Mehdi3351

تحلیل یک روز Bone

  • ۹ ماه قبل
    همانطور که در پارت میکنید احتمال صعودی بودن پرایس هست به دلیل اینکه بلاک اوردر قوی وجود داره که در چند ماه در این ناحیه ریجکشن وجود داشته. بنابرین پرایس صعودی میباشد