Mehdi3351

تحلیل چارت ۴ ساعته MKR

۸ ماه قبل maker میکر
  • ۸ ماه قبل
    همانطور که ۴ روز پیش بینی شده بود میکر حدود ٪۸سود کرد و امروز زمان مناسبی برای پوزیشن لانگ میباشد