تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت fink از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000027
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000027
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000026
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000027
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000025
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000025
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000026
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000025
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000025
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000023
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000023
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000023
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000024
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000024
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000025
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000025
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000024
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000024
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000023
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000023
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000023
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000023
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000023
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000023
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000023
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000023
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000023
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000023
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000023
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000023
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000024
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000024
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000024
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000024
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000023
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000023
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000024
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000024
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000024
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000023
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000023
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000023
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000023
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000023
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000023
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000023
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000024
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000024
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000024
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000023