مهدی‌فراهانی

صعودی وهولد

۴ ماه قبل jasmy جسمی کوین
  • ۴ ماه قبل
    #jasmy
    خیلی زیبا سقف داینامیک خوش رو شکونده و حالا اگر سقف زرد استاتیک خودش رو بشکونه اهداف سبز با ترتیب فتح هر تارگت و تثبیت رو استپها تازمانی که رو خط مشکی هست روند بلند مدتش صعودی هست. مقاومت سنگین خط قرمز -این تحلیل جهت اسپات و ماهیانه بلند مدت میباشد