Univers

هفتگی Iota

۵ ماه قبل iota آیوتا
  • ۵ ماه قبل
    ارز Iotaزیر نظر داشته باشید در صورت شکست موفق میتوانیم شاهد صعود باشیمبا توجه به شرایط بازار با استراتژی خودتون وارد معامله شوید