.....

دیدگاه کوتاه مدت

۷ ماه قبل status استتوس
قیمت هدف: 0.085000$
  • ۷ ماه قبل
    در صورت شکست 0/03900روند نزولی خواهد بود