Univers_team

هفتگی GTC

۷ ماه قبل gitcoin گیت کوین
  • ۷ ماه قبل
    با لایک های شما بنده انرژی میگیرم سپاس 💎💙🧘ارز GTC _ البته دوماه پیش تحلیل و قرار داده بودمزیر نظر داشته باشید در صورت شکست موفق می‌توانیم شاهد صعود باشیمبا توجه به شرایط بازار و استراتژی خودتون در موقعیت مناسب وارد معامله شوید