Mahdi

احتیاط کنید و اسیر تله نشوید!

۸ ماه قبل bitcoin بیت کوین
قیمت هدف: 34,900$
حد ضرر: 31,000$
بازه زمانی:
  • ۸ ماه قبل
    امشب. و فردا جلسات تاثیر گذاری هستنقطه اشباع خرید در این پارتبازار برعکس ما عمل میکنه همیشهیادتون باشهاحتمال اصلاح تا ۳۰ هزار گپ های ما بین خالی هستنداگه هم رشد کرد نهایتا تا ۳۵ خواهد بودrsi همه تایم ها بیان گر نقطه اوج و اشباع هستندپر روزی باشید