اقتصاد بیدار 🙃

برگشت قبل از پایین آمدن از خطوط

۶ ماه قبل safemoon-v2 سیفمون
  • ۶ ماه قبل
    در صورت ریزش زیر هر ۳ خط در تصویر.کار سیف مون بسیار دشوار خواهد شددر غیر این صورت میتونیم تا بالای ۰/۰۰۰۳$  خوش بین باشیم.امیدوارم بزودی مارکت مثل لوگوش موشکی بره لالا.🙃