........

تحلیل MINA

۵ ماه قبل mina مینا
  • ۵ ماه قبل
    ارز مینا در محدود خوبی برای خرید قرار دارد و انتظار یک حرکت صعودی خوب داریم.