00: 00: 00

سختی و سودآوری شبکه ها

Ethereum (ETH)

الگوریتم :Ethereum(ETH) Ethash

حجم بازار : 18302971728

گردش به دلار :4272.43 BTC

گردش به بیت کوین :4272.43 BTC

نرخ صرافی :0.03259000 | (Binance) | -0.5%

سود آوری هم اکنون :100%

سود آوری یک روز :100%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$1.37

سود به دلار :$0.40

درآمد به بیت کوین :0.00026

براورد پاداش 24 ساعت :0.0079

سختی شبکه :1,832,499,070M

نرخ هش کل شبکه :134.18 Th/s

زمان بلاک :13.66s

پاداش بلاک :1.94

آخرین بلاک :7607182

Bitcoin (BTC)

الگوریتم :Bitcoin(BTC) SHA-256

حجم بازار : 93775609440

گردش به دلار :6620.23 BTC

گردش به بیت کوین :6620.23 BTC

نرخ صرافی :$5,311.20 | (Bitfinex) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :100%

سود آوری یک روز :100%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$3.04

سود به دلار :-$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00057

براورد پاداش 24 ساعت :0.00057

سختی شبکه :6,393,024M

نرخ هش کل شبکه :40,920.76 Ph/s

زمان بلاک :11m 11s

پاداش بلاک :12.95

آخرین بلاک :572514

Litecoin (LTC)

الگوریتم :Litecoin(LTC) Scrypt

حجم بازار : 4995932228

گردش به دلار :9277.44 BTC

گردش به بیت کوین :9277.44 BTC

نرخ صرافی :0.01531290 | (HitBTC) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :114%

سود آوری یک روز :114%

سود آوری یک هفته :114%

درآمد به دلار :$3.47

سود به دلار :-$0.37

درآمد به بیت کوین :0.00065

براورد پاداش 24 ساعت :0.0426

سختی شبکه :11,801,513.709

نرخ هش کل شبکه :331.29 Th/s

زمان بلاک :2m 33s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1618076

BitcoinCash (BCH)

الگوریتم :BitcoinCash(BCH) SHA-256

حجم بازار : 7885942825

گردش به دلار :9762.03 BTC

گردش به بیت کوین :9762.03 BTC

نرخ صرافی :0.07663900 | (HitBTC) | -2.2%

سود آوری هم اکنون :86%

سود آوری یک روز :75%

سود آوری یک هفته :81%

درآمد به دلار :$2.20

سود به دلار :-$1.09

درآمد به بیت کوین :0.00043

براورد پاداش 24 ساعت :0.0049

سختی شبکه :627,331M

نرخ هش کل شبکه :3,573.43 Ph/s

زمان بلاک :12m 34s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :556662

BitcoinCashABC (BCH)

الگوریتم :BitcoinCashABC(BCH) SHA-256

حجم بازار : 5316415925

گردش به دلار :104.79 BTC

گردش به بیت کوین :104.79 BTC

نرخ صرافی :0.05642753 | (Bittrex) | -1.2%

سود آوری هم اکنون :100%

سود آوری یک روز :99%

سود آوری یک هفته :97%

درآمد به دلار :$3.00

سود به دلار :-$0.29

درآمد به بیت کوین :0.00057

براورد پاداش 24 ساعت :0.0100

سختی شبکه :348,802M

نرخ هش کل شبکه :2,505.17 Ph/s

زمان بلاک :9m 58s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :579148

Monero (XMR)

الگوریتم :Monero(XMR) CryptoNightR

حجم بازار : 1173815814

گردش به دلار :981.54 BTC

گردش به بیت کوین :981.54 BTC

نرخ صرافی :0.01305300 | (HitBTC) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :85%

سود آوری یک روز :87%

سود آوری یک هفته :88%

درآمد به دلار :$1.19

سود به دلار :$0.26

درآمد به بیت کوین :0.00022

براورد پاداش 24 ساعت :0.0172

سختی شبکه :36,366,249,016

نرخ هش کل شبکه :305.60 Mh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :2.89

آخرین بلاک :1817456

EthereumClassic (ETC)

الگوریتم :EthereumClassic(ETC) Ethash

حجم بازار : 685007884

گردش به دلار :3937.74 BTC

گردش به بیت کوین :3937.74 BTC

نرخ صرافی :0.00117390 | (HitBTC) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :103%

سود آوری یک روز :102%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$1.39

سود به دلار :$0.42

درآمد به بیت کوین :0.00027

براورد پاداش 24 ساعت :0.2237

سختی شبکه :127,793,152M

نرخ هش کل شبکه :8.86 Th/s

زمان بلاک :14.42s

پاداش بلاک :3.88

آخرین بلاک :7888732

Dash (DASH)

الگوریتم :Dash(DASH) X11

حجم بازار : 1076991038

گردش به دلار :1308.26 BTC

گردش به بیت کوین :1308.26 BTC

نرخ صرافی :0.02314500 | (HitBTC) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :14%

سود آوری یک روز :15%

سود آوری یک هفته :15%

درآمد به دلار :$0.46

سود به دلار :-$0.26

درآمد به بیت کوین :0.00008

براورد پاداش 24 ساعت :0.0037

سختی شبکه :117,234,657.318

نرخ هش کل شبکه :3.21 Ph/s

زمان بلاک :2m 37s

پاداش بلاک :1.55

آخرین بلاک :1057069

Bytecoin (BCN)

الگوریتم :Bytecoin(BCN) CryptoNight

حجم بازار : 168716925

گردش به دلار :35.75 BTC

گردش به بیت کوین :35.75 BTC

نرخ صرافی :0.00000017 | (HitBTC) | -0.8%

سود آوری هم اکنون :4%

سود آوری یک روز :4%

سود آوری یک هفته :3%

درآمد به دلار :$0.12

سود به دلار :-$0.24

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :133.7275

سختی شبکه :37,897,917,564

نرخ هش کل شبکه :313.21 Mh/s

زمان بلاک :2m 1s

پاداش بلاک :869.07

آخرین بلاک :1773038

DGB-Scrypt (DGB)

الگوریتم :DGB-Scrypt(DGB) Scrypt

حجم بازار : 153444432

گردش به دلار :59.97 BTC

گردش به بیت کوین :59.97 BTC

نرخ صرافی :0.00000247 | (Bittrex) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :93%

سود آوری یک روز :121%

سود آوری یک هفته :122%

درآمد به دلار :$3.66

سود به دلار :-$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00053

براورد پاداش 24 ساعت :279.1279

سختی شبکه :64,556.836

نرخ هش کل شبکه :3.70 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :688.43

آخرین بلاک :8579536

DGB-SHA (DGB)

الگوریتم :DGB-SHA(DGB) SHA-256

حجم بازار : 153444432

گردش به دلار :59.97 BTC

گردش به بیت کوین :59.97 BTC

نرخ صرافی :0.00000247 | (Bittrex) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :104%

سود آوری یک روز :92%

سود آوری یک هفته :94%

درآمد به دلار :$2.80

سود به دلار :-$0.49

درآمد به بیت کوین :0.00059

براورد پاداش 24 ساعت :213.1291

سختی شبکه :806,620K

نرخ هش کل شبکه :46.19 Ph/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :688.43

آخرین بلاک :8579536

DGB-Skein (DGB)

الگوریتم :DGB-Skein(DGB) Skein

حجم بازار : 153444432

گردش به دلار :59.97 BTC

گردش به بیت کوین :59.97 BTC

نرخ صرافی :0.00000247 | (Bittrex) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :3%

سود آوری یک روز :6%

سود آوری یک هفته :6%

درآمد به دلار :$0.17

سود به دلار :$0.08

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :13.1346

سختی شبکه :3,334,652.189

نرخ هش کل شبکه :190.96 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :688.43

آخرین بلاک :8579536

DGB-Groestl (DGB)

الگوریتم :DGB-Groestl(DGB) Myr-Groestl

حجم بازار : 153444432

گردش به دلار :59.97 BTC

گردش به بیت کوین :59.97 BTC

نرخ صرافی :0.00000247 | (Bittrex) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :12%

سود آوری یک روز :9%

سود آوری یک هفته :9%

درآمد به دلار :$0.28

سود به دلار :$0.16

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :21.2952

سختی شبکه :1,695,885.050

نرخ هش کل شبکه :97.12 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :688.43

آخرین بلاک :8579536

DGB-Qubit (DGB)

الگوریتم :DGB-Qubit(DGB) Qubit

حجم بازار : 153444432

گردش به دلار :59.97 BTC

گردش به بیت کوین :59.97 BTC

نرخ صرافی :0.00000247 | (Bittrex) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :18%

سود آوری یک روز :12%

سود آوری یک هفته :14%

درآمد به دلار :$0.36

سود به دلار :$0.05

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :27.3295

سختی شبکه :1,088,937.601

نرخ هش کل شبکه :62.36 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :688.43

آخرین بلاک :8579536

Aeternity (AE)

الگوریتم :Aeternity(AE) CuckooCycle

حجم بازار : 151679587

گردش به دلار :249.02 BTC

گردش به بیت کوین :249.02 BTC

نرخ صرافی :0.00010980 | (Binance) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :$0.00

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :142,103,536

نرخ هش کل شبکه :789.46 kh/s

زمان بلاک :3m

پاداش بلاک :376.00

آخرین بلاک :69042

Decred (DCR)

الگوریتم :Decred(DCR) Blake (14r)

حجم بازار : 245961920

گردش به دلار :12.71 BTC

گردش به بیت کوین :12.71 BTC

نرخ صرافی :0.00479557 | (Bittrex) | 0.9%

سود آوری هم اکنون :1%

سود آوری یک روز :1%

سود آوری یک هفته :1%

درآمد به دلار :$0.02

سود به دلار :-$0.42

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0007

سختی شبکه :33,187,497,075.941

نرخ هش کل شبکه :507.26 Ph/s

زمان بلاک :4m 41s

پاداش بلاک :10.936883

آخرین بلاک :337440

Zcash (ZEC)

الگوریتم :Zcash(ZEC) Equihash

حجم بازار : 441562619

گردش به دلار :2093.25 BTC

گردش به بیت کوین :2093.25 BTC

نرخ صرافی :0.01307100 | (HitBTC) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :21%

سود آوری یک هفته :24%

درآمد به دلار :$0.63

سود به دلار :$0.44

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :0.0090

سختی شبکه :78,541,303.876

نرخ هش کل شبکه :4.35 Gh/s

زمان بلاک :2m 28s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :518878

BitcoinSV (BSV)

الگوریتم :BitcoinSV(BSV) SHA-256

حجم بازار : 1038421110

گردش به دلار :119.09 BTC

گردش به بیت کوین :119.09 BTC

نرخ صرافی :0.01102300 | (Bitfinex) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :76%

سود آوری یک روز :74%

سود آوری یک هفته :68%

درآمد به دلار :$2.25

سود به دلار :-$1.04

درآمد به بیت کوین :0.00044

براورد پاداش 24 ساعت :0.0385

سختی شبکه :88,974M

نرخ هش کل شبکه :613.39 Ph/s

زمان بلاک :10m 23s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :578989

Dogecoin (DOGE)

الگوریتم :Dogecoin(DOGE) Scrypt

حجم بازار : 337359422

گردش به دلار :279.52 BTC

گردش به بیت کوین :279.52 BTC

نرخ صرافی :0.00000053 | (HitBTC) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :6%

سود آوری یک روز :4%

سود آوری یک هفته :4%

درآمد به دلار :$0.13

سود به دلار :-$3.71

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :46.8147

سختی شبکه :3,346,323.594

نرخ هش کل شبکه :231.81 Th/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :10000.00

آخرین بلاک :2691372

Verge-Lyra2REv2 (XVG)

الگوریتم :Verge-Lyra2REv2(XVG) Lyra2REv2

حجم بازار : 135102559

گردش به دلار :134.61 BTC

گردش به بیت کوین :134.61 BTC

نرخ صرافی :0.00000160 | (Binance) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :23%

سود آوری یک روز :19%

سود آوری یک هفته :18%

درآمد به دلار :$0.57

سود به دلار :$0.28

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :114,904.536

نرخ هش کل شبکه :3.29 Th/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :3066968

Verge-Scrypt (XVG)

الگوریتم :Verge-Scrypt(XVG) Scrypt

حجم بازار : 135102559

گردش به دلار :134.61 BTC

گردش به بیت کوین :134.61 BTC

نرخ صرافی :0.00000160 | (Binance) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :192%

سود آوری یک روز :119%

سود آوری یک هفته :115%

درآمد به دلار :$3.63

سود به دلار :-$0.21

درآمد به بیت کوین :0.00109

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :19,287.932

نرخ هش کل شبکه :552.27 Gh/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :3066968

Verge-Groestl (XVG)

الگوریتم :Verge-Groestl(XVG) Myr-Groestl

حجم بازار : 135102559

گردش به دلار :134.61 BTC

گردش به بیت کوین :134.61 BTC

نرخ صرافی :0.00000160 | (Binance) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :16%

سود آوری یک روز :9%

سود آوری یک هفته :9%

درآمد به دلار :$0.28

سود به دلار :$0.16

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :765,581.236

نرخ هش کل شبکه :21.92 Th/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :3066968

Komodo (KMD)

الگوریتم :Komodo(KMD) Equihash

حجم بازار : 124467227

گردش به دلار :118.37 BTC

گردش به بیت کوین :118.37 BTC

نرخ صرافی :0.00020760 | (Binance) | -2.4%

سود آوری هم اکنون :17%

سود آوری یک روز :20%

سود آوری یک هفته :22%

درآمد به دلار :$0.61

سود به دلار :$0.41

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :0.5494

سختی شبکه :217,639,373.060

نرخ هش کل شبکه :58.04 Mh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :3.00

آخرین بلاک :1321985

Sia (SC)

الگوریتم :Sia(SC) Sia

حجم بازار : 123929608

گردش به دلار :19.55 BTC

گردش به بیت کوین :19.55 BTC

نرخ صرافی :0.00000058 | (HitBTC) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :79%

سود آوری یک روز :79%

سود آوری یک هفته :78%

درآمد به دلار :$2.40

سود به دلار :$2.10

درآمد به بیت کوین :0.00045

براورد پاداش 24 ساعت :783.0302

سختی شبکه :1,436,992T

نرخ هش کل شبکه :2.38 Ph/s

زمان بلاک :10m 5s

پاداش بلاک :96334.00

آخرین بلاک :203666

Ravencoin (RVN)

الگوریتم :Ravencoin(RVN) X16R

حجم بازار : 223877492

گردش به دلار :2442.40 BTC

گردش به بیت کوین :2442.40 BTC

نرخ صرافی :0.00001252 | (Binance) | -2.0%

سود آوری هم اکنون :58%

سود آوری یک روز :65%

سود آوری یک هفته :67%

درآمد به دلار :$0.90

سود به دلار :-$0.04

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :13.4660

سختی شبکه :198,909.304

نرخ هش کل شبکه :14.48 Th/s

زمان بلاک :59s

پاداش بلاک :5000.00

آخرین بلاک :673478

Zencash (ZEN)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 121462247

گردش به دلار :71.30 BTC

گردش به بیت کوین :71.30 BTC

نرخ صرافی :0.00338000 | (Binance) | -4.0%

سود آوری هم اکنون :49%

سود آوری یک روز :53%

سود آوری یک هفته :54%

درآمد به دلار :$1.51

سود به دلار :$0.64

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :0.0544

سختی شبکه :1,554,520.910

نرخ هش کل شبکه :85.47 Mh/s

زمان بلاک :2m 29s

پاداش بلاک :8.75

آخرین بلاک :351186

Zcoin (XZC)

الگوریتم :Zcoin(XZC) MTP

حجم بازار : 59871682

گردش به دلار :32.37 BTC

گردش به بیت کوین :32.37 BTC

نرخ صرافی :0.00154100 | (Binance) | -2.0%

سود آوری هم اکنون :39%

سود آوری یک روز :40%

سود آوری یک هفته :41%

درآمد به دلار :$0.55

سود به دلار :-$0.39

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :0.0670

سختی شبکه :7,501.173

نرخ هش کل شبکه :99.44 Gh/s

زمان بلاک :5m 24s

پاداش بلاک :14.00

آخرین بلاک :155334

Einsteinium (EMC2)

الگوریتم :Einsteinium(EMC2) Scrypt

حجم بازار : 18192991

گردش به دلار :15.47 BTC

گردش به بیت کوین :15.47 BTC

نرخ صرافی :0.00001567 | (Bittrex) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :92%

سود آوری یک روز :105%

سود آوری یک هفته :97%

درآمد به دلار :$3.19

سود به دلار :-$0.65

درآمد به بیت کوین :0.00052

براورد پاداش 24 ساعت :38.3165

سختی شبکه :1,190.501

نرخ هش کل شبکه :75.19 Gh/s

زمان بلاک :1m 8s

پاداش بلاک :2.00

آخرین بلاک :2333925

DigitalNote (XDN)

الگوریتم :DigitalNote(XDN) CryptoNightV7

حجم بازار : 18140895

گردش به دلار :36.71 BTC

گردش به بیت کوین :36.71 BTC

نرخ صرافی :0.00000041 | (HitBTC) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :36%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :44%

درآمد به دلار :$0.54

سود به دلار :-$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :206.3369

سختی شبکه :156,743,183

نرخ هش کل شبکه :1.13 Mh/s

زمان بلاک :2m 19s

پاداش بلاک :150.00

آخرین بلاک :761111

Energi (NRG)

الگوریتم :Energi(NRG) Energi

حجم بازار : 18020556

گردش به دلار :0.82 BTC

گردش به بیت کوین :0.82 BTC

نرخ صرافی :0.00030500 | (CryptoBridge) | 15.4%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :20%

سود آوری یک هفته :23%

درآمد به دلار :$0.21

سود به دلار :-$0.76

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :85,096,935M

نرخ هش کل شبکه :1.44 Th/s

زمان بلاک :59s

پاداش بلاک :2.28

آخرین بلاک :448062

BitcoinDiamond (BCD)

الگوریتم :BitcoinDiamond(BCD) BCD

حجم بازار : 207014726

گردش به دلار :82.60 BTC

گردش به بیت کوین :82.60 BTC

نرخ صرافی :0.00020900 | (Binance) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :22%

سود آوری یک روز :20%

سود آوری یک هفته :21%

درآمد به دلار :$0.27

سود به دلار :-$0.67

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :0.2411

سختی شبکه :280,396.972

نرخ هش کل شبکه :1.99 Th/s

زمان بلاک :10m 5s

پاداش بلاک :125.00

آخرین بلاک :564263

Unobtanium (UNO)

الگوریتم :Unobtanium(UNO) SHA-256

حجم بازار : 16707745

گردش به دلار :0.23 BTC

گردش به بیت کوین :0.23 BTC

نرخ صرافی :0.02227501 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.29

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :317,133M

نرخ هش کل شبکه :7,652.12 Ph/s

زمان بلاک :2m 58s

پاداش بلاک :0.000244

آخرین بلاک :1238229

Bulwark (BWK)

الگوریتم :NIST5

حجم بازار : 6655293

گردش به دلار :2.25 BTC

گردش به بیت کوین :2.25 BTC

نرخ صرافی :0.00011523 | (Cryptopia) | 2.2%

سود آوری هم اکنون :22%

سود آوری یک روز :32%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.96

سود به دلار :$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :1.3430

سختی شبکه :24,826.165

نرخ هش کل شبکه :1.15 Th/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :18.75

آخرین بلاک :185594

BitcoinPrivate (BTCP)

الگوریتم :BitcoinPrivate(BTCP) Equihash

حجم بازار : 26608237

گردش به دلار :2.62 BTC

گردش به بیت کوین :2.62 BTC

نرخ صرافی :0.00032777 | (HitBTC) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :28%

سود آوری یک روز :30%

سود آوری یک هفته :32%

درآمد به دلار :$0.70

سود به دلار :$0.51

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :0.5393

سختی شبکه :102,178.823

نرخ هش کل شبکه :5.54 Mh/s

زمان بلاک :2m 31s

پاداش بلاک :0.78

آخرین بلاک :490068

Electroneum (ETN)

الگوریتم :Electroneum(ETN) CryptoNight

حجم بازار : 55833489

گردش به دلار :6.31 BTC

گردش به بیت کوین :6.31 BTC

نرخ صرافی :0.00000113 | (HitBTC) | -0.9%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :20%

سود آوری یک هفته :19%

درآمد به دلار :$0.62

سود به دلار :$0.26

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :386,077,502,231

نرخ هش کل شبکه :3.24 Gh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :7798.38

آخرین بلاک :533003

Aion (AION)

الگوریتم :Aion(AION) Equihash (210,9)

حجم بازار : 55742495

گردش به دلار :102.03 BTC

گردش به بیت کوین :102.03 BTC

نرخ صرافی :0.00003490 | (Binance) | -1.1%

سود آوری هم اکنون :50%

سود آوری یک روز :50%

سود آوری یک هفته :53%

درآمد به دلار :$0.69

سود به دلار :-$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :3.7086

سختی شبکه :9,826,978.000

نرخ هش کل شبکه :929.07 kh/s

زمان بلاک :10.58s

پاداش بلاک :1.50

آخرین بلاک :2970107

Vertcoin (VTC)

الگوریتم :Vertcoin(VTC) Lyra2REv3

حجم بازار : 25096706

گردش به دلار :6.67 BTC

گردش به بیت کوین :6.67 BTC

نرخ صرافی :0.00009619 | (Bittrex) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :74%

سود آوری یک روز :73%

سود آوری یک هفته :66%

درآمد به دلار :$1.00

سود به دلار :-$0.00

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :1.9646

سختی شبکه :29,102.000

نرخ هش کل شبکه :766.82 Gh/s

زمان بلاک :2m 43s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1125001

Peercoin (PPC)

الگوریتم :Peercoin(PPC) SHA-256

حجم بازار : 14750406

گردش به دلار :1.54 BTC

گردش به بیت کوین :1.54 BTC

نرخ صرافی :0.00010968 | (HitBTC) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :85%

سود آوری یک روز :84%

سود آوری یک هفته :88%

درآمد به دلار :$2.54

سود به دلار :-$0.75

درآمد به بیت کوین :0.00048

براورد پاداش 24 ساعت :4.3649

سختی شبکه :2,769M

نرخ هش کل شبکه :4.40 Ph/s

زمان بلاک :45m

پاداش بلاک :43.59

آخرین بلاک :426042

Monacoin (MONA)

الگوریتم :Monacoin(MONA) Lyra2REv2

حجم بازار : 64179178

گردش به دلار :150.23 BTC

گردش به بیت کوین :150.23 BTC

نرخ صرافی :0.00018384 | (Bittrex) | 25.5%

سود آوری هم اکنون :28%

سود آوری یک روز :25%

سود آوری یک هفته :26%

درآمد به دلار :$0.76

سود به دلار :$0.47

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :0.7748

سختی شبکه :404,202.866

نرخ هش کل شبکه :18.47 Th/s

زمان بلاک :1m 34s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1639304

Metaverse (ETP)

الگوریتم :Metaverse(ETP) Ethash

حجم بازار : 44141479

گردش به دلار :2.08 BTC

گردش به بیت کوین :2.08 BTC

نرخ صرافی :0.00011750 | (Bitfinex) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :81%

سود آوری یک روز :84%

سود آوری یک هفته :84%

درآمد به دلار :$1.14

سود به دلار :$0.17

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :1.8308

سختی شبکه :10,320,343M

نرخ هش کل شبکه :491.44 Gh/s

زمان بلاک :21s

پاداش بلاک :2.44

آخرین بلاک :2131399

Horizen (ZEN)

الگوریتم :Horizen(ZEN) Equihash

حجم بازار : 44131079

گردش به دلار :26.63 BTC

گردش به بیت کوین :26.63 BTC

نرخ صرافی :0.00132400 | (Binance) | -1.9%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :21%

سود آوری یک هفته :24%

درآمد به دلار :$0.65

سود به دلار :$0.46

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :0.0922

سختی شبکه :5,490,423.828

نرخ هش کل شبکه :299.85 Mh/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :7.50

آخرین بلاک :502102

Viacoin (VIA)

الگوریتم :Viacoin(VIA) Scrypt

حجم بازار : 13380994

گردش به دلار :3.25 BTC

گردش به بیت کوین :3.25 BTC

نرخ صرافی :0.00010889 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :1%

سود آوری یک روز :1%

سود آوری یک هفته :1%

درآمد به دلار :$0.02

سود به دلار :-$3.82

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0272

سختی شبکه :402,006.734

نرخ هش کل شبکه :71.94 Th/s

زمان بلاک :24s

پاداش بلاک :0.63

آخرین بلاک :6219452

Grin-CR29 (GRIN)

الگوریتم :Grin-CR29(GRIN) Cuckaroo29

حجم بازار : 23311932

گردش به دلار :9.52 BTC

گردش به بیت کوین :9.52 BTC

نرخ صرافی :0.00053593 | (Poloniex) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :41%

سود آوری یک روز :38%

سود آوری یک هفته :37%

درآمد به دلار :$0.52

سود به دلار :-$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :101,584,381

نرخ هش کل شبکه :1.30 Mh/s

زمان بلاک :1m 17s

پاداش بلاک :60.00

آخرین بلاک :136611

GroestlCoin (GRS)

الگوریتم :Groestl

حجم بازار : 42789567

گردش به دلار :22.70 BTC

گردش به بیت کوین :22.70 BTC

نرخ صرافی :0.00009099 | (Bittrex) | 1.8%

سود آوری هم اکنون :2%

سود آوری یک روز :2%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.07

سود به دلار :-$1.01

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.1127

سختی شبکه :52,768.755

نرخ هش کل شبکه :3.66 Th/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :2172611

Quantum Resistant Ledger (QRL)

الگوریتم :CryptoNightV7

حجم بازار : 32245442

گردش به دلار :3.72 BTC

گردش به بیت کوین :3.72 BTC

نرخ صرافی :0.00007575 | (Bittrex) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :97%

سود آوری یک روز :87%

سود آوری یک هفته :104%

درآمد به دلار :$2.47

سود به دلار :$1.68

درآمد به بیت کوین :0.00034

براورد پاداش 24 ساعت :3.9841

سختی شبکه :323,012,560

نرخ هش کل شبکه :5.57 Mh/s

زمان بلاک :58s

پاداش بلاک :6.60

آخرین بلاک :50627

Florin (FLO)

الگوریتم :Florin(FLO) Scrypt

حجم بازار : 12111465

گردش به دلار :4.86 BTC

گردش به بیت کوین :4.86 BTC

نرخ صرافی :0.00001513 | (Bittrex) | 1.2%

سود آوری هم اکنون :110%

سود آوری یک روز :114%

سود آوری یک هفته :104%

درآمد به دلار :$3.47

سود به دلار :-$0.37

درآمد به بیت کوین :0.00063

براورد پاداش 24 ساعت :43.2050

سختی شبکه :3,013.347

نرخ هش کل شبکه :264.13 Gh/s

زمان بلاک :49s

پاداش بلاک :6.25

آخرین بلاک :3393953

ZelCash (ZEL)

الگوریتم :ZelCash(ZEL) Zhash

حجم بازار : 12074886

گردش به دلار :4.25 BTC

گردش به بیت کوین :4.25 BTC

نرخ صرافی :0.00003755 | (TradeOgre) | -3.9%

سود آوری هم اکنون :46%

سود آوری یک روز :54%

سود آوری یک هفته :65%

درآمد به دلار :$0.74

سود به دلار :-$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :3.6925

سختی شبکه :23,136.845

نرخ هش کل شبکه :1.57 Mh/s

زمان بلاک :2m 1s

پاداش بلاک :112.50

آخرین بلاک :319818

Pascalcoin (PASC)

الگوریتم :Pascalcoin(PASC) Pascal Lagging

حجم بازار : 11570766

گردش به دلار :10.63 BTC

گردش به بیت کوین :10.63 BTC

نرخ صرافی :0.00008704 | (Poloniex) | 3.8%

سود آوری هم اکنون :30%

سود آوری یک روز :29%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.89

سود به دلار :$0.41

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :1.8017

سختی شبکه :8,851,966.667

نرخ هش کل شبکه :513.77 Th/s

زمان بلاک :1m 14s

پاداش بلاک :40.00

آخرین بلاک :260015

BitcoinGold (BTG)

الگوریتم :BitcoinGold(BTG) Zhash

حجم بازار : 301328829

گردش به دلار :97.81 BTC

گردش به بیت کوین :97.81 BTC

نرخ صرافی :0.00323940 | (HitBTC) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :55%

سود آوری یک روز :53%

سود آوری یک هفته :51%

درآمد به دلار :$0.72

سود به دلار :-$0.14

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :0.0420

سختی شبکه :184,211.453

نرخ هش کل شبکه :2.52 Mh/s

زمان بلاک :9m 59s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :577964

HavenProtocol (XHV)

الگوریتم :HavenProtocol(XHV) CryptoNightHaven

حجم بازار : 3982052

گردش به دلار :94.52 BTC

گردش به بیت کوین :94.52 BTC

نرخ صرافی :0.00009552 | (Bittrex) | 0.4%

سود آوری هم اکنون :86%

سود آوری یک روز :82%

سود آوری یک هفته :84%

درآمد به دلار :$1.13

سود به دلار :$0.33

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :2.2186

سختی شبکه :1,923,199,530

نرخ هش کل شبکه :16.03 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :18.41

آخرین بلاک :312619

Luxcoin (LUX)

الگوریتم :Luxcoin(LUX) PHI2

حجم بازار : 1936037

گردش به دلار :0.39 BTC

گردش به بیت کوین :0.39 BTC

نرخ صرافی :0.00006821 | (CryptoBridge) | 5.5%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :$0.00

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :1,110.130

نرخ هش کل شبکه :79.47 Gh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :8.00

آخرین بلاک :698682

Cannabiscoin (CANN)

الگوریتم :Cannabiscoin(CANN) X11

حجم بازار : 1920161

گردش به دلار :2.56 BTC

گردش به بیت کوین :2.56 BTC

نرخ صرافی :0.00000213 | (Bittrex) | 4.6%

سود آوری هم اکنون :31%

سود آوری یک روز :38%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$1.14

سود به دلار :$0.42

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :108.0824

سختی شبکه :209,095.070

نرخ هش کل شبکه :21.90 Th/s

زمان بلاک :41s

پاداش بلاک :70.00

آخرین بلاک :3563278

Paccoin (PAC)

الگوریتم :Paccoin(PAC) X11

حجم بازار : 2857750

گردش به دلار :0.42 BTC

گردش به بیت کوین :0.42 BTC

نرخ صرافی :0.00000008 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :15%

سود آوری یک روز :15%

سود آوری یک هفته :14%

درآمد به دلار :$0.47

سود به دلار :-$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00008

براورد پاداش 24 ساعت :1106.1532

سختی شبکه :686,604.101

نرخ هش کل شبکه :18.32 Th/s

زمان بلاک :2m 41s

پاداش بلاک :2760.00

آخرین بلاک :249249

Myriad-Groestl (XMY)

الگوریتم :Myriad-Groestl(XMY) Myr-Groestl

حجم بازار : 2822338

گردش به دلار :0.42 BTC

گردش به بیت کوین :0.42 BTC

نرخ صرافی :0.00000032 | (Bittrex) | 1.3%

سود آوری هم اکنون :5%

سود آوری یک روز :6%

سود آوری یک هفته :5%

درآمد به دلار :$0.17

سود به دلار :$0.05

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :100.4409

سختی شبکه :196,578.754

نرخ هش کل شبکه :2.81 Th/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2771781

Myriad-Skein (XMY)

الگوریتم :Myriad-Skein(XMY) Skein

حجم بازار : 2822338

گردش به دلار :0.42 BTC

گردش به بیت کوین :0.42 BTC

نرخ صرافی :0.00000032 | (Bittrex) | 1.3%

سود آوری هم اکنون :6%

سود آوری یک روز :6%

سود آوری یک هفته :7%

درآمد به دلار :$0.19

سود به دلار :$0.10

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :112.4817

سختی شبکه :85,659.901

نرخ هش کل شبکه :1.23 Th/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2771781

Myriad-Scrypt (XMY)

الگوریتم :Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt

حجم بازار : 2822338

گردش به دلار :0.42 BTC

گردش به بیت کوین :0.42 BTC

نرخ صرافی :0.00000032 | (Bittrex) | 1.3%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.84

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.8021

سختی شبکه :6,645,762.290

نرخ هش کل شبکه :95.14 Th/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2771781

Myriad-SHA (XMY)

الگوریتم :Myriad-SHA(XMY) SHA-256

حجم بازار : 2822338

گردش به دلار :0.42 BTC

گردش به بیت کوین :0.42 BTC

نرخ صرافی :0.00000032 | (Bittrex) | 1.3%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.29

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.2642

سختی شبکه :424,538M

نرخ هش کل شبکه :6,077.93 Ph/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2771781

Ubiq (UBQ)

الگوریتم :Ubiq(UBQ) Ubqhash

حجم بازار : 9794500

گردش به دلار :1.14 BTC

گردش به بیت کوین :1.14 BTC

نرخ صرافی :0.00004328 | (Bittrex) | -2.1%

سود آوری هم اکنون :63%

سود آوری یک روز :79%

سود آوری یک هفته :75%

درآمد به دلار :$1.07

سود به دلار :$0.10

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :4.6760

سختی شبکه :11,960,366M

نرخ هش کل شبکه :142.39 Gh/s

زمان بلاک :1m 24s

پاداش بلاک :6.00

آخرین بلاک :808332

BitSend (BSD)

الگوریتم :BitSend(BSD) Xevan

حجم بازار : 1674664

گردش به دلار :1.44 BTC

گردش به بیت کوین :1.44 BTC

نرخ صرافی :0.00001376 | (Bittrex) | 0.3%

سود آوری هم اکنون :25%

سود آوری یک روز :40%

سود آوری یک هفته :39%

درآمد به دلار :$0.54

سود به دلار :-$0.32

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :7.4192

سختی شبکه :101.614

نرخ هش کل شبکه :2.31 Gh/s

زمان بلاک :3m 9s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :625339

Zclassic (ZCL)

الگوریتم :Zclassic(ZCL) Equihash

حجم بازار : 10658605

گردش به دلار :7.55 BTC

گردش به بیت کوین :7.55 BTC

نرخ صرافی :0.00031301 | (Bittrex) | 1.9%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :23%

سود آوری یک هفته :25%

درآمد به دلار :$0.71

سود به دلار :$0.51

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :0.4243

سختی شبکه :2,151,477.329

نرخ هش کل شبکه :114.45 Mh/s

زمان بلاک :2m 34s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :507774

Expanse (EXP)

الگوریتم :Expanse(EXP) Ethash

حجم بازار : 1657225

گردش به دلار :5.71 BTC

گردش به بیت کوین :5.71 BTC

نرخ صرافی :0.00002973 | (Bittrex) | -0.9%

سود آوری هم اکنون :78%

سود آوری یک روز :79%

سود آوری یک هفته :81%

درآمد به دلار :$1.08

سود به دلار :$0.11

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :6.8459

سختی شبکه :4,428,979M

نرخ هش کل شبکه :103.00 Gh/s

زمان بلاک :43s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :1836199

Beam (BEAM)

الگوریتم :Beam(BEAM) Equihash (150,5)

حجم بازار : 9642782

گردش به دلار :3.02 BTC

گردش به بیت کوین :3.02 BTC

نرخ صرافی :0.00012160 | (Gate.io) | -2.7%

سود آوری هم اکنون :63%

سود آوری یک روز :65%

سود آوری یک هفته :60%

درآمد به دلار :$0.88

سود به دلار :$0.02

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :144,094,016.000

نرخ هش کل شبکه :2.44 Mh/s

زمان بلاک :59s

پاداش بلاک :80.00

آخرین بلاک :153907

Feathercoin (FTC)

الگوریتم :Feathercoin(FTC) NeoScrypt

حجم بازار : 5606216

گردش به دلار :1.15 BTC

گردش به بیت کوین :1.15 BTC

نرخ صرافی :0.00000450 | (Bittrex) | -2.0%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :37%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$0.51

سود به دلار :-$0.57

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :21.2814

سختی شبکه :178.338

نرخ هش کل شبکه :12.35 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :40.00

آخرین بلاک :2625226

SUQA (SUQA)

الگوریتم :SUQA(SUQA) X22i

حجم بازار : 2591533

گردش به دلار :0.37 BTC

گردش به بیت کوین :0.37 BTC

نرخ صرافی :0.00000081 | (TradeOgre) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :61%

سود آوری یک روز :59%

سود آوری یک هفته :55%

درآمد به دلار :$0.80

سود به دلار :-$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :186.6500

سختی شبکه :1,910.295

نرخ هش کل شبکه :64.60 Gh/s

زمان بلاک :2m 7s

پاداش بلاک :1250.00

آخرین بلاک :141659

Masari (MSR)

الگوریتم :Masari(MSR) CryptoNightFastV2

حجم بازار : 1500469

گردش به دلار :1.01 BTC

گردش به بیت کوین :1.01 BTC

نرخ صرافی :0.00002545 | (TradeOgre) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :55%

سود آوری یک روز :66%

سود آوری یک هفته :65%

درآمد به دلار :$0.90

سود به دلار :$0.11

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :6.6770

سختی شبکه :592,992,965

نرخ هش کل شبکه :9.72 Mh/s

زمان بلاک :1m 1s

پاداش بلاک :7.85

آخرین بلاک :483289

Dubaicoin (DBIX)

الگوریتم :Dubaicoin(DBIX) Ethash

حجم بازار : 1481276

گردش به دلار :0.35 BTC

گردش به بیت کوین :0.35 BTC

نرخ صرافی :0.00006542 | (HitBTC) | -9.1%

سود آوری هم اکنون :77%

سود آوری یک روز :77%

سود آوری یک هفته :75%

درآمد به دلار :$1.06

سود به دلار :$0.09

درآمد به بیت کوین :0.00020

براورد پاداش 24 ساعت :3.0458

سختی شبکه :14,745,557M

نرخ هش کل شبکه :171.46 Gh/s

زمان بلاک :1m 26s

پاداش بلاک :6.00

آخرین بلاک :655530

MoneroOriginal (XMO)

الگوریتم :MoneroOriginal(XMO) CryptoNight

حجم بازار : 7463534

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00012610 | (HitBTC) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :14%

سود آوری یک روز :14%

سود آوری یک هفته :14%

درآمد به دلار :$0.30

سود به دلار :-$0.06

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :0.6832

سختی شبکه :28,770,998,005

نرخ هش کل شبکه :232.02 Mh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :3.23

آخرین بلاک :1759475

Graft (GRFT)

الگوریتم :Graft(GRFT) CNReverseWaltz

حجم بازار : 3442441

گردش به دلار :2.11 BTC

گردش به بیت کوین :2.11 BTC

نرخ صرافی :0.00000123 | (TradeOgre) | -1.4%

سود آوری هم اکنون :68%

سود آوری یک روز :57%

سود آوری یک هفته :63%

درآمد به دلار :$0.78

سود به دلار :-$0.15

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :119.6194

سختی شبکه :882,714,963

نرخ هش کل شبکه :7.30 Mh/s

زمان بلاک :2m 1s

پاداش بلاک :597.85

آخرین بلاک :331011

Loki (LOKI)

الگوریتم :Loki(LOKI) CryptoNightHeavy

حجم بازار : 5416979

گردش به دلار :1.06 BTC

گردش به بیت کوین :1.06 BTC

نرخ صرافی :0.00004094 | (TradeOgre) | 4.2%

سود آوری هم اکنون :3%

سود آوری یک روز :4%

سود آوری یک هفته :9%

درآمد به دلار :$0.04

سود به دلار :-$0.75

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.2571

سختی شبکه :16,753,914,532

نرخ هش کل شبکه :140.79 Mh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :16.08

آخرین بلاک :239313

Paccoin ($PAC)

الگوریتم :Paccoin($PAC) X11

حجم بازار : 10406466

گردش به دلار :1.24 BTC

گردش به بیت کوین :1.24 BTC

نرخ صرافی :0.00000030 | (Cryptopia) | -3.7%

سود آوری هم اکنون :203%

سود آوری یک روز :248%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$7.91

سود به دلار :$7.19

درآمد به بیت کوین :0.00100

براورد پاداش 24 ساعت :4082.9434

سختی شبکه :53,527.696

نرخ هش کل شبکه :1.65 Th/s

زمان بلاک :2m 19s

پاداش بلاک :690.00

آخرین بلاک :158511

Sibcoin (SIB)

الگوریتم :Sibcoin(SIB) X11Gost

حجم بازار : 1393790

گردش به دلار :0.51 BTC

گردش به بیت کوین :0.51 BTC

نرخ صرافی :0.00001500 | (Bittrex) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :10%

سود آوری یک روز :6%

سود آوری یک هفته :7%

درآمد به دلار :$0.18

سود به دلار :$0.02

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :2.3092

سختی شبکه :4,435.329

نرخ هش کل شبکه :116.87 Gh/s

زمان بلاک :2m 43s

پاداش بلاک :1.80

آخرین بلاک :788797

Musicoin (MUSIC)

الگوریتم :Musicoin(MUSIC) Ethash

حجم بازار : 1353239

گردش به دلار :1.99 BTC

گردش به بیت کوین :1.99 BTC

نرخ صرافی :0.00000017 | (Bittrex) | 0.9%

سود آوری هم اکنون :67%

سود آوری یک روز :79%

سود آوری یک هفته :77%

درآمد به دلار :$1.08

سود به دلار :$0.11

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :1196.7845

سختی شبکه :1,820,692M

نرخ هش کل شبکه :144.25 Gh/s

زمان بلاک :12.62s

پاداش بلاک :246.20

آخرین بلاک :4773756

GameCredits (GAME)

الگوریتم :GameCredits(GAME) Scrypt

حجم بازار : 8330717

گردش به دلار :1.91 BTC

گردش به بیت کوین :1.91 BTC

نرخ صرافی :0.00002246 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :135%

سود آوری یک روز :109%

سود آوری یک هفته :107%

درآمد به دلار :$3.30

سود به دلار :-$0.54

درآمد به بیت کوین :0.00077

براورد پاداش 24 ساعت :27.6798

سختی شبکه :7,316.474

نرخ هش کل شبکه :334.30 Gh/s

زمان بلاک :1m 34s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :2354018

Gulden (NLG)

الگوریتم :Gulden(NLG) Scrypt

حجم بازار : 8283540

گردش به دلار :1.22 BTC

گردش به بیت کوین :1.22 BTC

نرخ صرافی :0.00000366 | (Bittrex) | 2.4%

سود آوری هم اکنون :128%

سود آوری یک روز :121%

سود آوری یک هفته :112%

درآمد به دلار :$3.67

سود به دلار :-$0.17

درآمد به بیت کوین :0.00073

براورد پاداش 24 ساعت :188.6251

سختی شبکه :8,058.945

نرخ هش کل شبکه :224.76 Gh/s

زمان بلاک :2m 34s

پاداش بلاک :80.00

آخرین بلاک :931430

Bitcoin Interest (BCI)

الگوریتم :Bitcoin Interest(BCI) ProgPow

حجم بازار : 2280916

گردش به دلار :2.67 BTC

گردش به بیت کوین :2.67 BTC

نرخ صرافی :0.00002343 | (HitBTC) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :61%

سود آوری یک روز :68%

سود آوری یک هفته :59%

درآمد به دلار :$0.92

سود به دلار :-$0.08

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :7.4307

سختی شبکه :48,809,586.498

نرخ هش کل شبکه :6.01 Gh/s

زمان بلاک :8m 52s

پاداش بلاک :10.76

آخرین بلاک :34489

LitecoinCash (LCC)

الگوریتم :LitecoinCash(LCC) SHA-256

حجم بازار : 5278844

گردش به دلار :0.09 BTC

گردش به بیت کوین :0.09 BTC

نرخ صرافی :0.00000160 | (CryptoBridge) | -0.9%

سود آوری هم اکنون :107%

سود آوری یک روز :91%

سود آوری یک هفته :88%

درآمد به دلار :$2.77

سود به دلار :-$0.52

درآمد به بیت کوین :0.00061

براورد پاداش 24 ساعت :326.0791

سختی شبکه :183,538K

نرخ هش کل شبکه :7.44 Ph/s

زمان بلاک :1m 46s

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :1623846

LBRY (LBC)

الگوریتم :LBRY(LBC) LBRY

حجم بازار : 8270458

گردش به دلار :1.41 BTC

گردش به بیت کوین :1.41 BTC

نرخ صرافی :0.00000690 | (Bittrex) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :17%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :21%

درآمد به دلار :$0.66

سود به دلار :$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :18.0424

سختی شبکه :619,691,554,088.479

نرخ هش کل شبکه :257.04 Th/s

زمان بلاک :2m 38s

پاداش بلاک :324.00

آخرین بلاک :554669

Crown (CRW)

الگوریتم :Crown(CRW) SHA-256 Lagging

حجم بازار : 8229385

گردش به دلار :6.64 BTC

گردش به بیت کوین :6.64 BTC

نرخ صرافی :0.00003408 | (Bittrex) | -0.8%

سود آوری هم اکنون :3%

سود آوری یک روز :5%

سود آوری یک هفته :1%

درآمد به دلار :$0.13

سود به دلار :-$3.15

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :0.7732

سختی شبکه :2,022M

نرخ هش کل شبکه :5.13 Ph/s

زمان بلاک :28m 13s

پاداش بلاک :3.60

آخرین بلاک :2329998

Dero (DERO)

الگوریتم :Dero(DERO) CryptoNight

حجم بازار : 7192192

گردش به دلار :1.94 BTC

گردش به بیت کوین :1.94 BTC

نرخ صرافی :0.00019153 | (TradeOgre) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :27%

سود آوری یک روز :29%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.88

سود به دلار :$0.52

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :0.8688

سختی شبکه :8,935,373,899

نرخ هش کل شبکه :735.52 Mh/s

زمان بلاک :12.15s

پاداش بلاک :1.19

آخرین بلاک :2241245

MonetaryUnit (MUE)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 3190950

گردش به دلار :0.75 BTC

گردش به بیت کوین :0.75 BTC

نرخ صرافی :0.00000363 | (Bittrex) | -4.5%

سود آوری هم اکنون :169%

سود آوری یک روز :110%

سود آوری یک هفته :95%

درآمد به دلار :$3.49

سود به دلار :-$1.55

درآمد به بیت کوین :0.00085

براورد پاداش 24 ساعت :152.9676

سختی شبکه :51,947.963

نرخ هش کل شبکه :5.44 Th/s

زمان بلاک :41s

پاداش بلاک :18.00

آخرین بلاک :843371

Gentarium (GTM)

الگوریتم :Gentarium(GTM) Lyra2z Lagging

حجم بازار : 1184210

گردش به دلار :5.47 BTC

گردش به بیت کوین :5.47 BTC

نرخ صرافی :0.00014635 | (CryptoBridge) | 3.6%

سود آوری هم اکنون :28%

سود آوری یک روز :6%

سود آوری یک هفته :5%

درآمد به دلار :$0.06

سود به دلار :-$0.80

درآمد به بیت کوین :0.00008

براورد پاداش 24 ساعت :0.1232

سختی شبکه :96.435

نرخ هش کل شبکه :2.71 Gh/s

زمان بلاک :2m 33s

پاداش بلاک :2.00

آخرین بلاک :131750

BitTube (TUBE)

الگوریتم :BitTube(TUBE) CryptoNightSaber

حجم بازار : 6165930

گردش به دلار :9.43 BTC

گردش به بیت کوین :9.43 BTC

نرخ صرافی :0.00000793 | (Bittrex) | -6.0%

سود آوری هم اکنون :62%

سود آوری یک روز :83%

سود آوری یک هفته :81%

درآمد به دلار :$1.14

سود به دلار :$0.35

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :27.0611

سختی شبکه :1,931,582,121

نرخ هش کل شبکه :16.23 Mh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :161.24

آخرین بلاک :319824

Callisto (CLO)

الگوریتم :Callisto(CLO) Ethash

حجم بازار : 5145086

گردش به دلار :0.18 BTC

گردش به بیت کوین :0.18 BTC

نرخ صرافی :0.00000064 | (HitBTC) | -1.6%

سود آوری هم اکنون :87%

سود آوری یک روز :86%

سود آوری یک هفته :85%

درآمد به دلار :$1.18

سود به دلار :$0.21

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :345.0095

سختی شبکه :8,945,729M

نرخ هش کل شبکه :680.41 Gh/s

زمان بلاک :13.15s

پاداش بلاک :417.90

آخرین بلاک :2474145

BitcoinZ (BTCZ)

الگوریتم :BitcoinZ(BTCZ) Zhash

حجم بازار : 1115551

گردش به دلار :0.62 BTC

گردش به بیت کوین :0.62 BTC

نرخ صرافی :0.00000005 | (Exmo) | 7.3%

سود آوری هم اکنون :54%

سود آوری یک روز :50%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$0.68

سود به دلار :-$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :2577.0907

سختی شبکه :2,915.489

نرخ هش کل شبکه :157.13 kh/s

زمان بلاک :2m 32s

پاداش بلاک :12500.00

آخرین بلاک :335994

Hush (HUSH)

الگوریتم :Hush(HUSH) Equihash

حجم بازار : 495746

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00001491 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :76%

سود آوری یک روز :64%

سود آوری یک هفته :63%

درآمد به دلار :$2.07

سود به دلار :$1.88

درآمد به بیت کوین :0.00038

براورد پاداش 24 ساعت :21.3294

سختی شبکه :131,594,053.549

نرخ هش کل شبکه :1.72 Mh/s

زمان بلاک :2m 33s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :409158

Sumokoin (SUMO)

الگوریتم :Sumokoin(SUMO) CryptoNight

حجم بازار : 391199

گردش به دلار :0.17 BTC

گردش به بیت کوین :0.17 BTC

نرخ صرافی :0.00000730 | (TradeOgre) | -1.0%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :23%

سود آوری یک هفته :22%

درآمد به دلار :$0.69

سود به دلار :$0.33

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :17.7731

سختی شبکه :20,748,449,565

نرخ هش کل شبکه :87.92 Mh/s

زمان بلاک :3m 56s

پاداش بلاک :56.28

آخرین بلاک :273709

Orbitcoin (ORB)

الگوریتم :Orbitcoin(ORB) NeoScrypt

حجم بازار : 389536

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00003222 | (Cryptopia) | 0.7%

سود آوری هم اکنون :31%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :34%

درآمد به دلار :$0.38

سود به دلار :-$0.70

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :3.1440

سختی شبکه :8.817

نرخ هش کل شبکه :105.19 Mh/s

زمان بلاک :6m

پاداش بلاک :0.50

آخرین بلاک :2607693

Swap (XWP)

الگوریتم :Swap(XWP) Cuckaroo29s

حجم بازار : 488616

گردش به دلار :1.77 BTC

گردش به بیت کوین :1.77 BTC

نرخ صرافی :0.00002585 | (TradeOgre) | -2.3%

سود آوری هم اکنون :41%

سود آوری یک روز :42%

سود آوری یک هفته :43%

درآمد به دلار :$0.58

سود به دلار :-$0.07

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :4.2217

سختی شبکه :316,160

نرخ هش کل شبکه :21.02 kh/s

زمان بلاک :15.04s

پاداش بلاک :3.55

آخرین بلاک :899013

Qyno (QNO)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 384682

گردش به دلار :0.11 BTC

گردش به بیت کوین :0.11 BTC

نرخ صرافی :0.00000811 | (CryptoBridge) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :44%

سود آوری یک روز :78%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$1.17

سود به دلار :$0.09

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :22.4372

سختی شبکه :15.473

نرخ هش کل شبکه :1.07 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :98555

Deutsche eMark (DEM)

الگوریتم :Deutsche eMark(DEM) SHA-256

حجم بازار : 278151

گردش به دلار :0.03 BTC

گردش به بیت کوین :0.03 BTC

نرخ صرافی :0.00000137 | (Cryptopia) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :89%

سود آوری یک روز :94%

سود آوری یک هفته :92%

درآمد به دلار :$2.15

سود به دلار :-$1.14

درآمد به بیت کوین :0.00054

براورد پاداش 24 ساعت :417.3440

سختی شبکه :35,815K

نرخ هش کل شبکه :2.56 Ph/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :2118790

Pirate (ARRR)

الگوریتم :Pirate(ARRR) Equihash

حجم بازار : 3074893

گردش به دلار :0.78 BTC

گردش به بیت کوین :0.78 BTC

نرخ صرافی :0.00000679 | (CryptoBridge) | -6.0%

سود آوری هم اکنون :24%

سود آوری یک روز :25%

سود آوری یک هفته :29%

درآمد به دلار :$0.76

سود به دلار :$0.57

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :21.0903

سختی شبکه :426,428,108.178

نرخ هش کل شبکه :113.71 Mh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :256.00

آخرین بلاک :333080

AUR-SHA (AUR)

الگوریتم :AUR-SHA(AUR) SHA-256 Lagging

حجم بازار : 974282

گردش به دلار :0.05 BTC

گردش به بیت کوین :0.05 BTC

نرخ صرافی :0.00001505 | (Cryptopia) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :36%

سود آوری یک روز :67%

سود آوری یک هفته :56%

درآمد به دلار :$1.53

سود به دلار :-$1.76

درآمد به بیت کوین :0.00022

براورد پاداش 24 ساعت :27.0745

سختی شبکه :48,646K

نرخ هش کل شبکه :3.43 Ph/s

زمان بلاک :1m 1s

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :1770924

AUR-Scrypt (AUR)

الگوریتم :AUR-Scrypt(AUR) Scrypt Lagging

حجم بازار : 974282

گردش به دلار :0.05 BTC

گردش به بیت کوین :0.05 BTC

نرخ صرافی :0.00001505 | (Cryptopia) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :74%

سود آوری یک روز :89%

سود آوری یک هفته :80%

درآمد به دلار :$2.03

سود به دلار :-$1.81

درآمد به بیت کوین :0.00045

براورد پاداش 24 ساعت :35.9933

سختی شبکه :1,674.846

نرخ هش کل شبکه :117.92 Gh/s

زمان بلاک :1m 1s

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :1770924

Straks (STAK)

الگوریتم :Straks(STAK) Lyra2REv2

حجم بازار : 173362

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000251 | (CryptoBridge) | 2.5%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :19%

سود آوری یک هفته :15%

درآمد به دلار :$0.57

سود به دلار :$0.28

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :42.4800

سختی شبکه :1,247.160

نرخ هش کل شبکه :68.67 Gh/s

زمان بلاک :1m 18s

پاداش بلاک :3.80

آخرین بلاک :584902

Worldcoin (WDC)

الگوریتم :Worldcoin(WDC) Scrypt

حجم بازار : 372638

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000072 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :122%

سود آوری یک روز :126%

سود آوری یک هفته :95%

درآمد به دلار :$3.26

سود به دلار :-$0.58

درآمد به بیت کوین :0.00078

براورد پاداش 24 ساعت :1108.3905

سختی شبکه :181.210

نرخ هش کل شبکه :25.94 Gh/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :10.07

آخرین بلاک :4299291

Lethean (LTHN)

الگوریتم :Lethean(LTHN) CryptoNightR

حجم بازار : 871890

گردش به دلار :0.50 BTC

گردش به بیت کوین :0.50 BTC

نرخ صرافی :0.00000026 | (TradeOgre) | -2.2%

سود آوری هم اکنون :80%

سود آوری یک روز :82%

سود آوری یک هفته :81%

درآمد به دلار :$1.12

سود به دلار :$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :809.2061

سختی شبکه :226,104,602

نرخ هش کل شبکه :1.85 Mh/s

زمان بلاک :2m 2s

پاداش بلاک :854.43

آخرین بلاک :420794

Quark (QRK)

الگوریتم :Quark(QRK) Quark Lagging

حجم بازار : 568983

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000056 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :19%

سود آوری یک هفته :12%

درآمد به دلار :$0.48

سود به دلار :$0.19

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :216.2669

سختی شبکه :11,897.400

نرخ هش کل شبکه :573.58 Mh/s

زمان بلاک :5m 48s

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :6332129

Trezarcoin (TZC)

الگوریتم :Trezarcoin(TZC) NeoScrypt

حجم بازار : 368874

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000073 | (CryptoBridge) | 0.3%

سود آوری هم اکنون :35%

سود آوری یک روز :30%

سود آوری یک هفته :27%

درآمد به دلار :$0.28

سود به دلار :-$0.80

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :19.924

نرخ هش کل شبکه :950.79 Mh/s

زمان بلاک :1m 30s

پاداش بلاک :100.00

آخرین بلاک :717995

SnowGem (XSG)

الگوریتم :SnowGem(XSG) Zhash

حجم بازار : 965044

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00001600 | (CryptoBridge) | 0.6%

سود آوری هم اکنون :50%

سود آوری یک روز :46%

سود آوری یک هفته :47%

درآمد به دلار :$0.63

سود به دلار :-$0.24

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :7.3699

سختی شبکه :767.751

نرخ هش کل شبکه :106.60 kh/s

زمان بلاک :59s

پاداش بلاک :9.50

آخرین بلاک :690556

Ryo (RYO)

الگوریتم :Ryo(RYO) CryptoNightHeavy

حجم بازار : 563519

گردش به دلار :0.65 BTC

گردش به بیت کوین :0.65 BTC

نرخ صرافی :0.00001606 | (TradeOgre) | 2.6%

سود آوری هم اکنون :125%

سود آوری یک روز :90%

سود آوری یک هفته :81%

درآمد به دلار :$0.89

سود به دلار :$0.10

درآمد به بیت کوین :0.00034

براورد پاداش 24 ساعت :15.1764

سختی شبکه :573,578,545

نرخ هش کل شبکه :2.47 Mh/s

زمان بلاک :3m 52s

پاداش بلاک :48.59

آخرین بلاک :228829

Gincoin (GIN)

الگوریتم :Gincoin(GIN) Lyra2z

حجم بازار : 4060489

گردش به دلار :4.30 BTC

گردش به بیت کوین :4.30 BTC

نرخ صرافی :0.00021155 | (CryptoBridge) | -3.3%

سود آوری هم اکنون :3%

سود آوری یک روز :2%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.02

سود به دلار :-$0.84

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.0264

سختی شبکه :8,302.552

نرخ هش کل شبکه :285.27 Gh/s

زمان بلاک :2m 5s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :241120

Universal (UNIT)

الگوریتم :Universal(UNIT) SHA-256

حجم بازار : 258048

گردش به دلار :0.19 BTC

گردش به بیت کوین :0.19 BTC

نرخ صرافی :0.00000437 | (Cryptopia) | -1.1%

سود آوری هم اکنون :122%

سود آوری یک روز :99%

سود آوری یک هفته :47%

درآمد به دلار :$2.31

سود به دلار :-$0.97

درآمد به بیت کوین :0.00077

براورد پاداش 24 ساعت :143.0552

سختی شبکه :7,757K

نرخ هش کل شبکه :555.26 Th/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :4098250

GoByte (GBX)

الگوریتم :GoByte(GBX) NeoScrypt

حجم بازار : 654011

گردش به دلار :0.32 BTC

گردش به بیت کوین :0.32 BTC

نرخ صرافی :0.00002532 | (HitBTC) | -3.1%

سود آوری هم اکنون :15%

سود آوری یک روز :18%

سود آوری یک هفته :19%

درآمد به دلار :$0.25

سود به دلار :-$0.83

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :1.8683

سختی شبکه :116.373

نرخ هش کل شبکه :3.20 Gh/s

زمان بلاک :2m 36s

پاداش بلاک :3.71

آخرین بلاک :284200

Pirl (PIRL)

الگوریتم :Pirl(PIRL) Ethash

حجم بازار : 848911

گردش به دلار :0.42 BTC

گردش به بیت کوین :0.42 BTC

نرخ صرافی :0.00000644 | (Cryptopia) | 0.6%

سود آوری هم اکنون :80%

سود آوری یک روز :75%

سود آوری یک هفته :74%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :-$0.15

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :34.1996

سختی شبکه :1,280,690M

نرخ هش کل شبکه :116.43 Gh/s

زمان بلاک :11s

پاداش بلاک :6.00

آخرین بلاک :2850539

Galactrum (ORE)

الگوریتم :Galactrum(ORE) Lyra2REv2

حجم بازار : 245554

گردش به دلار :0.07 BTC

گردش به بیت کوین :0.07 BTC

نرخ صرافی :0.00001805 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :30%

سود آوری یک روز :29%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.66

سود به دلار :$0.37

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :9.7374

سختی شبکه :2,469.298

نرخ هش کل شبکه :84.17 Gh/s

زمان بلاک :2m 6s

پاداش بلاک :1.80

آخرین بلاک :272463

Phoenixcoin (PXC)

الگوریتم :Phoenixcoin(PXC) NeoScrypt

حجم بازار : 141153

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000052 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :43%

سود آوری یک روز :39%

سود آوری یک هفته :35%

درآمد به دلار :$0.43

سود به دلار :-$0.65

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :222.5673

سختی شبکه :5.119

نرخ هش کل شبکه :181.70 Mh/s

زمان بلاک :2m 1s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1972334

Monoeci (XMCC)

الگوریتم :Monoeci(XMCC) X11

حجم بازار : 240601

گردش به دلار :0.19 BTC

گردش به بیت کوین :0.19 BTC

نرخ صرافی :0.00000791 | (Cryptopia) | 0.6%

سود آوری هم اکنون :79%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :16%

درآمد به دلار :$0.80

سود به دلار :$0.08

درآمد به بیت کوین :0.00050

براورد پاداش 24 ساعت :27.0855

سختی شبکه :9,940.153

نرخ هش کل شبکه :355.77 Gh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :374763

Karbo (KRB)

الگوریتم :Karbo(KRB) CryptoNight

حجم بازار : 638984

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00001633 | (TradeOgre) | 0.3%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :23%

سود آوری یک هفته :20%

درآمد به دلار :$0.69

سود به دلار :$0.33

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :8.0001

سختی شبکه :9,328,674,053

نرخ هش کل شبکه :39.36 Mh/s

زمان بلاک :3m 57s

پاداش بلاک :10.04

آخرین بلاک :349961

Ellaism (ELLA)

الگوریتم :Ellaism(ELLA) Ethash

حجم بازار : 135997

گردش به دلار :0.06 BTC

گردش به بیت کوین :0.06 BTC

نرخ صرافی :0.00000284 | (Cryptopia) | -0.5%

سود آوری هم اکنون :74%

سود آوری یک روز :75%

سود آوری یک هفته :72%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :-$0.14

درآمد به بیت کوین :0.00021

براورد پاداش 24 ساعت :77.9224

سختی شبکه :500,774M

نرخ هش کل شبکه :41.73 Gh/s

زمان بلاک :12s

پاداش بلاک :4.91

آخرین بلاک :1

Bata (BTA)

الگوریتم :Bata(BTA) Scrypt Lagging

حجم بازار : 119971

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000374 | (Cryptopia) | -1.9%

سود آوری هم اکنون :67%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.84

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :0.0702

سختی شبکه :30.512

نرخ هش کل شبکه :1.07 Gh/s

زمان بلاک :2m 3s

پاداش بلاک :0.25

آخرین بلاک :1121924

Linx (LINX)

الگوریتم :Linx(LINX) Scrypt

حجم بازار : 119088

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000090 | (Cryptopia) | 0.7%

سود آوری هم اکنون :138%

سود آوری یک روز :139%

سود آوری یک هفته :121%

درآمد به دلار :$3.18

سود به دلار :-$0.66

درآمد به بیت کوین :0.00084

براورد پاداش 24 ساعت :940.0114

سختی شبکه :527.385

نرخ هش کل شبکه :35.95 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :834729

Bitcore (BTX)

الگوریتم :Bitcore(BTX) TimeTravel10

حجم بازار : 7015649

گردش به دلار :0.17 BTC

گردش به بیت کوین :0.17 BTC

نرخ صرافی :0.00007522 | (HitBTC) | -1.5%

سود آوری هم اکنون :60%

سود آوری یک روز :55%

سود آوری یک هفته :30%

درآمد به دلار :$0.76

سود به دلار :-$0.18

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :1.8931

سختی شبکه :1,213.384

نرخ هش کل شبکه :32.98 Gh/s

زمان بلاک :2m 38s

پاداش بلاک :3.13

آخرین بلاک :377854

Skeincoin (SKC)

الگوریتم :Skeincoin(SKC) Skein

حجم بازار : 314784

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000504 | (Cryptopia) | 0.2%

سود آوری هم اکنون :18%

سود آوری یک روز :13%

سود آوری یک هفته :13%

درآمد به دلار :$0.31

سود به دلار :$0.21

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :16.1396

سختی شبکه :789.010

نرخ هش کل شبکه :56.48 Gh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :0.50

آخرین بلاک :1746217

Onix (ONX)

الگوریتم :Onix(ONX) X11

حجم بازار : 79706

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000010 | (YoBit) | -3.0%

سود آوری هم اکنون :30%

سود آوری یک روز :30%

سود آوری یک هفته :23%

درآمد به دلار :$0.97

سود به دلار :$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :1505.2348

سختی شبکه :10,013.830

نرخ هش کل شبکه :238.94 Gh/s

زمان بلاک :3m

پاداش بلاک :60.00

آخرین بلاک :266343

Azart (AZART)

الگوریتم :Azart(AZART) X11

حجم بازار : 69510

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000535 | (CryptoBridge) | 1.1%

سود آوری هم اکنون :23%

سود آوری یک روز :27%

سود آوری یک هفته :27%

درآمد به دلار :$0.58

سود به دلار :-$0.14

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :30.8646

سختی شبکه :51,251.199

نرخ هش کل شبکه :1.79 Th/s

زمان بلاک :2m 3s

پاداش بلاک :5.24

آخرین بلاک :176475

Startcoin (START)

الگوریتم :Startcoin(START) X11

حجم بازار : 99312

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000067 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :18%

سود آوری یک هفته :16%

درآمد به دلار :$0.38

سود به دلار :-$0.34

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :170.3696

سختی شبکه :6,314.741

نرخ هش کل شبکه :398.85 Gh/s

زمان بلاک :1m 8s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :1863989

Commercium (CMM)

الگوریتم :Commercium(CMM) Equihash Lagging

حجم بازار : 58756

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000038 | (CryptoBridge) | 1.9%

سود آوری هم اکنون :70%

سود آوری یک روز :48%

سود آوری یک هفته :63%

درآمد به دلار :$1.45

سود به دلار :$1.26

درآمد به بیت کوین :0.00037

براورد پاداش 24 ساعت :675.9467

سختی شبکه :2,087.060

نرخ هش کل شبکه :284.95 kh/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :16.00

آخرین بلاک :823403

Hilux (HLX)

الگوریتم :Hilux(HLX) X16R

حجم بازار : 18609

گردش به دلار :0.10 BTC

گردش به بیت کوین :0.10 BTC

نرخ صرافی :0.00000097 | (CryptoBridge) | 22.3%

سود آوری هم اکنون :23%

سود آوری یک روز :32%

سود آوری یک هفته :46%

درآمد به دلار :$0.44

سود به دلار :-$0.50

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :85.0854

سختی شبکه :59.929

نرخ هش کل شبکه :1.72 Gh/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :8.00

آخرین بلاک :128300

Creamcoin (CRM)

الگوریتم :Creamcoin(CRM) X11

حجم بازار : 28608

گردش به دلار :0.16 BTC

گردش به بیت کوین :0.16 BTC

نرخ صرافی :0.00000017 | (Cryptopia) | 2.2%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :3%

سود آوری یک هفته :3%

درآمد به دلار :$0.08

سود به دلار :-$0.64

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :130.0373

سختی شبکه :20,190.210

نرخ هش کل شبکه :361.32 Gh/s

زمان بلاک :4m

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :329323

Innova (INN)

الگوریتم :Innova(INN) NeoScrypt

حجم بازار : 107548

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000401 | (CryptoBridge) | -6.5%

سود آوری هم اکنون :22%

سود آوری یک روز :48%

سود آوری یک هفته :48%

درآمد به دلار :$0.66

سود به دلار :-$0.42

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :30.7987

سختی شبکه :8.901

نرخ هش کل شبکه :305.82 Mh/s

زمان بلاک :2m 5s

پاداش بلاک :2.64

آخرین بلاک :363303

Influxcoin (INFX)

الگوریتم :Influxcoin(INFX) X11

حجم بازار : 67434

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000550 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :58%

سود آوری یک روز :52%

سود آوری یک هفته :39%

درآمد به دلار :$1.35

سود به دلار :$0.63

درآمد به بیت کوین :0.00036

براورد پاداش 24 ساعت :60.2365

سختی شبکه :2,352.972

نرخ هش کل شبکه :42.11 Gh/s

زمان بلاک :4m

پاداش بلاک :0.78

آخرین بلاک :688707

Dinero (DIN)

الگوریتم :Dinero(DIN) NeoScrypt

حجم بازار : 16023

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000050 | (CryptoBridge) | -3.7%

سود آوری هم اکنون :104%

سود آوری یک روز :40%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$0.37

سود به دلار :-$0.71

درآمد به بیت کوین :0.00026

براورد پاداش 24 ساعت :204.3593

سختی شبکه :1.219

نرخ هش کل شبکه :56.31 Mh/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :13.50

آخرین بلاک :325139

Argoneum (AGM)

الگوریتم :Argoneum(AGM) PHI2

حجم بازار : 75985

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000177 | (CryptoBridge) | -8.3%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :$0.00

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :32.074

نرخ هش کل شبکه :2.19 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :13.50

آخرین بلاک :234502

Zetacoin (ZET)

الگوریتم :Zetacoin(ZET) SHA-256

حجم بازار : 75894

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000007 | (YoBit) | -3.7%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :18%

درآمد به دلار :$0.70

سود به دلار :-$2.59

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :1550.0645

سختی شبکه :89K

نرخ هش کل شبکه :12.81 Th/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :9584831

Actinium (ACM)

الگوریتم :Actinium(ACM) Lyra2z

حجم بازار : 305611

گردش به دلار :0.29 BTC

گردش به بیت کوین :0.29 BTC

نرخ صرافی :0.00000585 | (TradeOgre) | 0.9%

سود آوری هم اکنون :1%

سود آوری یک روز :1%

سود آوری یک هفته :1%

درآمد به دلار :$0.02

سود به دلار :-$0.85

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.5492

سختی شبکه :2,607.915

نرخ هش کل شبکه :69.14 Gh/s

زمان بلاک :2m 42s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :202711

Gravium (GRV)

الگوریتم :Gravium(GRV) X16R

حجم بازار : 55344

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000195 | (CryptoBridge) | -1.8%

سود آوری هم اکنون :54%

سود آوری یک روز :51%

سود آوری یک هفته :46%

درآمد به دلار :$0.69

سود به دلار :-$0.24

درآمد به بیت کوین :0.00014

براورد پاداش 24 ساعت :66.8749

سختی شبکه :20.234

نرخ هش کل شبکه :1.40 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :3.13

آخرین بلاک :454532

Halcyon (HAL)

الگوریتم :Halcyon(HAL) NeoScrypt

حجم بازار : 55293

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000253 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :173%

سود آوری یک روز :112%

سود آوری یک هفته :58%

درآمد به دلار :$0.96

سود به دلار :-$0.12

درآمد به بیت کوین :0.00046

براورد پاداش 24 ساعت :115.4140

سختی شبکه :1.023

نرخ هش کل شبکه :7.33 Mh/s

زمان بلاک :10m

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :1239415

Vivo (VIVO)

الگوریتم :Vivo(VIVO) NeoScrypt

حجم بازار : 45272

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000323 | (CryptoBridge) | 0.2%

سود آوری هم اکنون :120%

سود آوری یک روز :141%

سود آوری یک هفته :53%

درآمد به دلار :$1.54

سود به دلار :$0.46

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :117.7964

سختی شبکه :1.986

نرخ هش کل شبکه :20.96 Mh/s

زمان بلاک :6m 47s

پاداش بلاک :4.50

آخرین بلاک :382714

XDNA (XDNA)

الگوریتم :XDNA(XDNA) Hex

حجم بازار : 95217

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000430 | (CryptoBridge) | 8.7%

سود آوری هم اکنون :37%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :37%

درآمد به دلار :$0.47

سود به دلار :-$0.47

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :20.4619

سختی شبکه :29.400

نرخ هش کل شبکه :2.10 Gh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :1.46

آخرین بلاک :413686

LitecoinPlus (LCP)

الگوریتم :LitecoinPlus(LCP) Scrypt Lagging

حجم بازار : 104267

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000793 | (Cryptopia) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :115%

سود آوری یک روز :116%

سود آوری یک هفته :101%

درآمد به دلار :$3.73

سود به دلار :-$0.11

درآمد به بیت کوین :0.00057

براورد پاداش 24 ساعت :72.5905

سختی شبکه :343.115

نرخ هش کل شبکه :49.12 Gh/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :1.25

آخرین بلاک :2309100

Crowdcoin (CRC)

الگوریتم :Crowdcoin(CRC) NeoScrypt

حجم بازار : 53981

گردش به دلار :0.17 BTC

گردش به بیت کوین :0.17 BTC

نرخ صرافی :0.00000165 | (Cryptopia) | 7.1%

سود آوری هم اکنون :20%

سود آوری یک روز :49%

سود آوری یک هفته :36%

درآمد به دلار :$0.77

سود به دلار :-$0.31

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :72.7312

سختی شبکه :16.521

نرخ هش کل شبکه :572.23 Mh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :233847

PascalLite (PASL)

الگوریتم :PascalLite(PASL) Pascal

حجم بازار : 63766

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000181 | (Cryptopia) | -7.5%

سود آوری هم اکنون :8%

سود آوری یک روز :8%

سود آوری یک هفته :9%

درآمد به دلار :$0.20

سود به دلار :-$0.28

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :29.6719

سختی شبکه :685,253.901

نرخ هش کل شبکه :8.86 Th/s

زمان بلاک :5m 32s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :190310

Traid (TRAID)

الگوریتم :Traid(TRAID) NeoScrypt

حجم بازار : 23387

گردش به دلار :0.17 BTC

گردش به بیت کوین :0.17 BTC

نرخ صرافی :0.00000031 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :50%

سود آوری یک روز :41%

سود آوری یک هفته :45%

درآمد به دلار :$0.56

سود به دلار :-$0.52

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :339.7735

سختی شبکه :6.922

نرخ هش کل شبکه :247.76 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :60.00

آخرین بلاک :200056

HelpTheHomeless (HTH)

الگوریتم :HelpTheHomeless(HTH) X16R

حجم بازار : 53203

گردش به دلار :0.19 BTC

گردش به بیت کوین :0.19 BTC

نرخ صرافی :0.00000001 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :44%

سود آوری یک روز :48%

سود آوری یک هفته :51%

درآمد به دلار :$0.66

سود به دلار :-$0.28

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :12390.6406

سختی شبکه :57.752

نرخ هش کل شبکه :3.94 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :1406.25

آخرین بلاک :402953

Vertical (VTL)

الگوریتم :Lyra2z

حجم بازار : 22570

گردش به دلار :0.03 BTC

گردش به بیت کوین :0.03 BTC

نرخ صرافی :0.00000100 | (CryptoBridge) | -8.7%

سود آوری هم اکنون :11%

سود آوری یک روز :10%

سود آوری یک هفته :10%

درآمد به دلار :$0.16

سود به دلار :-$0.70

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :24.6947

سختی شبکه :24.003

نرخ هش کل شبکه :881.11 Mh/s

زمان بلاک :1m 57s

پاداش بلاک :24.00

آخرین بلاک :99123

Dinastycoin (DCY)

الگوریتم :CryptoNight

حجم بازار : 702160

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000005 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :54%

سود آوری یک روز :55%

سود آوری یک هفته :55%

درآمد به دلار :$2.88

سود به دلار :$2.55

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :7034.7165

سختی شبکه :805,505,118

نرخ هش کل شبکه :7.19 Mh/s

زمان بلاک :1m 52s

پاداش بلاک :1101.38

آخرین بلاک :509050

Elliot (ELLI)

الگوریتم :Elliot(ELLI) Xevan

حجم بازار : 41852

گردش به دلار :0.03 BTC

گردش به بیت کوین :0.03 BTC

نرخ صرافی :0.00000050 | (CryptoBridge) | -3.2%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$0.86

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :72,638.587

نرخ هش کل شبکه :5.20 Th/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :0.00

آخرین بلاک :475543

Prime-XI (PXI)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 101407

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000057 | (Cryptopia) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :48%

سود آوری یک روز :84%

سود آوری یک هفته :73%

درآمد به دلار :$4.14

سود به دلار :-$0.90

درآمد به بیت کوین :0.00029

براورد پاداش 24 ساعت :886.8779

سختی شبکه :6,496.530

نرخ هش کل شبکه :996.51 Gh/s

زمان بلاک :28s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :4346499

Mano (MANO)

الگوریتم :Mano(MANO) Lyra2z Lagging

حجم بازار : 61013

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000714 | (CryptoBridge) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :2%

سود آوری یک روز :1%

سود آوری یک هفته :1%

درآمد به دلار :$0.02

سود به دلار :-$0.85

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.5607

سختی شبکه :232.637

نرخ هش کل شبکه :5.81 Gh/s

زمان بلاک :2m 52s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :170653

Hanacoin (HANA)

الگوریتم :Hanacoin(HANA) Lyra2REv2 Lagging

حجم بازار : 5986

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000003 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :13%

سود آوری یک روز :13%

سود آوری یک هفته :12%

درآمد به دلار :$0.41

سود به دلار :$0.12

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :2562.2616

سختی شبکه :271.683

نرخ هش کل شبکه :12.41 Gh/s

زمان بلاک :1m 34s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :751362

Seraph (SERA)

الگوریتم :PHI1612

حجم بازار : 3899

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000009 | (CryptoBridge) | 21.6%

سود آوری هم اکنون :81%

سود آوری یک روز :83%

سود آوری یک هفته :82%

درآمد به دلار :$1.07

سود به دلار :$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :1884.9474

سختی شبکه :13.264

نرخ هش کل شبکه :455.75 Mh/s

زمان بلاک :2m 5s

پاداش بلاک :30.00

آخرین بلاک :113313

Folm (FLM)

الگوریتم :Folm(FLM) PHI1612

حجم بازار : 9751

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000019 | (CryptoBridge) | 3.1%

سود آوری هم اکنون :27%

سود آوری یک روز :33%

سود آوری یک هفته :25%

درآمد به دلار :$0.45

سود به دلار :-$0.49

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :445.6590

سختی شبکه :47.446

نرخ هش کل شبکه :1.60 Gh/s

زمان بلاک :2m 7s

پاداش بلاک :20.00

آخرین بلاک :286882

SimpleBank (SPLB)

الگوریتم :SimpleBank(SPLB) NeoScrypt

حجم بازار : 785

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000007 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :15%

سود آوری یک روز :17%

سود آوری یک هفته :13%

درآمد به دلار :$0.24

سود به دلار :-$0.84

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :639.9210

سختی شبکه :0.163

نرخ هش کل شبکه :2.03 Mh/s

زمان بلاک :5m 44s

پاداش بلاک :4.20

آخرین بلاک :158103

Motion (XMN)

الگوریتم :Motion(XMN) X16R

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000047 | (CryptoBridge) | -0.9%

سود آوری هم اکنون :47%

سود آوری یک روز :45%

سود آوری یک هفته :44%

درآمد به دلار :$0.61

سود به دلار :-$0.32

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :246.2392

سختی شبکه :14.000

نرخ هش کل شبکه :509.57 Mh/s

زمان بلاک :1m 58s

پاداش بلاک :8.00

آخرین بلاک :252831

MCT+ (MCT)

الگوریتم :MCT+(MCT) Lyra2z

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000321 | (CryptoBridge) | 1.4%

سود آوری هم اکنون :10%

سود آوری یک روز :12%

سود آوری یک هفته :13%

درآمد به دلار :$0.16

سود به دلار :-$0.71

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :7.8778

سختی شبکه :102.823

نرخ هش کل شبکه :7.12 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :186982

Anon (ANON)

الگوریتم :Anon(ANON) Zhash

حجم بازار : 0

گردش به دلار :1.25 BTC

گردش به بیت کوین :1.25 BTC

نرخ صرافی :0.00003606 | (Cryptopia) | -2.6%

سود آوری هم اکنون :44%

سود آوری یک روز :41%

سود آوری یک هفته :46%

درآمد به دلار :$0.46

سود به دلار :-$0.41

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :3.3684

سختی شبکه :50,530,795.892

نرخ هش کل شبکه :83.38 kh/s

زمان بلاک :10m 6s

پاداش بلاک :32.50

آخرین بلاک :35179

Nix (NIX)

الگوریتم :Nix(NIX) Lyra2REv2

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.08 BTC

گردش به بیت کوین :0.08 BTC

نرخ صرافی :0.00003470 | (Cryptopia) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :3%

سود آوری یک روز :3%

سود آوری یک هفته :3%

درآمد به دلار :$0.09

سود به دلار :-$0.20

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :0.6232

سختی شبکه :910,615.826

نرخ هش کل شبکه :30.32 Th/s

زمان بلاک :2m 9s

پاداش بلاک :41.60

آخرین بلاک :125536

Electronero (ETNX)

الگوریتم :Electronero(ETNX) CryptoNightFast

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.10 BTC

گردش به بیت کوین :0.10 BTC

نرخ صرافی :0.00001205 | (TradeOgre) | -3.3%

سود آوری هم اکنون :3%

سود آوری یک روز :3%

سود آوری یک هفته :3%

درآمد به دلار :$0.04

سود به دلار :-$0.75

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.5841

سختی شبکه :8,567,728

نرخ هش کل شبکه :138.19 kh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :0.012905

آخرین بلاک :723109

Grin (GRIN)

الگوریتم :Grin(GRIN) Cuckaroo29

حجم بازار : 0

گردش به دلار :16.91 BTC

گردش به بیت کوین :16.91 BTC

نرخ صرافی :0.00080985 | (Poloniex) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :40%

سود آوری یک روز :47%

سود آوری یک هفته :46%

درآمد به دلار :$0.52

سود به دلار :-$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :145,669,843

نرخ هش کل شبکه :2.05 Mh/s

زمان بلاک :1m 11s

پاداش بلاک :60.00

آخرین بلاک :76443