تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت AXM token از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۸۸۹.۲۱ ت
Jul 20, 2024
$0.660372
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۷۵۸.۱۰ ت
Jul 20, 2024
$0.660366
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۶۱۵.۵۳ ت
Jul 19, 2024
$0.649882
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۱۷۵.۰۵ ت
Jul 19, 2024
$0.659868
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۶۸۵.۹۱ ت
Jul 18, 2024
$0.600185
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۱۴۶.۷۵ ت
Jul 18, 2024
$0.590029
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۷۱۴.۷۲ ت
Jul 17, 2024
$0.600081
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۳۱۵.۸۳ ت
Jul 17, 2024
$0.660299
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۳۰۶.۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.660214
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۵۲۵.۵۷ ت
Jul 16, 2024
$0.630207
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۷۳۷.۳۰ ت
Jul 15, 2024
$0.630077
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۸۶۵.۹۹ ت
Jul 15, 2024
$0.630187
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۸۰۰.۴۹ ت
Jul 14, 2024
$0.630199
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۳۵۱.۸۹ ت
Jul 14, 2024
$0.660067
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۳۳۹.۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.659933
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۵۸۷.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.660014
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۸۱۹.۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.659943
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۸۰۳.۵۸ ت
Jul 12, 2024
$0.659958
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۶۸۴.۹۶ ت
Jul 11, 2024
$0.659905
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۷۵۱.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.659868
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۹۹۴.۴۷ ت
Jul 10, 2024
$0.659910
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۹۱۱.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.659918
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۱۰۵.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.660057
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۵۱۶.۴۷ ت
Jul 09, 2024
$0.629740
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۶۱۵.۰۳ ت
Jul 08, 2024
$0.629867
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۶۸۱.۶۶ ت
Jul 08, 2024
$0.629822
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۸۷۳.۰۵ ت
Jul 07, 2024
$0.579792
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۷۵۹.۱۳ ت
Jul 07, 2024
$0.590031
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۸۰۵.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.589975
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۲۰۸.۴۹ ت
Jul 06, 2024
$0.590009
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۵۲۹.۶۷ ت
Jul 05, 2024
$0.589787
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۷۴۲.۰۱ ت
Jul 05, 2024
$0.609794
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۶۳۱.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$0.609411
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۸۵۴.۲۱ ت
Jul 04, 2024
$0.629258
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۷۷۶.۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.629118
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۷۷۷.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.628947
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۵۸۶.۴۰ ت
Jul 02, 2024
$0.558868
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۴۲۳.۲۳ ت
Jul 02, 2024
$0.619190
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۴۹۱.۹۱ ت
Jul 01, 2024
$0.589139
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۵۰۵.۵۷ ت
Jul 01, 2024
$0.588937
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۶۵۲.۹۰ ت
Jun 30, 2024
$0.588820
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۴۰۵.۸۸ ت
Jun 30, 2024
$0.588977
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۷۸۶.۱۹ ت
Jun 29, 2024
$0.598728
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۶۸۷.۰۱ ت
Jun 29, 2024
$0.598868
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۸۸۰.۹۲ ت
Jun 28, 2024
$0.599178
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۸۸۹.۶۹ ت
Jun 28, 2024
$0.599135
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۲۸۸.۲۷ ت
Jun 27, 2024
$0.589224
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۹۱۷.۷۱ ت
Jun 27, 2024
$0.589588
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۰۶۵.۲۸ ت
Jun 26, 2024
$0.629808
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۹۸۹.۰۹ ت
Jun 26, 2024
$0.629782