Univers_team

هفتگی Tfuel

۸ ماه قبل theta-fuel تتا فیول
  • ۸ ماه قبل
    ارز Tfuelزیر نظر داشته باشید در صورت شکست موفق می‌توانیم شاهد صعود باشیمبا توجه به شرایط بازار و استراتژی خودتون در موقعیت مناسب وارد معامله شوید