• ۵ ماه قبل
    ناحیه خرید : 0.0027ناحیه فروش: 0.0036بین این دوتا ناحیه درحال رنج هستیم میتونید نوسان بگیرید دامیننس بیت بالاس احتمال ریزش زیاد