مسعود دهقانی

تحلیل کوتاه مدت ارز FIO

۵ ماه قبل fio-protocol FIO Protocol
قیمت هدف: 0.040000$
حد ضرر: 0.030000$
بازه زمانی:
 • ۵ ماه قبل
  ورود از 0.031 تا 0.032
  TP:0.04116
  TP2:0.04459
  STOPLOSS:0.027
  تحلیل شخصی خودم