تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت GTA Token از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲,۱۳۳.۶۳ ت
Jul 16, 2024
$1.76
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۵۸۲.۰۶ ت
Jul 15, 2024
$1.79
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۹,۴۸۴.۷۱ ت
Jul 15, 2024
$1.70
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۸,۹۵۲.۶۰ ت
Jul 14, 2024
$1.69
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹۸,۵۷۴.۳۴ ت
Jul 14, 2024
$1.69
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۸,۱۶۱.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$1.68
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۸,۰۳۹.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$1.67
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱,۴۸۹.۱۶ ت
Jul 12, 2024
$1.72
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۲,۳۹۹.۰۷ ت
Jul 12, 2024
$1.74
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۷۳۴.۶۱ ت
Jul 11, 2024
$1.80
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳,۹۲۵.۲۱ ت
Jul 11, 2024
$1.76
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۴۹۵.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$1.83
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۷۴۰.۳۱ ت
Jul 10, 2024
$1.77
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳,۱۳۹.۰۸ ت
Jul 09, 2024
$1.90
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۸۴۹.۳۴ ت
Jul 09, 2024
$1.77
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۴۹۱.۱۴ ت
Jul 08, 2024
$1.93
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴,۵۰۸.۵۵ ت
Jul 08, 2024
$1.91
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۰۶۳.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$1.91
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰,۸۱۰.۹۹ ت
Jul 07, 2024
$1.99
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸,۸۵۹.۷۶ ت
Jul 06, 2024
$1.95
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹,۸۵۱.۲۳ ت
Jul 06, 2024
$2.00
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵,۴۵۷.۲۸ ت
Jul 05, 2024
$2.02
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹,۹۱۵.۴۱ ت
Jul 05, 2024
$2.26
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱,۲۵۷.۴۷ ت
Jul 04, 2024
$2.12
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸,۱۸۹.۱۶ ت
Jul 04, 2024
$2.23
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸,۴۶۰.۵۳ ت
Jul 03, 2024
$2.40
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۹,۹۷۴.۸۱ ت
Jul 03, 2024
$2.43
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶,۴۷۳.۵۸ ت
Jul 02, 2024
$2.52
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵,۶۷۷.۲۵ ت
Jul 02, 2024
$2.34
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۱,۴۰۳.۱۴ ت
Jul 01, 2024
$2.44
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹,۳۰۸.۲۹ ت
Jul 01, 2024
$2.57
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰,۶۲۳.۲۹ ت
Jun 30, 2024
$2.58
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹,۳۷۲.۴۶ ت
Jun 30, 2024
$2.57
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰,۲۶۷.۵۲ ت
Jun 29, 2024
$2.60
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸,۴۳۵.۳۰ ت
Jun 29, 2024
$2.58
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲,۵۳۰.۰۳ ت
Jun 28, 2024
$2.47
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳۲,۲۱۹.۳۹ ت
Jun 28, 2024
$2.14
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۹,۷۴۸.۹۳ ت
Jun 27, 2024
$2.10
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۰,۰۶۰.۰۲ ت
Jun 27, 2024
$2.13
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳,۶۹۴.۹۶ ت
Jun 26, 2024
$2.21
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۳,۷۰۴.۴۶ ت
Jun 26, 2024
$2.21
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۹۶۹.۹۷ ت
Jun 25, 2024
$2.26
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵۱,۸۲۹.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$2.47
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹,۸۵۳.۸۸ ت
Jun 24, 2024
$2.61
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴,۲۶۴.۰۵ ت
Jun 24, 2024
$2.71
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰,۷۳۰.۸۴ ت
Jun 23, 2024
$2.69
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱,۶۲۰.۱۰ ت
Jun 23, 2024
$2.72
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱,۳۷۵.۶۲ ت
Jun 22, 2024
$2.71
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸,۴۲۷.۷۳ ت
Jun 22, 2024
$2.66
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۷,۳۷۰.۷۱ ت
Jun 21, 2024
$2.64