Univers_team

هفتگی Joe

۷ ماه قبل joe جو
  • ۷ ماه قبل
    با لایک های شما بنده انرژی میگیرم ممنون 💙🧘ارز Joeزیر نظر داشته باشید در صورت شکست موفق می‌توانیم شاهد صعود باشیمبا توجه به شرایط بازار و استراتژی خودتون در موقعیت مناسب وارد معامله شوید