HUNTER

شکست مقتدرانه مقاومت چندین ماهه!!!

۴ ماه قبل dash دش
  • ۴ ماه قبل
    دیگه واقعا وقتش بود دش گرد و خاک بپا کنه.... انباشت پول فوق العاده زیاد ، خرید های بسیار سنگین چندین نهنگ واستراحت بسیار بلند مدت باعث قیمت های چندصد دلاری در ماه های پیش رو خواهد شد !  بله درست شنیدید در ماه های پیش رو (زیر یک سال)  این تحلیل هم بمونه از من به یادگار موفق و پیروز باشید