.۶۵۱۲

سختی شبکه :۸۶۱,۴۹۹.۵۶۵

نرخ هش کل شبکه :۱۲۰.۹۰ Mh/s

زمان بلاک :۷m 47s

پاداش بلاک :۱۰.۷۶

آخرین بلاک :۹۶۳۱۳

Zero (ZER)

الگوریتم :Zero(ZER) EquihashZero

حجم بازار : ۱۴۴۷۰۸۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۳۰۱ | (Graviex) | ۱۶۱.۱%

سود آوری هم اکنون :۸۳%

سود آوری یک روز :۱۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۰۴%

درآمد به دلار :$۴.۱۸

سود به دلار :$۳.۲۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۲.۴۰۱۱

سختی شبکه :۲۱,۷۰۴.۰۳۸

نرخ هش کل شبکه :۴.۵۲ kh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۳.۶۵

آخرین بلاک :۱۳۳۶۳۰۸

EtherGem (EGEM)

الگوریتم :EtherGem(EGEM) Ethash

حجم بازار : ۱۰۵۸۰۸

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۳ | (Graviex) | ۱۲.۶%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۲۵%

سود آوری یک هفته :۲۶%

درآمد به دلار :$۰.۶۲

سود به دلار :-$۰.۳۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۳.۴۷۴۵

سختی شبکه :۳۱,۱۰۱M

نرخ هش کل شبکه :۲.۵۵ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۱۹s

پاداش بلاک :۰.۴۸

آخرین بلاک :۱۱۱۳۰۷۰۲

Anon (ANON)

الگوریتم :Anon(ANON) EquihashZero

حجم بازار : ۶۴۳۴۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۳ | (Stex) | -۰.۲%

سود آوری هم اکنون :۶۱%

سود آوری یک روز :۵۴%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۰.۹۴

سود به دلار :$۰.۰۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۱۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱۱.۴۹۹۴

سختی شبکه :۱۷۵,۷۸۶.۲۲۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۲ kh/s

زمان بلاک :۲m 37s

پاداش بلاک :۶.۵۳

آخرین بلاک :۲۰۹۲۴۸

GoByte (GBX)

الگوریتم :GoByte(GBX) NeoScrypt

حجم بازار : ۸۹۶۵۲

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۴۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۰%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۱۹%

درآمد به دلار :$۰.۴۶

سود به دلار :-$۰.۶۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۸.۶۲۴۵

سختی شبکه :۲.۴۷۳

نرخ هش کل شبکه :۶۶.۷۹ Mh/s

زمان بلاک :۲m 39s

پاداش بلاک :۲.۸۶

آخرین بلاک :۹۳۶۱۲۳

Masari (MSR)

الگوریتم :Masari(MSR) CryptoNightFastV2

حجم بازار : ۹۰۰۵۵

گردش به دلار :۰.۰۱ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۱ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۳ | (TradeOgre) | ۴.۳%

سود آوری هم اکنون :۵%

سود آوری یک روز :۳%

سود آوری یک هفته :۳%

درآمد به دلار :$۰.۰۶

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۱.۷۹۳۱

سختی شبکه :۲۹,۵۴۰,۰۹۶

نرخ هش کل شبکه :۴۸۴.۲۶ kh/s

زمان بلاک :۱m 1s

پاداش بلاک :۱.۵۱

آخرین بلاک :۲۲۱۲۵۹۴

Swap (XWP)

الگوریتم :Swap(XWP) Cuckaroo29s

حجم بازار : ۷۶۸۰۱

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۲۱ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۳۳%

سود آوری یک روز :۲۸%

سود آوری یک هفته :۳۳%

درآمد به دلار :$۰.۶۹

سود به دلار :-$۰.۲۵

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۶

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۳۹.۹۶۲۱

سختی شبکه :۲,۳۳۶

نرخ هش کل شبکه :۱۵۰.۰۰ h/s

زمان بلاک :۱۵.۵۴s

پاداش بلاک :۰.۶۷

آخرین بلاک :۷۸۷۳۵۰۴

Luxcoin (LUX)

الگوریتم :Luxcoin(LUX) PHI2

حجم بازار : ۶۰۲۹۰۳

گردش به دلار :۰.۰۲ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۲ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۷۰۸ | (TradeOgre) | ۰.۶%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۱,۲۵۶.۴۳۲

نرخ هش کل شبکه :۸۹.۹۴ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۱۲۸۹۶۳۸

EtherSocial (ESN)

الگوریتم :EtherSocial(ESN) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (DoveWallet) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲%

سود آوری یک روز :۲%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۰.۰۵

سود به دلار :-$۰.۹۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱۶۶.۸۹۸۲

سختی شبکه :۵۶,۹۵۱M

نرخ هش کل شبکه :۲۸.۷۹ Mh/s

زمان بلاک :۳۲m 58s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۳۶۰۵۱۸

Axe (AXE)

الگوریتم :Axe(AXE) X۱۱

حجم بازار : ۴۶۱۱۵

گردش به دلار :۰.۳۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۳۷ | (Hotbit) | -۱۲.۵%

سود آوری هم اکنون :۷۱%

سود آوری یک روز :۱۱۷%

سود آوری یک هفته :۸۳%

درآمد به دلار :$۸.۶۴

سود به دلار :$۴.۳۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۲۲۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۸۵.۸۹۰۳

سختی شبکه :۲۳,۸۶۸.۷۸۷

نرخ هش کل شبکه :۵۸۲.۴۸ Gh/s

زمان بلاک :۲m 56s

پاداش بلاک :۳.۳۵

آخرین بلاک :۸۶۸۲۲۲

Trezarcoin (TZC)

الگوریتم :Trezarcoin(TZC) NeoScrypt

حجم بازار : ۵۷۲۸۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (Graviex) | ۱۱.۷%

سود آوری هم اکنون :۳۱%

سود آوری یک روز :۲۸%

سود آوری یک هفته :۳۲%

درآمد به دلار :$۰.۷۰

سود به دلار :-$۰.۳۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳۴

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۳۴۵.۷۱۶۲

سختی شبکه :۰.۶۲۸

نرخ هش کل شبکه :۴۴.۹۴ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۵۰.۰۰

آخرین بلاک :۲۴۷۸۷۹۹

Ellaism (ELLA)

الگوریتم :Ellaism(ELLA) Ethash

حجم بازار : ۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | (Stex) | ۱.۳%

سود آوری هم اکنون :۷۱%

سود آوری یک روز :۷۱%

سود آوری یک هفته :۳۲%

درآمد به دلار :$۳.۳۴

سود به دلار :$۲.۳۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۶۶۸.۵۸۴۳

سختی شبکه :۱۴,۰۷۷M

نرخ هش کل شبکه :۱.۱۳ Gh/s

زمان بلاک :۱۲.۵s

پاداش بلاک :۴.۹۱

آخرین بلاک :۱۰۳۴۸۱۵۳

Pirl (PIRL)

الگوریتم :Pirl(PIRL) Ethash

حجم بازار : ۱۱۲۴۹۹۹

گردش به دلار :۰.۳۹ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۳۹ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۸۳ | (Stex) | ۲.۰%

سود آوری هم اکنون :۵۲%

سود آوری یک روز :۵۰%

سود آوری یک هفته :۴۴%

درآمد به دلار :$۱.۳۳

سود به دلار :$۰.۳۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۸۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۹۹.۴۰۳۶

سختی شبکه :۳۱۸,۰۰۶M

نرخ هش کل شبکه :۲۷.۸۷ Gh/s

زمان بلاک :۱۱.۴۱s

پاداش بلاک :۴.۰۰

آخرین بلاک :۷۶۳۱۵۹۷

BitSend (BSD)

الگوریتم :BitSend(BSD) Xevan

حجم بازار : ۲۲۸۷۲۶

گردش به دلار :۲.۱۷ BTC

گردش به بیت کوین :۲.۱۷ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۹۱ | (Bittrex) | ۲.۲%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۳%

سود آوری یک هفته :۱۲%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۶۶

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۲۰.۹۶۰۸

سختی شبکه :۱۹.۸۱۳

نرخ هش کل شبکه :۴۴۳.۲۲ Mh/s

زمان بلاک :۳m 12s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۶۶۵۶۱۱

Imagecoin (IMG)

الگوریتم :Imagecoin(IMG) X۱۱ Lagging

حجم بازار : ۲۲۳۹۲

گردش به دلار :۰.۲۶ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۲۶ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | (Hotbit) | -۹۵.۳%

سود آوری هم اکنون :۱۵%

سود آوری یک روز :۱۱%

سود آوری یک هفته :۲%

درآمد به دلار :$۱.۰۲

سود به دلار :-$۳.۳۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۵

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۸۶.۳۲۱۰

سختی شبکه :۱۱,۴۰۹.۳۵۱

نرخ هش کل شبکه :۷۵۳.۸۹ Gh/s

زمان بلاک :۱m 5s

پاداش بلاک :۱.۶۷

آخرین بلاک :۱۰۴۲۳۷۲

Bloc.money (BLOC)

الگوریتم :Bloc.money(BLOC) CryptoNightHaven

حجم بازار : ۲۵۴۰۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ | (TradeOgre) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۱%

سود آوری یک روز :۲۱%

سود آوری یک هفته :۲۱%

درآمد به دلار :$۰.۵۱

سود به دلار :-$۰.۲۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۳۷.۵۵۶۶

سختی شبکه :۶,۵۵۷,۳۸۶

نرخ هش کل شبکه :۵۳.۳۱ kh/s

زمان بلاک :۲m 3s

پاداش بلاک :۱۲.۷۹

آخرین بلاک :۱۰۸۴۸۵۵

BitCash (BITC)

الگوریتم :BitCash(BITC) X25X

حجم بازار : ۹۷۸۹۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | (TradeOgre) | ۸.۱%

سود آوری هم اکنون :۲۷%

سود آوری یک روز :۲۳%

سود آوری یک هفته :۱۸%

درآمد به دلار :$۰.۸۰

سود به دلار :$۰.۲۲

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲۱

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۲۸.۵۶۹۵

سختی شبکه :۰.۹۷۹

نرخ هش کل شبکه :۶۷.۸۴ Mh/s

زمان بلاک :۱m 2s

پاداش بلاک :۷.۲۰

آخرین بلاک :۱۷۹۵۲۳۱

XDNA (XDNA)

الگوریتم :XDNA(XDNA) Hex

حجم بازار : ۲۵۲۵۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۵۶ | (CryptoBridge) | ۴.۵%

سود آوری هم اکنون :۱۴%

سود آوری یک روز :۱۸%

سود آوری یک هفته :۱۷%

درآمد به دلار :$۰.۲۰

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۹.۰۶۴۷

سختی شبکه :۱۶.۷۳۸

نرخ هش کل شبکه :۱.۲۰ Gh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۱.۱۴

آخرین بلاک :۶۸۱۲۵۷

Vivo (VIVO)

الگوریتم :Vivo(VIVO) NeoScrypt

حجم بازار : ۲۲۸۷

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۶ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۳۹%

سود آوری یک هفته :۴۰%

درآمد به دلار :$۰.۳۵

سود به دلار :-$۰.۷۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۷۹۳.۷۳۸۷

سختی شبکه :۰.۳۵۶

نرخ هش کل شبکه :۱۲.۱۴ Mh/s

زمان بلاک :۲m 6s

پاداش بلاک :۴.۵۰

آخرین بلاک :۵۳۵۷۸۸

Exosis (EXO)

الگوریتم :Exosis(EXO) X16R

حجم بازار : ۶۳۲۳۴

گردش به دلار :۰.۰۴ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۴ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۱۸۵۰ | (Stex) | ۰.۱%

سود آوری هم اکنون :۳۲%

سود آوری یک روز :۴۳%

سود آوری یک هفته :۳۰%

درآمد به دلار :$۰.۴۰

سود به دلار :-$۰.۶۱

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۴۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳.۲۹۹۸

سختی شبکه :۶۷.۴۹۵

نرخ هش کل شبکه :۱.۶۰ Gh/s

زمان بلاک :۳m 1s

پاداش بلاک :۰.۲۵

آخرین بلاک :۲۱۵۷۱۸

Straks (STAK)

الگوریتم :Straks(STAK) Lyra2REv2

حجم بازار : ۱۸۰۴۳

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۰ | (Stex) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۶%

سود آوری یک روز :۸%

سود آوری یک هفته :۸%

درآمد به دلار :$۰.۶۵

سود به دلار :-$۱.۹۹

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۸۵۴.۴۰۲۱

سختی شبکه :۶۴۲.۹۰۵

نرخ هش کل شبکه :۱۱.۵۵ Gh/s

زمان بلاک :۳m 59s

پاداش بلاک :۳.۸۰

آخرین بلاک :۹۷۳۹۵۹

Traid (TRAID)

الگوریتم :Traid(TRAID) NeoScrypt Lagging

حجم بازار : ۱۸۷۰

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۲۵%

سود آوری یک روز :۲۷%

سود آوری یک هفته :۲۵%

درآمد به دلار :$۰.۳۰

سود به دلار :-$۰.۷۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۳

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۳۵۲۸.۰۹۳۳

سختی شبکه :۰.۸۳۵

نرخ هش کل شبکه :۲۹.۸۸ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۶۰.۰۰

آخرین بلاک :۳۳۱۳۵۷

Gexan (GEX)

الگوریتم :Gexan(GEX) PHI2

حجم بازار : ۳۸۸۶

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | (Graviex) | ۰.۵%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۱.۸۷۴

نرخ هش کل شبکه :۶۷.۰۶ Mh/s

زمان بلاک :۲m

پاداش بلاک :۱.۶۰

آخرین بلاک :۵۷۷۵۸۰

Spider (SPDR)

الگوریتم :Spider(SPDR) PHI2

حجم بازار : ۱۵۳۸

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۰۰۷ | (CryptoBridge) | ۰.۰%

سود آوری هم اکنون :۰%

سود آوری یک روز :۰%

سود آوری یک هفته :۰%

درآمد به دلار :$۰.۰۰

سود به دلار :$۰.۰۰

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۰

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۰.۰۰۰۰

سختی شبکه :۰.۸۶۱

نرخ هش کل شبکه :۶۱.۶۱ Mh/s

زمان بلاک :۱m

پاداش بلاک :۱.۰۰

آخرین بلاک :۳۶۱۲۱۵

Gincoin (GIN)

الگوریتم :Gincoin(GIN) X16RT

حجم بازار : ۵۶۴۹۰

گردش به دلار :۰.۰۳ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۳ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۰۰ | (CryptoBridge) | ۳.۴%

سود آوری هم اکنون :۵۸%

سود آوری یک روز :۴۷%

سود آوری یک هفته :۴۹%

درآمد به دلار :$۰.۴۳

سود به دلار :-$۰.۵۸

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۷

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۱

سختی شبکه :۴۳.۸۹۹

نرخ هش کل شبکه :۱.۴۸ Gh/s

زمان بلاک :۲m 7s

پاداش بلاک :۵.۰۰

آخرین بلاک :۴۴۱۵۷۸

Etho (ETHO)

الگوریتم :Etho(ETHO) Ethash

حجم بازار : ۲۳۷۸۹۹۴

گردش به دلار :۰.۰۰ BTC

گردش به بیت کوین :۰.۰۰ BTC

نرخ صرافی :۰.۰۰۰۰۰۱۲۷ | (Graviex) | -۲.۸%

سود آوری هم اکنون :۴۹%

سود آوری یک روز :۵۴%

سود آوری یک هفته :۴۷%

درآمد به دلار :$۱.۳۴

سود به دلار :$۰.۳۳

درآمد به بیت کوین :۰.۰۰۰۰۵۲

براورد پاداش ۲۴ ساعت :۴۵.۰۳۳۱

سختی شبکه :۵۵,۴۴۷M

نرخ هش کل شبکه :۴.۲۶ Gh/s

زمان بلاک :۱۳.۰۱s

پاداش بلاک :۰.۳۰

آخرین بلاک :۹۸۵۰۸۹۲

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.