تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت iPulse از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۷۸.۴۵ ت
Jul 19, 2024
$0.009998
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۷۹.۸۷ ت
Jul 16, 2024
$0.010005
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۸۴.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.010001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۸۹.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.009999
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰۶.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.010000
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱۶.۸۰ ت
Jul 04, 2024
$0.009989
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱۸.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.009984
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۱۴.۸۳ ت
Jun 28, 2024
$0.009985
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱۲.۲۳ ت
Jun 25, 2024
$0.009993
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۹۳.۱۶ ت
Jun 22, 2024
$0.009994
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۱.۹۲ ت
Jun 19, 2024
$0.009994
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۶.۰۱ ت
Jun 16, 2024
$0.009994
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۹.۵۹ ت
Jun 13, 2024
$0.009997
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۰.۴۷ ت
Jun 10, 2024
$0.009999
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۷.۱۰ ت
Jun 07, 2024
$0.009995
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۹.۹۹ ت
Jun 04, 2024
$0.009998
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۸.۳۱ ت
Jun 01, 2024
$0.009990
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۳.۲۷ ت
May 29, 2024
$0.009990
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۲.۲۱ ت
May 26, 2024
$0.009998
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۴.۳۹ ت
May 23, 2024
$0.009995
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹۳.۸۲ ت
May 20, 2024
$0.009997
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸۵.۳۳ ت
May 17, 2024
$0.010001
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹۲.۱۹ ت
May 14, 2024
$0.009998
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۲.۶۴ ت
May 11, 2024
$0.009997
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۵.۲۶ ت
May 08, 2024
$0.010002
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۱.۱۰ ت
May 05, 2024
$0.010001
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۶.۹۹ ت
May 02, 2024
$0.009986
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰۸.۴۹ ت
Apr 29, 2024
$0.009997
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳۷.۰۳ ت
Apr 26, 2024
$0.009997
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵۳.۸۷ ت
Apr 23, 2024
$0.010004
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶۵.۵۰ ت
Apr 20, 2024
$0.010004
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۵.۸۵ ت
Apr 17, 2024
$0.010003
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۹۶.۲۴ ت
Apr 14, 2024
$0.010011
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۹.۸۷ ت
Apr 11, 2024
$0.009999
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۸.۸۴ ت
Apr 08, 2024
$0.009999
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۸.۵۶ ت
Apr 05, 2024
$0.010001
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۳۰.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.010004
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۰.۵۰ ت
Mar 30, 2024
$0.010004
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۵.۴۶ ت
Mar 27, 2024
$0.009999
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۰.۲۴ ت
Mar 24, 2024
$0.010001
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۳.۱۰ ت
Mar 21, 2024
$0.010001
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۲.۹۰ ت
Mar 18, 2024
$0.009993
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۰.۴۱ ت
Mar 15, 2024
$0.009995
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۶.۴۹ ت
Mar 12, 2024
$0.010001
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۸.۹۹ ت
Mar 09, 2024
$0.010022
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۷.۰۹ ت
Mar 06, 2024
$0.010011
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۹۳.۲۲ ت
Mar 03, 2024
$0.010007
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۸۴.۷۶ ت
Feb 29, 2024
$0.010009
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۳۰.۸۱ ت
Feb 26, 2024
$0.010999
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۳۰.۵۹ ت
Feb 23, 2024
$0.010993