Fundamental Man

FTT$ از ناحیه آبی رنگ به هدفای سبز رنگ صعود میکنه

قیمت هدف: 5$
حد ضرر: 3.05$
بازه زمانی:
  • ۸ ماه قبل
    ناحیه آبی رنگ یک ناحیه بشدت قوی است که نانیه تقاضای قدرتمندی هستش هدف ها روز های آینده تاچ خواهند شد