Univers_team

Mina هفتگی

۹ ماه قبل mina مینا
  • ۹ ماه قبل
    ارز Minaدر حال شکست خط روند نزولی خود استزیر نظر داشته باشیددر صورت شکست موفق می‌توانیم شاهد صعود باشیمبا توجه به تحلیل خودتون درجای مناسب وارد معامله شوید