MMD✈️

flux در مدار صعود

۵ ماه قبل zel فلاکس
قیمت هدف: 16$
حد ضرر: 0.470000$
بازه زمانی:
  • ۵ ماه قبل
    نمدار بایینس نمودار کامل در صرافی کوکوین و کوینکس مثلث بی زده شده برای موج صعودی دیگر اماده مکدی هم جای خوبی رفته