Univers_team

هفتگی mina

۷ ماه قبل mina مینا
  • ۷ ماه قبل
    ارز mina زیر نظر داشته باشید در صورت شکست موفق می‌توانیم شاهد صعود باشیمبا توجه به شرایط بازار و استراتژی خودتون در موقعیت مناسب وارد معامله شوید