برخورد با کف و همچنان قیمت صعودی خواهد بود 👌👍

۳ ماه قبل myro مایرو
قیمت هدف: 0.410000$
  • ۳ ماه قبل
    👍👌اولین تحلیل من خدمت شما کاملا دقیقرشد تا 0.41پیشنهاد فروش بازه 0.41قیمت فعلی 0.29