سختی و سودآوری شبکه ها

Bitcoin (BTC)

الگوریتم :Bitcoin(BTC) SHA-256

حجم بازار : 112412649169

گردش به دلار :10213.17 BTC

گردش به بیت کوین :10213.17 BTC

نرخ صرافی :$6,469.90 | (Bitfinex) | 0.2%

سود آوری هم اکنون :100%

سود آوری یک روز :100%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$3.21

سود به دلار :-$0.08

درآمد به بیت کوین :0.00050

براورد پاداش 24 ساعت :0.00050

سختی شبکه :7,184,405M

نرخ هش کل شبکه :42,916.25 Ph/s

زمان بلاک :11m 59s

پاداش بلاک :12.65

آخرین بلاک :1

Ethereum (ETH)

الگوریتم :Ethereum(ETH) Ethash

حجم بازار : 21696692237

گردش به دلار :4086.21 BTC

گردش به بیت کوین :4086.21 BTC

نرخ صرافی :0.03250000 | (Binance) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :100%

سود آوری یک روز :100%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$1.54

سود به دلار :$0.57

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :0.0073

سختی شبکه :3,064,670,851M

نرخ هش کل شبکه :216.22 Th/s

زمان بلاک :14.17s

پاداش بلاک :2.91

آخرین بلاک :1

Litecoin (LTC)

الگوریتم :Litecoin(LTC) Scrypt

حجم بازار : 2980286266

گردش به دلار :599.96 BTC

گردش به بیت کوین :599.96 BTC

نرخ صرافی :0.00778800 | (Binance) | -1.5%

سود آوری هم اکنون :98%

سود آوری یک روز :97%

سود آوری یک هفته :96%

درآمد به دلار :$3.12

سود به دلار :-$0.72

درآمد به بیت کوین :0.00049

براورد پاداش 24 ساعت :0.0619

سختی شبکه :8,068,566.516

نرخ هش کل شبکه :251.12 Th/s

زمان بلاک :2m 18s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1526484

Monero (XMR)

الگوریتم :Monero(XMR) CryptoNightV8

حجم بازار : 1765010319

گردش به دلار :632.83 BTC

گردش به بیت کوین :632.83 BTC

نرخ صرافی :0.01646700 | (Binance) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :98%

سود آوری یک روز :97%

سود آوری یک هفته :97%

درآمد به دلار :$1.49

سود به دلار :$0.56

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :0.0140

سختی شبکه :55,135,535,972

نرخ هش کل شبکه :475.31 Mh/s

زمان بلاک :1m 56s

پاداش بلاک :3.59

آخرین بلاک :1704494

Dash (DASH)

الگوریتم :Dash(DASH) X11

حجم بازار : 1383641204

گردش به دلار :472.06 BTC

گردش به بیت کوین :472.06 BTC

نرخ صرافی :0.02533100 | (HitBTC) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :22%

درآمد به دلار :$0.71

سود به دلار :-$0.01

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :0.0043

سختی شبکه :117,694,323.216

نرخ هش کل شبکه :3.24 Ph/s

زمان بلاک :2m 36s

پاداش بلاک :1.67

آخرین بلاک :970420

BitcoinCash (BCH)

الگوریتم :BitcoinCash(BCH) SHA-256

حجم بازار : 9091878748

گردش به دلار :7017.45 BTC

گردش به بیت کوین :7017.45 BTC

نرخ صرافی :0.08049900 | (HitBTC) | -1.0%

سود آوری هم اکنون :71%

سود آوری یک روز :81%

سود آوری یک هفته :85%

درآمد به دلار :$2.59

سود به دلار :-$0.70

درآمد به بیت کوین :0.00035

براورد پاداش 24 ساعت :0.0050

سختی شبکه :809,342M

نرخ هش کل شبکه :6,320.17 Ph/s

زمان بلاک :9m 10s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :556548

BitcoinGold (BTG)

الگوریتم :BitcoinGold(BTG) Zhash

حجم بازار : 490753021

گردش به دلار :82.78 BTC

گردش به بیت کوین :82.78 BTC

نرخ صرافی :0.00437400 | (HitBTC) | -1.6%

سود آوری هم اکنون :54%

سود آوری یک روز :55%

سود آوری یک هفته :54%

درآمد به دلار :$0.86

سود به دلار :-$0.01

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :0.0302

سختی شبکه :282,584.014

نرخ هش کل شبکه :3.92 Mh/s

زمان بلاک :9m 50s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :555334

Verge-Lyra2REv2 (XVG)

الگوریتم :Verge-Lyra2REv2(XVG) Lyra2REv2

حجم بازار : 189452428

گردش به دلار :160.13 BTC

گردش به بیت کوین :160.13 BTC

نرخ صرافی :0.00000193 | (Binance) | -1.9%

سود آوری هم اکنون :40%

سود آوری یک روز :57%

سود آوری یک هفته :56%

درآمد به دلار :$1.84

سود به دلار :$1.55

درآمد به بیت کوین :0.00020

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :90,266.956

نرخ هش کل شبکه :2.58 Th/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :2659029

Verge-Scrypt (XVG)

الگوریتم :Verge-Scrypt(XVG) Scrypt

حجم بازار : 189452428

گردش به دلار :160.13 BTC

گردش به بیت کوین :160.13 BTC

نرخ صرافی :0.00000193 | (Binance) | -1.9%

سود آوری هم اکنون :94%

سود آوری یک روز :89%

سود آوری یک هفته :90%

درآمد به دلار :$2.86

سود به دلار :-$0.98

درآمد به بیت کوین :0.00047

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :54,581.407

نرخ هش کل شبکه :1.56 Th/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :2659029

Verge-Groestl (XVG)

الگوریتم :Verge-Groestl(XVG) Myr-Groestl

حجم بازار : 189452428

گردش به دلار :160.13 BTC

گردش به بیت کوین :160.13 BTC

نرخ صرافی :0.00000193 | (Binance) | -1.9%

سود آوری هم اکنون :18%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :24%

درآمد به دلار :$0.70

سود به دلار :$0.58

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :965,747.512

نرخ هش کل شبکه :27.65 Th/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :730.00

آخرین بلاک :2659029

Zcash (ZEC)

الگوریتم :Zcash(ZEC) Equihash

حجم بازار : 684896879

گردش به دلار :1369.99 BTC

گردش به بیت کوین :1369.99 BTC

نرخ صرافی :0.02024500 | (Binance) | -1.7%

سود آوری هم اکنون :62%

سود آوری یک روز :67%

سود آوری یک هفته :65%

درآمد به دلار :$2.16

سود به دلار :$1.97

درآمد به بیت کوین :0.00031

براورد پاداش 24 ساعت :0.0165

سختی شبکه :43,289,268.060

نرخ هش کل شبکه :2.36 Gh/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :428316

EthereumClassic (ETC)

الگوریتم :EthereumClassic(ETC) Ethash

حجم بازار : 972570894

گردش به دلار :171.44 BTC

گردش به بیت کوین :171.44 BTC

نرخ صرافی :0.00141800 | (Binance) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :102%

سود آوری یک روز :100%

سود آوری یک هفته :99%

درآمد به دلار :$1.55

سود به دلار :$0.58

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :0.1686

سختی شبکه :174,045,967M

نرخ هش کل شبکه :12.17 Th/s

زمان بلاک :14.3s

پاداش بلاک :3.88

آخرین بلاک :1

Metaverse (ETP)

الگوریتم :Metaverse(ETP) Ethash

حجم بازار : 164195648

گردش به دلار :34.86 BTC

گردش به بیت کوین :34.86 BTC

نرخ صرافی :0.00047391 | (Bitfinex) | -0.2%

سود آوری هم اکنون :102%

سود آوری یک روز :98%

سود آوری یک هفته :100%

درآمد به دلار :$1.51

سود به دلار :$0.53

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :0.4910

سختی شبکه :38,892,406M

نرخ هش کل شبکه :1.14 Th/s

زمان بلاک :34s

پاداش بلاک :2.57

آخرین بلاک :1653480

BitcoinDiamond (BCD)

الگوریتم :BitcoinDiamond(BCD) BCD

حجم بازار : 259640609

گردش به دلار :107.70 BTC

گردش به بیت کوین :107.70 BTC

نرخ صرافی :0.00026100 | (Binance) | -1.0%

سود آوری هم اکنون :79%

سود آوری یک روز :66%

سود آوری یک هفته :62%

درآمد به دلار :$1.01

سود به دلار :$0.07

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :0.5985

سختی شبکه :88,669.855

نرخ هش کل شبکه :551.13 Gh/s

زمان بلاک :11m 31s

پاداش بلاک :125.00

آخرین بلاک :542408

Decred (DCR)

الگوریتم :Decred(DCR) Blake (14r)

حجم بازار : 348606644

گردش به دلار :30.78 BTC

گردش به بیت کوین :30.78 BTC

نرخ صرافی :0.00611604 | (Bittrex) | -1.0%

سود آوری هم اکنون :2%

سود آوری یک روز :2%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.08

سود به دلار :-$0.36

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.0019

سختی شبکه :10,838,756,037.500

نرخ هش کل شبکه :159.97 Ph/s

زمان بلاک :4m 51s

پاداش بلاک :11.73

آخرین بلاک :291873

Dogecoin (DOGE)

الگوریتم :Dogecoin(DOGE) Scrypt

حجم بازار : 348131315

گردش به دلار :81.55 BTC

گردش به بیت کوین :81.55 BTC

نرخ صرافی :0.00000046 | (Poloniex) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :7%

سود آوری یک روز :6%

سود آوری یک هفته :6%

درآمد به دلار :$0.20

سود به دلار :-$3.64

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :68.1734

سختی شبکه :2,753,742.053

نرخ هش کل شبکه :190.76 Th/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :10000.00

آخرین بلاک :2472848

Komodo (KMD)

الگوریتم :Komodo(KMD) Equihash

حجم بازار : 134344630

گردش به دلار :98.13 BTC

گردش به بیت کوین :98.13 BTC

نرخ صرافی :0.00018770 | (Binance) | -1.2%

سود آوری هم اکنون :64%

سود آوری یک روز :58%

سود آوری یک هفته :59%

درآمد به دلار :$1.86

سود به دلار :$1.67

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :1.5296

سختی شبکه :59,733,503.318

نرخ هش کل شبکه :15.93 Mh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :3.00

آخرین بلاک :1096088

Bytecoin (BCN)

الگوریتم :Bytecoin(BCN) CryptoNight Lagging

حجم بازار : 226269855

گردش به دلار :10.16 BTC

گردش به بیت کوین :10.16 BTC

نرخ صرافی :0.00000019 | (Poloniex) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :5%

سود آوری یک روز :5%

سود آوری یک هفته :5%

درآمد به دلار :$0.16

سود به دلار :-$0.20

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :128.2150

سختی شبکه :63,635,934,042

نرخ هش کل شبکه :534.76 Mh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :1340.22

آخرین بلاک :1659489

Electroneum (ETN)

الگوریتم :Electroneum(ETN) CryptoNight

حجم بازار : 126063002

گردش به دلار :26.04 BTC

گردش به بیت کوین :26.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000234 | (Cryptopia) | -0.3%

سود آوری هم اکنون :46%

سود آوری یک روز :45%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$1.45

سود به دلار :$1.09

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :1

سختی شبکه :513,101,121,903

نرخ هش کل شبکه :4.21 Gh/s

زمان بلاک :2m 2s

پاداش بلاک :9673.35

آخرین بلاک :419933

Zencash (ZEN)

الگوریتم :Equihash

حجم بازار : 121462247

گردش به دلار :71.30 BTC

گردش به بیت کوین :71.30 BTC

نرخ صرافی :0.00338000 | (Binance) | -4.0%

سود آوری هم اکنون :49%

سود آوری یک روز :53%

سود آوری یک هفته :54%

درآمد به دلار :$1.51

سود به دلار :$0.64

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :0.0544

سختی شبکه :1,554,520.910

نرخ هش کل شبکه :85.47 Mh/s

زمان بلاک :2m 29s

پاداش بلاک :8.75

آخرین بلاک :351186

DGB-Scrypt (DGB)

الگوریتم :DGB-Scrypt(DGB) Scrypt

حجم بازار : 218053010

گردش به دلار :102.02 BTC

گردش به بیت کوین :102.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000305 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :96%

سود آوری یک روز :108%

سود آوری یک هفته :102%

درآمد به دلار :$3.45

سود به دلار :-$0.39

درآمد به بیت کوین :0.00048

براورد پاداش 24 ساعت :174.7150

سختی شبکه :93,896.105

نرخ هش کل شبکه :5.38 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :728.17

آخرین بلاک :7664126

DGB-SHA (DGB)

الگوریتم :DGB-SHA(DGB) SHA-256

حجم بازار : 218053010

گردش به دلار :102.02 BTC

گردش به بیت کوین :102.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000305 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :119%

سود آوری یک روز :101%

سود آوری یک هفته :90%

درآمد به دلار :$3.24

سود به دلار :-$0.05

درآمد به بیت کوین :0.00059

براورد پاداش 24 ساعت :164.3077

سختی شبکه :1,062M

نرخ هش کل شبکه :60.81 Ph/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :728.17

آخرین بلاک :7664126

DGB-Skein (DGB)

الگوریتم :DGB-Skein(DGB) Skein

حجم بازار : 218053010

گردش به دلار :102.02 BTC

گردش به بیت کوین :102.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000305 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :34%

سود آوری یک روز :27%

سود آوری یک هفته :25%

درآمد به دلار :$0.85

سود به دلار :$0.75

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :43.1235

سختی شبکه :454,604.218

نرخ هش کل شبکه :26.03 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :728.17

آخرین بلاک :7664126

DGB-Groestl (DGB)

الگوریتم :DGB-Groestl(DGB) Myr-Groestl

حجم بازار : 218053010

گردش به دلار :102.02 BTC

گردش به بیت کوین :102.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000305 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :18%

سود آوری یک روز :23%

سود آوری یک هفته :25%

درآمد به دلار :$0.75

سود به دلار :$0.63

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :37.7700

سختی شبکه :1,679,900.459

نرخ هش کل شبکه :96.20 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :728.17

آخرین بلاک :7664126

DGB-Qubit (DGB)

الگوریتم :DGB-Qubit(DGB) Qubit

حجم بازار : 218053010

گردش به دلار :102.02 BTC

گردش به بیت کوین :102.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000305 | (Bittrex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :20%

سود آوری یک روز :31%

سود آوری یک هفته :31%

درآمد به دلار :$1.01

سود به دلار :$0.70

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :51.0584

سختی شبکه :1,493,225.587

نرخ هش کل شبکه :85.51 Th/s

زمان بلاک :1m 15s

پاداش بلاک :728.17

آخرین بلاک :7664126

Sia (SC)

الگوریتم :Sia(SC) Sia

حجم بازار : 213384658

گردش به دلار :45.42 BTC

گردش به بیت کوین :45.42 BTC

نرخ صرافی :0.00000087 | (Bittrex) | -2.3%

سود آوری هم اکنون :390%

سود آوری یک روز :385%

سود آوری یک هفته :392%

درآمد به دلار :$12.35

سود به دلار :$12.05

درآمد به بیت کوین :0.00194

براورد پاداش 24 ساعت :2194.4714

سختی شبکه :624,125T

نرخ هش کل شبکه :924.63 Th/s

زمان بلاک :11m 15s

پاداش بلاک :119086.00

آخرین بلاک :180914

MoneroOriginal (XMO)

الگوریتم :MoneroOriginal(XMO) CryptoNight

حجم بازار : 19893733

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00018560 | (HitBTC) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :19%

سود آوری یک هفته :13%

درآمد به دلار :$0.61

سود به دلار :$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :0.5053

سختی شبکه :42,693,907,987

نرخ هش کل شبکه :349.95 Mh/s

زمان بلاک :2m 2s

پاداش بلاک :3.59

آخرین بلاک :1704308

Zcoin (XZC)

الگوریتم :Zcoin(XZC) Lyra2z

حجم بازار : 59716007

گردش به دلار :30.90 BTC

گردش به بیت کوین :30.90 BTC

نرخ صرافی :0.00160300 | (Binance) | -0.8%

سود آوری هم اکنون :9%

سود آوری یک روز :9%

سود آوری یک هفته :9%

درآمد به دلار :$0.14

سود به دلار :-$0.73

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :0.0130

سختی شبکه :58,493.725

نرخ هش کل شبکه :429.45 Gh/s

زمان بلاک :9m 45s

پاداش بلاک :28.00

آخرین بلاک :113817

HavenProtocol (XHV)

الگوریتم :HavenProtocol(XHV) CryptoNightHaven

حجم بازار : 19277438

گردش به دلار :92.02 BTC

گردش به بیت کوین :92.02 BTC

نرخ صرافی :0.00051121 | (Bittrex) | 3.4%

سود آوری هم اکنون :134%

سود آوری یک روز :141%

سود آوری یک هفته :152%

درآمد به دلار :$2.17

سود به دلار :$1.38

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :0.6559

سختی شبکه :9,190,944,594

نرخ هش کل شبکه :76.59 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :22.86

آخرین بلاک :199096

Einsteinium (EMC2)

الگوریتم :Einsteinium(EMC2) Scrypt

حجم بازار : 19150824

گردش به دلار :53.78 BTC

گردش به بیت کوین :53.78 BTC

نرخ صرافی :0.00001405 | (Bittrex) | 6.9%

سود آوری هم اکنون :129%

سود آوری یک روز :119%

سود آوری یک هفته :140%

درآمد به دلار :$3.55

سود به دلار :-$0.29

درآمد به بیت کوین :0.00062

براورد پاداش 24 ساعت :40.3618

سختی شبکه :1,819.933

نرخ هش کل شبکه :124.07 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :2098666

Aion (AION)

الگوریتم :Aion(AION) Equihash (210,9)

حجم بازار : 98396731

گردش به دلار :132.49 BTC

گردش به بیت کوین :132.49 BTC

نرخ صرافی :0.00006020 | (Binance) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :53%

سود آوری یک روز :54%

سود آوری یک هفته :52%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :-$0.03

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :2.1328

سختی شبکه :17,764,641.000

نرخ هش کل شبکه :1.78 Mh/s

زمان بلاک :10s

پاداش بلاک :1.50

آخرین بلاک :1675202

DigitalNote (XDN)

الگوریتم :DigitalNote(XDN) CryptoNightV7

حجم بازار : 18140895

گردش به دلار :36.71 BTC

گردش به بیت کوین :36.71 BTC

نرخ صرافی :0.00000041 | (HitBTC) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :36%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :44%

درآمد به دلار :$0.54

سود به دلار :-$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :206.3369

سختی شبکه :156,743,183

نرخ هش کل شبکه :1.13 Mh/s

زمان بلاک :2m 19s

پاداش بلاک :150.00

آخرین بلاک :761111

Peercoin (PPC)

الگوریتم :Peercoin(PPC) SHA-256

حجم بازار : 37385415

گردش به دلار :9.79 BTC

گردش به بیت کوین :9.79 BTC

نرخ صرافی :0.00023069 | (Bittrex) | 4.2%

سود آوری هم اکنون :102%

سود آوری یک روز :110%

سود آوری یک هفته :107%

درآمد به دلار :$3.53

سود به دلار :$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00051

براورد پاداش 24 ساعت :2.3677

سختی شبکه :4,846M

نرخ هش کل شبکه :7.71 Ph/s

زمان بلاک :45m

پاداش بلاک :37.90

آخرین بلاک :397814

Viacoin (VIA)

الگوریتم :Viacoin(VIA) Scrypt

حجم بازار : 16778170

گردش به دلار :7.45 BTC

گردش به بیت کوین :7.45 BTC

نرخ صرافی :0.00011224 | (Bittrex) | -4.0%

سود آوری هم اکنون :1%

سود آوری یک روز :1%

سود آوری یک هفته :1%

درآمد به دلار :$0.02

سود به دلار :-$3.82

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0274

سختی شبکه :541,587.596

نرخ هش کل شبکه :96.92 Th/s

زمان بلاک :24s

پاداش بلاک :0.63

آخرین بلاک :5651677

Loki (LOKI)

الگوریتم :Loki(LOKI) CryptoNightHeavy

حجم بازار : 16761750

گردش به دلار :2.27 BTC

گردش به بیت کوین :2.27 BTC

نرخ صرافی :0.00008218 | (Cryptopia) | -1.8%

سود آوری هم اکنون :101%

سود آوری یک روز :107%

سود آوری یک هفته :109%

درآمد به دلار :$1.65

سود به دلار :$0.86

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :3.1113

سختی شبکه :1,948,883,512

نرخ هش کل شبکه :16.38 Mh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :22.64

آخرین بلاک :140259

Bulwark (BWK)

الگوریتم :NIST5

حجم بازار : 6655293

گردش به دلار :2.25 BTC

گردش به بیت کوین :2.25 BTC

نرخ صرافی :0.00011523 | (Cryptopia) | 2.2%

سود آوری هم اکنون :22%

سود آوری یک روز :32%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.96

سود به دلار :$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :1.3430

سختی شبکه :24,826.165

نرخ هش کل شبکه :1.15 Th/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :18.75

آخرین بلاک :185594

Vertcoin (VTC)

الگوریتم :Vertcoin(VTC) Lyra2REv2

حجم بازار : 26508116

گردش به دلار :9.19 BTC

گردش به بیت کوین :9.19 BTC

نرخ صرافی :0.00008746 | (Bittrex) | -3.6%

سود آوری هم اکنون :51%

سود آوری یک روز :51%

سود آوری یک هفته :51%

درآمد به دلار :$1.64

سود به دلار :$1.35

درآمد به بیت کوین :0.00025

براورد پاداش 24 ساعت :2.8980

سختی شبکه :121,126.453

نرخ هش کل شبکه :3.45 Th/s

زمان بلاک :2m 31s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1033838

Crown (CRW)

الگوریتم :Crown(CRW) SHA-256

حجم بازار : 15645382

گردش به دلار :0.88 BTC

گردش به بیت کوین :0.88 BTC

نرخ صرافی :0.00005300 | (Bittrex) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.01

سود به دلار :-$3.28

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0155

سختی شبکه :59,923M

نرخ هش کل شبکه :4,085.17 Ph/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :3.60

آخرین بلاک :2124109

Pascalcoin (PASC)

الگوریتم :Pascalcoin(PASC) Pascal

حجم بازار : 14974448

گردش به دلار :29.03 BTC

گردش به بیت کوین :29.03 BTC

نرخ صرافی :0.00009850 | (Poloniex) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :36%

سود آوری یک روز :32%

سود آوری یک هفته :32%

درآمد به دلار :$1.04

سود به دلار :$0.56

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :1.6273

سختی شبکه :8,771,100.000

نرخ هش کل شبکه :136.99 Th/s

زمان بلاک :4m 35s

پاداش بلاک :40.00

آخرین بلاک :259708

Monacoin (MONA)

الگوریتم :Monacoin(MONA) Lyra2REv2

حجم بازار : 74579296

گردش به دلار :8.66 BTC

گردش به بیت کوین :8.66 BTC

نرخ صرافی :0.00018111 | (Bittrex) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :55%

سود آوری یک روز :56%

سود آوری یک هفته :61%

درآمد به دلار :$1.80

سود به دلار :$1.52

درآمد به بیت کوین :0.00027

براورد پاداش 24 ساعت :1.5397

سختی شبکه :234,923.704

نرخ هش کل شبکه :10.85 Th/s

زمان بلاک :1m 33s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1494691

Zclassic (ZCL)

الگوریتم :Zclassic(ZCL) Equihash

حجم بازار : 14480947

گردش به دلار :15.54 BTC

گردش به بیت کوین :15.54 BTC

نرخ صرافی :0.00042434 | (Bittrex) | -1.9%

سود آوری هم اکنون :59%

سود آوری یک روز :67%

سود آوری یک هفته :61%

درآمد به دلار :$2.15

سود به دلار :$1.96

درآمد به بیت کوین :0.00029

براورد پاداش 24 ساعت :0.7824

سختی شبکه :1,191,514.239

نرخ هش کل شبکه :64.22 Mh/s

زمان بلاک :2m 32s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :418679

GroestlCoin (GRS)

الگوریتم :Groestl

حجم بازار : 42789567

گردش به دلار :22.70 BTC

گردش به بیت کوین :22.70 BTC

نرخ صرافی :0.00009099 | (Bittrex) | 1.8%

سود آوری هم اکنون :2%

سود آوری یک روز :2%

سود آوری یک هفته :2%

درآمد به دلار :$0.07

سود به دلار :-$1.01

درآمد به بیت کوین :0.00001

براورد پاداش 24 ساعت :0.1127

سختی شبکه :52,768.755

نرخ هش کل شبکه :3.66 Th/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :2172611

Ubiq (UBQ)

الگوریتم :Ubiq(UBQ) Ethash

حجم بازار : 22470400

گردش به دلار :3.29 BTC

گردش به بیت کوین :3.29 BTC

نرخ صرافی :0.00008151 | (Bittrex) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :82%

سود آوری یک روز :89%

سود آوری یک هفته :87%

درآمد به دلار :$1.37

سود به دلار :$0.40

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :2.5994

سختی شبکه :22,438,024M

نرخ هش کل شبکه :257.91 Gh/s

زمان بلاک :1m 27s

پاداش بلاک :7.00

آخرین بلاک :652189

Quantum Resistant Ledger (QRL)

الگوریتم :CryptoNightV7

حجم بازار : 32245442

گردش به دلار :3.72 BTC

گردش به بیت کوین :3.72 BTC

نرخ صرافی :0.00007575 | (Bittrex) | -0.1%

سود آوری هم اکنون :97%

سود آوری یک روز :87%

سود آوری یک هفته :104%

درآمد به دلار :$2.47

سود به دلار :$1.68

درآمد به بیت کوین :0.00034

براورد پاداش 24 ساعت :3.9841

سختی شبکه :323,012,560

نرخ هش کل شبکه :5.57 Mh/s

زمان بلاک :58s

پاداش بلاک :6.60

آخرین بلاک :50627

Unobtanium (UNO)

الگوریتم :Unobtanium(UNO) SHA-256

حجم بازار : 12076498

گردش به دلار :0.27 BTC

گردش به بیت کوین :0.27 BTC

نرخ صرافی :0.00935557 | (Cryptopia) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.29

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :254,468M

نرخ هش کل شبکه :6,038.30 Ph/s

زمان بلاک :3m 1s

پاداش بلاک :0.000244

آخرین بلاک :1208621

BitcoinPrivate (BTCP)

الگوریتم :BitcoinPrivate(BTCP) Equihash

حجم بازار : 42017854

گردش به دلار :4.57 BTC

گردش به بیت کوین :4.57 BTC

نرخ صرافی :0.00031642 | (HitBTC) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :75%

سود آوری یک روز :78%

سود آوری یک هفته :74%

درآمد به دلار :$2.50

سود به دلار :$2.31

درآمد به بیت کوین :0.00037

براورد پاداش 24 ساعت :1.2199

سختی شبکه :86,899.394

نرخ هش کل شبکه :4.75 Mh/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :1.56

آخرین بلاک :425465

Bitcoin Interest (BCI)

الگوریتم :Bitcoin Interest(BCI) ProgPow

حجم بازار : 11975889

گردش به دلار :0.15 BTC

گردش به بیت کوین :0.15 BTC

نرخ صرافی :0.00010100 | (HitBTC) | -3.2%

سود آوری هم اکنون :53%

سود آوری یک روز :62%

سود آوری یک هفته :69%

درآمد به دلار :$0.95

سود به دلار :-$0.06

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :1.4568

سختی شبکه :270,787,310.002

نرخ هش کل شبکه :30.49 Gh/s

زمان بلاک :9m 42s

پاداش بلاک :10.76

آخرین بلاک :11402

BitSend (BSD)

الگوریتم :BitSend(BSD) Xevan

حجم بازار : 2951540

گردش به دلار :0.66 BTC

گردش به بیت کوین :0.66 BTC

نرخ صرافی :0.00002156 | (Bittrex) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :32%

سود آوری یک روز :36%

سود آوری یک هفته :35%

درآمد به دلار :$0.56

سود به دلار :-$0.31

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :3.9884

سختی شبکه :139.309

نرخ هش کل شبکه :3.08 Gh/s

زمان بلاک :3m 14s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :555120

Gincoin (GIN)

الگوریتم :Gincoin(GIN) Lyra2z

حجم بازار : 9934517

گردش به دلار :2.14 BTC

گردش به بیت کوین :2.14 BTC

نرخ صرافی :0.00038838 | (CryptoBridge) | 0.2%

سود آوری هم اکنون :13%

سود آوری یک روز :11%

سود آوری یک هفته :11%

درآمد به دلار :$0.16

سود به دلار :-$0.70

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :0.0652

سختی شبکه :3,475.095

نرخ هش کل شبکه :119.40 Gh/s

زمان بلاک :2m 5s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :176655

LBRY (LBC)

الگوریتم :LBRY(LBC) LBRY

حجم بازار : 8917533

گردش به دلار :4.33 BTC

گردش به بیت کوین :4.33 BTC

نرخ صرافی :0.00000670 | (Bittrex) | -4.5%

سود آوری هم اکنون :34%

سود آوری یک روز :31%

سود آوری یک هفته :31%

درآمد به دلار :$1.01

سود به دلار :$0.53

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :23.2452

سختی شبکه :5,403,055.852

نرخ هش کل شبکه :147.81 Th/s

زمان بلاک :2m 37s

پاداش بلاک :340.00

آخرین بلاک :469228

LitecoinCash (LCC)

الگوریتم :LitecoinCash(LCC) SHA-256

حجم بازار : 8888245

گردش به دلار :0.06 BTC

گردش به بیت کوین :0.06 BTC

نرخ صرافی :0.00000231 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :108%

سود آوری یک روز :92%

سود آوری یک هفته :90%

درآمد به دلار :$2.95

سود به دلار :-$0.34

درآمد به بیت کوین :0.00054

براورد پاداش 24 ساعت :197.1477

سختی شبکه :303,438K

نرخ هش کل شبکه :8.35 Ph/s

زمان بلاک :2m 36s

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :1517923

Quark (QRK)

الگوریتم :Quark(QRK) Quark

حجم بازار : 1845093

گردش به دلار :0.05 BTC

گردش به بیت کوین :0.05 BTC

نرخ صرافی :0.00000111 | (Cryptopia) | -2.5%

سود آوری هم اکنون :20%

سود آوری یک روز :23%

سود آوری یک هفته :18%

درآمد به دلار :$0.75

سود به دلار :$0.46

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :104.2808

سختی شبکه :186,907.132

نرخ هش کل شبکه :136.34 Gh/s

زمان بلاک :23s

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :6260342

SUQA (SUQA)

الگوریتم :SUQA(SUQA) X22i

حجم بازار : 2843733

گردش به دلار :1.45 BTC

گردش به بیت کوین :1.45 BTC

نرخ صرافی :0.00000143 | (CryptoBridge) | 2.5%

سود آوری هم اکنون :74%

سود آوری یک روز :73%

سود آوری یک هفته :72%

درآمد به دلار :$1.13

سود به دلار :$0.19

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :121.6297

سختی شبکه :9,575.826

نرخ هش کل شبکه :326.41 Gh/s

زمان بلاک :2m 6s

پاداش بلاک :5000.00

آخرین بلاک :33503

Cannabiscoin (CANN)

الگوریتم :Cannabiscoin(CANN) X11

حجم بازار : 1811805

گردش به دلار :0.47 BTC

گردش به بیت کوین :0.47 BTC

نرخ صرافی :0.00000173 | (Bittrex) | -2.5%

سود آوری هم اکنون :23%

سود آوری یک روز :32%

سود آوری یک هفته :35%

درآمد به دلار :$1.04

سود به دلار :$0.32

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :92.5436

سختی شبکه :272,120.937

نرخ هش کل شبکه :27.83 Th/s

زمان بلاک :42s

پاداش بلاک :70.00

آخرین بلاک :3273134

Dubaicoin (DBIX)

الگوریتم :Dubaicoin(DBIX) Ethash

حجم بازار : 2603864

گردش به دلار :2.29 BTC

گردش به بیت کوین :2.29 BTC

نرخ صرافی :0.00018024 | (Cryptopia) | -2.0%

سود آوری هم اکنون :101%

سود آوری یک روز :86%

سود آوری یک هفته :83%

درآمد به دلار :$1.33

سود به دلار :$0.36

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :1.1428

سختی شبکه :34,543,146M

نرخ هش کل شبکه :392.54 Gh/s

زمان بلاک :1m 28s

پاداش بلاک :6.00

آخرین بلاک :499320

Horizen (ZEN)

الگوریتم :Horizen(ZEN) Equihash

حجم بازار : 70513069

گردش به دلار :40.31 BTC

گردش به بیت کوین :40.31 BTC

نرخ صرافی :0.00211700 | (Binance) | -2.3%

سود آوری هم اکنون :65%

سود آوری یک روز :69%

سود آوری یک هفته :62%

درآمد به دلار :$2.21

سود به دلار :$2.02

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :0.1613

سختی شبکه :3,729,821.883

نرخ هش کل شبکه :205.07 Mh/s

زمان بلاک :2m 29s

پاداش بلاک :8.75

آخرین بلاک :411859

Florin (FLO)

الگوریتم :Florin(FLO) Scrypt

حجم بازار : 3493239

گردش به دلار :0.46 BTC

گردش به بیت کوین :0.46 BTC

نرخ صرافی :0.00000379 | (Bittrex) | -6.0%

سود آوری هم اکنون :129%

سود آوری یک روز :128%

سود آوری یک هفته :128%

درآمد به دلار :$3.81

سود به دلار :-$0.03

درآمد به بیت کوین :0.00061

براورد پاداش 24 ساعت :160.6563

سختی شبکه :1,546.686

نرخ هش کل شبکه :170.33 Gh/s

زمان بلاک :39s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :3022688

Musicoin (MUSIC)

الگوریتم :Musicoin(MUSIC) Ethash

حجم بازار : 3490548

گردش به دلار :2.82 BTC

گردش به بیت کوین :2.82 BTC

نرخ صرافی :0.00000046 | (Bittrex) | 3.0%

سود آوری هم اکنون :87%

سود آوری یک روز :87%

سود آوری یک هفته :81%

درآمد به دلار :$1.34

سود به دلار :$0.36

درآمد به بیت کوین :0.00020

براورد پاداش 24 ساعت :448.8271

سختی شبکه :4,230,276M

نرخ هش کل شبکه :325.41 Gh/s

زمان بلاک :13s

پاداش بلاک :246.20

آخرین بلاک :1

Gulden (NLG)

الگوریتم :Gulden(NLG) Scrypt

حجم بازار : 10472351

گردش به دلار :2.02 BTC

گردش به بیت کوین :2.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000390 | (Bittrex) | -2.3%

سود آوری هم اکنون :91%

سود آوری یک روز :107%

سود آوری یک هفته :102%

درآمد به دلار :$3.44

سود به دلار :-$0.40

درآمد به بیت کوین :0.00045

براورد پاداش 24 ساعت :136.3099

سختی شبکه :13,865.525

نرخ هش کل شبکه :397.01 Gh/s

زمان بلاک :2m 30s

پاداش بلاک :80.00

آخرین بلاک :844175

AUR-SHA (AUR)

الگوریتم :AUR-SHA(AUR) SHA-256

حجم بازار : 1467355

گردش به دلار :0.07 BTC

گردش به بیت کوین :0.07 BTC

نرخ صرافی :0.00002002 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :80%

سود آوری یک روز :84%

سود آوری یک هفته :68%

درآمد به دلار :$2.69

سود به دلار :-$0.60

درآمد به بیت کوین :0.00040

براورد پاداش 24 ساعت :20.7480

سختی شبکه :35,273K

نرخ هش کل شبکه :2.48 Ph/s

زمان بلاک :1m 1s

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :1669631

AUR-Scrypt (AUR)

الگوریتم :AUR-Scrypt(AUR) Scrypt

حجم بازار : 1467355

گردش به دلار :0.07 BTC

گردش به بیت کوین :0.07 BTC

نرخ صرافی :0.00002002 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :112%

سود آوری یک روز :98%

سود آوری یک هفته :88%

درآمد به دلار :$3.15

سود به دلار :-$0.69

درآمد به بیت کوین :0.00055

براورد پاداش 24 ساعت :24.2998

سختی شبکه :1,803.521

نرخ هش کل شبکه :126.98 Gh/s

زمان بلاک :1m 1s

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :1669631

Paccoin ($PAC)

الگوریتم :Paccoin($PAC) X11

حجم بازار : 10406466

گردش به دلار :1.24 BTC

گردش به بیت کوین :1.24 BTC

نرخ صرافی :0.00000030 | (Cryptopia) | -3.7%

سود آوری هم اکنون :203%

سود آوری یک روز :248%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$7.91

سود به دلار :$7.19

درآمد به بیت کوین :0.00100

براورد پاداش 24 ساعت :4082.9434

سختی شبکه :53,527.696

نرخ هش کل شبکه :1.65 Th/s

زمان بلاک :2m 19s

پاداش بلاک :690.00

آخرین بلاک :158511

BitcoinZ (BTCZ)

الگوریتم :BitcoinZ(BTCZ) Zhash

حجم بازار : 1391848

گردش به دلار :1.39 BTC

گردش به بیت کوین :1.39 BTC

نرخ صرافی :0.00000007 | (Exmo) | 1.1%

سود آوری هم اکنون :52%

سود آوری یک روز :58%

سود آوری یک هفته :56%

درآمد به دلار :$0.89

سود به دلار :$0.02

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :1962.3693

سختی شبکه :4,701.835

نرخ هش کل شبکه :255.08 kh/s

زمان بلاک :2m 31s

پاداش بلاک :12500.00

آخرین بلاک :245848

GameCredits (GAME)

الگوریتم :GameCredits(GAME) Scrypt

حجم بازار : 9337999

گردش به دلار :6.50 BTC

گردش به بیت کوین :6.50 BTC

نرخ صرافی :0.00002073 | (Bittrex) | -2.2%

سود آوری هم اکنون :96%

سود آوری یک روز :73%

سود آوری یک هفته :70%

درآمد به دلار :$2.35

سود به دلار :-$1.49

درآمد به بیت کوین :0.00047

براورد پاداش 24 ساعت :17.5199

سختی شبکه :10,977.806

نرخ هش کل شبکه :501.59 Gh/s

زمان بلاک :1m 34s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :2209901

Ravencoin (RVN)

الگوریتم :Ravencoin(RVN) X16R

حجم بازار : 80329125

گردش به دلار :75.36 BTC

گردش به بیت کوین :75.36 BTC

نرخ صرافی :0.00000555 | (Bittrex) | -2.1%

سود آوری هم اکنون :66%

سود آوری یک روز :59%

سود آوری یک هفته :57%

درآمد به دلار :$0.90

سود به دلار :$0.04

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :25.1846

سختی شبکه :75,264.646

نرخ هش کل شبکه :5.39 Th/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :5000.00

آخرین بلاک :447428

Expanse (EXP)

الگوریتم :Expanse(EXP) Ethash

حجم بازار : 2295814

گردش به دلار :1.44 BTC

گردش به بیت کوین :1.44 BTC

نرخ صرافی :0.00003381 | (Bittrex) | -0.6%

سود آوری هم اکنون :76%

سود آوری یک روز :72%

سود آوری یک هفته :70%

درآمد به دلار :$1.11

سود به دلار :$0.14

درآمد به بیت کوین :0.00018

براورد پاداش 24 ساعت :5.0832

سختی شبکه :5,769,082M

نرخ هش کل شبکه :134.16 Gh/s

زمان بلاک :43s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :1521741

Luxcoin (LUX)

الگوریتم :Luxcoin(LUX) PHI2

حجم بازار : 4293381

گردش به دلار :3.04 BTC

گردش به بیت کوین :3.04 BTC

نرخ صرافی :0.00022715 | (Cryptopia) | -1.0%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :$0.00

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :2,995.950

نرخ هش کل شبکه :214.46 Gh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :8.00

آخرین بلاک :485268

Myriad-Groestl (XMY)

الگوریتم :Myriad-Groestl(XMY) Myr-Groestl

حجم بازار : 4191258

گردش به دلار :1.02 BTC

گردش به بیت کوین :1.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000040 | (Bittrex) | -2.0%

سود آوری هم اکنون :12%

سود آوری یک روز :11%

سود آوری یک هفته :14%

درآمد به دلار :$0.35

سود به دلار :$0.23

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :137.1343

سختی شبکه :112,922.694

نرخ هش کل شبکه :1.62 Th/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2607378

Myriad-Skein (XMY)

الگوریتم :Myriad-Skein(XMY) Skein

حجم بازار : 4191258

گردش به دلار :1.02 BTC

گردش به بیت کوین :1.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000040 | (Bittrex) | -2.0%

سود آوری هم اکنون :19%

سود آوری یک روز :14%

سود آوری یک هفته :15%

درآمد به دلار :$0.46

سود به دلار :$0.37

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :179.0865

سختی شبکه :36,930.460

نرخ هش کل شبکه :528.72 Gh/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2607378

Myriad-Scrypt (XMY)

الگوریتم :Myriad-Scrypt(XMY) Scrypt

حجم بازار : 4191258

گردش به دلار :1.02 BTC

گردش به بیت کوین :1.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000040 | (Bittrex) | -2.0%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.84

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.7719

سختی شبکه :5,562,668.730

نرخ هش کل شبکه :79.64 Th/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2607378

Myriad-SHA (XMY)

الگوریتم :Myriad-SHA(XMY) SHA-256

حجم بازار : 4191258

گردش به دلار :1.02 BTC

گردش به بیت کوین :1.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000040 | (Bittrex) | -2.0%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.29

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.1575

سختی شبکه :372,956M

نرخ هش کل شبکه :5,339.44 Ph/s

زمان بلاک :5m

پاداش بلاک :250.00

آخرین بلاک :2607378

MonetaryUnit (MUE)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 3190950

گردش به دلار :0.75 BTC

گردش به بیت کوین :0.75 BTC

نرخ صرافی :0.00000363 | (Bittrex) | -4.5%

سود آوری هم اکنون :169%

سود آوری یک روز :110%

سود آوری یک هفته :95%

درآمد به دلار :$3.49

سود به دلار :-$1.55

درآمد به بیت کوین :0.00085

براورد پاداش 24 ساعت :152.9676

سختی شبکه :51,947.963

نرخ هش کل شبکه :5.44 Th/s

زمان بلاک :41s

پاداش بلاک :18.00

آخرین بلاک :843371

Graft (GRFT)

الگوریتم :Graft(GRFT) CryptoNightV8

حجم بازار : 7187175

گردش به دلار :9.95 BTC

گردش به بیت کوین :9.95 BTC

نرخ صرافی :0.00000260 | (TradeOgre) | -1.2%

سود آوری هم اکنون :98%

سود آوری یک روز :97%

سود آوری یک هفته :91%

درآمد به دلار :$1.49

سود به دلار :$0.55

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :88.6072

سختی شبکه :1,609,376,318

نرخ هش کل شبکه :13.52 Mh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :665.01

آخرین بلاک :217208

Bitcore (BTX)

الگوریتم :Bitcore(BTX) TimeTravel10

حجم بازار : 9167722

گردش به دلار :1.48 BTC

گردش به بیت کوین :1.48 BTC

نرخ صرافی :0.00008197 | (Cryptopia) | 0.6%

سود آوری هم اکنون :35%

سود آوری یک روز :40%

سود آوری یک هفته :35%

درآمد به دلار :$0.61

سود به دلار :-$0.47

درآمد به بیت کوین :0.00008

براورد پاداش 24 ساعت :1.1586

سختی شبکه :1,687.801

نرخ هش کل شبکه :50.34 Gh/s

زمان بلاک :2m 24s

پاداش بلاک :3.13

آخرین بلاک :289760

Ryo (RYO)

الگوریتم :Ryo(RYO) CryptoNightHeavy

حجم بازار : 1167395

گردش به دلار :0.28 BTC

گردش به بیت کوین :0.28 BTC

نرخ صرافی :0.00002354 | (Cryptopia) | 5.0%

سود آوری هم اکنون :106%

سود آوری یک روز :120%

سود آوری یک هفته :118%

درآمد به دلار :$1.85

سود به دلار :$1.05

درآمد به بیت کوین :0.00025

براورد پاداش 24 ساعت :12.1207

سختی شبکه :984,872,548

نرخ هش کل شبکه :4.10 Mh/s

زمان بلاک :4m

پاداش بلاک :42.09

آخرین بلاک :195962

Gentarium (GTM)

الگوریتم :Gentarium(GTM) Lyra2z

حجم بازار : 1146916

گردش به دلار :1.44 BTC

گردش به بیت کوین :1.44 BTC

نرخ صرافی :0.00010437 | (CryptoBridge) | -1.5%

سود آوری هم اکنون :9%

سود آوری یک روز :10%

سود آوری یک هفته :11%

درآمد به دلار :$0.16

سود به دلار :-$0.71

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :0.2327

سختی شبکه :1,294.223

نرخ هش کل شبکه :44.12 Gh/s

زمان بلاک :2m 6s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :80627

Feathercoin (FTC)

الگوریتم :Feathercoin(FTC) NeoScrypt

حجم بازار : 8145149

گردش به دلار :1.05 BTC

گردش به بیت کوین :1.05 BTC

نرخ صرافی :0.00000579 | (Bittrex) | -1.1%

سود آوری هم اکنون :44%

سود آوری یک روز :51%

سود آوری یک هفته :42%

درآمد به دلار :$0.78

سود به دلار :-$0.30

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :20.8627

سختی شبکه :110.585

نرخ هش کل شبکه :6.88 Gh/s

زمان بلاک :1m 9s

پاداش بلاک :40.00

آخرین بلاک :2410939

Pirl (PIRL)

الگوریتم :Pirl(PIRL) Ethash

حجم بازار : 2121663

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00001242 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :126%

سود آوری یک روز :95%

سود آوری یک هفته :95%

درآمد به دلار :$1.48

سود به دلار :$0.51

درآمد به بیت کوین :0.00030

براورد پاداش 24 ساعت :18.3978

سختی شبکه :1,886,115M

نرخ هش کل شبکه :110.95 Gh/s

زمان بلاک :17s

پاداش بلاک :6.00

آخرین بلاک :2362572

Sibcoin (SIB)

الگوریتم :Sibcoin(SIB) X11Gost

حجم بازار : 2102156

گردش به دلار :1.70 BTC

گردش به بیت کوین :1.70 BTC

نرخ صرافی :0.00001894 | (Bittrex) | -1.0%

سود آوری هم اکنون :7%

سود آوری یک روز :17%

سود آوری یک هفته :17%

درآمد به دلار :$0.54

سود به دلار :$0.37

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :4.3756

سختی شبکه :8,996.179

نرخ هش کل شبکه :244.55 Gh/s

زمان بلاک :2m 38s

پاداش بلاک :1.80

آخرین بلاک :702581

Linx (LINX)

الگوریتم :Linx(LINX) Scrypt

حجم بازار : 198947

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000095 | (Cryptopia) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :93%

سود آوری یک روز :92%

سود آوری یک هفته :98%

درآمد به دلار :$2.96

سود به دلار :-$0.88

درآمد به بیت کوین :0.00046

براورد پاداش 24 ساعت :481.0909

سختی شبکه :1,022.336

نرخ هش کل شبکه :69.70 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :724973

Hush (HUSH)

الگوریتم :Hush(HUSH) Equihash

حجم بازار : 495746

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00001491 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :76%

سود آوری یک روز :64%

سود آوری یک هفته :63%

درآمد به دلار :$2.07

سود به دلار :$1.88

درآمد به بیت کوین :0.00038

براورد پاداش 24 ساعت :21.3294

سختی شبکه :131,594,053.549

نرخ هش کل شبکه :1.72 Mh/s

زمان بلاک :2m 33s

پاداش بلاک :12.50

آخرین بلاک :409158

Qyno (QNO)

الگوریتم :NeoScrypt

حجم بازار : 384682

گردش به دلار :0.11 BTC

گردش به بیت کوین :0.11 BTC

نرخ صرافی :0.00000811 | (CryptoBridge) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :44%

سود آوری یک روز :78%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$1.17

سود به دلار :$0.09

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :22.4372

سختی شبکه :15.473

نرخ هش کل شبکه :1.07 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :4.00

آخرین بلاک :98555

Monoeci (XMCC)

الگوریتم :Monoeci(XMCC) X11

حجم بازار : 584514

گردش به دلار :0.09 BTC

گردش به بیت کوین :0.09 BTC

نرخ صرافی :0.00000775 | (Cryptopia) | 0.5%

سود آوری هم اکنون :17%

سود آوری یک روز :21%

سود آوری یک هفته :20%

درآمد به دلار :$0.67

سود به دلار :-$0.05

درآمد به بیت کوین :0.00008

براورد پاداش 24 ساعت :13.2683

سختی شبکه :59,648.100

نرخ هش کل شبکه :2.13 Th/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :2.50

آخرین بلاک :335242

BitTube (TUBE)

الگوریتم :BitTube(TUBE) CryptoNightSaber

حجم بازار : 8082817

گردش به دلار :4.90 BTC

گردش به بیت کوین :4.90 BTC

نرخ صرافی :0.00001182 | (Bittrex) | 1.6%

سود آوری هم اکنون :141%

سود آوری یک روز :114%

سود آوری یک هفته :120%

درآمد به دلار :$1.76

سود به دلار :$0.97

درآمد به بیت کوین :0.00033

براورد پاداش 24 ساعت :23.0488

سختی شبکه :2,630,966,789

نرخ هش کل شبکه :21.57 Mh/s

زمان بلاک :2m 2s

پاداش بلاک :297.83

آخرین بلاک :206566

Ellaism (ELLA)

الگوریتم :Ellaism(ELLA) Ethash

حجم بازار : 380474

گردش به دلار :0.18 BTC

گردش به بیت کوین :0.18 BTC

نرخ صرافی :0.00000461 | (Cryptopia) | -1.2%

سود آوری هم اکنون :85%

سود آوری یک روز :86%

سود آوری یک هفته :83%

درآمد به دلار :$1.32

سود به دلار :$0.35

درآمد به بیت کوین :0.00020

براورد پاداش 24 ساعت :44.3743

سختی شبکه :859,077M

نرخ هش کل شبکه :71.59 Gh/s

زمان بلاک :12s

پاداش بلاک :4.91

آخرین بلاک :1

Worldcoin (WDC)

الگوریتم :Worldcoin(WDC) Scrypt

حجم بازار : 777657

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000096 | (Cryptopia) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :106%

سود آوری یک روز :93%

سود آوری یک هفته :91%

درآمد به دلار :$2.98

سود به دلار :-$0.86

درآمد به بیت کوین :0.00053

براورد پاداش 24 ساعت :480.0528

سختی شبکه :365.445

نرخ هش کل شبکه :12.07 Gh/s

زمان بلاک :2m 10s

پاداش بلاک :10.80

آخرین بلاک :4155834

Innova (INN)

الگوریتم :Innova(INN) NeoScrypt

حجم بازار : 366229

گردش به دلار :0.10 BTC

گردش به بیت کوین :0.10 BTC

نرخ صرافی :0.00001007 | (Cryptopia) | -3.7%

سود آوری هم اکنون :66%

سود آوری یک روز :42%

سود آوری یک هفته :42%

درآمد به دلار :$0.65

سود به دلار :-$0.43

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :9.9347

سختی شبکه :8.408

نرخ هش کل شبکه :286.60 Mh/s

زمان بلاک :2m 6s

پاداش بلاک :2.64

آخرین بلاک :261764

GoByte (GBX)

الگوریتم :GoByte(GBX) NeoScrypt

حجم بازار : 3063457

گردش به دلار :1.05 BTC

گردش به بیت کوین :1.05 BTC

نرخ صرافی :0.00012603 | (Cryptopia) | -0.9%

سود آوری هم اکنون :65%

سود آوری یک روز :54%

سود آوری یک هفته :51%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :-$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :1.0127

سختی شبکه :163.440

نرخ هش کل شبکه :4.71 Gh/s

زمان بلاک :2m 29s

پاداش بلاک :4.05

آخرین بلاک :197716

Creamcoin (CRM)

الگوریتم :Creamcoin(CRM) X11

حجم بازار : 163435

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000056 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :8%

سود آوری یک روز :2%

سود آوری یک هفته :6%

درآمد به دلار :$0.08

سود به دلار :-$0.64

درآمد به بیت کوین :0.00004

براورد پاداش 24 ساعت :21.4095

سختی شبکه :3,071.677

نرخ هش کل شبکه :54.97 Gh/s

زمان بلاک :4m

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :298647

Orbitcoin (ORB)

الگوریتم :Orbitcoin(ORB) NeoScrypt

حجم بازار : 462583

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00002220 | (Cryptopia) | 0.2%

سود آوری هم اکنون :42%

سود آوری یک روز :40%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$0.62

سود به دلار :-$0.46

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :4.3126

سختی شبکه :5.360

نرخ هش کل شبکه :63.94 Mh/s

زمان بلاک :6m

پاداش بلاک :0.50

آخرین بلاک :2563777

Skeincoin (SKC)

الگوریتم :Skeincoin(SKC) Skein

حجم بازار : 751576

گردش به دلار :0.28 BTC

گردش به بیت کوین :0.28 BTC

نرخ صرافی :0.00000700 | (Cryptopia) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :22%

سود آوری یک روز :20%

سود آوری یک هفته :20%

درآمد به دلار :$0.65

سود به دلار :$0.55

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :14.2924

سختی شبکه :1,060.452

نرخ هش کل شبکه :84.34 Gh/s

زمان بلاک :54s

پاداش بلاک :0.50

آخرین بلاک :1660423

Startcoin (START)

الگوریتم :Startcoin(START) X11

حجم بازار : 349994

گردش به دلار :1.94 BTC

گردش به بیت کوین :1.94 BTC

نرخ صرافی :0.00000120 | (Cryptopia) | 37.5%

سود آوری هم اکنون :24%

سود آوری یک روز :39%

سود آوری یک هفته :55%

درآمد به دلار :$1.24

سود به دلار :$0.52

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :159.4528

سختی شبکه :12,997.996

نرخ هش کل شبکه :845.85 Gh/s

زمان بلاک :1m 6s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :1823787

Phoenixcoin (PXC)

الگوریتم :Phoenixcoin(PXC) NeoScrypt

حجم بازار : 339191

گردش به دلار :10.47 BTC

گردش به بیت کوین :10.47 BTC

نرخ صرافی :0.00000074 | (Cryptopia) | 9.9%

سود آوری هم اکنون :42%

سود آوری یک روز :54%

سود آوری یک هفته :50%

درآمد به دلار :$0.83

سود به دلار :-$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00010

براورد پاداش 24 ساعت :174.2127

سختی شبکه :9.099

نرخ هش کل شبکه :482.47 Mh/s

زمان بلاک :1m 21s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :1913740

Vivo (VIVO)

الگوریتم :Vivo(VIVO) NeoScrypt

حجم بازار : 137398

گردش به دلار :0.15 BTC

گردش به بیت کوین :0.15 BTC

نرخ صرافی :0.00000697 | (Cryptopia) | 1.4%

سود آوری هم اکنون :52%

سود آوری یک روز :56%

سود آوری یک هفته :47%

درآمد به دلار :$0.86

سود به دلار :-$0.22

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :19.0285

سختی شبکه :12.650

نرخ هش کل شبکه :396.59 Mh/s

زمان بلاک :2m 17s

پاداش بلاک :4.50

آخرین بلاک :298285

Halcyon (HAL)

الگوریتم :Halcyon(HAL) NeoScrypt

حجم بازار : 135363

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000320 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :38%

سود آوری یک روز :37%

سود آوری یک هفته :32%

درآمد به دلار :$0.57

سود به دلار :-$0.51

درآمد به بیت کوین :0.00009

براورد پاداش 24 ساعت :27.7106

سختی شبکه :8.510

نرخ هش کل شبکه :60.92 Mh/s

زمان بلاک :10m

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :1217249

Straks (STAK)

الگوریتم :Straks(STAK) Lyra2REv2

حجم بازار : 434217

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000700 | (HitBTC) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :34%

سود آوری یک روز :61%

سود آوری یک هفته :60%

درآمد به دلار :$1.94

سود به دلار :$1.65

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :42.8717

سختی شبکه :2,202.487

نرخ هش کل شبکه :131.38 Gh/s

زمان بلاک :1m 12s

پاداش بلاک :3.80

آخرین بلاک :470492

Elliot (ELLI)

الگوریتم :Elliot(ELLI) Xevan

حجم بازار : 132023

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000155 | (CryptoBridge) | 0.4%

سود آوری هم اکنون :0%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$0.86

درآمد به بیت کوین :0.00000

براورد پاداش 24 ساعت :0.0000

سختی شبکه :64,504.480

نرخ هش کل شبکه :4.62 Th/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :0.00

آخرین بلاک :310595

Galactrum (ORE)

الگوریتم :Galactrum(ORE) Lyra2REv2

حجم بازار : 630861

گردش به دلار :0.08 BTC

گردش به بیت کوین :0.08 BTC

نرخ صرافی :0.00003007 | (Cryptopia) | 0.1%

سود آوری هم اکنون :46%

سود آوری یک روز :45%

سود آوری یک هفته :43%

درآمد به دلار :$1.46

سود به دلار :$1.17

درآمد به بیت کوین :0.00023

براورد پاداش 24 ساعت :7.4876

سختی شبکه :2,763.886

نرخ هش کل شبکه :94.21 Gh/s

زمان بلاک :2m 6s

پاداش بلاک :1.50

آخرین بلاک :230121

XDNA (XDNA)

الگوریتم :XDNA(XDNA) Hex

حجم بازار : 327486

گردش به دلار :0.33 BTC

گردش به بیت کوین :0.33 BTC

نرخ صرافی :0.00002045 | (Cryptopia) | -1.0%

سود آوری هم اکنون :24%

سود آوری یک روز :27%

سود آوری یک هفته :27%

درآمد به دلار :$0.42

سود به دلار :-$0.15

درآمد به بیت کوین :0.00006

براورد پاداش 24 ساعت :3.1863

سختی شبکه :205.055

نرخ هش کل شبکه :14.68 Gh/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :3.50

آخرین بلاک :197545

Trezarcoin (TZC)

الگوریتم :Trezarcoin(TZC) NeoScrypt

حجم بازار : 427310

گردش به دلار :0.16 BTC

گردش به بیت کوین :0.16 BTC

نرخ صرافی :0.00000069 | (Cryptopia) | -1.8%

سود آوری هم اکنون :53%

سود آوری یک روز :51%

سود آوری یک هفته :49%

درآمد به دلار :$0.79

سود به دلار :-$0.29

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :176.7683

سختی شبکه :27.419

نرخ هش کل شبکه :1.31 Gh/s

زمان بلاک :1m 30s

پاداش بلاک :100.00

آخرین بلاک :616998

Bata (BTA)

الگوریتم :Bata(BTA) Scrypt Lagging

حجم بازار : 119971

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000374 | (Cryptopia) | -1.9%

سود آوری هم اکنون :67%

سود آوری یک روز :0%

سود آوری یک هفته :0%

درآمد به دلار :$0.00

سود به دلار :-$3.84

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :0.0702

سختی شبکه :30.512

نرخ هش کل شبکه :1.07 Gh/s

زمان بلاک :2m 3s

پاداش بلاک :0.25

آخرین بلاک :1121924

Sumokoin (SUMO)

الگوریتم :Sumokoin(SUMO) CryptoNight

حجم بازار : 714830

گردش به دلار :0.12 BTC

گردش به بیت کوین :0.12 BTC

نرخ صرافی :0.00001360 | (Cryptopia) | 2.9%

سود آوری هم اکنون :48%

سود آوری یک روز :46%

سود آوری یک هفته :42%

درآمد به دلار :$1.48

سود به دلار :$1.12

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :16.8333

سختی شبکه :16,807,890,897

نرخ هش کل شبکه :70.62 Mh/s

زمان بلاک :3m 58s

پاداش بلاک :48.59

آخرین بلاک :216858

Universal (UNIT)

الگوریتم :Universal(UNIT) SHA-256

حجم بازار : 711981

گردش به دلار :2.19 BTC

گردش به بیت کوین :2.19 BTC

نرخ صرافی :0.00000708 | (Cryptopia) | -6.6%

سود آوری هم اکنون :97%

سود آوری یک روز :95%

سود آوری یک هفته :79%

درآمد به دلار :$3.05

سود به دلار :-$0.24

درآمد به بیت کوین :0.00048

براورد پاداش 24 ساعت :66.5236

سختی شبکه :20,623K

نرخ هش کل شبکه :1.48 Ph/s

زمان بلاک :1m

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :3907896

Onix (ONX)

الگوریتم :Onix(ONX) X11

حجم بازار : 79706

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000010 | (YoBit) | -3.0%

سود آوری هم اکنون :30%

سود آوری یک روز :30%

سود آوری یک هفته :23%

درآمد به دلار :$0.97

سود به دلار :$0.25

درآمد به بیت کوین :0.00015

براورد پاداش 24 ساعت :1505.2348

سختی شبکه :10,013.830

نرخ هش کل شبکه :238.94 Gh/s

زمان بلاک :3m

پاداش بلاک :60.00

آخرین بلاک :266343

Hanacoin (HANA)

الگوریتم :Hanacoin(HANA) Lyra2REv2

حجم بازار : 49442

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000025 | (CryptoBridge) | 6.5%

سود آوری هم اکنون :39%

سود آوری یک روز :50%

سود آوری یک هفته :54%

درآمد به دلار :$1.60

سود به دلار :$1.31

درآمد به بیت کوین :0.00020

براورد پاداش 24 ساعت :990.3215

سختی شبکه :883.806

نرخ هش کل شبکه :40.38 Gh/s

زمان بلاک :1m 34s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :611343

Gravium (GRV)

الگوریتم :Gravium(GRV) X16R

حجم بازار : 69037

گردش به دلار :0.03 BTC

گردش به بیت کوین :0.03 BTC

نرخ صرافی :0.00000400 | (CryptoBridge) | 6.7%

سود آوری هم اکنون :54%

سود آوری یک روز :46%

سود آوری یک هفته :51%

درآمد به دلار :$0.71

سود به دلار :-$0.16

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :27.2881

سختی شبکه :41.259

نرخ هش کل شبکه :2.81 Gh/s

زمان بلاک :1m 3s

پاداش بلاک :3.13

آخرین بلاک :238038

PascalLite (PASL)

الگوریتم :Pascal Lagging

حجم بازار : 48502

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000156 | (Cryptopia) | -2.3%

سود آوری هم اکنون :31%

سود آوری یک روز :31%

سود آوری یک هفته :26%

درآمد به دلار :$0.98

سود به دلار :$0.73

درآمد به بیت کوین :0.00016

براورد پاداش 24 ساعت :101.8103

سختی شبکه :198,496.007

نرخ هش کل شبکه :2.33 Th/s

زمان بلاک :6m 6s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :157493

Influxcoin (INFX)

الگوریتم :Influxcoin(INFX) X11

حجم بازار : 108029

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000560 | (Cryptopia) | -0.5%

سود آوری هم اکنون :34%

سود آوری یک روز :9%

سود آوری یک هفته :19%

درآمد به دلار :$0.28

سود به دلار :-$0.44

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :7.6655

سختی شبکه :6,043.599

نرخ هش کل شبکه :108.15 Gh/s

زمان بلاک :4m

پاداش بلاک :0.78

آخرین بلاک :649468

Traid (TRAID)

الگوریتم :Traid(TRAID) NeoScrypt

حجم بازار : 27631

گردش به دلار :0.12 BTC

گردش به بیت کوین :0.12 BTC

نرخ صرافی :0.00000053 | (CryptoBridge) | -2.3%

سود آوری هم اکنون :53%

سود آوری یک روز :47%

سود آوری یک هفته :43%

درآمد به دلار :$0.73

سود به دلار :-$0.35

درآمد به بیت کوین :0.00013

براورد پاداش 24 ساعت :211.9292

سختی شبکه :12.406

نرخ هش کل شبکه :444.04 Mh/s

زمان بلاک :2m

پاداش بلاک :60.00

آخرین بلاک :97613

Karbo (KRB)

الگوریتم :Karbo(KRB) CryptoNight

حجم بازار : 707169

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00001625 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :48%

سود آوری یک روز :47%

سود آوری یک هفته :38%

درآمد به دلار :$1.52

سود به دلار :$1.16

درآمد به بیت کوین :0.00024

براورد پاداش 24 ساعت :14.4610

سختی شبکه :5,128,518,941

نرخ هش کل شبکه :21.19 Mh/s

زمان بلاک :4m 2s

پاداش بلاک :12.49

آخرین بلاک :293668

Mano (MANO)

الگوریتم :Mano(MANO) Lyra2z Lagging

حجم بازار : 36189

گردش به دلار :0.11 BTC

گردش به بیت کوین :0.11 BTC

نرخ صرافی :0.00000377 | (CryptoBridge) | 3.3%

سود آوری هم اکنون :11%

سود آوری یک روز :9%

سود آوری یک هفته :6%

درآمد به دلار :$0.14

سود به دلار :-$0.72

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :5.7996

سختی شبکه :19.933

نرخ هش کل شبکه :679.45 Mh/s

زمان بلاک :2m 6s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :110506

Zetacoin (ZET)

الگوریتم :Zetacoin(ZET) SHA-256

حجم بازار : 75894

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000007 | (YoBit) | -3.7%

سود آوری هم اکنون :21%

سود آوری یک روز :22%

سود آوری یک هفته :18%

درآمد به دلار :$0.70

سود به دلار :-$2.59

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :1550.0645

سختی شبکه :89K

نرخ هش کل شبکه :12.81 Th/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :1.00

آخرین بلاک :9584831

Commercium (CMM)

الگوریتم :Commercium(CMM) Equihash

حجم بازار : 35387

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000020 | (CryptoBridge) | 12.8%

سود آوری هم اکنون :39%

سود آوری یک روز :46%

سود آوری یک هفته :31%

درآمد به دلار :$1.46

سود به دلار :$1.27

درآمد به بیت کوین :0.00019

براورد پاداش 24 ساعت :1131.4631

سختی شبکه :2,115.665

نرخ هش کل شبکه :298.82 kh/s

زمان بلاک :29s

پاداش بلاک :16.00

آخرین بلاک :809458

Deutsche eMark (DEM)

الگوریتم :Deutsche eMark(DEM) SHA-256

حجم بازار : 904829

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000333 | (Cryptopia) | 1.6%

سود آوری هم اکنون :132%

سود آوری یک روز :138%

سود آوری یک هفته :161%

درآمد به دلار :$4.42

سود به دلار :$1.13

درآمد به بیت کوین :0.00065

براورد پاداش 24 ساعت :205.1212

سختی شبکه :71,504K

نرخ هش کل شبکه :5.21 Ph/s

زمان بلاک :59s

پاداش بلاک :50.00

آخرین بلاک :2030707

LitecoinPlus (LCP)

الگوریتم :LitecoinPlus(LCP) Scrypt Lagging

حجم بازار : 104267

گردش به دلار :0.02 BTC

گردش به بیت کوین :0.02 BTC

نرخ صرافی :0.00000793 | (Cryptopia) | -0.4%

سود آوری هم اکنون :115%

سود آوری یک روز :116%

سود آوری یک هفته :101%

درآمد به دلار :$3.73

سود به دلار :-$0.11

درآمد به بیت کوین :0.00057

براورد پاداش 24 ساعت :72.5905

سختی شبکه :343.115

نرخ هش کل شبکه :49.12 Gh/s

زمان بلاک :30s

پاداش بلاک :1.25

آخرین بلاک :2309100

Crowdcoin (CRC)

الگوریتم :Crowdcoin(CRC) NeoScrypt

حجم بازار : 53981

گردش به دلار :0.17 BTC

گردش به بیت کوین :0.17 BTC

نرخ صرافی :0.00000165 | (Cryptopia) | 7.1%

سود آوری هم اکنون :20%

سود آوری یک روز :49%

سود آوری یک هفته :36%

درآمد به دلار :$0.77

سود به دلار :-$0.31

درآمد به بیت کوین :0.00005

براورد پاداش 24 ساعت :72.7312

سختی شبکه :16.521

نرخ هش کل شبکه :572.23 Mh/s

زمان بلاک :2m 4s

پاداش بلاک :10.00

آخرین بلاک :233847

Vertical (VTL)

الگوریتم :Lyra2z

حجم بازار : 22570

گردش به دلار :0.03 BTC

گردش به بیت کوین :0.03 BTC

نرخ صرافی :0.00000100 | (CryptoBridge) | -8.7%

سود آوری هم اکنون :11%

سود آوری یک روز :10%

سود آوری یک هفته :10%

درآمد به دلار :$0.16

سود به دلار :-$0.70

درآمد به بیت کوین :0.00003

براورد پاداش 24 ساعت :24.6947

سختی شبکه :24.003

نرخ هش کل شبکه :881.11 Mh/s

زمان بلاک :1m 57s

پاداش بلاک :24.00

آخرین بلاک :99123

Folm (FLM)

الگوریتم :Folm(FLM) PHI1612

حجم بازار : 42420

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000070 | (CryptoBridge) | 17.6%

سود آوری هم اکنون :34%

سود آوری یک روز :51%

سود آوری یک هفته :55%

درآمد به دلار :$0.78

سود به دلار :-$0.15

درآمد به بیت کوین :0.00008

براورد پاداش 24 ساعت :172.9718

سختی شبکه :233.972

نرخ هش کل شبکه :7.85 Gh/s

زمان بلاک :2m 8s

پاداش بلاک :30.00

آخرین بلاک :183128

Dinastycoin (DCY)

الگوریتم :CryptoNight

حجم بازار : 702160

گردش به دلار :0.04 BTC

گردش به بیت کوین :0.04 BTC

نرخ صرافی :0.00000005 | (Cryptopia) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :54%

سود آوری یک روز :55%

سود آوری یک هفته :55%

درآمد به دلار :$2.88

سود به دلار :$2.55

درآمد به بیت کوین :0.00032

براورد پاداش 24 ساعت :7034.7165

سختی شبکه :805,505,118

نرخ هش کل شبکه :7.19 Mh/s

زمان بلاک :1m 52s

پاداش بلاک :1101.38

آخرین بلاک :509050

Dinero (DIN)

الگوریتم :Dinero(DIN) NeoScrypt

حجم بازار : 71585

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000150 | (CryptoBridge) | -4.4%

سود آوری هم اکنون :45%

سود آوری یک روز :33%

سود آوری یک هفته :43%

درآمد به دلار :$0.50

سود به دلار :-$0.58

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :51.7553

سختی شبکه :9.386

نرخ هش کل شبکه :395.23 Mh/s

زمان بلاک :1m 42s

پاداش بلاک :13.50

آخرین بلاک :264355

Prime-XI (PXI)

الگوریتم :X11

حجم بازار : 101407

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000057 | (Cryptopia) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :48%

سود آوری یک روز :84%

سود آوری یک هفته :73%

درآمد به دلار :$4.14

سود به دلار :-$0.90

درآمد به بیت کوین :0.00029

براورد پاداش 24 ساعت :886.8779

سختی شبکه :6,496.530

نرخ هش کل شبکه :996.51 Gh/s

زمان بلاک :28s

پاداش بلاک :5.00

آخرین بلاک :4346499

Seraph (SERA)

الگوریتم :PHI1612

حجم بازار : 3899

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000009 | (CryptoBridge) | 21.6%

سود آوری هم اکنون :81%

سود آوری یک روز :83%

سود آوری یک هفته :82%

درآمد به دلار :$1.07

سود به دلار :$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00017

براورد پاداش 24 ساعت :1884.9474

سختی شبکه :13.264

نرخ هش کل شبکه :455.75 Mh/s

زمان بلاک :2m 5s

پاداش بلاک :30.00

آخرین بلاک :113313

SimpleBank (SPLB)

الگوریتم :SimpleBank(SPLB) NeoScrypt

حجم بازار : 2686

گردش به دلار :0.00 BTC

گردش به بیت کوین :0.00 BTC

نرخ صرافی :0.00000033 | (CryptoBridge) | -1.3%

سود آوری هم اکنون :31%

سود آوری یک روز :34%

سود آوری یک هفته :28%

درآمد به دلار :$0.53

سود به دلار :-$0.55

درآمد به بیت کوین :0.00007

براورد پاداش 24 ساعت :249.2447

سختی شبکه :0.836

نرخ هش کل شبکه :19.51 Mh/s

زمان بلاک :3m 4s

پاداش بلاک :4.20

آخرین بلاک :86935

HelpTheHomeless (HTH)

الگوریتم :HelpTheHomeless(HTH) X16R

حجم بازار : 90079

گردش به دلار :0.07 BTC

گردش به بیت کوین :0.07 BTC

نرخ صرافی :0.00000003 | (CryptoBridge) | 0.0%

سود آوری هم اکنون :46%

سود آوری یک روز :50%

سود آوری یک هفته :48%

درآمد به دلار :$0.77

سود به دلار :-$0.10

درآمد به بیت کوین :0.00011

براورد پاداش 24 ساعت :3959.4707

سختی شبکه :165.411

نرخ هش کل شبکه :11.46 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :1406.25

آخرین بلاک :186083

Motion (XMN)

الگوریتم :Motion(XMN) X16R

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.16 BTC

گردش به بیت کوین :0.16 BTC

نرخ صرافی :0.00000750 | (CryptoBridge) | -0.7%

سود آوری هم اکنون :53%

سود آوری یک روز :48%

سود آوری یک هفته :58%

درآمد به دلار :$0.73

سود به دلار :-$0.13

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :15.1184

سختی شبکه :202.359

نرخ هش کل شبکه :7.30 Gh/s

زمان بلاک :1m 59s

پاداش بلاک :8.00

آخرین بلاک :139357

MCT+ (MCT)

الگوریتم :MCT+(MCT) Lyra2z

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.01 BTC

گردش به بیت کوین :0.01 BTC

نرخ صرافی :0.00000321 | (CryptoBridge) | 1.4%

سود آوری هم اکنون :10%

سود آوری یک روز :12%

سود آوری یک هفته :13%

درآمد به دلار :$0.16

سود به دلار :-$0.71

درآمد به بیت کوین :0.00002

براورد پاداش 24 ساعت :7.8778

سختی شبکه :102.823

نرخ هش کل شبکه :7.12 Gh/s

زمان بلاک :1m 2s

پاداش بلاک :25.00

آخرین بلاک :186982

Anon (ANON)

الگوریتم :Anon(ANON) Zhash

حجم بازار : 0

گردش به دلار :0.47 BTC

گردش به بیت کوین :0.47 BTC

نرخ صرافی :0.00003110 | (Cryptopia) | -1.4%

سود آوری هم اکنون :51%

سود آوری یک روز :56%

سود آوری یک هفته :52%

درآمد به دلار :$0.86

سود به دلار :-$0.01

درآمد به بیت کوین :0.00012

براورد پاداش 24 ساعت :4.2553

سختی شبکه :45,576,059.915

نرخ هش کل شبکه :77.38 kh/s

زمان بلاک :9m 49s

پاداش بلاک :32.50

آخرین بلاک :26310