Salah Sahdolahi

Salah Sahdolahi

آخرین بازدید: ---
عضویت: 3 سال و 2 ماه قبل
3
117
29
3
117
29

روند notcoinدر تمامی افقهای زمانی

روند notcoinدر تمامی افقهای زمانی
صعودی

لطفا مبنا خرید و فروش قرار ندهید.not coinدر تمامی افقهای زمانی .کوتاە.میان و بلند مدت صعودی می باشد.اگر اتفاق خاصی برای بازار کریپتو نیفتد به احتمال قریب به یقین اینبار اگر مقاومت0.017640شکستە شود هدفهای بعدی0.019.0.02050,0.022و درنهایت شکستن سقف قبلی و.دوستان توجە کنید مقاومت 0.01740عدد روانی و ومقاومت مهم محسوب میشود و در صورتی کهbitروی 60هزار تثبیت شود not coin بە راحتی این مقاومت خواهد شکست و اگر بر عکس اتفاق بیافتد و bitبه نقتە حمایتی52هزار برسد notcoinهم نزولی شدەبهحمایتهای0.015130و0.01410و0.01367.مهمی خواهند بوداما همانطور که در تصویر میبینید روند نزولی شکستە و صعودخواهیم داشتپر سود باشید.

bit coin و احتمالات پیش رو.تاثیر ان بر not

bit coin  و احتمالات پیش رو.تاثیر ان بر not
آموزشی

⚡ رنج فعلی دامیننس بیتکوین و سناریوهای پیش روزرد ( سناریوی قویتر ) : حفظ وضعیت فعلی ( آلت سیزن نیست و آلت‌کوین ها آروم رشد میکنند به همراه بیتکوین )سبز : صعود بیشتر بیت ( خبری از آلت‌سیزن نیست )قرمز : آلت سیزنو💡 هفته آینده خبرها و آمارهای اقتصادی مهمی از جمله نرخ تورم ماهانه منتشر میشود و کل بازار سهام و کریپتو را تحت شعاع قرار میدهد//آپدیت میشود...

صعودی دراز مدت

صعودی دراز مدت
آموزشی

داده های زیادی برای تحلیل موجود نیست اما با توجه به نمودار 4ساعتە و همچنین شاخص طمع که روی 75قرار دارد و نشاندهندە خوشبینی خریداران و همچنین بازر به نات کوین است اگر حمایت 0.020از دست بدە انتظار میرود قیمت0.0165سقوط کند که نقاط خوبی برای ورود استاما بر عکس اگر خبرهای خوبی از پروژه بگوش برسد و مقاومت0.023بشکند و تثبیت کند با شکستن سقف قبلی خود انتظار میرود هدف بعدی قیمت0.035باشداما در بلند مدت وطی ششماه یا بیشترانتظار رشد چشمگیری از نات کوین به چشم میخورد و تجزیه و تحلیل بازار و نظر تحلیل گران خبره بازار کریپتوقیمت0.073برای نات کوینپیش بینی کردە اند.هموطن پر سود باشید و در گیر احساسات هیجانی بازار نشوید و اگر قسد  هولد کردن نه ترید دارید بهترین کار صبر .و دنبال کردناخبار مربوطبه بازار استه